Taidealojen erilliset opettajan pedagogiset opinnot

60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi taidealan korkeakoulututkinnon lisäksi.

Soittotunnilla. Kuva: Veikko Kähkönen

Sisältö ja tavoitteet

Taideyliopiston erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ovat tutkinnon jälkeistä koulutusta taidepedagogiikan alalla. Koulutuksen lähtökohtana on opiskelijan omasta taidesuhteesta nouseva motivaatio kehittää taiteen oppimisen ja opettamisen käytäntöjä. Opinnot antavat opiskelijalle valmiudet taidepedagogina toimimiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto esittävien taiteiden, musiikin tai kuvataiteen alalta ja jotka haluavat kehittää taidepedagogista osaamistaan. Alempi korkeakoulututkinto ei anna hakukelpoisuutta. Hakijalla tulee olla kiinnostusta taidealan opettamisen ja oppimisen kysymysten tutkimiseen ja kehittämiseen.

Opinnot ovat monimuotokoulutusta ja ne on mahdollista suorittaa työn ohella. Opinnot sisältävät sekä lähitapaamisia että verkkotyöskentelyä. Opinnot edellyttävät kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön. Erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60 op) tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden. Peruskoulun ja lukion aineenopettajan kelpoisuuteen tarvitaan tämän lisäksi opetettavan aineen opinnot. Opetuskieli on suomi.

Tavoitteet

Opiskelija:

-tunnistaa oman ammatillisen toimintansa eettisen perustan ja tulee tietoiseksi omasta taidepedagogisesta ajattelustaan 

-tunnistaa keskeisiä pedagogisia ilmiöitä ja osaa analysoida opetus- ja oppimistilanteita pedagogisen tutkimuksen ja käsitteiden avulla  

-osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää oppimisprosesseja sekä opetus- ja ohjauskäytäntöjään   

-ymmärtää jatkuvan oppimisen roolin pedagogisen asiantuntemuksensa kehittämisessä 

-tuntee oman alansa erityispiirteitä oppimisessa ja opetuksessa 

-tiedostaa kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten reunaehtojen merkityksen opetustyössä 

-kykenee toimimaan yhteistyössä koulutuksen ja taiteen kentän kanssa

60 opintopistettä jakautuu seuraaviin opintokokonaisuuksiin:  

  • Taidepedagogiset opinnot 1 (15 op)  
  • Taidepedagogiset opinnot 2 (15 op)  
  • Opetusharjoittelu (20 op) 
  • Tutkimukselliset opinnot (10 op) 

Taidepedagogiset opinnot 1 (15 op) 

  • Ryhmätapaamisten yhteistyöskentely tapahtuu vuorotellen lähiopetuspäivinä ja verkko-oppimisalustalla.
  • Keskeistä on monialaisessa ryhmässä toimiminen ja vertaisoppiminen.

Taidepedagogiset opinnot 2 (15 op) 

  • Linkittyy Taidepedagogiset opinnot 1-kokonaisuuteen syventämällä taidepedagogiikan alan keskeisiä aihealueita.

Opetusharjoittelu (20 op)  

  • Harjoittelu eri ympäristöissä tutustuttaa opiskelijan erilaisiin pedagogisiin toimintakulttuureihin ja tukee kasvua tutkivaksi ja kehittäväksi taidepedagogisten prosessien asiantuntijaksi.

Tutkimukselliset opinnot (10 op)   

  • Koostuu menetelmäopinnoista, seminaarityöskentelystä ja kirjallisesta seminaarityöstä. Tutkimukselliset opinnot tukevat opettajuuteen ja pedagogiseen toimintaan liittyvää ajattelua.

Opetuksen aikataulu

Syksy 2020

7.-8.9.

verkkotapaaminen 6.10.

9.-10.11.

7.-8.12.

Kevät 2021

18.-19.1.

16.2. verkko

15.-16.3.

13.4. verkko

17.-18.5.

Syksy 2021

23.-24.8.

21.9. verkko

25.-26-10.

23.11. verkko

13.-14.12.

Kevät 2022

17.-18.1.

8.2. verkko

8.3. verkko

25.4.

Koulutus alkaa syyskuussa 2020 ja sen kesto on kaksi vuotta. Lähitapaamisia on 1-2 arkipäivää/kk, joissa läsnäolo on välttämätöntä.

Hakeminen

You can apply to

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot

Tavoitetutkinto

Erilliset opinnot

Yksikkö

Avoin kampus

Hakukielet

suomi (fi)

Vastuuhenkilöt

Heli Kauppila, lehtori
erpe@uniarts.fi