Taidealojen erilliset opettajan pedagogiset opinnot

Kehitä omasta taiteellisesta ajattelustasi ja taidesuhteestasi taidepedagogiikkaa ja opiskele tutkimuksellisuuteen, kohtaamiseen ja vertaisoppimiseen kannustavassa monialaisessa ympäristössä.

Kasa multaa, johon on ripoteltu lappuja, joille on kirjoitettu tekstiä.

Kenelle?

Taidealojen erilliset opettajan pedagogiset opinnot (“Taipeda”) ovat tutkinnon jälkeistä koulutusta taidepedagogiikan alalla. Koulutuksen lähtökohtana on opiskelijan omasta taidesuhteesta nouseva motivaatio kehittää taiteen oppimisen ja opettamisen käytäntöjä. Opinnot antavat opiskelijalle valmiudet taidepedagogina toimimiseen ja jatkuvaan oppimiseen.  

60 opintopisteen laajuinen koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on ylempi taiteen alan korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto esittävien taiteiden, kuvataiteen, luovan kirjoittamisen tai musiikin alalta ja jotka haluavat kehittää taidepedagogista osaamistaan. Alempi korkeakoulututkinto ei anna hakukelpoisuutta opintoihin.  

Hakijalla tulee olla kiinnostusta taidealan opettamisen ja oppimisen kysymysten tutkimiseen ja kehittämiseen sekä soveltuvuus taidepedagogiikan alalle. Monialainen yhteisöllisyys sekä omien käytäntöjen tutkimusperustainen kehittäminen ja vertaisoppiminen ovat koulutuksen keskiössä. 

Opinnot ovat monimuotokoulutusta ja ne on mahdollista suorittaa työn ohella. Koulutus alkaa syyskuussa 2024. Opinnot sisältävät sekä lähitapaamisia että verkkotyöskentelyä. Opinnot edellyttävät aktiivista osallistumista koulutusryhmän yhteisiin tapaamisiin, joita on 1-2 arkipäivää/kk. Opinnot edellyttävät kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön. Erilliset opettajan pedagogiset opinnot (60 op) tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden. Peruskoulun ja lukion aineenopettajan kelpoisuuteen tarvitaan tämän lisäksi opetettavan aineen opinnot. Opetuskieli on suomi. 

Opintojen kesto on kaksi vuotta. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Koulutus on mahdollista suorittaa myös 1,5 vuodessa riippuen aiemmasta kokemuksesta ja opinnoista. Aiemmin suoritettuja pedagogisia opintoja ja hankittua osaamista voidaan hyväksilukea tietyin ehdoin. Opinnot järjestää Taideyliopiston Avoin kampus. 

Opintojen suorittaminen ja aikataulu

Opintojen suorittaminen edellyttää osallistumista lähiopetukseen opintojen läsnäoloa vaativissa tapaamisissa. Opetuspäivistä tiistait ovat pääsääntöisesti lähitapaamisia Taideyliopiston tiloissa Helsingissä ja keskiviikot opetuspäiviä verkko-oppimisympäristössä. Ilmoitetut päivät mahdollisine tehtävineen muodostavat 15 opintopistettä koulutuksen kokonaisuudesta (laskennallisesti yksi opintopiste vastaa 27 työskentelytuntia). Huomioithan, että koulutukseen kuuluu tapaamisten lisäksi myös itsenäisesti ja pienryhmissä suoritettavia tehtäviä, opetusharjoittelua ja opetuksen reflektointia. Koulutuksen kokonaislaajuus on 60 opintopistettä. 

Opetuspaikka: Taideyliopiston tilat sekä verkko-oppimisympäristöt. 

Opintojen läsnäoloa vaativat tapaamiset 2024–2026:

syksy 2024:  

ti ja ke 3.–4.9.,

ti ja ke 1.–2.10.,

ti ja ke 5.–6.11.,

ti ja ke 3.–4.12.  

kevät 2025:  

ti ja ke 21.–22.1.,

ti ja ke 4.–5.2.,

ti ja ke 4.–5.3.,

ti ja ke 1.–2.4.,

ti ja ke 6.–7.5. 

syksy 2025:  

ti ja ke 2.–3.9.,

ti ja ke 30.9.–1.10.,

ti ja ke 4.–5.11.,

ti ja ke 2.–3.12.  

kevät 2026:  

ti ja ke 21.–22.1.,

ti 10.2.,

ti 10.3.,

ti 14.4. 

Hakeminen 2024

Hakuprosessin aikataulu 

I vaihe  

Hakuaika alkaa 13.2.2024 klo 9.00.  

Hakuaika päättyy 5.3.2024 klo 15.00 
Hakulomake, ennakkotehtävät ja liitteet on oltava palautettuna Opintopolun kautta hakuajan päättymiseen mennessä. 

Kutsu II vaiheeseen valituille lähetetään sähköpostitse 9.4.2024. 

II vaihe  

Valintakokeet ovat kaksipäiväiset ja järjestetään 23.–24.4.2024 

Valintakokeet järjestetään sähköisesti etäyhteyksin Zoom-sovellusta käyttäen. 

8.5.2024 valinnan tulos 

22.5.2024 viimeinen päivä ottaa opiskelupaikka vastaan  

19.6.2024 varasijoilta hyväksyminen päättyy 

3.9.2024 opinnot alkavat 

Haku koulutukseen tapahtuu Opintopolun kautta 13.2-5.3.2024

Hakuprosessi 

Valinta on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe muodostuu hakulomakkeesta, liitteistä ja ennakkotehtävistä. Ennakkotehtäviä ei tarkenneta eikä selitetä.  

Valintakokeisiin kutsutaan ainoastaan ne, jotka ovat ennakkotehtävien perusteella hyväksytty jatkoon. 

Jokaisen hakijan hakukelpoisuus todetaan ennen ennakkotehtävien arvioimista. Kielteiset hakukelpoisuuspäätökset lähetetään hakijalle tiedoksi sähköpostitse hakulomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen. 

Hakukelpoisuus

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on ylempi taiteen alan korkeakoulututkinto tai vastaava tutkinto esittävien taiteiden, kuvataiteen, luovan kirjoittamisen tai musiikin alalta ja jotka haluavat kehittää taidepedagogista osaamistaan. Alempi korkeakoulututkinto ei anna hakukelpoisuutta opintoihin.  

Hakijalla tulee olla kiinnostusta taidealan opettamisen ja oppimisen kysymysten tutkimiseen ja kehittämiseen sekä soveltuvuus taidepedagogiikan alalle. Monialainen yhteisöllisyys sekä omien käytäntöjen tutkimusperustainen kehittäminen ja vertaisoppiminen ovat koulutuksen keskiössä. 

Opiskelu taidealan erillisissä opettajan pedagogisissa opinnoissa edellyttää riittävää suomen kielen taitoa. Jotta sinut voidaan valita opiskelijaksi, sinun tulee todistaa suomen kielen taitosi. 

Sinun tulee todistaa kielitaitosi lähtökohtaisesti hakuajan päättymiseen mennessä. Mikäli sinulla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta todistaa kielitaitoasi ennen hakuajan päättymistä, valintapäätös on osaltasi ehdollinen. Tässä tapauksessa sinun tulee toimittaa hyväksyttävä todistus kielitaidostasi viimeistään 17.6.2024. Vain todistamalla kielitaitosi vaaditulla liitteellä, voit saada opiskeluoikeuden. 

Jos osoitat kielitaitosi aiempien opintojesi perusteella, tulee toimittamastasi tutkintotodistuksesta tai sen liitteestä käydä selkeästi ilmi millä kielellä tutkinto on suoritettu. Tutkinnon tulee valmistua ehdollisesti valittavien opiskelijoiden todistusten määräaikaan mennessä, jotta sitä voi käyttää kielitaidon todistamiseen. 

Hakemus hylätään, jos et toimita vaadittuja ennakkotehtäviä tai muita liitteitä, todistuksia tai selvityksiä määräaikaan mennessä.

Hakukelpoisuuden todentamiseen vaaditut liitteet

— Pohjakoulutuksen osoittava liite:  

Kopio kotimaisesta tai ulkomaisesta maisterin-, MA- tai ylemmästä korkeakoulututkintotodistuksesta tai vastaavasta, ja/tai virallinen opintosuoritusote valinnassa huomioitavaksi halutuista opinnoista (alkuperäinen opintosuoritusote tai sen oikeaksi todistettu kopio, esim. suoritettuun tutkintoon liittyvä opintosuoritusote). 

Todistusten tulee olla suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Sinun on itse käännätettävä hakemuksen liitteet virallisella kielenkääntäjällä, mikäli ne eivät ole suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Jos kyseessä on ulkomainen tutkinto, saatamme pyytää sinulta lisäselvitystä tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä. Diploma Supplement, jos DS on käytössä kyseisessä ulkomaisessa korkeakoulussa tai selvitys ulkomaisten opintojen laajuudesta ECTS-järjestelmässä ja arvostelusta 5-portaisella asteikolla, jos Diploma Supplementia ei ole saatavilla. 

Hakija voidaan todeta ensimmäisessä vaiheessa myös ehdollisesti hakukelpoiseksi, mikäli hakukelpoisuuteen vaadittavan koulutuksen arvioidaan valmistuvan opiskelutodistuksen perusteella opiskelupaikan vastaanottamiseen mennessä. Valintapäätös tehdään ehdollisena sellaisten opettajan pedagogisiin opintoihin valinnan kautta hyväksyttyjen hakijoiden osalta, joiden maisterin tutkinto tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto on vielä hakuvaiheessa kesken. Kyseisten hakijoiden on toimitettava todistus suoritetusta maisterin tutkinnosta 17.6.2024 mennessä, muuten heidän osaltaan tehty ehdollinen valintapäätös raukeaa. 

Palauta liite Opintopolun kautta hakulomakkeelle pdf tai jpg/jpeg -formaatissa. 

— Suomen kielen taitoa osoittava liite: 

Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä tai perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998; 714/2018) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadussa päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä 

· Ylioppilastutkinto, jonka suorituskieli on suomi 

· Suomeksi suoritetun perusopetuksen tai lukio-opetuksen päättötodistus, tai perusopetuksen tai lukion päättötodistuksessa hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä. 

· Ammatillinen perustutkinto, joka on suoritettu suomen kielellä. 

· Ammatti- tai erikoisammattitutkinto, joka on suoritettu suomen kielellä. 

· Muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto, joka on suoritettu suomen kielellä. 

· Korkeakoulututkinto, jonka opetuskielenä on suomi. 

· Etäkoulu Kulkurin perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu. 

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista: 

· Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen ja kirjallisuuden koe suomen kielessä tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe vähintään arvosanalla approbatur (A). 

· Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E). 

· Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen toisen kotimaisen kielen koe suomen kielessä arvosanalla laudatur (L). 

Kansainväliset ylioppilastutkinnot 

Seuraavilla tavoilla voi osoittaa kielitaidon myös ilman koko ylioppilastutkinnon suorittamista: 

· IB-tutkinnon A-tason, A1-tason tai A2-tason suomen kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 2 tai B-tason suomen kieli suoritettuna vähintään arvosanalla 5. 

· EB-tutkinnon suomi L1-kielenä tai L2-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosana 4.00, vuonna 2021 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosana 5.00) tai suomi ONL-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.00. 

· Helsingin saksalaisen koulun RP- tai DIA-tutkinnon suomi äidinkielenä -kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4) tai suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 suoritettu vähintään arvosanalla 8. 

Kielitutkinnot ja -kokeet 

· Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4. Kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettu hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.  

· Valtionhallinnon kielitutkinnossa suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnot suomen kielessä suoritettu arvosanalla hyvä.  

· Yhdistelmä YKI-tutkinnosta ja valtionhallinnon kielitutkinnosta: YKI-tutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja valtionhallinnon kielitutkinnon suullisen taidon tutkinto suoritettu arvosanalla hyvä TAI YKI-tutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallisen taidon tutkinto suoritettu arvosanalla hyvä. 

Palauta liite Opintopolun kautta hakulomakkeelle pdf tai jpg/jpeg -formaatissa. 

— Henkilöllisyyden todistava liite: 

Sinun on myös todistettava henkilöllisyytesi virallisella henkilötodistuksella. Viralliseksi henkilötodistukseksi katsotaan passi tai EU-henkilökortti. Voit todistaa henkilöllisyytesi myös suomalaisella ajokortilla. 

Liitä kopio virallisesta henkilöllisyystodistuksesta Opintopolun kautta hakulomakkeelle pdf tai jpg/jpeg–muodossa. 

Tarkista hakulomakkeelle täyttämäsi tiedot huolellisesti ennen hakulomakkeen lähettämistä. Tarkista myös, että liittämäsi tiedostot ovat varmasti oikeat.  

Hakemuksella antamiasi tietoja käytetään opiskelijavalintaan. Taideyliopisto ratkaisee hakukelpoisuuden toimitettujen liitteiden ja selvitysten perusteella. 

Ennakkotehtävät

Valintaraati kutsuu ennakkotehtävien perusteella osan hakijoista toiseen vaiheeseen.  Saat kutsun valintakokeeseen sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoittamaasi osoitteeseen 9.4.2024. On tärkeää, että kuittaat vastaanottaneesi valintakoekutsun. 

Ennakkotehtävä 1: 

Taidepedagoginen utopia -kirjoitustehtävä: Kuvaile sellainen taidepedagoginen prosessi, jossa voit saada aikaiseksi mitä tahansa. Unelmoi! Jos kaikki olisi mahdollista, mikä olisi sinulle tärkeintä opettajana/oppimisen ohjaajana? Max. 400 sanaa. 

Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_ennakkotehtava1  
Älä käytä tiedostoja nimetessä skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö) tai erikoismerkkejä. 

Tehtävä palautetaan Opintopolun kautta hakulomakkeelle liitteenä pdf-formaatissa. 

Ennakkotehtävä 2: 

Taiteellisen praktiikan pedagogiset ulottuvuudet -videotehtävä: Pohdi, mitä pedagogisia mahdollisuuksia näet taiteen tekemisessäsi tai taidesuhteessasi. Kuvaa lyhyt video, jossa nämä tai jokin näistä ilmenee, ja jossa olet itse. Pituus max. kaksi (2) minuuttia. Videota ei arvioida taideteoksena vaan arvioinnissa kiinnitetään huomiota taidepedagogiikan mahdollisuuksien hahmottamiseen ja esiin tuomiseen. Vaikka tehtävää ei arvioida videoteknisen osaamisen kannalta, tarkistathan, että kuva ja/tai ääni toimivat videolla.  

Palauta video Opintopolun kautta joko lataamalla video hakulomakkeelle tai liittämällä suoran linkin videopalvelimelle (esim. YouTube tai Vimeo).  

Ansioluettelo (CV): 

Pituus 1-2 sivua. 

Nimeä tiedosto: sukunimi_etunimi_CV 
Älä käytä tiedostoja nimetessä skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö) tai erikoismerkkejä. 

Ansioluettelo palautetaan Opintopolun kautta hakulomakkeelle liitteenä pdf-formaatissa. 

Huomioitavaa ennakkotehtävien ja liitteiden palautuksessa

Tiedostojen suurin sallittu koko on 1 GB. 

Järjestelmä hyväksyy seuraavat videoformaatit: 

  • mpeg, mpg, mp4, mov, avi, wmv, m4v (suosittelemme mp4 formaattia) 

    Opintopolun ulkopuoliseen järjestelmään ohjaavan linkin tulee olla alkuperäisessä muodossaan, eli siitä ei saa tehdä lyhytlinkkiä (url shortener). Linkin tulee johtaa suoraan näytteeseen, eli ei esimerkiksi koostesivulle, jossa on uusia linkkejä. Varmista, että linkki toimii koko hakukierroksen ajan, ja että näytteet merkitään järjestelmän asetuksissa yksityisiksi (esimerkiksi Vimeossa valitse yksityisyysasetus ”Password” tai ”Unlisted”, YouTubessa ”Unlisted”). Video tulee säilyttää ko. järjestelmässä 6 kuukauden ajan hakuajan päättymisestä. 
    Voit halutessasi suojata näytteen salasanalla, joka tulee toimittaa Taideyliopistoon linkin lisäksi. Ota tällöin yhteyttä avoin@uniarts.fi Salasana on toimitettava viimeistään 5.3.2024
    Taideyliopisto ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamien järjestelmien tietoturvariskeistä, mahdollisista tekijänoikeusloukkauksista, kopiosuojattujen ääniraitojen mykistämisistä tai käyttöehdoista. Huomioi myös, että kolmannet osapuolet yleensä tallentavat tietoja käyttäjäprofiileihin ja käyttävät niitä mainontaan, markkinatutkimuksiin ja/tai muihin. Mikäli video sisältää arkaluonteisia tietoja, on tärkeää käyttää palautukseen Opintopolkua.

Aloita materiaalien lataaminen jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Varmista, että tietokoneesi ja internet-selaimesi on ajan tasalla (päivitetty). Käytä materiaalien lataamiseen vakaata internet-yhteyttä. Varmista, ettei koneesi mene virransäästö-tilaan kesken latausten. 

Näytteen tulee olla ladattuna hakulomakkeelle tai videopalvelimelle määräaikaan mennessä, eikä siihen voi enää sen jälkeen tehdä muutoksia.

Myöhässä ladatut ja puutteelliset ennakkotehtävät hylätään. Sähköpostitse tai sähköpostin liitteenä toimitettuja ennakkotehtäviä ei käsitellä. 

Hakemuksen (hakulomake, ennakkotehtävät, liitteet) lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. 

Valintaprosessin arviointikriteerit

Valintakokeissa arvioidaan hakijan osoittamaa soveltuvuutta taidepedagogiikan alalle seuraavin arviointikriteerein:  

–oman taidesuhteen, taidealan kokemuksen ja taidepedagogisten tavoitteiden pohdinta ja esille tuominen 

–vuorovaikutteisesti ja rakentavasti toimiminen moninaisissa ryhmissä 

–valmius sitoutua opintoihin sekä itsenäiseen ja ryhmämuotoiseen oppimiseen 

–soveltuvuus taidepedagogiikan alalle 

Edellä mainittuja alueita arvioidaan ennakko- ja valintakoetehtävien sekä haastattelun avulla. 

Valintakokeet

Valintakokeet ovat hakijalle kaksipäiväiset ja ne järjestetään etänä 23.–24.4.2024 Zoom-sovellusta käyttäen.

Ohjeet valintakokeisiin osallistumisesta ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakokeisiin kutsutuille annetaan ryhmässä toteutettava tehtävä ja henkilökohtainen reflektiokirjoitus. Lisäksi valintoihin sisältyy haastattelu. 

Varaudu olemaan paikalla valintakokeessa ilmoitettuna valintakoepäivinä ja -aikoina. Valintakokeiden tarkempi aikataulu ilmoitetaan hakijoille viimeistään valintakoepäivän aamuna.  

Et voi tulla valituksi, jos et osallistu valintakokeeseen. 

Jos haluat perua osallistumisesi valintaprosessiin, ilmoita asiasta mahdollisimman pian avoin@uniarts.fi

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn 

Ennakkotehtävät lähettäessäsi annat suostumuksesi rekisterinpitäjälle niissä esiin tuomiesi erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien henkilötietojen käsittelyyn. Tietoja käytetään opiskelijavalinnan tekemiseen. 

Erityisjärjestelyt valintakokeessa 

Jos tarvitset aisti- tai liikuntavamman, sairauden tai jonkun muun näihin verrattavissa olevan syyn takia erityisjärjestelyitä valintakokeessa lue lisää: 

Ohjeistus erityisjärjestelyistä Taideyliopiston valintakokeissa: 

Erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan tulee olla yhteydessä avoin @uniarts.fi

Tulosten julkaisu 

Valinnan tulokset ilmoitetaan valintakokeiden toiseen vaiheeseen osallistuneille sähköpostitse hakemuksella annettuun osoitteeseen viimeistään 8.5.2024

Opinto-oikeuden vastaanottaminen 

Voit ottaa sinulle myönnetyn erillisten opintojen opinto-oikeuden vastaan hyväksymiskirjeen mukana lähetettävän ohjeen mukaisesti. Opinto-oikeus tulee ottaa vastaan annettuun määräaikaan 22.5.2024 mennessä (varasijalta hakijat 19.6.2024 mennessä). 

Myöhässä saapuneita ilmoituksia ei oteta huomioon. 

Valintakoepalaute 

Palautetta voidaan pyydettäessä antaa vain toisessa vaiheessa pudonneille hakijoille. Sinulla on mahdollisuus saada palautetta valintakoesuorituksestasi. Valintapäätöksen mukana ilmoitetaan, keneltä ja milloin valintakoepalautetta voi pyytää. 

Opintojen aloittaminen 

Kaikkien uusien opiskelijoiden on oltava paikalla opintojen alkaessa 3.9.2024. 

Taidealojen erillisten opintojen määräaikainen opinto-oikeus myönnetään kahdelle lukuvuodelle, jonka aikana koulutus toteutetaan ja jonka aikana opinnot suoritetaan. Opinnot ovat osallistujalle maksuttomat. 

Yhteystystiedot: 

Kaikki kyselyt ensisijaisesti: avoin@uniarts.fi

Opintojen sisältö: vastuuopettaja Heli Kauppila, heli.kauppila@uniarts.fi

Hakuprosessi: suunnittelija Anna Lehtonen, anna.lehtonen@uniarts.fi

Hakuohjeet

Ohjetta ei vielä julkaistu.

Tavoitetutkinto ja -aika

60 op.

Hakukohteet

Taidealojen erilliset opettajan pedagogiset opinnot

Hakuaika

Hakuaika alkaa 13.2.2024

Hakukielet

suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Vastuuopettaja

Heli Kauppila, yliopistonlehtori
heli.kauppila@uniarts.fi

Yksikkö

Avoin kampus

Kysy hakemisesta

avoin@uniarts.fi