Näin haet laulutaiteen pääaineopintoihin (maisteri)

Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopintojen 2,5-vuotisen maisterikoulutuksen valintaopas (pääaineena laulutaide).

Laulutaiteen pääaineopinnot kuuluvat klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopintojen koulutusohjelmaan.

Valintojen aikataulu 2022

 • Hakuaika: Lähetä hakemuksesi Opintopolussa 5.1.2022 klo 8.00–19.1.2022 klo 15.00
 • Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät viimeistään 26.1.2022 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia vahvistaa hakukelpoisuutesi viimeistään: 25.2.2022

Valintakokeiden alustava aikataulu julkaistaan tammikuussa 2022.

 • Kielitestillä kielitaitonsa todistavat hakijat: Toimita todistus testituloksestasi viimeistään 20.5.2022 klo 15.00
 • Sibelius-Akatemia julkaisee valintapäätöksen 3.6.2022
 • Vahvista opiskelupaikkasi viimeistään 15.7.2022 klo 15.00:
  • Vastaanota opiskelupaikkasi
  • Tee lukuvuosi-ilmoittautuminen
  • Ehdollisesti valitut hakijat: Toimita vaadittu tutkintotodistus
  • Lukuvuosimaksuvelvolliset: Maksa lukuvuosimaksusi
 • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 2.8.2022 klo 15.00
 • Uusien opiskelijoiden opinnot alkavat elokuussa 2022

Kuka voi hakea?

Opiskelemaan voi hakea henkilö, jolla on koulutusohjelmaan vaadittava pohjakoulutus ja riittävä kielitaito.

Opiskelemaan voi hakea myös henkilö, jonka pohjakoulutus valmistuu hakuajan päättymisen jälkeen, mutta ennen 15.7.2022 klo 15.00. Tällöin valintapäätös on ehdollinen siihen asti, kunnes hakija toimittaa todistuksen suoritetusta tutkinnosta. Jos hakija ei toimita todistusta kyseiseen määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu.

Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös oppilaitoksen antaman väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että hakija on tehnyt kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja saa tutkintotodistuksen myöhemmin.

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden ennen valintakoetta.

Opiskelijat valitaan Sibelius-Akatemiaan valintakoesuoritusten perusteella. Käytössä ei ole todistusvalintaa tai ensikertalaisten kiintiöitä.

Maisterin tutkintoon johtava koulutus (2,5 vuotta)

Opiskelemaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • musiikkialan alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti)
 • musiikkialan ammattikorkeakoulututkinto
 • musiikkialan ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • alempi korkeakoulututkinto joltain muulta alalta ja sen lisäksi musiikkialan korkeakouluopintoja.

Hakukohteella voi olla lisäksi omia pohjakoulutusvaatimuksia edellisten lisäksi.

Sibelius-Akatemia voi edellyttää, että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrän täydentäviä opintoja koulutusohjelmansa minimiopintopistelaajuuden lisäksi koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Täydentävät opinnot tulee suorittaa lähtökohtaisesti ensimmäisenä opiskeluvuonna ja ne merkitään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Hakijalle tiedotetaan häneltä vaadituista täydentävistä opinnoista valintapäätöksen yhteydessä. Tällaisista täydentävistä opinnoista tulee olla maininta hakukohteen valintaesityksessä.

Hakemiseen liittyviä rajoituksia

Hakija ei voi hakea samana vuonna sekä 5,5-vuotiseen että 2,5-vuotiseen koulutukseen samassa koulutusohjelmassa, pääaineessa tai pääinstrumentissa. Jos hakija kuitenkin jättää hakemuksen molempiin, Sibelius-Akatemia:

 • huomioi hakemuksen 2,5-vuotiseen koulutukseen, mikäli hakija on siihen kelpoinen tai
 • huomioi hakemuksen 5,5-vuotiseen koulutukseen, jos hakijalla ei ole kelpoisuutta 2,5-vuotiseen koulutukseen.

Jos olet suorittanut Sibelius-Akatemiassa korkeakoulututkinnon, et voi hakea opiskelemaan samaan pääaineeseen (tai klassisen musiikin instrumenttiopinnoissa samaan pääinstrumenttiin), josta olet valmistunut.

Perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinta koskee hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta Taideyliopistossa haetun opiskeluoikeuden alkaessa, poikkeuksena henkilöt, joilla on vararehtorin lupa kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen. Taideyliopistossa kirjoilla oleva perustutkinto-opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden vaihtoa Sibelius-Akatemian sisällä tai akatemioiden välillä. Opiskeluoikeuden vaihdon hakemisesta sekä luvan hakemisesta kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen on erilliset ohjeet. Lue lisää yhden opiskeluoikeuden säännöstä täältä.

Kielitaitovaatimukset

Klassisen musiikin instrumentti- ja lauluopintojen koulutusohjelman opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Sinun tulee todistaa kielitaitosi jollain edellä mainituista kielistä annettuun määräaikaan mennessä. Pääosa ryhmäopetuksesta Sibelius-Akatemiassa tapahtuu kuitenkin suomen tai englannin kielellä.

Näin haet

Hae kevään ensimmäisessä yhteishaussa 5.­–19.1.2022 klo 15.00 mennessä Opintopolku-järjestelmässä.

Toimita hakemuksen liitteet ja mahdolliset ennakkotehtävät annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Hakemuksen liitteet

Toimita liitteet Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina 26.1.2022 klo 15.00 mennessä. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, liitä mukaan auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin näistä kielistä.

Kaikilta vaadittavat liitteet:

 • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote suoritetusta pohjakoulutuksesta
  Jos suorittamasi tutkinto valmistuu vasta hakuajan päättymisen jälkeen, riittää, että toimitat tutkintotodistuksesi 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.

  Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, Sibelius-Akatemia saattaa pyytää lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä.
 • Todistus kielitaidosta
  Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi, millä kielellä tutkinto on suoritettu. Kielitaidon osoittavan tutkinnon tulee valmistua 15.7.2022 klo 15.00 mennessä.
 • Virallinen henkilötodistus
  Liitä hakemukseesi kopio passista, EU-henkilökortista tai suomalaisesta ajokortista.

Englanninkieliseen koulutukseen hakevilta vaaditaan lisäksi:

 • Lukuvuosimaksusta vapauttava asiakirja
  Jos haet opiskelemaan englanninkieliseen koulutusohjelmaan, olet lukuvuosimaksuvelvollinen, kunnes toimitat lukuvuosimaksusta vapauttavan asiakirjan.

Pakolaiset, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat tai turvapaikanhakijat:

Mikäli et voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Toimita luotettava selvitys hakukelpoisuuden osoittavasta tutkinnosta ja siitä, miksi asiakirjat eivät ole saatavilla. Toimita lisäksi pakolaisasemastasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella taikka todistus sellaisen hakemuksen vireilläolosta). Toimita vaaditut dokumentit sähköpostitse hakijapalveluihin viimeistään (päivämäärä ja kellonaika) mennessä. Sibelius-Akatemia ratkaisee hakukelpoisuutesi annetun selvityksen perusteella. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava opintoihin vaadittava kielitaito jollakin valintaperusteissa määritellyistä tavoista (kohdassa kielitaitovaatimukset).

Ennakkotehtävät

Mahdollisista ennakkotehtävistä on maininta hakukohteen valintaperusteissa. Ennakkotehtävät tulee palauttaa hakemuksen liitteenä.

Ennakkotehtävistä tulee käydä selkeästi ilmi hakijan nimi ja hakukohde, johon ne liittyvät. Älä toimita muita kuin valintaperusteissa pyydettyjä tehtäviä. Lataa materiaalit Opintopolku-järjestelmään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Suuret tiedostot saattavat latautua jopa useamman tunnin ajan, mikäli järjestelmässä on ruuhkaa.

Valintakokeet

Sinut voidaan kutsua valintakokeisiin, jos

 1. olet tallentanut määräaikaan mennessä sähköisen hakemuksen ja vaaditut liitteet Opintopolku-järjestelmään; ja
 2. Sibelius-Akatemian dekaani on todennut sinut toimittamiesi asiakirjojen perusteella hakukelpoiseksi.

Kunkin hakukohteen valintakokeiden toteutus on kuvattu hakukohteen valintaoppaissa. Alustavat aikataulut julkaistaan hakukohteiden valintaoppaissa tammikuussa. Eri hakukohteiden valintakoeaikataulut voivat mennä päällekkäin. Jos hakija on hakenut useampaan hakukohteeseen, hänen on tällaisissa tilanteissa valittava minkä hakukohteen valintakokeisiin hän osallistuu.

Hakukohteen valintakokeessa voi olla useita vaiheita ja vaiheisiin voi sisältyä useampia osakokeita. Jos hakija ei osallistu valintakokeen kaikkiin pakollisiin osakokeisiin, häntä ei voida valita opiskelijaksi.

Sibelius-Akatemia lähettää hakijoille valintakokeisiin osallistumisen ohjeet ja aikataulut valintakoekutsussa. Tarkat kellonajat henkilökohtaisiin valintakoesuorituksiin vahvistetaan viimeistään valintakoepäivän aamuna. Henkilökohtaisia valintakoeaikoja ei voi muuttaa kuin pakottavista, hakijasta riippumattomista syistä. Tällaisia syitä ovat ylioppilaskirjoitukset (tai vastaavat) sekä onnettomuus tai äkillinen sairastuminen (lääkärintodistus vaaditaan). Näissä tapauksissa aikoja voidaan muuttaa vain valintalautakuntien työskentelyaikataulujen puitteissa.

Valintakoe on suljettu tilaisuus, johon osallistuu hakija, valintalautakunta ja sovitut avustajat (esimerkiksi säestäjä, harjoituskuoro, lautakunnan avustaja tai hakijan avustaja). Valintakoesuorituksia ei saa tallentaa.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköpostilla.

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeessa, lue lisää yksilöllisistä järjestelyistä täältä.

Laulutaiteen valintakoe

Valintakoe koostuu etänä toteutettavista ennakkotehtävistä sekä Sibelius-Akatemian tiloissa Helsingissä toteutettavasta toisesta vaiheesta. 

Aariat ja liedit tulee laulaa alkukielellä ja ulkoa. Aariat on esitettävä alkuperäisessä sävellajissa. Barokkiaariat lauletaan valintakokeessa kirjoitetusta tai soivasta alkuperäisestä sävellajista pianon säestyksellä. Tehtävien monipuolisuus on toivottavaa. Samoja teoksia ei voi esittää eri vaiheissa. Tehtävien tulee olla säestyksellisiä. Hakijan tulee käyttää yliopiston osoittamaa pianistia.  

Ensimmäinen vaihe: ennakkotehtävät

Toimita seuraavat ennakkotehtävät Opintopolku-järjestelmän kautta viimeistään 26.1.2022 klo 15:

1) CV (max. yksi A4-sivu), johon tulee kirjoittaa ainoastaan seuraavat asiat: 

 • nimi 
 • aiemmat musiikkiopinnot (oppiaine, opettaja, opiskeluaika, oppilaitos) 
 • aiemmat kurssitutkinnot (oppiaine, taso, aika, arvosana ja oppilaitos) 
 • teoreettiset ym. aineet (oppiaine, arvosana, opettaja, oppilaitos) 
 • muu musiikillinen toiminta (ooppera- ja musiikkiteatteriproduktiot, opetustehtävät, osallistuminen orkestereiden, teattereiden, kuorojen ja oopperayhdistysten toimintaan jne.) 

2) Motivaatioessee (max. yksi A4-sivu) otsikolla ”Miksi haen opiskelemaan laulutaidetta” 

3) Videotallenne, jossa sinun tulee esittää 

 • vapaavalintainen pianosäestyksellinen klassinen yksinlaulu 
 • vapaavalintainen ooppera- tai oratorio-/kantaattiaaria 

Videotallenne saa olla kuvattuaikaisintaan 1.7.2021. Materiaalin mukana tulee olla tiedot teoksista ja äänityspäivästä. 

Laula kameraan päin kääntyneenä niin, että kasvosi näkyvät koko ajan. Video ei saa olla liian kaukaa kuvattu. Sinun tulee näkyä kuvassa kokonaan. Yksittäinen teos täytyy tallentaa yhtäjaksoisesti leikkaamattomana ottona. Kaikkia teoksia ei kuitenkaan tarvitse tallentaa samalla kertaa. Mikäli tallennat kappaleet erikseen, yhdistä ne yhdeksi videotallenteeksi. 

HUOM! Linkki avataan joulukuussa 2021.

Lautakunta kutsuu ensimmäisestä vaiheesta annettujen pisteiden perusteella osan hakijoista valintakokeen toiseen vaiheeseen. Toiseen vaiheeseen kutsuttaville lähetetään tieto sähköpostitse. 

Toinen vaihe 

Toisen vaiheen ohjelma: 

 • Kolme laulutehtävää, joista raati valitsee kuultavaksi kaksi: 
  • pianosäestyksellinen klassinen yksinlaulu omalla äidinkielelläsi 
  • saksankielinen lied 
  • barokkityyliä edustava ooppera,- oratorio- tai kantaattiaaria
 • Musiikillisia valmiuksiasi testaava harjoitustilanne (mahdolliset nuotit toimitetaan ennakkoon) 
 • Haastattelu 
 • Näyttämöilmaisullisia tehtäviä 
 • Vapaavalintainen, vapaasti toteutettava äidinkielelläsi ulkoa esitettävä tekstikatkelma (monologi tms.), kesto korkeintaan 3 minuuttia 

Nuottimateriaalin toimittaminen:  

Toimita lista valintakokeen toisessa vaiheessa esittämästäsi ohjelmistosta sekä esitettävän ohjelmiston nuotit viimeistään 1.4.2022 sähköpostitse (siba.lamuvalinnat@uniarts.fi). Nuotit tulee toimittaa esitettävässä sävellajissa (kaikki kappaleet on esitettävä alkukielellä, aariat on esitettävä alkuperäisessä sävellajissa). Nuottien tulee olla hyvälaatuisia pdf-tiedostoja, koko kappale yhtenä tiedostona. Merkitse nuotteihin nimesi, hakukohteesi sekä mahdolliset hypyt, kadenssit tai muut poikkeamat nuottikuvasta. Nuotteihin tulee myös merkitä, kenen säveltämästä teoksesta on kyse, mikäli asia ei käy ilmi nuotista itsestään. 

Ohjelmistoon ei voi tehdä muutoksia eikä ohjelmiston järjestystä voi muuttaa ohjelmistolistan ja nuottimateriaalin toimittamisen määräajan umpeuduttua. 

Valintakokeen arviointi

Hakukohteittain nimetyt valintalautakunnat arvioivat hakijoiden valintakoesuoritukset. Lautakunnat arvioivat jokaisen hakijan tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä hänen edellytyksiään suorittaa tutkintoon johtavat opinnot tutkinnolle määritellyssä ohjeellisessa ajassa. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan aiemman koulutuksen ja kokemuksen näkyminen osaamisessa sekä hakijan osaaminen suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Lisäksi laulutaiteen lautakunta arvioi hakijan äänimateriaalia ja kykyä taiteelliseen ilmaisuun. Lautakunta arvioi lisäksi solistisuutta, musikaalista lahjakkuutta, teknisiä ja ilmaisullisia valmiuksia, taiteellista kehityspotentiaalia sekä yhteismusisointitaitoja. 

Motivaatioesseen ja haastattelun perusteella lautakunta arvioi hakijan kirjallista ja suullista ilmaisutaitoa, kykyä ilmaista motivaatiotaan ja tavoitteitaan, ammattiin liittyvien käsitysten realistisuutta ja yleisiä opiskeluvalmiuksia. 

Kaikilla osa-alueilla arvioidaan hakijan valintakokeissa osoittamia taitoja, koulutettavuutta ja soveltuvuutta alalle. 

Valintakoesuoritusten pisteytys 

Lautakunta arvioi hakijan suoritukset molemmissa vaiheissa asteikolla 0–25 pistettä. Toisen vaiheen pisteet pohjautuvat kokonaisarvioon hakijan valintakoesuorituksista molemmissa vaiheissa. Toisen vaiheen pisteet jäävät hakijan lopullisiksi pisteiksi. 

Tulokset

Lautakunnat sijoittavat kunkin hakukohteen hakijat järjestykseen valintakoepisteiden mukaisesti. Lopullisen päätöksen eri hakukohteisiin valittavista opiskelijoista ja varasijoille asetettavista hakijoista tekee Sibelius-Akatemian dekaani.

Pisteissä parhaiten sijoittuneille, valintakriteerit täyttäville hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa. Pisteiden mukaisessa järjestyksessä seuraavaksi sijoittuneita hakijoita voidaan asettaa varasijoille. Varasijat ovat hakukohde- tai jonokohtaisia, mikäli hakukohteella on useampi jono. Opiskelupaikka voi vapautua varasijalle asetetulle hakijalle vain, jos joku ko. hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan tai ehdollisesti valittu hakija ei toimita vaadittua todistusta määräaikaan mennessä.

Kaikkiin hakukohteisiin ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle kyseisessä hakukohteessa.

Tulosten julkaisu

Valintakokeiden tulokset julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla sisältäen ne henkilöt, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä. Lisäksi kukin hakija näkee oman tilanteensa Opintopolusta. Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Valintakoepalaute

Hakija voi pyytää palautetta valintakoesuorituksestaan. Palautteessa hakijalle annetaan tieto siitä, miten valintaperusteissa ilmoitettuja arviointikriteerejä on sovellettu hänen valintakoesuorituksensa arvioinnissa. Ohjeet palautteen pyytämiseen julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla valintapäätöksen julkaisun yhteydessä.

Oikaisuvaatimus

Mikäli koet Sibelius-Akatemian toimineen valintaperusteidensa vastaisesti, voit hakea Sibelius-Akatemialta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten, lisätietojen saamiseksi valinnasta tai uuden arvioinnin pyytämiseksi ilman perusteluja.

Lue lisää oikaisumenettelystä täältä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja opintojen aloittaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Sinun tulee myös ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon hyväksymiskirjeessä olevien ohjeiden mukaisesti.

Opinnot alkavat elokuun puolivälissä aloitusperiodilla, joka on pakollinen osa kaikkien uusien opiskelijoiden opintoja.

Lue lisää opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opintojen aloittamisesta täällä

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Instagram Live: Kysy ha­ke­mi­ses­ta Sibelius-​Akatemiaan

Mitä haluat tietää opiskelusta Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa? Tule kysymään ja kuulolle IG Liveen pe 3.12. klo 15-16. Linkki Taideyliopiston Instagram-tilille löytyy tältä sivulta.

Hakijawebinaarin nauhoite

Kuuntele joulukuussa 2020 järjestetyn hakijawebinaariimme nauhoite podcast-versiona alta:

Jos haluat lukea äänitteen tekstivastineen, paina tästä.

Webinaarin ensimmäisessä osassa Sibelius-Akatemian kahta osastoa johtavat varadekaanit Tanja Johansson (musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto) ja Markus Utrio (Klassisen musiikin osasto) kertovat Sibelius-Akatemian tarjoamista koulutusmahdollisuuksista.

Toisessa osassa opiskelijamme musiikkikasvatuksesta ja puhallinsoittimista kertovat millaista on opiskelijan arki. Lopuksi hakijapalvelut vastaavat hakemiseen liittyviin kysymyksiin.

Tutustu koulutuksen sisältöön