Tutken missio ja visio 2017-2020

Tutustu Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutken toimintaa ohjaaviin periaatteisiin ja tavoitteisiin.

Missio

Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tohtorikoulutuksesta ja tutkimustoiminnasta. Tutke toteuttaa Teatterikorkeakoulun perustehtävää kouluttamalla esittävien taiteiden alueella toimivia taiteilijoita ja taiteilija-tutkijoita sekä tekemällä taiteellista tutkimusta. Esittävillä taiteilla tarkoitetaan Teatterikorkeakoulussa edustettuna olevia aloja. Tutke on akateeminen yhteisö, joka koostuu siinä toimivista tohtoriopiskelijoista, opettajista ja tutkijoista sekä hallintohenkilöstöstä.

Tutkessa tehdään taiteellista tutkimusta

Tutkessa tehtävät tohtoriopinnot ja tutkimus määritellään taiteelliseksi tutkimukseksi. Taiteellinen tutkimus on taiteen mediumissa toteutuvaa akateemista, monialaista ja yhteisöllistä tutkimusta.

Taiteen mediumissa tapahtuva taiteellinen tutkimus tarkoittaa, että taiteen käytännöt, tekniikat, menetelmät, samoin kuin sen tekemistä, vastaanottamista, koulutusta ja soveltamista määrittävät institutionaaliset järjestelyt ovat vaihtelevin tavoin tutkimuksen fokuksessa, sen välineenä, aineistona tai päämääränä. Taiteellisen tutkimuksen tuottama tieto tähtää muutokseen mainituissa taiteen piiriin kuuluvissa asioissa ja järjestelyissä. Taiteellinen tutkimus tuottaa uudenlaista taidetta, uudenlaisia taiteen tekemisen keinoja ja sovelluksia sekä luo uutta ymmärrystä taiteen merkityksestä. Se vaikuttaa tapaamme havaita ja kohdata itsemme, toinen toisemme, todellisuus ja maailmankaikkeus.

Taiteellisen tutkimuksen akateemisuus tarkoittaa sitä, että tutkimus tuottaa akateemisin kriteerein perusteltavissa ja arvioitavissa olevaa tietoa. Taiteellisessa tutkimuksessa tulee myös osoittaa, millaista sanallisen artikuloinnin ulkopuolelle jäävää, taiteeseen ja taiteen tekemiseen sisältyvää kokemusperäistä tietoa se käsittelee. Tuo tieto voi olla esimerkiksi taiteilijan työssään tai ammatissaan hankkimaa käytännön kokemusta tai taiteellista aistija havaintokokemusta, jonka taide tapahtuessaan tarjoaa tekijälleen ja vastaanottajalleen. Kriteerit, joiden mukaan tutkimuksen tuloksia perustellaan ja arvioidaan, koskevat tutkimuksen metodeja, eli tekotapoja, johdonmukaisuutta, kommunikoitavuutta, kriittisyyttä, omaperäisyyttä, eettisyyttä, vapautta sekä suhdetta muuhun tutkimukseen, taiteeseen ja yhteiskuntaan.

Taiteellisen tutkimuksen monialaisuus tarkoittaa, ettei se ole lähtökohtaisesti sitoutunut mihinkään tiettyyn oppiin, tieteenalaan, metodologiaan tai ideologiaan. Taiteellinen tutkimus nojaa taiteen tekemiseen ja taiteelliseen kokemukseen, joiden tarkasteluun millään opilla tai metodilla ei ole etusijaa tai yksinoikeutta. Taiteellinen tutkimus määrittelee itse, minkä oppien sekä taiteenja tieteenalojen kanssa se keskustelee, mitä menetelmiä se soveltaa ja mitä tarkoitusperiä se ajaa. Tämä määrittely on olennainen osa taiteellista tutkimusta.

Taiteellisen tutkimuksen yhteisöllisyys kumpuaa esittävien taiteiden perusluonteesta, ihmisten halusta ja kyvystä aistia, kokea ja toimia yhdessä. Esittävät taiteet ovat yhteistoiminnallisia, mikä vaikuttaa niihin liittyvän taiteellisen tutkimuksen luonteeseen silloinkin, kun sitä tehdään yksittäisen tohtoriopiskelijan tai tutkijan näkökulmasta. Yleisemmin taiteellinen kokemus on todennettavissa vain taiteen kokijan positiosta, joka on lähtökohtaisesti yhteisesti jaettavissa. Aivan kuten esittävillä taiteilla on yleisönsä, on taiteellisella tutkimuksella oltava tutkijayhteisönsä, kollegiaalinen vertaisryhmänsä ja potentiaalinen yleisönsä. Yhteisön osallistuminen ja sen antama palaute on välttämätöntä tutkimuksen käytännön toteutukselle. Yhteisöllisyys on tärkeää myös tutkimuksen lähtökohtaisen monialaisuuden ja taiteidenvälisyyden vuoksi. Tutkimuksen arvioinnista vastaa alan kansallinen ja kansainvälinen akateeminen yhteisö, johon Tutke, Teatterikorkeakoulu ja Taideyliopisto kuuluvat.

Teatterikorkeakoulun edustamien alojen ajankohtaiset sisällöt suuntaavat Tutken näkemystä taiteellisesta tutkimuksesta. Teatterikorkeakoulu tarjoaa ylemmän asteen koulutusta seuraavilla alueilla: suomen- ja ruotsinkielinen näyttelijäntaide, ohjaus, dramaturgia, valo- ja äänisuunnittelu, tanssi, tanssijantaide, koreografia, tanssi- ja teatteripedagogiikka, esitystaide ja -teoria sekä ekologia ja nykyesitys . Tutkessa toteutettava taiteellinen tutkimus sisältää monen muotoisia esityksellisiä järjestelyjä, jotka todentavat tutkimusasetelman kannalta olennaisia tilaan ja aikaan kytkeytyviä ruumiillisia ja materiaalisia ratkaisuja. Järjestelyt kehittävät esittävien taiteiden sisältöjä, vuorovaikutusta ja välittymistä. Tutkessa taiteellisen tutkimuksen tavoitteena on edistää uuden, nykyaikaan ja yhteiskuntaan sidoksissa olevan taiteellisen toiminnan syntymistä ja siihen liittyvää tiedonmuodostusta. Tässä keskeistä on lisääntyvä intermediaalisuus; taiteellinen toiminta on rajoja rikkovaa ja tapahtuu eri mediavälineissä ja niiden yhdistelminä. Tätä tuetaan myös kehittämällä taiteellisen tutkimuksen artikulaatiota monimediaiseen suuntaan. 

Näillä kriteereillä, joissa taiteellinen ja akateeminen toiminta yhdistyvät yhdenvertaisina, Tutke tuottaa laadukkaita tohtorintutkintoja ja laadukasta taiteellista tutkimusta esittävien taiteiden alueella. Näin se edistää taiteellista tutkimusta ja esittävien taiteiden kehitystä, sekä taiteen yhteiskunnallista merkitystä todellisuuksien haastajana ja synnyttäjänä.

Tutke tutkimusyhteisönä

Tutke on kollegiaalinen tekijöiden ja tutkijoiden yhteisö, jonka toiminnan periaatteina ovat läpinäkyvyys, demokraattisuus, tasapuolisuus, pedagogisuus ja toisen työn kunnioittaminen ja tukeminen. Tutke pyrkii luomaan ja turvaamaan edellä mainittujen periaatteiden mukaiset puitteet taiteellisen tutkimuksen tekemiselle ja kehittämiselle. Se tarjoaa tohtoriopiskelijoiden ja tutkijoiden tutkimustoiminnalle ja -uralle monin tavoin toimivan tukiverkoston. Se luo olosuhteet eri kysymyksenasettelujen, lähestymistapojen ja medioiden väliselle tarkastelulle, vertailulle ja vuorovaikutukselle. Se muodostaa kansainvälisen taiteellisen ja akateemisen asiantuntijayhteisön, jossa taiteellisen tutkimuksen kriittinen arviointi ja ennakkoluuloton kehittäminen tulevat mahdollisiksi. Se on keskusteluyhteisö, jossa eri oppialat, metodologiat ja ajankohtaiset akateemiset virtaukset kohtaavat esittävien taiteiden piirissä esiin nousevia haasteita ja ongelmia.

Visio

Tutke on uniikki kansainvälinen taiteellisen tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen keskus. 

Vuonna 2007 perustetun Tutken keskeisenä tehtävänä on ollut kehittää Teatterikorkeakoulun 1990 alussa käynnistynyttä jatkotutkintokoulutusta sekä myöhemmin käynnistynyttä tutkimusta. Työn tuloksena Tutkesta on kehittynyt kansainvälisesti arvostettu ja ainutlaatuinen tutkimusympäristö. Yllä kuvatun mission periaatteet ja arvot määrittävät kaikkea yksikön toimintaa. Tutken menestys tohtorikoulutuksessa ja tutkimuksessa perustuu sen rakentavan kriittiseen ja kannustavaan ilmapiiriin sekä yhteisöllisyyteen. Tutken ja sen yhteisön vaaliminen ja kehittäminen, myös puolustaminen, on tärkeää, sillä Tutke osallistuu sekä sanoin että teoin käynnissä olevaan taiteiden, taiteilijuuden ja taidekoulutuksen uudelleenmäärittelyyn suhteessa aikamme ekologisiin, yhteiskunnallisiin ja humanitäärisiin haasteisiin. Vallitsevassa akateemisessa maailmassa ja maailmantilanteessa Tutke tunnistaa tulevina vuosina seuraavia käytännön haasteita:

Toiminnan tulevat haasteet

  • Taiteellisen post-doc tutkimuksen vahvistaminen Tutkessa kansainvälisen tutkimustoiminnan, tutkimushankkeiden ja vierailevien tutkijoiden kautta.
  • Tutken tohtoriopiskelijoiden ja Tutkesta väitelleiden taitelijatutkijoiden urapolun edistäminen osallistammalla heidät Tutken tutkimustoimintaan.
  • Taiteellisten tutkijoiden kansainvälisen vuorovaikutuksen edistäminen vierailujen ja residenssien muodossa.
  • Taiteellisen tutkimuksen kehittäminen niin, että sen synnyttämät havainnot ja tulokset keskustelevat kriittisesti eri tieteenaloja kanssa, sekä niin, että ne osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tutken toiminta tähtää näihin päämääriin tohtorikoulutettavien, henkilökunnan ja vierailevien tutkijoiden valinnassa, opetusohjelmassa, väitöstutkimusten ohjaamisessa, tutkimushankkeiden valmistelussa, tapahtumien järjestämisessä, julkaisutoiminnassa, viestinnässä sekä kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Tarkemmat toimenpiteet ovat kirjattuna Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun toimenpideohjelmaan, joka vastaa Taideyliopiston strategiaa.

Päivitetty keväällä 2018.