Yhteisöllinen ja moninainen yliopisto

Strateginen tavoitteemme 5/6: Olemme hyvinvoiva, syrjinnästä vapaa ja kansainvälisesti vetovoimainen yhteisö.

Veikko Kähkönen / Taideyliopisto

Yhteisöllämme on jaetut arvot ja toimintaperiaatteet, jotka tukevat hyvinvointia, yhdenvertaisuutta sekä työn ja opiskelun merkityksellisyyden kokemusta. Arvostamme ja edustamme moninaisuutta, vahvistamme osallisuutta akatemioissa ja yliopistotasolla ja luomme rakentavaa vuorovaikutuskulttuuria.

Toimenpiteet

Kehitämme toimintaamme tavoitteellisesti henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi ja seuraamme onnistumista valikoiduilla mittareilla.

 • Kehitämme henkilöstömme ja opiskelijoidemme hyvinvointia ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä.
 • Määrittelemme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta tukevat keinot, mittarit ja palautekäytännöt.

Vahvistamme arvojemme mukaista johtamista ja toimintakulttuuria.

 • Vahvistamme muutosprosessien ja -johtamisen osaamista.
 • Luomme yhteiset toimintaa ja johtamista ohjaavat periaatteet huomioiden akatemioidemme erilaiset toimintakulttuurit ja taidealojen erityispiirteet.
 • Lisäämme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä selkeyttämällä yliopiston päätöksentekoprosesseja ja akateemisen asiantuntijuuden roolia.
 • Kehitämme avoimeen dialogiin ja yhdenvertaisuuteen perustuvaa toimintakulttuuria koulutusten ja yhteisöllisten työpajojen avulla.

Lisäämme yliopistoyhteisön moninaisuutta ja vahvistamme osallisuuden kokemusta.

 • Arvioimme toimintaamme, tunnistamme ja puramme yhdenvertaisuuden esteitä ja huomioimme erityisen tuen tarpeet.
 • Vahvistamme eri ryhmien mahdollisuuksia osallistua yliopiston kehittämiseen ja päätöksentekoon.
 • Luomme inklusiivisia käytäntöjä ja varmistamme tiedonkulun sekä palveluidemme saavutettavuuden ja esteettömyyden.

Vahvistamme henkilöstön tavoitteellista rekrytointia

 • Hyödynnämme akateemisen henkilöstön urajärjestelmää parhaiden osaajien rekrytoimiseksi ja sitouttamiseksi.
 • Kehitämme henkilöstörakennettamme vastaamaan kansainvälistyvää ja moninaistuvaa yhteiskuntaa.

Strategiaindikaattorit

 1. Työhyvinvointi- ja opiskelijahyvinvointikyselyjen tulokset.
 2. Yhteisön kansainvälisyys ja moninaisuus.