Taideyliopiston ympäristöohjelma

Taideyliopiston ympäristöohjelmaan on kirjattu ne konkreettiset toimenpiteet, joita toteuttamalla olemme rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta.

Torvensoittaja Töölönlahdella, pyöräilijä etualalla.

Johdanto: Taide on osa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisua

Yksi Taideyliopiston strategian kuudesta kärkitavoitteesta on, että taide on osa ekologisen kestävyyskriisin ratkaisua. Sisällytämme ekologisen kestävyyden teemojen ymmärryksen ja kestävät toimintatavat jatkossa nykyistä laajemmin monialaiseen opetukseemme, tutkimukseemme ja taiteelliseen toimintaamme. Samalla laskemme luonnonvarojen käyttömme ja päästömme kestävälle tasolle niin, että toimintamme on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä.  

Ympäristöohjelma koostuu kolmesta pääteemasta, joiden alle on muotoiltu 23 toimenpidettä. Ympäristöohjelman tavoitteet ja toimenpiteet on määritelty vuoden 2022 aikana prosessissa, jossa jokainen taideyliopistolainen on halutessaan päässyt vaikuttamaan ohjelman sisältöön.  Seuraamme ympäristöohjelman toteutumista vuosittain osana Taideyliopiston toimintasuunnittelun prosessia. Ohjelman etenemisestä raportoidaan avoimesti, ja sitä päivitetään tarvittaessa, kuitenkin viimeistään vuonna 2024. 

Ympäristöohjelman lisäksi yliopistolla on käytännön opas kestävään työskentelyyn, tapahtumien järjestämiseen, matkustamiseen sekä hankintoihin.

1. Opetus, tutkimus ja taiteellinen toiminta

Tavoitteemme on, että Taideyliopistosta valmistuvat opiskelijat näyttävät suuntaa ekologisesti kestävälle yhteiskunnalliselle, kulttuuriselle ja taiteelliselle toimijuudelle. Taideyliopistosta valmistuu vuosittain satoja taiteilijoita, pedagogeja, tutkijoita ja muita taidealan ammattilaisia, jotka voivat raivata tietä kestävyyssiirtymälle omassa taiteellisessa toiminnassaan ja toimimalla yhteiskunnan eri osa-alueilla. 

Taideyliopiston oppimis- ja tutkimusympäristö antaa opiskelijoille välineitä kriittiseen ajatteluun, kasvattaa heidän ymmärrystään ympäristökysymyksistä sekä auttaa heitä näkemään ja luomaan taiteen mahdollisuuksia kestävyyskriisien ratkaisuissa. Tutkimus syventää eri taiteenaloilla tapahtuvaa kehitystyötä ja avaa uusia näkökulmia siihen, millä kaikilla tavoilla taide voi kytkeytyä kestävyyskysymyksiin.  

Opetuksen ja tutkimuksen ohella toteutamme vuosittain noin 700 yleisölle avointa taiteellista esitystä, konserttia, näyttelyä tai muuta tapahtumaa, jotka mahdollistavat ekologisen kestävyyden teemojen käsittelyn ja kestävien taiteellisten toimintatapojen kehittämisen käytännössä.

Teema 1: Toimenpiteet

 1. Integroimme ekologisen kestävyyden teemat läpileikkaavasti vuonna 2024 voimaan tuleviin opetussuunnitelmiin. Määrittelemme opetussuunnitelmatyössä ekologisen kestävyyden yleiset osaamistavoitteet, ja sisällytämme ekologisen kestävyyden vuosittain opetuksen toteutussuunnitelmiin.
 2. Kehitämme olemassa olevaa ekologiateemaista opetus- ja koulutustarjontaa ja rakennamme uutta tarjontaa akatemioihin ja Avoimelle kampukselle.
 3. Tuomme korkeakoulujen muodostamien kestävyysopintojen verkostojen tarjoamaa opetustarjontaa Taideyliopiston opiskelijoiden saataville.
 4. Kehitämme kestäviä ja vastuullisia tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen käytäntöjä. Huomioimme mahdollisuuksien mukaan kestävyysteemat Taideyliopiston strategisissa hakemuksissa.
 5. Kehitämme kestäviä taiteellisen työskentelyn käytäntöjä ja tapoja jakaa niitä Taideyliopiston yhteisön kesken. Luomme taiteellisen toiminnan kestäviä käytäntöjä koskevan ohjeistuksen ja sisällytämme sen osaksi Kestävämpi Taideyliopisto -opasta.
 6. Tuemme Taideyliopiston opettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden keskinäistä yhteistyötä, ekologisesti kestävien käytäntöjen jakamista ja yhteisöllistä oppimista järjestämällä kestävyyteen liittyviä tapahtumia ja koulutuksia sekä luomalla tietopankin yhteisön jäsenten käyttöön.
 7. Vahvistamme taiteen ja taidekoulutuksen yhteiskunnallista roolia ja luomme taiteelle uusia vaikutusmahdollisuuksia kestävyyssiirtymässä yhteistyössä taidealan toimijoiden ja muiden sidosryhmiemme kanssa.

Teema 1: Tavoitetila vuodelle 2024

 • Olemme integroineet ekologisen kestävyyden teemat opetussuunnitelmiin ja määritelleet teeman osaamistavoitteet.  
 • Olemme kehittäneet Avoimen kampuksen ja akatemioiden ekologisen kestävyyden opetustarjontaa.  
 • Olemme aktiivisesti mukana korkeakoulujen yhteisissä kestävyysopintojen verkostoissa. 
 • Olemme kehittäneet tohtorikoulutuksemme, tutkimuksemme ja taiteellisen työskentelymme kestäviä käytäntöjä ja vahvistaneet taiteen vaikutusmahdollisuuksia ekologisen kestävyyskriisin ratkaisuissa. 

2. Kestävä arki ja ympäristökuormituksen vähentäminen

Rakennamme kestävän ja ympäristöystävällisen Taideyliopiston yhdessä koko yliopistoyhteisön voimin. Arjen kestäviä valintoja tukevat ja täydentävät muun muassa tiloihin, matkustamiseen ja hankintoihin liittyvät ohjeet, linjaukset sekä erilaiset kehittämistoimenpiteet. Tavoitteemme hiilineutraalisuudesta vuoteen 2030 mennessä edellyttää sitä, että jokainen taideyliopistolainen löytää oman roolinsa ekologisen kestävyyden edistämisessä ja toimii yhdessä kestävämpien toimintatapojen vahvistamiseksi.

Teema 2: Toimenpiteet

 1. Laadimme konkreettisen päästövähennysten edistämissuunnitelman, jossa määritellään toimenpiteet ja osatavoitteet kohti hiilineutraalia Taideyliopistoa 2030.Seuraamme Taideyliopiston hiilijalanjälkeä sekä kehitämme ja laajennamme hiilijalanjälkilaskentaamme.
 2. Hyödynnämme laskennan tuloksia päätöksenteossa ja ympäristötoimenpiteiden suunnittelussa. Viestimme ympäristövaikutuksistamme avoimesti verkkosivuillamme.
 3. Suunnittelemme, miten kompensoimme laadukkaasti ja luotettavasti vuonna 2030 vähennystoimien jälkeen jäljelle jäävän hiilijalanjäljen vuosittain.
 4. Sisällytämme hankinnoissa tarjouspyyntöihimme vastuullisuuskriteereitä ja keräämme Taideyliopiston toimittajakyselyllä tietoa toimittajien vastuullisuudesta.
 5. Vähennämme työmatkustamisesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta selkeyttämällä matkustuslinjauksiamme.
 6. Vähennämme tilojen käytön ympäristökuormitusta mm. ottamalla yhteistyössä vuokranantajien kanssa käyttöön energiatehokasta talotekniikkaa ja siirtymällä uusiutuvaan kaukolämpöön. Optimoimme tilojen käyttöä ja maksimoimme tilojen käyttöasteen niiden käyttöajalla.
 7. Määrittelemme sijoitustemme vastuullisuusstrategian ja asetamme kunnianhimoiset tavoitteet strategiallemme relevanteissa mittareissa.
 8. Tarjoamme kokouksissamme, tapahtumissamme ja tilaisuuksissamme vain kestävästi tuotettua kasvisruokaa ja vastuullisesti pyydettyä suomalaista kalaa. Pyrimme suosimaan myös laadukkaasti ekosertifioituja (Reilu Kauppa, Rainforest Alliance) tuotteita.
 9. Vähennämme syntyvän seka- ja energiajätteen määrää ja nostamme kierrätysastetta parantamalla lajittelu- ja kierrätysmahdollisuuksia sekä ohjeistuksia kampuksilla.

Teema 2: Tavoitetila vuodelle 2024

 • Seuraamme keskeisimpien päästökategorioidemme hiilijalanjälkeä ja olemme tehneet suunnitelman päästöjen vähentämiseksi ja hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi.
 • Olemme vähentäneet hankintojen, matkustamisen, tilojen käytön, sijoitusten, ruokatarjoilujen ja materiaalien käytön ympäristökuormitusta päästövähennyssuunnitelman mukaisesti.

3. Rakenteet ja johtaminen

Rakenteet ja johtaminen luovat suuntaviivat ja edellytykset kestävälle toimintakulttuurille ja ekologisen kestävyyden toteutumiselle Taideyliopistossa. Mahdollistamme johtamisella kestävän kulttuurin ja toimintatapojen vahvistumista sekä näytämme esimerkkiä siitä, miten ympäristön kestävyys ja kantokyky otetaan huomioon sekä päivittäisen arjen valinnoissa että yliopiston toimintaa koskevissa päätöksissä.  

Sisällytämme kestävyyden ja vastuullisuuden toimenpiteet ja niiden seuraamisen osaksi Taideyliopiston toistuvia vuosittaisia prosesseja. Huomioimme jatkossa päätöksenteossa ja budjetoinnista nykyistä vahvemmin päätösten vaikutukset yliopiston ympäristökuormitukseen ja hiilineutraalisuustavoitteen edistämiseen. Vahvistamme yliopistoyhteisömme kestävyysosaamista kehittämällä oppaita, koulutuksia ja työkaluja. 

Emme ole kestävyysmurroksessa yksin. Sen takia teemme aktiivisesti yhteistyötä yhteistyökumppaniemme ja sidosryhmiemme kanssa kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi ja viestimme avoimesti toiminnastamme. 

Teema 3: Toimenpiteet

 1. Seuraamme ympäristöohjelman etenemistä vuosittain toiminnanohjauksen prosessissa ja päivitämme ohjelmaa tarvittaessa. Teemme laajemman päivityksen ympäristöohjelmaan viimeistään strategian toimenpidekaudelle 2025 – 2030.
 2. Raportoimme ympäristöohjelman etenemisestä vuosittain osana vuosiraportointia.
 3. Sisällytämme ekologisen kestävyyden ja vastuullisuuden osaksi Taideyliopiston laatujärjestelmää ja laadunhallinnan työkaluja. Auditoimme vastuullisuuden laadunhallinnan osana Taideyliopiston laatujärjestelmän auditointia.
 4. Määrittelemme Taideyliopiston ympäristötyön vastuut Ekologisen kestävyyden strategiahankkeen jälkeiselle ajalle vuodesta 2024 eteenpäin.
 5. Vahvistamme johtamiskulttuuria, jossa ekologisen kestävyyden periaatteet ja päätöksenteon ympäristövaikutukset otetaan huomioon. Järjestämme koulutuksen ekologisesta kestävyydestä päätöksenteossa ja johtamisessa. Vahvistamme esihenkilöiden roolia ympäristötyössä kouluttamalla esihenkilöitä ja päivittämällä esihenkilöiden ohjeita. Seuraamme ekologisen kestävyyden edistämistä henkilöstön kehitys- ja tavoitekeskusteluissa.
 6. Vahvistamme koko yliopistoyhteisön omaan työhön ja opiskeluun liittyvää kestävyysosaamista kehittämällä ekologiateemaisia oppaita ja koulutuksia. Seuraamme osaamisen kehittymistä yliopiston koulutus- ja henkilöstösuunnittelussa.
 7. Luomme käytännöt, joilla varmistamme, että toimimme yhteistyössä kestävästi ja vastuullisesti toimivien kumppanien kanssa.

Teema 3: Tavoitetila vuodelle 2024

 • Olemme sisällyttäneet ekologisen kestävyyden kehittämisen osaksi yliopistomme normaaleja rakenteita ja prosesseja.
 • Seuraamme ympäristöohjelmamme etenemistä vuosittain ja olemme suunnitelleet, kuinka jatkamme ympäristötyötä ekologisen kestävyyden strategiahankkeen päättyessä vuodesta 2024 eteenpäin.
 • Olemme rakentaneet ja ottaneet käyttöön koulutuksia, oppaita ja työkaluja, joiden avulla tuemme ekologisen kestävyyden integroimista yliopistomme arkeen.

Tutustu tarkemmin Taideyliopiston ympäristöohjelmaan (pdf)

Taideyliopiston ympäristöohjelma ei ole vain lista toiveita, vaan sitä käytetään työkaluna, joka ohjaa Taideyliopistoa kohti ekologisesti kestävää ja kestävyyskriiseihin vastaavaa taidetta ja Taideyliopistoa. Linkki dokumenttiin, johon on kirjattu tarkemmat toimenpiteet, tavoitteet ja seurantamekanismit, löytyy alta.

Kysy lisää ympäristöasioista Taideyliopistossa

Haastatteluja vastuullisuudesta