Doktorandskolan DocMus

Doktorandskolan DocMus för klassisk musik på Sibelius-Akademin

Presentation

Doktorandskolan DocMus vid avdelningen för klassisk musik har som mål att utveckla konstnärskap och forskaridentitet på högsta nivå samt att värna om och förnya den högklassiga musikkulturen. Doktorandskolan fungerar inom sitt område som en internationell, gränsöverskridande vägvisare där målet för all verksamhet är en hög internationell kvalitet.
 

Doktorandskolans verksamhet präglas av långsiktig konstnärlig verksamhet och forskning. Centralt för utbildningen är att arbetet sker i en akademisk miljö, antingen inom konstnärs-, innovatörs- eller forskarutbildningen.
 

Den som har genomgått en doktorandutbildning är självständig och besitter avancerad kunskap inom det egna området samt har förmåga att kreativt och tillförlitligt utveckla området. Han eller hon är medveten om sina kunskaper som en del av traditionen och förmår därför att både värna om traditionen samt att utveckla och skapa nytt.

 

DocMus doktorandutbildning och forskning är i huvudsak inriktad på föreställande tonkonst, komposition och musikteori samt kyrkomusik. Doktorandskolans konstnärliga verksamhet ansluter sig stilmässigt till den västerländska konstmusiktraditionen som spänner över antiken till det allra senaste inom musiken.

 

Prioriterade områden för doktorandutbildningen och forskningen inom föreställande tonkonst är forskning inom musikerskap, framförandepraxisens historia, framförandets historia och empirisk forskning om framföranden samt forskning inom instrumentpedagogik och musikinstitutioner. Övriga forskningsområden är musiksemiotik, posttonal musikteori, musikfilosofi, musikhistoria samt forskning kring fenomen relaterade till musik och kreativitet ur ett psykodynamiskt perspektiv.

 

Forskningen inom komposition och musikteori, den konstnärliga verksamheten och doktorandutbildningen fokuserar som namnen antyder på dels kompositionella, dels musikteoretiska frågor. Studerande inom kompositionsutbildningen får handledning i självständigt konstnärligt arbete samt möjlighet att delta i projekt som arrangeras i samarbete med olika aktörer. Påbyggnadsstuderande i musikteori har tillgång till styrkeområdena inom den musikteoretiska forskningen vid Sibelius-Akademin: musikanalys, Sibelius-forskning och musikhistorisk forskning.

 

Centralt för doktorandutbildningen och forskningen inom kyrkomusikens område är specialfrågor inom gudstjänstmusik och kyrkans musikverksamhet. Forskningsobjekt är å ena sidan teman relaterade till kyrkomusikens historia, till exempel medeltiden och reformationstidens liturgiska notmanuskript och å andra sidan nämnda tids kyrkomusik och psalmsång. Under utveckling är också en konstnärlig påbyggnadsexamen i kyrkomusik där den studerande avlägger lärdoms- och mästerprov i en liturgisk kontext.

Tulevia tapahtumia

Studier vid doktorandskolan DocMus

Vid Sibelius-Akademin kan man avlägga musiklicentiat- och/eller musikdoktorsexamen som påbyggnadsexamen. Musiklicentiatexamen omfattar sammanlagt 150 studiepoäng, medan musikdoktorsexamen omfattar 240 studiepoäng. Examina är enligt den så kallade universitetsförordningen antingen konstnärliga eller vetenskapliga. Musiklicentiatexamen och/eller musikdoktorsexamen kan avläggas inom tre olika utbildningstyper:

 

1) Tyngdpunkten för påbyggnadsexamina inom utbildningstypen konstnärsutbildning ligger på konstnärliga lärdoms- och mästerprov som består av konserter samt eventuella bandupptagningar, och i fråga om kompositionsutbildning kompositioner. Även en skriftlig avhandling ingår i lärdomsprovet.


2) Forskarutbildningen leder till en traditionell doktorsavhandling. Utbildningen omfattar studier relaterade till ämnet för avhandlingen, allmänna studier om forskning samt studier som anknyter till forskaryrket och på ett allmännare plan arbetslivsberedskap.


3) Inom utvecklarutbildningen avlägger den studerande examen genom att specialisera sig gällande kunskaper och skicklighet på en specialfråga inom musikområdet där antingen den konstnärliga eller vetenskapliga aspekten prioriteras. Examinanden får kompetens som specialsakkunnig inom sitt yrkesområde och bidrar med nya och testade metoder, tillämpningar och praxis. Centralt för examen är lärdomsprovet som kan bestå av olika delar, till exempel konserter, bandupptagningar, kompositioner, noteditering, undervisningsprov, läromedel, apparatur eller dataprogram.  

 

Doktorandskolan DocMus sporrar till en personlig profil och uppmuntrar studerande att hitta sitt eget forskningssätt och sin forskningskultur. DocMus är en orädd enhet som stödjer de studerandes oberoende och personliga konstnärliga funderingar. Doktorandskolans personal är lätt att komma i kontakt med och man satsar på handledning och undervisning. Alla lärdomsprov är offentliga och även i övrigt genomsyras verksamheten av jämlikhet och transparens.

Taiteilijakoulutus

Taiteilijakoulutus

Tutkijakoulutus

Tutkijakoulutus

Soveltajakoulutus

Soveltajakoulutus

Doktorander

Doktorsexamina som har avlagts 1990–2014 vid Sibelius-Akademins konstnärs-, forskar- och innovatörsutbildningar

Tohtoriopiskelijoiden projekteja

Henkilökunta ja yhteystiedot

Direktör
Päivi Järviö, universitetslektor, MuD

Vice direktör
Markus Kuikka, MuD

Specialplanerare

Sirpa Järvelä

Professorer

Mieko Kanno, PhD
Anne Kauppala, FD
Timo Kiiskinen, professor (kyrkomusik)
Tuire Kuusi, MuD, prodekan
Matti Huttunen,  FD, professor emeritus
Kari Kurkela, FD, professor emeritus
Veli-Matti Puumala, professor (komposition och musikteori)
Lauri Suurpää, MuD, professor (komposition och musikteori)

Docenter

Glenda Dawn Goss, PhD
Kati Hämäläinen, MuD

Lektorer

Assi Karttunen, universitetslektor 80 %
Jorma Hannikainen, universitetslektor i kyrkomusik, MuD
Ulla Pohjannoro, universitetslektor, MuD, FM
Anu Vehviläinen, universitetslektor, MuD

Universitetsforskare

Markus Mantere, FD

Post doc -forskare

Elisa Järvi, MuD
Jyrki Lähteenmäki, MuD
Vesa Norilo, MuD (forskardoktor vid Finlands Akademin)
Laura Wahlfors, MuD

Gästforskare

Ulla-Britta Broman-Kananen, MuT
Ivan Jimenez (ivan.jimenez.rodriguez@uniarts.fi)

Doktorander

Iryna Gorkun-Silén
Minna Hovi
Miika Hyytiäinen
Samuli Korkalainen
Inkeri Jaakkola
Anne Piirainen
Sirkku Rintamäki
Deborah Wong

Timlärare

Alakotila Timo
Castren Marcus
Eilittä Leena
Eken Susanna
Frisco Christopher
Dawn Goss Glenda, docent
Haapanen Tuomas
Heinonen Eero
Hirvonen Jussi
Huttunen Matti, professor emeritus
Hämäläinen Kati, docent
Isokoski Soile
Jussila Kari
Järvelä Eija
Jääskeläinen Anni
Kaitaro Timo, dosent
Kirkby Emma
Annikka Konttori-Gustafsson
Korsimaa Anna-Maija
Kortekangas Olli
Krull Marguerite
Kuikka, Markus
Lindeberg Tuuli
Marin Risto-Matti
Meyerson Mitzi
Murtomäki, Veijo, professor emeritus
Naumanen-Saarinen Eeva-Liisa
Nikula Heikki
Nummi-Kuisma Katarina
Nyberg Katariina Fanny
Packalen Elina
Peitsalo Peter
Pluciennik Marek
Pohjannoro Ulla
Pohjola Paavo
Pohjola-Oramo Maija-Liisa
Porthán Olli, professor
Raami Asta
Raasakka Mikko
Rahkonen Margit
Ranta Ilmo
Rantanen Matti
Resjan Valeria
Riikonen Taina
Ruck Jurger
Savijoki Jukka
Seye Elina
Tiensuu Jukka
Tikka Kari
Turunen Kari
Tynkkynen Marjut
Wahlfors Laura