Kuvataideakatemia on kuvataiteisiin keskittynyt kansainvälinen akatemia ja ainoa laatuaan Suomessa. Se tarjoaa korkeatasoista opetusta kuvanveistossa, liikkuvassa kuvassa, maalaustaiteessa, paikka- ja tilannesidonnaisessa taiteessa, taidegrafiikassa ja valokuvataiteessa, ja on uranuurtaja taiteellisen tutkimuksen saralla. Kuvataideakatemia on kouluttanut kuvataiteilijoita jo vuodesta 1848.

Media on the left
Harmaa taustaväri: 
White
Otsikko: 
Kuvataideakatemia
Title: 
Ajankohtaista
Nostettavat kategoriat: 
Liittyvä kolulu: 
Tyyppi: 
Artikkeli
Tapahtuma
Nosto

Vapaaseen taiteeseen profiloituneen Taideyliopiston Kuvataideakatemian opetuksen ytimessä ovat yksilöllisyyttä korostava opetusohjelma, opettajan ja opiskelijan kohtaamiset ja henkilökohtainen ohjaus. Pääpaino on käytännöllisillä opinnoilla: erilaisissa työpajoissa ja taiteellisessa työskentelyssä. Näitä täydentää korkeatasoinen teoreettinen opetus. Kuvataideakatemian opetuksessa traditiotietoisuus yhdistyy elävän taiteen monimuotoisuuteen. Kuvataideakatemian taiteilija-opettajat ovat tunnustettuja kuvataiteilijoita ja eri taiteenalojen asiantuntijoita.

 

Media on the left
Harmaa taustaväri: 
Gray
Otsikko: 
Opiskelu

Kuvataiteen kandidaatin tutkinto

Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon (KuK/BFA, alempi korkeakoulututkinto) johtavan koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle kuvataiteilijana toimimisen edellyttämät taiteelliset, tiedolliset ja taidolliset sekä teoreettiset perusvalmiudet. Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suorittamisaika on 3,5 vuotta.
 Opintojen jälkeen opiskelijalla on edellytykset toimia kuvataiteilijana sekä valmius maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin ja jatkuvaan oppimiseen.
 

 

Media on the left
Harmaa taustaväri: 
White
Otsikko: 

Kuvataiteen maisterin tutkinto

Kuvataiteen maisterin tutkinnon (KuM/MFA, ylempi korkeakoulututkinto) tavoitteena on tarjota opiskelijalle valmiudet toimia itsenäisesti ja analyyttisesti taiteilijana yhteiskunnassa ja maailmassa. Maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Sen tavoitteellinen suorittamisaika on 2 vuotta. Kuvataiteen maisteri hallitsee syvällisesti taiteellisten välineiden käytön ja ymmärtää niiden ajankohtaisen merkityksen ja historian. Hänellä on valmius toimia kuvataiteen asiantuntijana ja kehittäjänä sekä valmiudet taiteelliseen jatkokoulutukseen.


Media on the right (default)
Harmaa taustaväri: 
White
Otsikko: 

Kuvataiteen tohtorin tutkinto

Kuvataiteen tohtorin tutkinto (KuT/DFA, jatkotutkinto) on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suorittamisaika on 4 vuotta. Tohtorin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää syvällisesti oman alansa ja että hän saavuttaa valmiudet korkeatasoisiin, taiteellista kypsyyttä osoittaviin suoritteisiin ja kykenee itsenäiseen, uutta tietoa tuottavaan kuvataiteelliseen tutkimukseen edustamallaan alalla.
  

Media on the left
Harmaa taustaväri: 
White
Otsikko: 

Koulutusohjelmat
 

  • Kuvanveisto

  • Maalaustaide

  • Taidegrafiikka

  • Tila-aikataide (suuntautumisvaihtoehdot: liikkuva kuva, paikka- ja tilannesidonnainen taide ja valokuvataide)

  • Praxis – Taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelma

  • Tohtorikoulutusohjelma

Media on the right (default)
Harmaa taustaväri: 
White
Otsikko: 

Taideyliopiston Kuvataideakatemian päävalinnassa valitaan uusia opiskelijoita suorittamaan 5,5-vuotisia kuvataiteen kandidaatin ja kuvataiteen maisterin tutkinnoista koostuvia opintoja. Haku järjestetään vuosittain.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian maisterivalinnan kautta valitaan uusia opiskelijoita suorittamaan 2-vuotista kuvataiteen maisterin tutkintoa. Haku järjestetään vuosittain.

 

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisterivalinnan kautta valitaan uusia opiskelijoita suorittamaan 2-vuotista kuvataiteen maisterin tutkintoa. Seuraavasta hausta tiedotetaan erikseen.

Lisäksi vuosittain voidaan ottaa tohtorivalinnassa muutama opiskelija suorittamaan kuvataiteen tohtorin tutkintoa. Seuraavasta hausta tiedotetaan erikseen.

 

 

 

Media on the left
Harmaa taustaväri: 
Gray
Otsikko: 
Opiskelijaksi hakeminen

Taideyliopiston Kuvataideakatemian opettajat ovat ansioituneita taiteilijaopettajia, jotka toimivat aktiivisesti niin kansallisissa kuin kansainvälisissä asiantuntija- ja arviointitehtävissä.

 

Kuvataideakatemian opetuksen perustana on tietoisuus siitä, että nykytaide ja taiteilijuus ovat jatkuvassa muutoksessa, johon vaikuttavat sekä kansalliset että kansainväliset tekijät. Akatemian opettajat toimivat ammattitaiteilijoina aktiivisesti taiteen kentällä ja välittävät kokemustaan opiskelijoille.

 

Lue Kuvataideakatemian professorien esittelyt alta.

Media on the right (default)
Harmaa taustaväri: 
Gray
Otsikko: 
Opettajat

Paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen professori Ulrika Ferm (s.1972) on kuvataiteilija, jonka käsitteelliset taideprojektit sisältävät usein perusteellista tutkimusta.

 

Fermin projektit ovat tutkimuksellisuuden ohella usein paikkasidonnaisia. Teosten käsitteellisyys perustuu historiallisille ja sosiopoliittisille tutkimusaiheille. Fermin teokset ovat pitkälti valokuvia ja installaatioita, joihin liittyy usein performanssitaiteen elementtejä.

 

Vuonna 2009 Ferm julkaisi kirjan Emergency Weather. Kirja havainnollistaa monikerroksisen, prosessisuuntautuneen työnjakson, ja se syntyi residensseissä ja gallerioissa Dublinissa ja Helsingissä. Jatkohankkeesta, joka myös liittyy säähän, tuli pitkäkestoinen projekti.

 

Taiteellisten projektien lisäksi Ulrika Ferm kuuluu taiteilijakollektiiviin, joka johtaa Platform-projektitila- ja residenssiohjelmaa Vaasassa. Ohjelma keskittyy performanssiin ja paikka- ja tilannesidonnaiseen taiteeseen. Platform-hankkeen lisäksi Fermillä on myös laaja kuratointi- ja organisointikokemus kuvataiteen kentällä.

 

Ulrika Ferm asuu ja työskentelee Suomessa ja Berliinissä. Hän on valmistunut Taideteollisen korkeakoulun Pallas-maisteriohjelmasta vuonna 1998 sekä Berliinin taideyliopistosta. Ferm on saanut uransa aikana useita apurahoja, palkintoja ja kunniamainintoja. Hän oli vuoden nuori taiteilija vuonna 2002. Hän on esiintynyt lukuisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla.

Media on the left

Veli Granö (s. 1960) jakaa valokuvauksen professuurin varadekaani Marjaana Kellan kanssa. Kuvataideakatemian valokuvauksen lehtorin tehtävä muutettiin professuuriksi elokuussa 2014, ja siitä käynnistyy avoin hakumenettely. Sen ajaksi valokuvauksen professorin tehtävään nimitetyt Granö ja Kella hoitavat professuuria 50% osuudella 31.7.2015 asti.

 

Veli Granö on kansainvälisesti tunnetuimpia ja arvostetuimpia suomalaisia nykytaiteilijoita, jonka ilmaisukeinoja ovat valokuva, installaatio ja elokuva. Teoksissaan Granö käsittelee usein vaihtoehtoisten todellisuuksien teemaa. Hänen töitään on näytetty laajasti Suomessa, Euroopassa ja USA:ssa vuodesta 1983 lähtien.

Media on the left

Villu Jaanisoo (s.1963, Tallinna, Viro) on valmistunut vuonna 1989 Eestin taideakatemian kuvanveiston osastolta ja toiminut 1990-luvulla kuvanveiston opettajana Kankaanpään taidekoulussa ja Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa sekä vuosina 2006–2008 kuvanveiston professorina Eestin taideakatemiassa.

 

Jaanisoo on esiintynyt kotimaisissa ja kansainvälisissä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä vuodesta 1984 alkaen. Kuvanveistäjänä hänet tunnetaan monipuolisena materiaalienkäyttäjänä ja taiteenlajin perinteiden tulkitsijana. Jaanisoo on toteuttanut monia julkisen tilan teoksia Suomessa ja ulkomailla. Hän on toiminut Pirkkalan veistospuiston taiteellisena johtajana ja monissa kuvanveiston asiantuntija- ja luottamustehtävissä.

Media on the left

Praxis-maisteriohjelman professori Hanna Johansson on taidehistorian dosentti (HY). Hän on tutkinut suomalaista ja pohjoismaalaista nykytaidetta ja aivan erityisesti nykytaiteen laajentunutta kenttää, sen suhdetta ympäristöön, maiseman representaation, luonnonilmiöihin ja ekologiaan. Johansson on kiinnostunut paitsi nykytaiteen ja ympäristön suhteesta myös taiteen kyvystä välittää ajattelua, joka näkyy myös modernismin nykytaiteeseen välittämää perintöä koskevissa tutkimusaiheissa.

Johansson on toiminut muun muassa Suomen Akatemian tutkijatohtorina Kuvataideakatemiassa ja Helsingin yliopistossa ja opettanut niin Helsingin yliopistossa, Taideyliopistossa kuin muissa suomalaisissa ja pohjoismaissa yliopistoissa. Hän on työskennellyt vierailevana tutkijana Lontoon Tate Galleryssä, ja toiminut asiantuntijana useissa taide- ja tiedemaailman tehtävissä. Hän on ProArte Foundation Finlandin perustajajäsen ja toimii edelleen säätiön hallituksen jäsenenä sekä säätiön toteuttaman IHME-festivaalin työryhmän jäsenenä.

Media on the left

Esittely tulossa!

Media on the left

Marjaana Kella (s. 1961) jakaa tila-aikataiteiden valokuvauksen professuurin Veli Granön kanssa. Kella on yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaisista valokuvataiteilijoista, jonka teoksia on ollut esillä lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä. Kellalle myönnettiin valokuvataiteen valtionpalkinto vuonna 2003. Hänen väitöskirjansa Käännöksiä - maisema, kasvot ja esittäminen valokuvassa tarkastettiin Aalto-yliopiston median laitoksella keväällä 2014. 

 

Opetustehtävissä Kella on toiminut 1990-luvulta lähtien. Kuvataideakatemian Tila-aikataiteiden koulutusohjelman nykytaiteen ja valokuvauksen lehtorina hän on työskennellyt vuodesta 2011 ja valokuvauksen professorina (50%) elokuusta 2014. Hänet nimitettiin Taideyliopiston Kuvataideakatemian varadekaaniksi maaliskuussa 2014.

Media on the left

Tarja Pitkänen-Walter (s. 1960) tunnetaan taiteilijana, joka tutkii maalauksen laajentunutta kenttää. Hän tarkastelee maalausta vitalisoivana tekona ja prosessina. Maalauksen moniaistisuus, materiaalisuus ja tilallisuus ovat usein hänen taiteensa teemoina. 

 

Pitkänen-Walter on opiskellut Suomen taideakatemian koulussa ja Taideteollisessa korkeakoulussa. Hän valmistui kuvataiteen tohtoriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2006. 

 

Kuvataideakatemian lisäksi hän on opettanut mm. Lahden taideinstituutissa, Göteborgin yliopistossa (Valand) ja taidekoulu MAAssa. Pitkänen-Walter on esiintynyt kotimaisissa ja kansainvälisissä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä vuodesta 1982. Lisäksi hän on toiminut useissa luottamustehtävissä.

Media on the left

Taidehistorian ja -teorian professori Riikka Stewen on filosofian tohtori ja Helsingin yliopiston taidehistorian dosentti. Stewenin tutkimusaiheita ovat muun muassa subjektin teoria, näkemisen ja muistin historia, 1800-luvun symbolismi, keskiajan ja renessanssin murros sekä nykytaide.

 

Tutkimus- ja kirjoitustyön ohella Riikka Stewen on toiminut mm. Nuori Voima -lehden toimitusneuvostossa, järjestänyt symposiumeja, koonnut näyttelyitä sekä toiminut  asiantuntijana mm. Ateneumin ja Kiasman näyttelytyöryhmissä.

 

Kuvataideakatemiassa Stewen opettaa taidehistoriaa ja teoriaa sekä toimii Yleisen opetuksen keskuksen johtajana. Yleiseen opetukseen kuuluu paitsi taideteoria-, -filosofia ja historia, myös piirustuksen ja havainnon opetus sekä taiteilija yhteiskunnassa -kokonaisuus.  Hän on toiminut opetuksen vararehtorina ja -dekaanina sekä opetus- ja tutkimusneuvoston puheenjohtajana. Tämän lisäksi hän opettaa sekä ohjaa väitöskirjan tekijöitä Helsingin yliopistossa. 
 

Media on the left

Liikkuvan kuvan professori Caspar Stracke (s. 1967, Saksa) on monialainen taiteilija ja elokuvantekijä, jonka taiteellisen työn keskiössä ovat arkkitehtuuri ja urbanismi, elokuvatutkimus ja media-arkeologia. Stracken elokuvia, videoteoksia ja installaatioita on ollut esillä näyttelyissä ympäri Pohjois- ja Etelä-Amerikkaa, Eurooppaa ja Aasiaa.

 

Stracke on kuratoinut näyttelyitä, filmiesityksiä ja keskustelutilaisuuksia ja on toinen Brooklynissä kotiaan pitävän video_dumbo -festivaalin johtajista. Hän on New Yorkissa toimivan kuvataiteen, aktivismin ja verkkokulttuuriin keskittyvän THE THING -verkoston hallituksen jäsen.

 

Caspar Stracke on asunut New Yorkissa vuodesta 1993 lähtien. Ennen siirtymistään Kuvataideakatemiaan hän on asunut ja opettanut Etelä-Koreassa (vieraileva mediataiteen professori, Ulsan University) ja Meksiko Cityssä. Stracke opiskeli Hochschule für Bildende Künstessa Braunschweigissa, Saksassa, minkä lisäksi hänellä on tutkinto kokeellisessa elokuvasta ja valokuvasta.

Media on the left

Kuvataideakatemiassa tutkimus nivoutuu keskeisesti kaikkiin oppialoihin – niiden teoriaan, metodologiaan, opetukseen sekä välineiden, materiaalien ja ilmaisutapojen kehittämiseen. Ennen kaikkea tutkimus ymmärretään nykytaiteen lähtökohtana. Jatkuvan kokeellisen tutkimuksen aluetta on taiteiden välinen vuorovaikutus sekä taiteen suhde ympäristöön ja yhteiskuntaan. Nykytaiteen dialoginen suhde yleisöön sekä esittämiskäytännöt ja tilallisuus kytkeytyvät tutkimukseen metodologisesti ja pedagogisesti.

 

Media on the left
Harmaa taustaväri: 
Gray
Otsikko: 
Tutkimus
Title: 
Ajankohtaista tutkimuksessa
Nostot: 
Branislav Dimitrijević: Enjoying the relative seclusion in Suomenlinna
Jyrki Siukosen Vasara ja hiljaisuus -kirja ilmestyy englanniksi
Kalle Lampela tarkastelee uutuusteoksessaan kuvakieltoa ja kuvien tuhoamista
Tyyppi: 
Artikkeli
Tapahtuma

Tohtorikoulutus

Kuvataideakatemian tohtorikoulutuksessa painottuvat korkeatasoinen taiteellinen työskentely ja siihen luontevasti liittyvä kuvataiteellinen tutkimus. Tohtorikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija syvällisesti kuvataiteelliseen tutkimukseen ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen. Päämääränä on, että opiskelija saavuttaa valmiudet korkeatasoisiin, taiteellista kypsyyttä osoittaviin suorituksiin ja kykenee paitsi itsenäiseen luovaan työhön edustamallaan alalla myös soveltamaan kuvataiteellisen tutkimuksen menetelmiä oman alansa kehittämiseen.

 

 

 

 

Media on the right (default)
Harmaa taustaväri: 
White
Otsikko: 

Mika Elo toimii Kuvataideakatemiassa taiteellisen tutkimuksen kokoaikaisena professorina ja tohtorikoulutusohjelman vastuullisena johtajana. Elo tunnetaan laaja-alaisena taiteellisen tutkimuksen, visuaalisen kulttuurin ja mediateorian asiantuntijana, jonka tutkimukset käsittelevät eri taiteenlajien, filosofian ja mediateorian rajapintoja, taiteellisen tutkimuksen epistemologiaa, ruumiillisuutta sekä valokuvan teoriaa. Tutkimuksen ohella hän toimii myös kuvataiteilijana.

 

Mika Elo (s. 1966) on väitellyt tohtoriksi visuaalisen kulttuurin alalta Taideteollisessa korkeakoulussa (nykyinen Aalto ARTS). Hänen väitöskirjansa Valokuvan medium (2005, Tutkijaliitto) käsittelee valokuvateorian lähtökohtia mediaesteettisestä näkökulmasta erityisesti Walter Benjaminin ja dekonstruktiivisen ajattelun valossa. Vuodesta 2012 hänellä on myös mediaestetiikan dosentuuri Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnassa. Tämän lisäksi hän toimii Journal for Artistic Researchin, Journal of Aesthtics and Culturen, Tiede&edistyksen, Agonin ja RUUKKU – Studies in Artistic Researchin toimituskunnissa. Valokuvataiteen opintojen lisäksi on opiskellut myös lääketiedettä, kulttuurintutkimusta, filosofiaa ja estetiikkaa.

 

Aiemmin Elo on toiminut muun muassa Figures of Touch –tutkimushankkeen (2009-2012) tutkijana ja koordinaattorina sekä Suomen biennaalinäyttelyn Falling Trees (2013) kuraattorina Venetsiassa (yhdessä Harri Laakson ja Marko Karon kanssa). Vuosina 2008-2009 hän osallistui aktiivisesti Aalto-yliopiston fuusioprosessin hallintaan toimimalla mediatutkimusta integroivan Media Factoryn johtoryhmän fasilitaattorina. Vuosituhannen vaihteessa hän toimi kymmenisen vuotta myös graafisena suunnittelijana.

Media on the left

Maija Timonen (s. 1977, Espoo) on videotaitelija ja kirjoittaja joka on vuodesta 1996 lähtien asunut Lontoossa. Timosen video/elokuvateokset yhdistävät fiktiota ja esseististä kerrontaa, ja niiden keskiössä on monipuolinen refleksiivisyys.

Viime vuosina Timosen teokset ovat keskittyneet tulkitsemaan taloudellisten muutosten seurauksia naisten elämässä laajasta psykosomaattisesta näkökulmasta. Kehon ja mielen vaikea suhde on toistuva teema myös hänen monimuotoisessa kirjallisessa tuotannossaan, joka sisältää niin taidekritiikkiä kuin kaunokirjallisuutta. Timosen tekstejä on julkaistu muun muassa Afterall- ja May lehdissä, ja hänen kokeellinen novellikokoelmansa The Measure of Reality ilmestyy kesällä 2015, Lontoossa sijaitsevan Book Worksin julkaisemana.

Timonen opiskeli Lontoossa, Chelsea College of Artissa ja Slade School of Artissa, ja väitteli tohtoriksi jälkimmäisestä vuonna 2010. Hän on aiemmin toiminut Kuvataideakatemiassa tuntiopettajana tila-aikataiteen osastolla, vuosina 2011-2013.

Media on the left

Anita Seppä toimii Kuvataideakatemiassa taiteellisen tutkimuksen osa-aikaisena vierailevana professorina. Seppä tunnetaan laaja-alaisena taideteorian ja kuvataiteen asiantuntijana, jonka tutkimukset käsittelevät mm. globalisaation ja nykytaiteen suhdetta, estetiikan, etiikan ja politiikan rajapintoja, kuvataiteen historiaa, visuaalista kulttuuria, kuvan tutkimuksen metodologiaa sekä estetiikan teoriaa.

Anita Seppä (s. 1969) on väitellyt tohtoriksi estetiikan oppiaineesta Helsingin yliopistossa ja toimii dosenttina estetiikan laitoksella. Tämän lisäksi hän hoitaa taidekasvatuksen dosentuuria Jyväskylän yliopistossa. Hän on opiskellut myös taidehistoriaa ja kirjallisuudentutkimusta.

Aiemmin Seppä on toiminut mm. professorina Taideteollisessa korkeakoulussa. 2000-luvun alkuvuosina hän oli perustamassa Porin yliopistokeskukseen uutta visuaalisen kulttuurin tutkimukseen erikoistunutta laitosta ja koulutusohjelmaa. Professorin virkansa ohella Seppä toimi Taideteollisessa korkeakoulussa (Porin Visuaalisen kulttuurin yksikkö) tutkimus- ja koulutusohjelmavastaavana, laitoksen varajohtajana sekä varadekaanina.

Media on the left

Taideyliopiston Kuvataideakatemian taiteellinen toiminta on opetuksen väline ja opiskelijoiden kontakti yhteiskuntaan, taidekenttään ja taideyleisöön. Näyttelytoiminnan avulla opiskelijat saavat ensikosketuksen valmistumisen jälkeiseen työelämään.
 

Media on the left
Harmaa taustaväri: 
Gray
Otsikko: 
Taiteellinen toiminta

Monipuolinen näyttelytoiminta

Säännöllinen näyttelytoiminta on Kuvataideakatemian taiteellisen toiminnan näkyvin osa. Kuvataideakatemian taiteellisen toiminnan keskeinen paikka ja näyteikkuna yleisölle on Helsingin Punavuoressa sijaiseva Exhibition Laboratory. Vuosittain järjestetään kuusi näyttelyä, ja näyttelyihin liittyy runsaasti luentoja, seminaareja, live-esityksiä sekä muuta opetustoimintaa. Helsingin Hietalahdessa Lönnrotinkadulla sijaitseva Exhibition Laboratory Project Room esittelee opiskelijoiden tutkintoihin ja opetukseen liittyviä projekteja. 

Näyttelyitä toteutetaan myös yhteistyökumppaneiden tiloissa koti- ja ulkomailla. Näyttelytoiminta taipuu myös spontaaneihin ja avoimiin liikkeisiin, kuten kaupunkitilaa luovin tavoin hyödyntäviin taideprojekteihin.

Vaihtuvien näyttelyiden lisäksi jokakeväinen Kuvan Kevät, valmistuvien kuvataiteen maistereiden lopputyönäyttely, tarjoaa katsauksen tuoreiden taitelijoiden töihin. Kuvan Kevät järjestetään Exhibition Laboratoryn tiloissa ja tarvittaessa muissa lisätiloissa.

Media on the right (default)
Harmaa taustaväri: 
White
Otsikko: 
Title: 
Ajankohtaista näyttelyissä
Liittyvä kolulu: 
Nostot: 
Cents and Soil – Elissa Eriksson, Lilli Haapala, Okku Nuutilainen, Eeva Pulkkinen
Timo Andersson: Now Now Now No No No
Formcore: A Romance of Many Dimensions
Tyyppi: 
Tapahtuma

Taideyliopiston Kuvataideakatemia on vahvasti kansainvälinen. Kansainvälisyys ja verkostoituminen näkyvät kaikilla tasoilla: ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden määrissä, opiskelijavaihdon vilkkaudessa, englanninkielisessä opetustarjonnassa, kansainvälisissä työpajoissa ja näyttelyissä, luennoitsijavierailussa sekä tohtorikoulutusohjelman kansainvälisessä toiminnassa.

Kansainvälisyyden muotoja kehitetään jatkuvasti. Uudet yhteistyömallit vahvistavat Taideyliopiston strategian mukaisia kansainvälisiä avauksia sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

 

Media on the left
Harmaa taustaväri: 
Gray
Otsikko: 
Kansainvälisyys

Taideyliopiston Kuvataideakatemia osallistuu Euroopan unionin (EU), Pohjoismaiden ministerineuvoston ja muiden kansainvälisten rahoitusjärjestöjen tutkimus- ja koulutusohjelmiin.

Kansainvälistymismahdollisuuksia opiskelijoille, opettajille sekä henkilökunnalle tarjotaan mm. EU:n Erasmus-ohjelmassa. Pohjoismaissa yhteistyö on aktiivista NORDPLUS-ohjelman alaisessa 16 taideyliopiston KUNO-verkostossa, johon kuuluvat myös Baltian maat. Venäjä-yhteistyötä tehdään mm. taideyliopistojen ja ammattikorkeakoulujen muodostamassa ARTSMO-verkostossa (Finnish-Russian Student Exchange Programme). Kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia solmitaan tarvittaessa. Visiting professor –ohjelma sitouttaa kansainvälisiä, ansioituneita taiteilijoita pitempiaikaiseen opetus- ja ohjaussuhteeseen ja luo täten pysyviä rakenteita kansainväliselle yhteistyölle.

Virallisten sopimusten ja verkostojen lisäksi Kuvataideakatemia tukee opiskelijoidensa ja opettajiensa omaehtoista kansainvälistymistä jakamalla apurahoja opintomatkoihin sekä näyttely- ja opetusprojekteihin ulkomailla. Opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus oleskella Kuvataideakatemian ateljeeasunnoissa Berliinissä ja New Yorkissa.

Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelman toiminta on lähtökohdiltaan kansainvälistä. Toimintaa organisoidaan ja kehitetään edelleen kansainvälisessä EARN-verkostossa (European Artistic Research Network).

Kuvataideakatemia on ollut vuodesta 1991 ELIAn (European League of Institutes of the Arts) jäsen. ELIAan kuuluu noin 300 taideopetuksen korkeakoulua yli 40 maasta ja sen kuvataiteeseen keskittyvä alaverkosto on Paradox.

Hyödynnämme myös kansallisella tasolla muodostettuja kansainvälistymiseen tähtääviä verkostoja ja projekteja, esimerkkinä pääkaupunkiseudun HERA-verkostoa (Helsinki Education and Research Area).

Kansainvälinen opiskelijavaihto ja vierailut kumppaniyliopistoissa lisäävät opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta. Kuvataideakatemia myöntää opiskelijoille apurahoja opintomatkoihin ja näyttelyprojekteihin ulkomailla.

Media on the left

Kuvataideakatemian taiteellinen toiminta ja kansainvälisyys ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Kansainvälinen työpaja- ja näyttelytoiminta ja vaihtonäyttelyt ovat olennainen osa akatemian opetusta.

Opiskelijoilla on opintojensa aikana mahdollisuus osallistua erilaisiin työpajoihin, biennaaleihin, maailmannäyttelyihin, festivaaleihin, näyttelyihin ja muihin ulkomailla järjestettäviin vaihtuviin tapahtumiin. Kuvataideakatemia vuosittain yhteistyötä usean kansainvälisen toimijan kanssa. Vaihtonäyttelyt antavat opiskelijoille tilaisuuden tutustua toisen taideyliopiston toimintaan ja opiskelijoihin. Vuosia jatkunutta yhteistyötä tehdään useiden kumppanikoulujen kanssa. European Exchange Academy EEA:n järjestämät intensiiviset taidetyöpajat mm. Saksan Beelitzissä ja Norjan Sunnfjordissa tarjoavat opiskelijoille kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä. Myös suurten nykytaiteen katselmusten kuten Venetsian biennaalin, Manifestan tai Kasselin Documentan yhteydessä järjestetään kansainvälisiä työpajoja, joihin Kuvataideakatemian opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua.

Kuvataideakatemian residenssitoiminta integroi opiskelijoita osaksi kansainvälistä taidekenttää paikallisuuden näkökulmasta. Opiskelijoilla on käytössään kaksi residenssiä ulkomailla, pidempikestoisen työskentelyn mahdollistava residenssi Berliinissä sekä lyhytkestoinen New Yorkin residenssi. Residenssitoiminta mahdollistaa myös ulkomaisten kutsutaiteilijoiden, kuraattoreiden ja tutkijoiden pidemmät opetusjaksot Kuvataideakatemiassa ja alumnien työskentelymahdollisuuksien laajenemisen.

 

Media on the left

Taideyliopiston Kuvataideakatemia toimii Helsingin Vallilassa. Rakennuksessa on opetustiloja, opiskelijoiden työhuoneita ja henkilökunnan työtiloja. Nykytaiteeseen painottunut Kuvataideakatemian kirjasto on avoinna kaikille. Kuvataideakatemiaan pääsee sujuvasti Mäkelänkatua pitkin kulkevilla busseilla ja ratikoilla. 

Kuvataideakatemia
Elimäenkatu 25 A
00510 Helsinki

Media on the left
Harmaa taustaväri: 
Gray
Otsikko: 
Tilat

Galleriat

Kuvataideakatemialla on kaksi näyttelytilaa Helsingin kantakaupungissa: Exhibition Laboratory ja Exhibition Laboratory Project Room. Näyttelyihin on vapaa pääsy. Galleriat ovat auki tiistaista sunnuntaihin klo 11–18. Näyttelyvaihtojen aikana tilat on suljettu.

Exhibition Laboratory
Merimiehenkatu 36
00150 Helsinki

Exhibition Laboratory Project Room
Lönnrotinkatu 35
00180 Helsinki

Media on the right (default)
Harmaa taustaväri: 
White
Otsikko: 

Kuvataideakatemian alumneja ovat kaikki Kuvataideakatemian ja sitä edeltäneen Suomen Taideakatemian koulun entiset opiskelijat. Kun rekisteröidyt alumniksi, olet osa alumniverkostoa: saat tietoa akatemian kuulumisista ja tilaisuuksissa tapaat entisiä opiskelijatovereitasi ja muita kollegoita. Käytössäsi ovat kirjaston palvelut, saat alennuksia julkaisuista, kutsuja näyttelyihin, tapahtumiin ja luennoille. Voit olla myös järjestämässä alumnitapaamisia. Kuvataideakatemia tarjoaa tarvittaessa tilat alumnitilaisuuksille. Liittyminen on ilmaista. Täytä ja printtaa liittymuslomake ja palauta se Kuvataideakatemiaan. Tervetuloa mukaan!

 

Lisätiedot
Viestintäpäällikkö Eevastiina Aho
+358 45 657 9347

Media on the left
Harmaa taustaväri: 
Gray
Otsikko: 
Alumnit
Title: 
Kaikille avointa toimintaa
Grid item: 
Grid item image: 
Grid item title: 
Kuvataideakatemian kirjasto
Grid item body: 
Kuvataideakatemian kirjaston kokoelmat keskittyvät nykytaiteeseen.
Grid item image: 
Grid item title: 
Yleisöluennot ja tapahtumat
Grid item body: 
Osallistu kaikille avoimille luennoille ja tapahtumiin.
Title: 
Tue Kuvataideakatemiaa
Grid item: 
Grid item image: 
Grid item title: 
Kuvataideakatemian ystävät
Grid item body: 
Kuvataideakatemian ystävät ry on kuvataiteesta kiinnostuneiden yhdistys, johon kuka tahansa voi liittyä.
Grid item image: 
Grid item title: 
Kuvataideakatemian tukisäätiö
Grid item body: 
Kuvataideakatemian tukisäätiö edistää kuvataiteen opiskelijoiden asumista ja taiteellista toimintaa.