Photo: Veikko Kähkönen

Nya studerande till Bildkonstakademins magisterstudier

Magisterurval vid Bildkonstakademin förrättades som separat ansökan. Ansökningstiden var från den 14.8. till och med den 28.8.2019. Genom Studieinfo-ansökningssystemet inlämnades 172 ansökningar till Bildkonstakademins magisterurval, varav 160 sökande konstaterades vara behöriga på basen av sin språkkunskap och krävde förhandsuppgifter. Till intervjun kallades 46 ansökande på basen av bilagorna och portfolion som Bildkonstakademin krävde. 44 deltog i intervjun.

 

I Bildkonstakademins urvalsbeslut följande 23 sökande har antagits och följande 16 ansökande antagits på reservplats:

 

Skulptur

Fox, Maija
Sederlöf, Nora
Taulu, Anssi *
Vainio, Jere *
Yau, Mandy

Reservplats:

1. Käyhkö, Maija
2. Härkönen, Henrik
3. Zhao, Wenjuan

 

Måleri

Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
Happonen, Taru
Hyvönen, Einari
Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
Paakkonen, Mikko
Reuter, Oliver
Suikkanen, Saimi
Xiao, Zhiyu

Reservplats:

1. Vanonen, Juha
2. Baistrocchi, Giulio
3. Vihervuori, Virpi
4. Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen *

 

Konstgrafik

Bredenberg, Anna *
Hamada, Natalie
Immonen, Essi

Reservplats:

1. Hyrri, Juliana
2. Halonen, Jemiina
3. Höijer, Jemena

 

Tid- och rumkonst

Cemin, Laura
Hoogerdijk, Sjors
Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
Martikainen, Aleksi
Matveinen, Anna
Prokofyeva, Daria
Wongsing, Poomin

Reservplats:

1. Samborska, Justyna
2. van der Rijt, Arvid
3. Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen
4. Chotipatthamanon, Sakonpat
5. Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen *
6. Pluciennik, Marek

 

* Kompletterande studier krävs: Andra inhemska språket 3sp, främmande språk 5sp samt mognadsprovet 0sp.

 

 

Vi skickar e-post 14.11.2019 till godkännbara sökande och till dem som är på reservplatser. Vissa e-postprogram kan flytta våra meddelanden direkt till skräppost så kolla gärna att vårt meddelande inte har hamnat där. De antagna får information om urvalsprocedur, om mottagandet av studieplatsen samt om anmälan till läsåret ett antagningsbrev per e-post. Du kan även fråga om resultatet per e-post (kuva.ansokan@uniarts.fi).

 

Studieplatsen bör mottagas senast 28.11.2019 kl. 15.

 

Portfolier i pappersformat kan avhämtas från Bildkonstakademins vaktmästare tidigast 2.12.2019 och senast 10.1.2020 från adressen Elimägatan 25 A, Helsingfors. Portfolier som inte avhämtats eller vars returkuvert inte är tillräckligt frankerade förstörs.

De ansökanden som deltog i intervjun, men inte antogs, kan be om feedback av medlemmarna i urvalsjuryn under en bestämd tid. Ansökandena för mer informmation per e-post om hur man kan be om feedback. Respons kan inte ges under annan tid.

 


 

 

Rättelseanvisning

Rättelse i detta beslut får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009).

Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen. Rättelse till antagningsbeslutet kan sökas genom att skicka en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från den dag de slutliga resultaten publicerats.

Innehåll i begäran om omprövning

Antagningsresultaten baserar sig på uppgifter som den sökande inlämnat till Konstuniversitetet inom utsatt tid. I din skrivelse måste du i detalj redogöra för vad din begäran om omprövning gäller och de fakta som du åberopar. Ange dina personuppgifter och underteckna din skrivelse eller låt ett ombud med fullmakt underteckna den. Ange namnet på det/de ansökningsalternativ som begäran om omprövning gäller. Ifall du levererar begäran om omprövning via e-post, skriv akademins namn i rubrikfältet.

Inlämnande av begäran om omprövning

Ansökan bör göras skriftligen eller via e-post till Konstuniversitetets registratorskontor. Ansökan bör vara framme på registratorskontoret inom 14 dagar efter offentliggörandet av de slutliga resultaten. Avsändaren ansvarar själv för försändelse av begäran om omprövning. Begäran om omprövning ska lämnas in till:

Konstuniversitetet / registratorskontoret

PB 38 / Tölöviksgatan 16 C

00097 Konstuniversitetet

Finland

kirjaamo(at)uniarts.fi

Besvärsförbud

I ett beslut som det enligt 82 § i universitetslagen är möjligt att söka rättelse i får ändring inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen före rättelseförfarande. I ett beslut som har fattats vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.