Taiteellinen tutkimus on akateemista tutkimusta

Taiteellinen tutkimus voi olla muodoilla kokeilevaa, mutta tämä ei tarkoita lupaa poiketa yleisesti hyväksytyistä akateemisen tutkimuksen periaatteista, kirjoittavat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tutkijat.

Kuluvan syksyn aikana julkisuudessa on käyty tavanomaista aktiivisempaa keskustelua taiteellisesta tutkimuksesta. Koska tässä yhteydessä ei ole keskusteltu esimerkillisesti onnistuneista väitöstöistä, haluamme kertoa, millaista on hyvä taiteellinen tutkimus. Taiteellinen tutkimus voi olla muodoilla kokeilevaa, erityisesti digitaalisilla alustoilla, mutta tämä ei tarkoita lupaa poiketa yleisesti hyväksytyistä akateemisen tutkimuksen periaatteista kuten lähdeviitekäytännöistä tai tutkimuskysymysten ja menetelmien selkeästä artikuloimisesta.

Taiteellinen tutkimus on tutkimusala, jota on edistetty aktiivisesti noin 40 vuoden ajan erityisesti eurooppalaisissa akateemisissa konteksteissa. Sillä viitataan useimmiten taiteilijan tai taidepedagogin tekemään tutkimukseen, joka sisältää taiteellisia prosesseja (esim. esityksiä, työpajoja, demonstraatioita) ja niitä kontekstualisoivaa pohdintaa. Se tuottaa uutta käsitteellistä ymmärrystä, käytännöllisiä johtopäätöksiä sekä uutta tietoa ja taidetta. Taiteellisessa tutkimuksessa taiteellinen toiminta on edellytys tutkimuksen etenemiselle ja keskeinen tiedon- ja taidonmuodostamisen ja jakamisen keino. Väitöstutkijan edellytetään altistavan käytäntöpohjaisen ajattelunsa alan tutkijayhteisön kriittiselle tarkastelulle. Hänen tulee osoittaa ymmärtävänsä sekä tutkimuksensa aihe suhteessa aiempaan tutkimukseen että valitsemiensa menetelmien soveltuvuus aineistojensa käsittelyyn.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa sekä väitöstutkimukseen kuuluvissa taiteellisissa osissa että niitä koskevissa kirjallisessa kommentaarissa on tavoitteena tuoda näkyviin taiteellisiin teoksiin ja prosesseihin sisältyvää ajattelua, joka vaatii omanlaisiaan, taiteelliseen toimintaan perustuvia ja siitä lähteviä välineitä. Kuten mitä tahansa tutkimusta myös taiteellista tutkimusta ohjaavat ja arvioivat ensisijaisesti tämän alan ja sen lähitieteiden tutkijat. Maassamme toteutettavia taiteellisia tohtorintutkintoja ohjaavat yliopistolaki ja kansalliset tohtorikoulutuksen suositukset, joista mainittakoon Suomen yliopistojen rehtorineuvoston (Unifi) linjaukset ja Tieteellisen seurain valtuuskunnan (TSV) vastuullisen tutkimuksen ohjeet. Taiteellisen tutkimuksen kokeileva ja rajoja ylittävä luonne ei tarkoita sitä, että mikä tahansa käy, vaan se nimenomaan edellyttää itsekriittisyyttä, refleksiivisyyttä sekä taide- ja tutkimusperinteiden tuntemusta.

Leena Rouhiainen
Taideyliopiston tutkimusinstituutin johtaja, taiteellisen tutkimuksen professori, tanssitaiteen tohtori

Hanna Järvinen
Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen johtaja, taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtori, Turun yliopiston dosentti, FT

Laura Gröndahl
Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen varajohtaja, taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopiston dosentti, taiteen tohtori

Tuija Kokkonen
Taiteellisen tutkimuksen professori, teatteritaiteen tohtori