Säätiöiltä ja muilta rahoittajilta merkittävä panos Taideyliopiston tutkimukseen vuonna 2023 

Suomen Akatemia, Koneen säätiö ja Niilo Helanderin säätiö edistävät esimerkiksi kulttuurienvälistä ymmärrystä, musiikkikulttuurin tasa-arvoa sekä ekologisen kestävyyskriisin ja geopoliittisten jännitteiden käsittelyä taiteellisen tutkimuksen avulla. EU:n Erasmus+ mahdollisti taideyliopistojen allianssihankkeen muun muassa tutkimuksen laadun parantamiseksi.

Kuvituskuva, orkesteri kumartaa lavalla
Kuva: Veikko Kähkönen

EU:n Erasmus+ European University Alliance -ohjelma myönsi kahdeksan miljoonan euron rahoituksen laajalle yliopistoallianssille, jossa Taideyliopisto on mukana. In.Tune-hanke yhdistää kahdeksan arvostettua eurooppalaista taideyliopistoa musiikin ja taiteen alalla vuosina 2024–2028. Allianssin muodostavat yliopistot ovat sitoutuneet kehittämään yhteistä pitkän aikavälin strategiaa parantamaan taidekoulutuksen ja tutkimuksen laatua, tuloksia ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Toisen merkittävän kansainvälisen rahoituksen Taideyliopisto ja partneriyliopistot saivat NordForskilta. NOS-HS Exploratory Workhops -ohjelma mahdollistaa hankkeen Olfactory cultural studies, jossa tutkitaan, miten hajuilmiöt rakentavat ihmisten arkea, miten ne käsitteellistetään ja tehdään merkityksellisiksi. 429 000 Norjan kruunua saanutta hanketta johtaa kulttuurisen musiikintutkimuksen professori Antti-Ville Villén Taideyliopistosta. NordForsk- rahoituksesta vastaavat Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden kansalliset tutkimusrahoitusorganisaatiot. 

Menestystä Suomen Akatemian rahoitushauissa 

Tai­dey­li­opis­to sai Suo­men Aka­te­mial­ta 2,2 mil­joo­naa eu­roa tut­ki­muk­sen pro­fi­loi­tu­mis­ra­hoi­tus­ta. Rahoitus käytetään taiteellisen ajattelun profilointiin osana taiteilijapedagogiikkaa. Uusin rahoitus on Taideyliopiston tähän mennessä saamista profi-rahoituksista suurin. 

Taideyliopiston uuden profiloitumisalueen tavoitteena on kehittää taiteellisen ajattelun epistemologiaa, taiteellisen ajattelun ohjaamaa taiteilijapedagogiikkaa ja uusia tutkimusmetodologioita ja teorioita. Lisäksi tavoitteena on visioida ja uudistaa taiteita taiteellisen ajattelun näkökulmasta. Rahoituskausi alkoi 1.1.2023 ja loppuu 31.12.2028. 

Suomen Akatemia valitsi yliopistotutkija Tuulikki Laeksen akatemiatutkijaksi ja myönsi 850 000 euron tutkimusrahoituksen hänen hankkeelleen ”Poliittisuus ja julkinen pedagogiikka musiikin korkeakoulutuksessa”. Nelivuotinen tutkimushanke toteutetaan kansainvälisten kumppanien kanssa pohjoismaisissa musiikkiyliopistoissa ja Sibelius-Akatemiassa.  

Professori Heidi Westerlundin tutkimushanke Nepalin musiikkikulttuurin sukupuolisen tasa-arvon politiikasta sai lähes 600 000 euron rahoituksen Suomen Akatemian kehitystutkimuksen DEVELOP2-haussa. Westerlundin hanke arvioitiin toiseksi parhaaksi kaikkiaan 85 hakemuksen joukossa. Hanke toteutetaan Sibelius-Akatemian ja Kathmandun yliopiston yhteistyönä. 

Akatemiatutkijan rahoituksen sai myös kuvataiteen tohtori Tuula Närhinen, jonka taiteellinen tutkimus käsittelee sitä, miten kuvat rakentavat käsitystämme todellisuudesta. 370 600 euroa saanut tutkimushanke tarkastelee kuvan tekniikoiden fyysismateriaalisia, tietoteoreettisia ja kulttuurisia reunaehtoja.

Koneen säätiöltä rahoitusta musiikintutkimukselle 

Koneen säätiö myönsi lähes 432 000 euron rahoituksen musiikkiteknologian professori Jan Schacherin tutkimukselle ”How to Live Together in Sound? Towards Sonic Democracy.” Tutkimuksen keskiössä on elinympäristömme äänimaailma ja kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa siihen.  

Kulttuurisen musiikintutkimuksen professori Antti-Ville Villénin työryhmä tutkii puolestaan musiikkiperinnön moninaisuutta Suomessa Koneen säätiön 430 000 euron apurahan turvin. Tutkimus tarkastelee sitä, miten tietoa musiikin menneisyydestä ja käsityksiä musiikkiperinnöstä tuotetaan nyky-Suomessa. Poikkitieteinen hanke pyrkii lisäämään kulttuurienvälistä ymmärrystä ja yhteiskunnallista moniarvoisuutta. 

Koneen säätiön syksyn 2023 yleishaussa Taideyliopiston tutkijat saivat rahoitusta kaikkiaan 1,2 miljoonaa euroa.

Tutkimuspaviljonki avasi yleisölle taiteellista tutkimusta 

Taideyliopiston Tutkimuspaviljonki esittelee taiteellisen tutkimuksen ajankohtaisia suuntia ja tekijöitä. Vuonna 2023 Tutkimuspaviljonki toi tutkivaa taidetta yleisön koettavaksi Suomenlinnassa ja Musiikkitalossa. Teemallisesti tapahtumaa määrittivät globaalit haasteet, kuten ekologinen kestävyyskriisi ja geopoliittiset jännitteet. Tutkimuspaviljonki toteutettiin Niilo Helanderin säätiön 50 000 euron tuella.