Översikt för donatorer och partner 2022

Konstutbildningen och -forskningen stärktes i samarbete med donatorer och partner.

Sakari Viika

Rektors hälsning

Bästa donator och partner,   

Konstuniversitetet har redan i tio år byggt upp ett mångkonstnärligt universitet. Vi har en nationell specialuppgift att sörja för konstutbildningen och konstens livskraft i Finland. När de globala kriserna har förändrat våra liv på ett grundläggande sätt har konstens betydelse lyfts fram i ett nytt ljus: konsten är en del av den mentala försörjningsberedskapen. Konsten kan bära oss över svåra tider, konsten kan ingjuta tro och ge nya perspektiv på frågor om att vara människa.   

Konstuniversitetet ansvarar för hela konstfältets framtid. Branschen behöver strukturell förnyelse för att kunna fungera allt effektivare i ett snabbt föränderligt samhälle. Under pandemin startade vi ett framtidsprogram för konstbranschen. Inom ramen för programmet erbjuds till exempel avgiftsfria arbetslivs- och företagarstudier för frilansare inom konstbranschen. Förra hösten gjorde vi en betydande satsning på konstbaserad företags- och innovationsverksamhet: vi grundade förinkubatorn Uniarts Hub tillsammans med Helsingfors stad. Uniarts Hub erbjuder stöd för företagande samt en testplattform för konstnärers och studerandes affärsidéer.

Vår forskningsfinansiering har ökat med stöd från Finlands Akademis profileringsfinansiering och stiftelser. Konstuniversitetets gemensamma forskningsinstitut har inlett sin verksamhet för att stärka forskningens genomslag.

Den största resursen vid vårt universitet är de unga konststuderandena. Den respons vi årligen samlar in från dem visar att vi har lyckats med undervisningen. Även utbytesstuderandena anser enligt enkäterna att Konstuniversitetet är Finlands bästa universitet: de internationella studerandena uppskattar kvaliteten på vår utbildning samt universitetets inspirerande studiegemenskap.

Den konstnärliga verksamheten är vid sidan av undervisning och forskning Konstuniversitetets kärnuppgift, eftersom kontakten med publiken utgör en viktig del av att växa som konstnär. År 2022 återgick vi i fråga om antalet evenemang till samma nivå som före pandemin: vi ordnade nästan 1 200 evenemang. 

Att säkerställa universitetens ekonomiska bärkraft är ännu viktigare i kristider. Vår kapitalanskaffningskampanj som avslutades sommaren 2022 ökade tillsammans med statens motfinansiering vårt kapital med nästan sju miljoner euro. Stödet från donatorerna öppnar nya möjligheter och ger oss tro på vårt arbete. Testamentsdonationer till Konstuniversitetets stödstiftelser hjälper våra studerande att växa till toppexperter inom konsten.

Vi vill att konsten även i framtiden ska vara en del av ett gott liv och ett välmående samhälle. Man blir världens lyckligaste folk genom att satsa på utbildning och bildning, konst och vetenskap.

Tack till dig, vår supporter, som ser hur viktigt vårt arbete är och med din donation möjliggör en framtid för konsten.

Man blir världens lyckligaste folk genom att satsa på utbildning och bildning, konst och vetenskap.

Kaarlo Hildén rektor

År 2022 i siffror

Vi tävlar med de bästa i världen

Finlands mest eftertraktade studieplats: Endast 7 % av de sökande blir antagna. År 2022 antogs 356 studerande till grundexamensutbildningen.

Ett av Finlands mest internationella universitet: Av de nya grundexamensstuderandena kommer 27 % från länder utanför Finland.

Finlands bästa universitet: Utifrån Erasmus-enkäter anser ubytesstuderandena att Konstuniversitetet är Finlands bästa universitet.

Konstuniversitetets Sibelius-Akademi ligger för sjunde året i topp internationellt bland över 2 200 läroanstalter för performativa konstarter världen över (QS World University Ranking).

År 2022 vid Konstuniversitetet:

  • avlades 279 högre högskoleexamina, 168 lägre högskoleexamina och 17 doktorsexamina.
  • ordnades 1 200 föreställningar, konserter och utställningar av studerande, med en publik på sammanlagt 100 000 personer.

Universitetets grundkapital 92,9 miljoner

Konstuniversitetets placeringsportfölj klarade av det svåra placeringsåret på ett tillfredsställande sätt. Universitetet har från och med 2018 ändrat sin placeringspolitik så att andelen alternativa placeringar i placeringsportföljen har ökat. Beslutet har ökat portföljens förväntade avkastning och portföljen är nu mindre utsatt för marknadens fluktuationer.

Universitetet har en rådgivande placeringskommitté som består av yrkespersoner inom placering och som är ett sakkunnigorgan som lyder under styrelsen och rektorn i förvaltningen av universitetets medel. Vid placeringarna iakttas kontrollerad risktagning, god riskhanteringssed och principerna för ansvarsfull placeringsverksamhet.

Avkastningen från placeringstillgångarna används för att finansiera universitetets strategiska mål, såsom för att utveckla utbildningen och forskningen samt för nya utbildningsöppningar. År 2022 riktades avkastningen från placeringsverksamheten bland annat till genomförandet av det nationella visionsarbetet för konstfostran och -utbildning, nya utbildningsprogram för scenografi och skrivande vid Teaterhögskolan samt för utrustning av Bildkonstakademins nya byggnad Mylly.

Nästan sju miljoner euro i motfinansieringskampanjen  

Konstuniversitetets insamling Stärk konstens kraft avslutades sommaren 2022. Donationerna till konstutbildningen uppgick till sammanlagt över 3,5 miljoner euro. Insamlingen ingick i den statliga motfinansieringskampanjen, där staten riktade 67 miljoner euro till universiteten i förhållande till det privata kapital som de samlade in. Staten beviljade 0,96 euro i motfinansiering för varje insamlad euro. Tillsammans med statens motfinansiering ökade Konstuniversitetets kapital med 6,9 miljoner euro. I förhållande till antalet studerande samlade Konstuniversitetet in näst flest donationer genast efter Hanken.

Tack till konststödjarna

Ett hjärtligt tack till konststödjarna som donerat till insamlingen:

Heikki Herlin, Konestiftelsen, stiftelsen Otavan Kirjasäätiö, Saastamoinen stiftelsen.

Algol Ab, Kansakunta Oy, Konstsamfundet, Leonora och Yrjö Paloheimos stiftelse, Lisi Wahls stiftelse, Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse, Moomin Characters Oy Ltd, Planmeca Oy, Pro Musica-stiftelsen, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska kulturfonden, William Thurings stiftelse.

Samt de många privatpersoner och företag som gjort donationer.

Höjdpunkter år 2022

Tre studerande vid Konstuniversitetet deltog i Sibelius-violintävlingen

Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och Sibelius-Samfundet ordnade i maj den 12:e internationella Jean Sibelius-violintävlingen. I tävlingen presenterades kanske de mest framstående stjärnögonblicken i violinspel i tävlingens historia. I tävlingen deltog tre studerande i violinspel från Sibelius-Akademin: Kasmir Uusitupa, Otto Antikainen och Andrián Ibanez-Resjan. Sydkoreanen Inmo Yang valdes till vinnare.

Sibelius-violintävlingen följdes av en publik utan motstycke: webbsändningarna och inspelningarna sågs över 2 miljoner gånger globalt via YLE Arena.

Kuvan Kevät för första gången i Mylly

Kuvan Kevät-utställning på Bildkonstakademins galleri i Sörnäs.

Kuvan Kevät är ett traditionellt evenemang inom finländsk bildkonst som ordnas under slutet av våren. Vårutställningen för magisterstuderande vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi sågs 2022 för första gången i den nya byggnaden Mylly i Sörnäs. Utställningen bestod av arbeten av 40 bildkonstnärer i slutskedet av sina studier.

I Taidepiste öppnades konstens samhälleliga genomslagskraft

Den samhälleliga diskussionsserien Taidepiste som ordnades på Konstuniversitetets campus sammanförde åren 2020–2022 experter inom konstens och samhällets olika områden. Diskussionerna behandlade aktuella samhällsfenomen på ett sektorsövergripande sätt och genom konstnärligt tänkande. Sammanlagt 25 evenemang som var öppna för allmänheten ordnades och de följdes av sammanlagt över 20 000 tittare på campus och via YouTube.

Taidepiste-evenemangen ordnades med stöd av Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse.

Årets alumner Dalia Stasevska, Adel Abidin och Paula Vesala inspirerar genom sitt exempel

Årets alumner 2022 Dalia Stasevska, Adel Abidin och Paula Vesala är med sitt arbete och sin verksamhet exempel på hur konsten och konstnärerna påverkar samhället.

Årets alumner 2022 Dalia Stasevska, Adel Abidin och Paula Vesala.

Dramaturgen, skådespelaren och musikern Paula Vesala gjorde under coronakrisen med sin egen synlighet kulturfältets röst hörd för beslutsfattarna. Utöver intressebevakning, protester och påverkansarbete i sociala medier stödde Vesala ekonomiskt de aktörer inom branschen som föll igenom alla skyddsnät under krisen.

Mediekonstnären Adel Abidins arbete har lyfts fram på betydande utställningar globalt. Abidin har stärkt konstfältet under pandemin på ett modigt sätt, till exempel med sin videoinstallation Musical Manifest 2022, som behandlar identitet, makt, rädsla och klichéer. Abidin anser att konstnärens viktigaste roll i samhället är att förändra det. 

Kapellmästare Dalia Stasevska är överkapellmästare för Sinfonia Lahti, konstnärlig ledare för den internationella Sibeliusfestivalen och huvudgäst vid BBC:s symfoniorkester. Stasevska är en aktiv samhällsdebattör och hör till Sibelius-Akademins sparringgrupp för samhällspåverkare. Stasevska förde en synlig offentlig debatt för fred och mänskliga rättigheter redan innan Ryssland anföll Ukraina.

Konstuniversitetet deltog i Kaija Saariahos 70-årsjubileumsår

Konstuniversitetets hedersdoktor och Sibelius-Akademins alumn, kompositör Kaija Saariahos jubileumsår kulminerade i oktober i den riksomfattande evenemangsserien Kaija Saariaho 70. På konserterna i Musikhuset hördes ett tvärsnitt av Saariahos rika kammarmusikproduktion samt hennes soloverk framförda av studerande och lärare vid Sibelius-Akademin. Saariaho var också gäst vid Konstuniversitetets diskussionsserie Taidepiste i Musikhuset.

Konstuniversitetets lärare och studerande framförde Kaija Saariahos produktion i oktober 2022.

Konsten ökar välbefinnandet

Health, Narrative and the Arts: Bättre hälsovård med hjälp av skönlitteratur

Läkare, socialarbetare och sjukskötare lyssnar dagligen på berättelser i sitt arbete. För att patienten ska kunna bli hjälpt måste hen först bli hörd. Det kräver i sin tur yrkeskunskap och koncentration. I Konstuniversitetets projekt Health, Narrative and the Arts funderar yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården på patientarbetet med hjälp av skönlitteratur och skrivande.

Vid Teaterhögskolan inleddes 2021 ett projekt som erbjuder arbetstagare inom social- och hälsovården kurser som fokuserar på att skriva och läsa skönlitteratur. Det görs vetenskaplig forskning om deltagarnas upplevelser.

Kurserna har planerats för social- och hälsovårdspersonal med inspiration från internationella hälsohumanistiska utbildningar och utbildningar i narrativ medicin. Den narrativa medicinen utgår från en observation enligt vilken förmågan att lyssna på patienternas berättelser är nödvändig för att hjälpa dem. Biomedicinsk kompetens är till störst hjälp om läkaren kan lyssna på och tolka patienternas berättelser och agera utifrån dem. Grupparbete med berättelser är en internationellt etablerad metod som kompletterar läkarutbildningen och arbetshandledningen.

”Läsning av skönlitteratur och reflektivt skrivande kan hjälpa till att lyssna och möta patienterna. Det leder i sin tur till en bättre patientupplevelse”, säger läkaren Sonja Sulkava, som undervisar på kurserna.

Förmågan att lyssna på patienternas berättelser är nödvändig för att hjälpa dem.

För innehållet i projektet Health, Narrative and the Arts ansvarar författaren och psykologen Jussi Valtonen, som arbetar som professor vid magisterprogrammet i skrivande vid Teaterhögskolan. Enligt Valtonen är det mycket mer mångfasetterat att lyssna på människor i psykolog- eller läkararbetet än man kunde föreställa sig och därför finns det ett genuint behov av berättande färdigheter.

Empati för att möta patienten

”Det har hälsoeffekter att man inom hälso- och sjukvården möter en människa som en människa, lyssnar på hen och att hen blir sedd på ett mer övergripande sätt än bara genom sin sjukdom. Enligt forskning har en mer empatisk och närvarande patientrelation också en positiv inverkan på läkningsprocessen”, säger författaren Joonas Kallonen som undervisar på kursen.

På Teaterhögskolans kurser undervisar arbetspar bestående av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården samt konsten. Sulkava och Kallonen utbildade sig tillsammans med de andra lärarna på en kurs i narrativ medicin vid Columbia-universitetet. När Sulkava undervisade, märkte hon hur teorin som behandlades på kursen omvandlades till praxis och hur väl övningarna fungerade i den finländska social- och hälsovårdsgruppen.

För en som gått många slags social- och hälsovårdsutbildningar har den här blivit kvar i minnet som den mest givande. Fler sådana här fördomsfria tillvägagångssätt för yrkesmässig utveckling.

Respons från en deltagare

Den positiva responsen från deltagarna visar att det finns ett stort behov av kurser i narrativ kompetens för yrkespersoner inom social- och hälsovården. Utvecklingen av utbildningen fortsätter bland annat i samarbete med Helsingfors stad och medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Det görs också vetenskaplig forskning om deltagarnas upplevelser. För närvarande utarbetas ett artikelmanuskript för en internationell publikationsserie.

Projektet Health, Narrative and the Arts stöds av Jenny och Antti Wihuris fond.

Konstutbildningen och -forskningen stärks

Skrivande som nytt utbildningsområde vid Konstuniversitetet

Skrivande har alltid varit en av de viktigaste kulturformerna i Finland. Skrivandet blev förra hösten en del av Konstuniversitetets utbildningshelhet när magisterprogrammet i skrivande blev en etablerad del av Teaterhögskolans undervisningsutbud. Magisterprogrammet pilottestades tidigare med finansiering från Otavan Kirjasäätiö och Otava-koncernen. Sedan hösten har man också kunnat studera skrivande inom kandidatprogrammet vid Konstuniversitetet.

Studierna i skrivande består av att läsa, skriva och diskutera i grupp. Det omfattande kursutbudet innehåller kurser i prosa och lyrik, men också i andra former av skrivande, såsom skrivande för digitala plattformar och konstnärligt skrivande. Den röda tråden i utbildningen är studerandenas egna skrivprojekt som de främjar som en del av sina studier. En del av dem som utexaminerats från magisterprogrammet har publicerat ett verk som baserar sig på deras lärdomsprov.

Utbildningen i skrivande har fått stöd av Otava-koncernen, stiftelsen Otavan Kirjasäätiö och Heikki Herlin.

Stöd för internationalisering av bildkonstnärer

Programmet Bildkonstens internationella nätverk erbjuder möjligheter till internationalisering för studerande, alumner och forskare vid Bildkonstakademin. Målet är att fördjupa förståelsen för och färdigheterna att fungera som internationell konstnär. 

Programmet omfattar alumnresidenser, mentorprogram, gästprofessurer, föreläsningar samt ett utbytesprogram för doktorander och forskare. De internationella residensperioderna för alumner stöder påbyggnadsstudier efter magisterexamen i residenscentren i Maastricht, New York, Toronto, London och Skottland. Inom mentorprogrammet får studerandena inleda en dialog med internationella konstproffs som länge verkat inom branschen.

Sonia Boyce besökte Bildkonstakademin hösten 2022.

Programmet bjuder in ledande internationella konstnärer och konstexperter för att föreläsa vid Bildkonstakademin. År 2022 hölls Saastamoinen Foundation Keynote -föreläsningen av den brittiska konstnären, professorn och forskaren Sonia Boyce, som har vunnit Venedigbiennalens ansedda Gyllene Lejon.  

Programmet Bildkonstens internationella nätverk finansieras av Saastamoinen stiftelsen. 

Sibelius Summer Academy erbjuder kurser och konserter på toppnivå

Sibelius Summer Academy är en sommarkurshelhet som för samman ledande konstnärer och studerande inom sitt område från Sibelius-Akademin och hela världen. Sommarakademin gör också internationella musikstuderande bekanta med studier i Finland samt erbjuder publiken konserter och öppna föreläsningar.

Summer Academy för samman konstnärer och studerande från hela världen.

Sommaren 2022 undervisade bland annat proffsen i den Grammy-belönade sånggruppen Theatre of Voices och internationella lied-specialister på kurserna. 

Sommarakademin och det tillhörande internationella gästprogrammet är ett internationellt spetsprojekt för att utveckla utbildningen vid Sibelius-Akademin.

Det internationella gästprogrammet och Sibelius Summer Academy stöds av Jane och Aatos Erkkos stiftelse samt Jenny och Antti Wihuris fond. 

Konstuniversitetets forskning får profileringsfinansiering från Finlands Akademi

Konstuniversitetet har valt forskningen inom konstbranschernas universitetspedagogik och konstnärsutbildning till spetsar för sin forskning. Finlands Akademi har beviljat 750 000 euro i finansiering för profileringsområdet för åren 2021–2026. Finansieringen fick en fortsättning, då Finlands Akademi beviljade ett stöd på 2,2 miljoner euro för åren 2023–2028. Med finansieringen vidareutvecklas den forskningsmässiga grunden för konstnärspedagogiken.

Konstnärspedagogiken undersöker utbildningen av yrkeskonstnärer

Konstnärsorienterad forskning inom konstnärsutbildningen har erkänts internationellt som ett nytt och växande forskningsområde som intresserar konstuniversiteten. Vid Bildkonstakademin grundades veterligen den första professuren i branschen i hela världen 2021. Till uppgiften valdes den brittiska Magnus Quiafe från Manchester School of Art. Quaife och hans grupp undersöker hur konstnärer utbildar blivande konstnärer, vilken pedagogiken som konstnärerna bedriver är och hurdan teori sådan undervisning som stöder sig på erfarenhetsbaserad praxis inom branschen producerar.

Den femåriga professuren i konstnärspedagogik 2021–2025 finansieras av Saastamoinen stiftelsen.

Miljondonation för att stärka den interkulturella dialogen

Den amerikanska donatorn Elsa Brule har donerat en miljon dollar till utbildningsprogrammet Global Music vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi. Elsa Brule, som har finländska rötter, blev intresserad av att stöda programmet under ett besök i Finland 2021, då hon bekantade sig med Sibelius-Akademin. Brule ville rikta donationen till att upprätthålla minoritetsspråk och -musik samt till att bygga broar mellan samernas och Nordamerikas ursprungskulturer.

Bildkonstpris från Outi och Jan Vapaavuoris stiftelse

Outi och Jan Vapaavuoris stiftelse delar vartannat år ut ett pris på 5 000 euro till en ung magister i bildkonst som utexaminerats från Bildkonstakademin och som i sina studier har visat särskild skicklighet eller förnyat bildkonstuttrycket. Priset delades ut för första gången 2022 och som mottagare valdes Iiri Poteri, som arbetar med fotografi, mediekonst, performans och installation.

Konstuniversitetet tackar samarbetspartnerna för stödet för att stärka utbildningen och forskningen: 

Elsa Brule, Anita och Olavi Seppänens stiftelse, Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Jenny och Antti Wihuris fond, Konestiftelsen, Konstsamfundet, Leonora och Yrjö Paloheimos stiftelse, Lisi Wahls stiftelse, Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse, Niilo Helanders stiftelse, Konststiftelsen Nordea, OP Konststiftelse, stiftelsen Otavan Kirjasäätiö, Outi och Jan Vapaavuoris stiftelse, Pro Musica-stiftelsen, Saastamoinen stiftelsen, Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, Stiftelsen Tre Smeder, Stiftelsen Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Svenska litteratursällskapet i Finland, William Thurings stiftelse.

Stödstiftelsernas år 2022

Konstuniversitetets stödstiftelser ger stipendier för konststudier 

I anslutning till Konstuniversitetet finns två stödstiftelser som med stipendier stöder konststudier och hjälper Konstuniversitetet ekonomiskt att utveckla verksamheten. Stödstiftelserna delar årligen ut cirka 700 000 euro i stipendier och bidrag.

Stödstiftelserna tar emot donationer och testamentsdonationer. Under den statliga motfinansieringskampanjen 2020–2022, då medel samlades in för att öka Konstuniversitetets kapital, gjorde stiftelserna ingen aktiv medelsanskaffning. Under de kommande åren strävar man aktivt efter att öka kännedomen om stödstiftelserna bland konststödjare för att öka donationerna.

Egendomen hos Sibelius-Akademins stödstiftelsen som grundades 1931 härrör huvudsakligen från testamentsdonationer. I slutet av 2022 uppgick det sammanlagda marknadsvärdet för stiftelsens kapital till 24,9 miljoner euro. Med avkastningen från placeringstillgångarna stöds studier och utbildning i musik. Stödstiftelsen har 19 fonder. År 2022 ökade Sibelius-Akademins stödstiftelses tillgångar med en testamentsdonation.

År 2022 delades 194 000 euro ut som stipendium för ändamål som främjar studerandenas studier. Stipendier beviljades bland annat för provspel, kostnader för underhåll av instrument samt internationella och inhemska mästarkurser. För Sibelius-Akademins verksamhet, såsom internationella utbyten och avdelningarnas utvecklingsverksamhet, anvisades cirka 260 000 euro. För pianotävlingarna 2022 och 2023 reserverades i sin helhet avkastningen från Maj Linds och Helmi Vesas testamentsfonder, sammanlagt 246 700 euro.

Konstuniversitetets stödstiftelsen grundades 2018 i syfte att särskilt stödja studier och utbildning i bildkonst och performativa konstarter. Stödstiftelsen har tre fonder: Bildkonstakademins fond, Teaterhögskolans fond och den allmänna fonden. I slutet av 2022 uppgick det sammanlagda marknadsvärdet för stiftelsens kapital till 1,2 miljoner euro. År 2021 delade stödstiftelsen ut sina första stipendier. År 2022 delade stiftelsen ut sammanlagt 35 300 euro som stipendier till studerande vid Teaterhögskolan och Bildkonstakademin. Dessutom beviljades två priser på 1 000 euro samt ett arbetsrumsstipendium på 5 400 euro från Bildkonstakademins fond.

Mer information om verksamheten och donationerna fås av stödstiftelsernas gemensamma ombud Anni Pokki, 050 476 6961 och anni.pokki@uniarts.fi.

Maj Linds arv ger unga pianister fart ut i världen

Maj Lind-pianotävlingen, som ordnas vart femte år, finansieras av Sibelius-Akademins stödstiftelse ur Maj Linds egen fond. År 1942 fick stödstiftelsen en betydande testamentsdonation av musikintresserade Maria (Maj) Lind för att utveckla pianisterna. Med donationsmedlen ordnades den första Maj Lind-pianotävlingen efter andra världskrigets slut 1945. Tävlingen hade redan från början stor betydelse för den finländska pianomusiken. Den gav unga musiker nya möjligheter och publiken glädje och hopp efter krigsåren.

David Munk-Nielsen frän Sibelius-Akademin tog hem det tredje priset i Maj Lind-tävlingen
David Munk-Nielsen tog hem det tredje priset i Maj Lind-tävlingen.

Sedan 2002 har Sibelius-Akademin ordnat den internationella Maj Lind-pianotävlingen vart femte år. År 2022 deltog tre pianister från Sibelius-Akademin i tävlingen: David Munk-Nielsen, Arttu Ollikainen och Aleksei Zaitsev. Munk-Nielsen nådde ända till final och tog hem det tredje priset i tävlingen. Piotr Pawlak från Polen vann tävlingen.

Ladda ner översikten i pdf-format