Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Taidealojen erilliset opettajan pedagogiset opinnot

60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot on tarkoitettu suoritettavaksi taidealan korkeakoulututkinnon jälkeen.

Sisältö ja tavoitteet

Taideyliopiston erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ovat tutkinnon jälkeistä koulutusta taidepedagogiikan alalla. Koulutuksen lähtökohtana on opiskelijan omasta taidesuhteesta nouseva motivaatio kehittää taiteen oppimisen ja opettamisen käytäntöjä. Opinnot antavat opiskelijalle valmiudet taidepedagogina toimimiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto esittävien taiteiden, musiikin tai kuvataiteen alalta ja jotka haluavat kehittää taidepedagogista osaamistaan. Alempi korkeakoulututkinto ei anna hakukelpoisuutta. Hakijalla tulee olla kiinnostusta taidealan opettamisen ja oppimisen kysymysten tutkimiseen ja kehittämiseen.

Opinnot ovat monimuotokoulutusta ja ne on mahdollista suorittaa työn ohella. Opinnot sisältävät sekä lähitapaamisia että verkkotyöskentelyä. Opinnot edellyttävät kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön. Erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60 op) tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden. Peruskoulun ja lukion aineenopettajan kelpoisuuteen tarvitaan tämän lisäksi opetettavan aineen opinnot. Opetuskieli on suomi.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

 • tunnistaa oman ammatillisen toimintansa eettisen perustan ja tulee tietoiseksi omasta taidepedagogisesta ajattelustaan 
 • tunnistaa keskeisiä pedagogisia ilmiöitä ja osaa analysoida opetus- ja oppimistilanteita pedagogisen tutkimuksen ja käsitteiden avulla  
 • osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää oppimisprosesseja sekä opetus- ja ohjauskäytäntöjään   
 • ymmärtää jatkuvan oppimisen roolin pedagogisen asiantuntemuksensa kehittämisessä 
 • tuntee oman alansa erityispiirteitä oppimisessa ja opetuksessa 
 • tiedostaa kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten reunaehtojen merkityksen opetustyössä 
 • kykenee toimimaan yhteistyössä koulutuksen ja taiteen kentän kanssa.

60 opintopistettä jakautuu seuraaviin opintokokonaisuuksiin:  

 • Taidepedagogiset opinnot 1 (15 op)  
 • Taidepedagogiset opinnot 2 (15 op)  
 • Opetusharjoittelu (20 op) 
 • Tutkimukselliset opinnot (10 op) 

Taidepedagogiset opinnot 1 (15 op) 

 • Ryhmätapaamisten yhteistyöskentely tapahtuu vuorotellen lähiopetuspäivinä ja verkko-oppimisalustalla.
 • Keskeistä on monialaisessa ryhmässä toimiminen ja vertaisoppiminen.

Taidepedagogiset opinnot 2 (15 op) 

 • Linkittyy Taidepedagogiset opinnot 1-kokonaisuuteen syventämällä taidepedagogiikan alan keskeisiä aihealueita.

Opetusharjoittelu (20 op)  

 • Harjoittelu eri ympäristöissä tutustuttaa opiskelijan erilaisiin pedagogisiin toimintakulttuureihin ja tukee kasvua tutkivaksi ja kehittäväksi taidepedagogisten prosessien asiantuntijaksi.

Tutkimukselliset opinnot (10 op)   

 • Koostuu menetelmäopinnoista, seminaarityöskentelystä ja kirjallisesta seminaarityöstä. Tutkimukselliset opinnot tukevat opettajuuteen ja pedagogiseen toimintaan liittyvää ajattelua.

Hakeminen

Haku keväällä 2024 alkavaan koulutukseen on syksyllä 2023. Hakuohjeet julkaistaan tällä sivulla kevään 2023 aikana.

Hakukohteet

Taidealojen erilliset opettajan pedagogiset opinnot

Tavoitetutkinto ja -aika

Erilliset opinnot

Yksikkö

Avoin kampus

Hakukielet

suomi (fi)

Hakuaika

Haku keväällä 2024 alkavaan koulutukseen on syksyllä 2023.

Vastuuopettaja

Heli Kauppila, yliopistonlehtori
erpe@uniarts.fi