Näin haet kulttuurisen musiikintutkimuksen koulutusohjelmaan (kandidaatti)

Kulttuurisen musiikkitutkimuksen 3-vuotisen koulutuksen valintaopas.

Seuraava hakuaika

Kulttuurisen musiikintutkimuksen koulutusohjelman seuraavasta mahdollisesta hakuajasta ei ole päätöstä. Haku järjestetään aikaisintaan tammikuussa 2025.

Lisähaun aikataulu

Sibelius-Akatemia järjestää kesällä 2022 lisähaun kulttuurisen musiikintutkimuksen koulutusohjelmaan. Lisähakua varten Taideyliopiston rehtori on myöntänyt Sibelius-Akatemialle viisi ylimääräistä aloituspaikkaa. Lisäksi täytetään koulutusohjelmaan kevään 1. yhteishaun jälkeen mahdollisesti avoimeksi jäävät opiskelupaikat.

Valituille myönnetään oikeus suorittaa taiteen kandidaatin tutkinto (3-vuotinen koulutus).

 • Hakuaika: Jätä hakemuksesi Opintopolussa 5.8.2022 klo 15.00 mennessä.
 • Toimita hakemuksen liitteet 5.8.2022 klo 15.00 mennessä.
 • Kirjallinen valintakoe Seinäjoella paikan päällä: 22.8.2022 (tarkka aika vahvistetaan myöhemmin).
 • Sibelius-Akatemia julkaisee valintapäätöksen 29.8.2022.
 • Vahvista opiskelupaikkasi viimeistään 5.9.2022 klo 15.00:
  • Vastaanota opiskelupaikkasi
  • Tee lukuvuosi-ilmoittautuminen
 • Orientoivat opinnot alkavat jo viikolla 36.

Kuka voi hakea?

Opiskelemaan voi hakea henkilö, jolla on koulutusohjelmaan vaadittava pohjakoulutus ja riittävä kielitaito.

Sibelius-Akatemia voi harkintansa mukaan hyväksyä todistukseksi myös oppilaitoksen antaman väliaikaisen tutkintotodistuksen, jos todistuksesta ilmenee, että hakija on tehnyt kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset ja saa varsinaisen tutkintotodistuksen myöhemmin.

Sibelius-Akatemia toteaa jokaisen hakijan korkeakoulukelpoisuuden.

Opiskelijat valitaan Sibelius-Akatemiaan valintakoesuoritusten perusteella. Käytössä ei ole todistusvalintaa tai ensikertalaisten kiintiöitä.

Taiteen kandidaatin (3 vuotta) tutkintoon johtava koulutus

Opiskelemaan voi hakea henkilö, joka on suorittanut vähintään jonkin seuraavista:

 • suomalainen ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate (IB) -tutkinto
 • Eurooppalainen ylioppilastutkinto (EB)
 • Reifeprüfung- tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (RP / DIA)
 • ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • Cambridge Advanced International Certificate of Education -tutkinto (AICE)
 • Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto tai ulkomailla suoritettu vähintään kandidaatin tutkintoa vastaava tutkinto.

Opiskelemaan voi lisäksi hakea henkilö, jolle on myönnetty opiskeluoikeus yliopistotutkintoon Suomessa.

Hakemiseen liittyviä rajoituksia

Perustutkintokoulutuksen opiskelijavalinta koskee hakijoita, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta Taideyliopistossa haetun opiskeluoikeuden alkaessa, poikkeuksena henkilöt, joilla on vararehtorin lupa kahden samanaikaisen tutkinnon suorittamiseen.

Kielitaitovaatimukset

Kulttuurinen musiikintutkimus -koulutusohjelman opetuskieli on suomi. Sinun tulee todistaa hakukohteen opetuskielen mukainen kielitaitosi hyväksyttävästi suoritetulla kielitestillä, pohjakoulutuksella tai muilla aikaisemmilla opinnoilla.

Näin haet

Täytä hakulomake Opintopolku-palvelussa hakuaikana 30.6.2022 klo 9.00 – 5.8.2022 klo 15.00.

Toimita hakemuksen liitteet annetun ohjeistuksen mukaisesti.

Hakemuksen liitteet

Toimita liitteet Opintopolku-järjestelmän kautta pdf-tiedostoina 5.8.2022 klo 15.00 mennessä. Jos todistukset eivät ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä, liitä mukaan auktorisoidun kielenkääntäjän tekemä käännös jollekin näistä kielistä.

Kaikilta vaadittavat liitteet:

 • Tutkintotodistus ja opintosuoritusote suoritetusta pohjakoulutuksesta
  Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, Sibelius-Akatemia saattaa pyytää lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä.

Sinun EI tarvitse toimittaa todistusta pohjakoulutuksestasi tai kielitaidostasi, jos ne pohjautuvat johonkin seuraavista:

 • olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammatillisen perustutkinnon vuonna 2017 tai sen jälkeen.
 • olet suorittanut suomalaisen ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Yllä mainituissa tapauksissa saamme tietosi sähköisestä tutkintorekisteristä. Sibelius-Akatemia pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja sähköpostitse.

Pakolaiset, pakolaiseen rinnastettavassa asemassa olevat tai turvapaikanhakijat:

Mikäli et voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinut voidaan siitä huolimatta todeta hakukelpoiseksi. Toimita luotettava selvitys hakukelpoisuuden osoittavasta tutkinnosta ja siitä, miksi asiakirjat eivät ole saatavilla. Toimita lisäksi pakolaisasemastasi kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella taikka todistus sellaisen hakemuksen vireilläolosta). Toimita vaaditut dokumentit sähköpostitse hakijapalveluihin viimeistään 5.8.2022 klo 15.00 mennessä. Sibelius-Akatemia ratkaisee hakukelpoisuutesi annetun selvityksen perusteella. Pakolaisasemassa hakevan on todennettava opintoihin vaadittava kielitaito jollakin valintaperusteissa määritellyistä tavoista (kohdassa kielitaitovaatimukset).

Valintakokeet

Tutkinnonsuoritusoikeuden Taideyliopistoon voi saada ainoastaan osallistumalla valintakoeprosessiin.

Hakijoilta ei vaadita ennakkotehtäviä. Kulttuurisen musiikintutkimuksen valintakoe koostuu kirjallisesta kokeesta. Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö järjestää valintakokeen paikan päällä Seinäjoella 22.8.2022. Kaikki hakijat osallistuvat valintakokeeseen.

Sibelius-Akatemia lähettää hakijoille valintakokeisiin osallistumisen tarkemmat ohjeet sähköpostitse.

Jos haluat perua osallistumisesi valintakokeeseen, ilmoita asiasta mahdollisimman pian Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin sähköpostilla.

Kirjallinen koe

Valintakoe perustuu valintakoelukemistoon ja kokeessa jaettavaan analysoitavaan aineistoon. Valintakokeessa vastataan kahteen esseekysymykseen, joista toinen mittaa lukemiston sisältötuntemusta ja toinen analyyttista sovellusta.

Valintakoelukemistoon kuuluvat seuraavat artikkelit kirjasta Musiikki kulttuurina (Suomen Etnomusikologinen Seura, 2013):

 • Pirkko Moisala: Etnomusikologian uudet haasteet (s. 9–25)
 • Pirkko Moisala & Elina Seye: Musiikintutkija ihmisten keskellä – etnomusikologinen kenttätyö (s. 29–55)
 • Yrjö Heinonen: Konserttikiertueen etnografinen tutkimus (s. 79–96)
 • Vesa Kurkela: Musiikinhistorian tutkimus etnomusikologiassa (s. 153–172)
 • Markus Mantere & Pirkko Moisala: Länsimaisen taidemusiikin etnomusikologinen tutkimus (s. 201–217)
 • Petri Hoppu & Elina Seye: Tanssiantropologian näkökulmia ja menetelmiä (s. 219–237)
 • Heikki Uimonen: Äänimaiseman ja kulttuurisen äänen tutkimus (s. 239–254)
 • Pekka Suutari: Moni-identtisyys ja etnisten vähemmistöjen musiikki (s. 257–276)
 • Terhi Skaniakos: Suomi-rockin suomalaisuus Saimaa-ilmiö-elokuvassa (s. 299–320)
 • Tarja Rautiainen-Keskustalo: Paikalliset ja globaalit skenet – medioitunut musiikkikulttuuri tutkimuskohteena (s. 321–336)
 • Taru Leppänen: Aikuinen tutkija lastenmusiikin kentällä (s. 337–355)

Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa

Hakija voi hakea itselleen aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeeseen. Oikeus yksilöllisiin järjestelyihin myönnetään, jos ilman järjestelyjä hakija joutuisi valintakoetilanteessa muita hakijoita huonompaan asemaan vamman, sairauden tai muun perustellun syyn vuoksi. Tällaiseen hakijaan sovelletaan kuitenkin samoja valintaperusteita ja arviointikriteereitä kuin muihinkin hakijoihin ja hänen on osallistuttava valintakokeisiin.

Yksilöllisten järjestelyjen hakeminen aloitetaan toimittamalla hakijapalveluihin sähköinen lomake (alla), johon ei vielä kuvata tarkemmin erityisjärjestelyjen tarvetta. Lomake tulee täyttää mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään haun päättymiseen mennessä. Sibelius-Akatemian hakijapalvelut lähettää sinulle sen jälkeen tarkempia ohjeita suojatulla sähköpostilla ilmoittamaasi osoitteeseen. Ethän lähetä mitään arkaluonteisia tai salaisia tietoja tavallisella sähköpostilla.

Toimita sitten annettujen ohjeiden mukaan hakemus yksilöllisistä järjestelyistä Sibelius-Akatemian hakijapalveluihin. Kuvaa hakemuksessa minkälaisia yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset ja perustele hakemuksesi. Liitä hakemukseen kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Myös ylioppilastutkintolautakunnan päätös yksilöllisistä järjestelyistä hyväksytään todistukseksi yksilöllisten järjestelyjen tarpeesta.

Lausunnon tulee yleensä olla lukion tai muun toisen asteen koulutuksen aikana tai sen jälkeen hankittu. Joissakin tapauksissa, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon.

Jos tarve yksilöllisiin järjestelyihin syntyy hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, ota yhteyttä hakijapalveluihin viipymättä.

Sibelius-Akatemia voi evätä oikeuden yksilöllisiin järjestelyihin, mikäli järjestelyjen toteuttaminen on käytännössä mahdotonta.

Päätös valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä. Yksilöllisistä järjestelyistä ei anneta erillistä valituskelpoista päätöstä, vaan muutoksenhaku tapahtuu opiskelijavalintapäätöksen yhteydessä.

Yliopisto käsittelee yksilöllisiä järjestelyjä koskevia hakemuksia ja niihin liitettyjä terveydentilatietoja salassapidettävinä.

Valintakokeen arviointi

Hakukohteeseen nimetty valintalautakunta arvioi ja pisteyttää hakijoiden valintakoevastaukset.

Pisteissä parhaiten sijoittuneille, valintakriteerit täyttäville hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa. Pisteiden mukaisessa järjestyksessä seuraavaksi sijoittuneita hakijoita voidaan asettaa varasijoille. Opiskelupaikka voi vapautua varasijalle asetetulle hakijalle vain, jos joku hakukohteeseen valituista ei ota opiskelupaikkaa vastaan.

Lisähakua varten Taideyliopiston rehtori on myöntänyt Sibelius-Akatemialle viisi ylimääräistä aloituspaikkaa. Lisäksi täytetään koulutusohjelmaan kevään 1. yhteishaun jälkeen mahdollisesti avoimeksi jäävät opiskelupaikat.

Hakukohteeseen ei välttämättä hyväksytä uusia opiskelijoita, mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei ole. Jos hakukohteeseen ei valita uusia opiskelijoita, ei ketään voida myöskään asettaa varasijalle kyseisessä hakukohteessa.

Arviointikriteerit

Kokeessa testataan hakijan analyysivalmiuksia ja valintakoelukemiston sisällön tuntemusta. Lukemiston tietojen yhdistäminen kokeessa jaettavaan analysoitavaan aineistoon mittaa hakijan kykyä sisäistää kulttuurisen musiikintutkimuksen teoreettis-käsitteellisiä lähtökohtia ja soveltaa niitä käytännössä. Hakukohteessa ei käytetä Sibelius-Akatemian yleisiä arviointikriteerejä.

Valintakokeen pisteytys

Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Voidakseen tulla hyväksytyksi hakijan on saatava vähintään 15 pistettä.

Tasapistetilanteessa kaikki saman pistemäärän saavuttaneet hakijat valitaan.

Tulosten julkaisu

Valinnan tulos julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla 29.8.2022 sisältäen ne valitut ja varasijalle asetut hakijat, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen internetissä. Lisäksi kukin hakija näkee oman tilanteensa Opintopolusta. Valituille ja varasijoilla oleville lähetetään tieto valintakokeiden tuloksista sähköpostitse.

Valintakoepalaute

Hakija voi pyytää palautetta valintakoesuorituksestaan. Palautteessa hakijalle annetaan tieto siitä, miten valintaperusteissa ilmoitettuja arviointikriteerejä on sovellettu hänen valintakoesuorituksensa arvioinnissa. Ohjeet palautteen pyytämiseen julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla valintapäätöksen julkaisun yhteydessä.

Oikaisuvaatimus

Mikäli koet Sibelius-Akatemian toimineen valintaperusteidensa vastaisesti, voit hakea Sibelius-Akatemialta oikaisua opiskelijavalintapäätökseen kirjallisesti 14 päivän kuluessa valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten, lisätietojen saamiseksi valinnasta tai uuden arvioinnin pyytämiseksi ilman perusteluja. Ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen julkaistaan Taideyliopiston www-sivuilla valintapäätöksen julkaisun yhteydessä.

Lue lisää oikaisumenettelystä täältä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelupaikan voi ottaa vastaan joko Opintopolussa tai hyväksymiskirjeen mukana lähetettävällä opiskelupaikan vastaanottoilmoituksella, joka tulee toimittaa hakijapalveluihin. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 5.9.2022 klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Jos hakija kuitenkin haluaa luopua opiskelupaikastaan otettuaan sen ensin vastaan, hänen katsotaan vastaanottaneen opiskelupaikan ko. lukukautena (ks. yhden korkeakoulupaikan säännös).

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden korkeakoulupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Yhden korkeakoulupaikan säännös lyhyesti:

 • Hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan
 • Säännös koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja

Hakijalla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Yhden opiskeluoikeuden sääntö Taideyliopistossa ja poikkeusluvan hakeminen

Opiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi tutkintoon johtava opiskeluoikeus Taideyliopistossa. Opiskelijan ottaessa vastaan uuden tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden Taideyliopistossa hän menettää aiemman opiskeluoikeutensa Taideyliopistossa. Vararehtori voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen yhden opiskeluoikeuden säännöstä. (Taideyliopiston koulutussääntö 13 §).

Mahdollista toista samanaikaista tutkinnonsuoritusoikeutta haetaan Opintopolun hakulomakkeella. Hakijan tulee jättää hakuaikana myös poikkeuslupahakemus liitteineen. Mikäli vararehtori myöntää hakijalle poikkeusluvan hakea uutta samanaikaista tutkinnonsuoritusoikeutta, hakijan hakemus etenee normaalisti samassa prosessissa muiden uutta opiskelupaikkaa hakevien kanssa.

Poikkeusluvan hakemista ei lähtökohtaisesti suositella kuin tapauksissa, joissa opiskelijan nykyinen tutkinto valmistuu viimeistään seuraavan lukukauden aikana, eikä hänellä ole sen jälkeen enää opiskeluoikeutta ko. koulutusohjelmassa. Tällöin opiskelija voi aloittaa täysipäiväisen opiskelun uudessa koulutusohjelmassa heti, kun mahdollinen toinen opiskeluoikeus astuu voimaan.

Poikkeuslupaa haetaan Taideyliopiston vararehtorilta kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen tulee sisältää perustelut toisen samanaikaisen tutkinnon suorittamiselle, suunnitelma aiemman tutkinnon loppuun suorittamiseksi (hops) sekä alustava aikataulusuunnitelma uuden tutkinnon suorittamiselle. Hakemus toimitetaan sähköpostitse hakijapalveluihin samassa yhteydessä, kun hakija hakee uutta tutkinnonsuoritusoikeutta Opintopolku-järjestelmässä.

Poikkeusta anoakseen hakijan tulee ottaa yhteyttä Taideyliopiston hakijapalveluihin (hakijapalvelut@uniarts.fi).

Poikkeuslupapäätöstä valmisteltaessa pyydetään hakijan nykyisen koulutusohjelman lausunto siitä, milloin opiskelijan on mahdollista valmistua ko. koulutusohjelmasta.

Mikäli vararehtorin poikkeuslupapäätös on kielteinen, hakijaa käsitellään lähtökohtaisesti opiskeluoikeuden vaihtajana, jonka tulee luopua edellisestä opiskeluoikeudestaan, mikäli hänelle myönnetään opiskeluoikeus uudessa koulutusohjelmassa.

Opintojen aloittaminen

Uusille opiskelijoille lähetetään ilmoittautumisohjeet hyväksymismateriaalin liitteenä. Lukuvuosi-ilmoittautuminen tulee tehdä opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä.

Voit ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä opiskeluvuotenasi ainoastaan lakisääteisistä syistä. Hae poissaolo-oikeutta kirjallisesti ennen lukuvuosi-ilmoittautumisen päättymistä. Toimita hakemuksesi mukana poissaolon oikeuttava todistus.

Lue lisää poissaolosta ensimmäisenä opiskeluvuonna

Jos opiskelija laiminlyö ilmoittautumisensa tai ilmoittautuu ensimmäisenä opiskeluvuonna poissaolevaksi, mutta ei toimita riittävää selvitystä poissaolon syystä korkeakoulun määräämään ajankohtaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa (poistetaan kirjoilta). Jos hän haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa, hänen tulee hakea korkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttaminen ei edellytä osallistumista opiskelijavalintaan.

Kysymyksiä?

Voit olla yhteydessä meihin sähköpostitse osoitteessa siba.hakijapalvelut@uniarts.fi.

Tutustu koulutuksen sisältöön