Bildkonstakademins urvalsresultat 2019

Urval till 5,5-årig program som leder till Kandidat och magister i bildkonst examen

Följande 25 sökande har antagits och följande 8 ansökande antagits på reservplats:

Alanko, Onni

(Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen) 

Etelävirta, Johanna

Falaileh, Mariam

Feinik, Niklas

Gabaud, Romain

Hallenberg, Meri

Hatakka, Alvi

Heikkilä, Elsa

Heiskanen, Inkeri

(Ansökande som get inte sitt tillstånd till publicering av sitt namn på webbplatsen) 

Karppinen, Saara

Kontiainen, Lassi

Lehtomaa, Tuomas

Leppänen, Tuure

Letincic, Leon

Liwata, Liisa-Irmelen

Noroila, Mikki

Pellikka, Essi

Peltonen, Elias

Ristilä, Ukko

Rotts, Alexandra

Saikkonen, Johanna

Villodas Palpa, Daniel

Vornanen, Mira
 

Reservplats

  1. Siivonen, Felix
  2. Uljas, Jaakko
  3. Pärnänen, Antti
  4. Riihimäki, Iiris
  5. Vääriskoski, Liisa
  6. Ström, Tove
  7. Korpua, Totti
  8. Kettunen, Antti

Man kan också fråga om resultat per telefon: +358 50 44 88 540, eller e-mail: kuva.ansokan@uniarts.fi.

De antagna får information om urvalsprocedur, om mottagandet av studieplatsen samt om anmälan till läsåret ett antagningsbrev per e-post.

De som har deltagit i urvalskursen bör hämta sina arbetsprov och verken som framställts under urvalskursen tisdagen 11.6.2019 mellan 9:00 och 16:00 eller onsdagen 12.6.2019 mellan 9:00 och 16:00. Adress: Backasgatan 58-60 (ingång via Elimägatan 29, 2 våning), Helsingfors. Arbetsprov som inte avhämtats eller vars returkuvert inte är tillräckligt frankerade förstörs.

Den som deltagit i urvalskursen, men inte har antagits, kan få respons per telefon fråm medlemmar i urvalsjuryn måndagen 10.6.2019. Anvisningar skickas per e-post till sökande som kan begära respons.

Studieplatsen bör mottagas senast 8.7.2019 kl. 15.

****

Rättelseanvisning

Rättelse i detta beslut får sökas hos Konstuniversitetet enligt § 82 i universitetslagen (558/2009).

Avsikten med rättelseförfarandet är att begära att ett fel som den sökande anser har begåtts i samband med beslutsfattandet rättas till. Syftet med begäran om omprövning är inte att få feedback eller ytterligare information om antagningen. Rättelse till antagningsbeslutet kan sökas genom att skicka en skriftlig begäran om omprövning inom 14 dagar från den dag de slutliga resultaten publicerats.

Innehåll i begäran om omprövning

Antagningsresultaten baserar sig på uppgifter som den sökande inlämnat till Konstuniversitetet inom utsatt tid. I din skrivelse måste du i detalj redogöra för vad din begäran om omprövning gäller och de fakta som du åberopar. Ange dina personuppgifter och underteckna din skrivelse eller låt ett ombud med fullmakt underteckna den. Ange namnet på det/de ansökningsalternativ som begäran om omprövning gäller. Ifall du levererar begäran om omprövning via e-post, skriv akademins namn i rubrikfältet.

Inlämnande av begäran om omprövning

Ansökan bör göras skriftligen eller via e-post till Konstuniversitetets registratorskontor. Ansökan bör vara framme på registratorskontoret inom 14 dagar efter offentliggörandet av de slutliga resultaten. Avsändaren ansvarar själv för försändelse av begäran om omprövning. Begäran om omprövning ska lämnas in till:

Konstuniversitetet / registratorskontoret
PB 38 / Tölöviksgatan 16 C
00097 Konstuniversitetet
Finland

kirjaamo(at)uniarts.fi

Besvärsförbud

I ett beslut som det enligt 82 § i universitetslagen är möjligt att söka rättelse i får ändring inte sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen före rättelseförfarande. I ett beslut som har fattats vid rättelseförfarande får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.