Stödstiftelserna delade ut över 700 000 euro i stipendier till studerande vid Konstuniversitetet

I anslutning till Konstuniversitetet verkar två stödstiftelser. Med stipendierna stöds konststudier och universitetets verksamhetsutveckling finansieras.

Stödstiftelserna stöder återuppbyggnadsåtgärder inom konstbranschen

Styrelsen för Sibelius-Akademins stödstiftelse beslöt på sitt möte den 5 april 2023 att dela ut stipendier för sammanlagt 650 000 euro, varav sammanlagt 198 060euro beviljades åt studerande via den allmänna stipendieansökan. Man beslöt att reservera sammanlagt 231 800 euro för tävlingar samt andra ändamål som delas ut senare. Dessutom beslöt man att stöda de interna projekten vid Sibelius-Akademin med sammanlagt 220 140 euro.

– Stödstiftelsen stärker återuppbyggnadsåtgärderna inom konstbranschen bland annat genom att stödja ungas möjligheter att musicera tillsammans. Stödstiftelsen har också en betydande roll i främjandet av Sibelius-Akademins studerandes internationalisering, berättar Sibelius-Akademins dekan Emilie Gardberg.

I den allmänna stipendieansökan mottogs 289 ansökningar, varav 240 fick ett positivt beslut. Dekanen förde fram ett förslag åt styrelsen utifrån ämnesledarnas utlåtanden om hur stipendierna skulle delas ut. Stipendier beviljades till exempel för mästarkurser och tävlingar, kostnader för doktorsexamen samt resekostnader för studerande inom ungdomsutbildningen.

Allmänna stipendieansökan av Konstuniversitetets stödstiftelse ordnades för första gången

Styrelsen för Konstuniversitetets stödstiftelse beslöt vid sitt möte den 3 mars 2023 att dela ut sammanlagt 27 500 euro i stipendier till studerande vid Teaterhögskolan och Bildkonsthögskolan. I den allmänna stipendieansökan som ordnades för första gången mottogs sammanlagt 91 ansökningar, varav 65 av studerande vid Teaterhögskolan och 26 av studerande vid Bildkonstakademin. Baserat på utlåtanden av ledarna för utbildningsprogrammen och professorerna utarbetar dekanerna ett förslag för stödstiftelsens styrelse om fördelningen av stipendiet.

Bland annat beviljades stipendier för kurser utanför Konstuniversitetets undervisningsutbud, för internationalisering samt utställningsverksamhet. Flest stipendier söktes för deltagande i Praque Quadrennial-evenemanget, som är en festival om scenografi som ordnas med fyra års mellanrum.

Verneri Salonen har valts till nästa mottagare av arbetsrumsstipendiet

Konstuniversitetets stödstiftelse delar årligen ut arbetsrumsstipendiet till en begåvad konstnär som utexaminerats från Bildkonstakademin. Värdet på stipendiet är 5 676 euro och det täcker hyran för ett 35 m2 stort arbetsrum på Sveaborg, övriga underhållskostnader samt residensorganisationen Helsinki International Artist Programme rf:s residenstjänster.

– Detta residens erbjuder en fin miljö för nyutexaminerade bildkonstnärer. Det internationella konstnärssamfundet och naturen på Sveaborg är en exceptionellt inspirerande arbetsmiljö, resonerar Bildkonstakademins dekan Hanna Johansson.

Sammanlagt 10 konstnärer sökte stipendiet. Förslaget om mottagare av stipendiet gjordes av en utvärderingsgrupp som förutom Johansson bestod av bildkonstnären och styrelsemedlem i HIAP rf Ulrika Ferm samt HIAP rf:s direktör Juha Huuskonen. Styrelsen för Konstuniversitetets stödstiftelse bekräftade utvärderingsgruppens förslag vid sitt möte den 3 mars 2023.

Verneri Salonen har valts till nästa mottagare av arbetsrumsstipendiet. Salonen utexaminerades som magister i bildkonst från studieområdet tid- och rumkonst i december 2022. Hen arbetar i regel med linsbaserad utrustning, skulptur och installation. Utvärderingsgruppen tror att Salonen passar utmärkt i HIAP:s residens. Hen behandlar miljöfrågor i sina verk och arbetar med lokala förhållanden. Salonen samarbetar också med experter inom olika områden och stärker enligt utvärderingsgruppen på så vis även HIAP:s residensgemenskap.

Stödstiftelserna som stöd för konsten

I anslutning till Konstuniversitetet fungerar två stödstiftelser som beviljar stipendier till studerande och hjälper ekonomiskt med att utveckla universitetets verksamhet. Sibelius-Akademins stödstiftelse stöder musikstudier och musikutbildning. Konstuniversitetets stödstiftelse stöder i synnerhet studier och utbildning i bildkonst och performativa konstarter. Årligen delar stödstiftelserna ut cirka 700 000 euro i stipendier och bidrag. Stödstiftelsernas medel består huvudsakligen av testamentsdonationer och donationer som gjorts av privatpersoner. För att allt fler studerande ska få det stipendium de behöver för främjandet av sina studier och sin karriär ökar stiftelserna aktivt sina tillgångar.