Teatteriopettajan maisteriohjelma

Kaksivuotinen teatteriopettajan maisteriohjelma antaa vankan perustan omakohtaiselle ja kriittiselle ajattelulle ja taiteellis-pedagogisille käytännön taidoille, ja siinä korostuu pohtiva, kyseenalaistava ja uutta luova asennoituminen taiteen ja taidepedagogiikan käytäntöön. Teatteriopettajat työskentelevät taiteen perusopetuksessa, peruskouluissa ja lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa sekä monilla muilla tahoilla.


 

Ajankohtaista Teatteriopettajan maisteriohjelmassa

Yleistä

Teatteriopettajan maisteriohjelma on tutkimusmatka, jonka aikana opiskelijalla on mahdollisuus heittäytyä avoimeen oppimisprosessiin. Sen lopputulema riippuu yhtä paljon opiskelijasta, ryhmästä kuin opetusohjelmasta ja opettajistakin. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan riskejä, tekemään rohkeita valintoja ja etsimään uutta. Opiskelu perustuu ajatukseen siitä, että vain astumalla kohti tuntematonta voidaan löytää uusia tapoja toimia ja ajatella. Teatteriopettajan maisteriohjelma on turvallinen konteksti tutkivalle oppimiselle. Innostus, kannustus, kunnioitus, dialogisuus ja kokonaisvaltaisuus ovat koulutuksen kantavia perusteita.

 

Tanssin- ja teatteriopettajan maisteriohjelmista valmistuu monipuolisia ammattilaisia, jotka toimivat laaja-alaisesti taidepedagogiikan kentällä uudistaen ja kehittäen alaansa. Koulutus antaa vankan perustan omakohtaiselle ja kriittiselle ajattelulle ja taiteellis-pedagogisille käytännön taidoille, ja siinä korostuu pohtiva, kyseenalaistava ja uutta luova asennoituminen taiteen ja taidepedagogiikan käytäntöön.

 

Maisteriohjelmasta valmistuneet teatteriopettajat työskentelevät taiteen perusopetuksessa, peruskouluissa ja lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa sekä monilla muilla tahoilla. Koulutus antaa laaja-alaisen opettajakelpoisuuden ja valmiudet alan jatko-opintoihin.

Opiskelu

Teatterikorkeakoulun pedagogiikan maisteriohjelmia on totuttu arkipuheessa kutsumaan yhteisellä nimellä ”pedaksi”. Tämä on osuvaa, sillä pedagogiikka on kaikella tapaa läsnä toiminnassamme. Oppiminen ja opettaminen ovat sekä toiminnan tavoite että sisältö.

 

Tanssin/teatteriopettajan maiste­riohjelmassa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat opetuksen, ryhmän vuorovaikutuksen sekä kunkin opiskelijan aktiivisen, itsenäisen työskentelyn risteyksessä. Keskittynyt läsnäolo, sitoutuminen ja vastuu itselle ja ryhmälle on oppimisen perusta ja ammatillisen kasvun edellytys.

 

Tutkintovaatimukset ohjaavat toimintaa, antavat mahdolli­suuden opetuksen joustavalle suunnittelulle ja tukevat opiskelijan oikeusturvaa. Ne uudistetaan viiden vuoden välein.

 

Vuosittainen opetusohjelma perustuu tutkin­tovaatimuksiin, opiskelijaryhmän tarpeisiin, käytössä oleviin resursseihin sekä ajankohtaisiin tapahtumiin ja aiheisiin.

 

Opetusohjelma on rakennettu siten, että eri sisältöjen kytkeytyminen toisiinsa olisi mahdollisimman jouhevaa. Yhteyksien luominen eri jaksojen välille tapahtuu viime kädessä opiskelijan toimesta.  Opintojen sujuva ete­neminen mahdollistuu parhaiten opetusohjelman mukaisessa opiskelussa.

 

Liikkuvuusopinnot ja muut henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan kuuluvat opinnot on hyvä sijoittaa omaan ohjelmaan pitämällä opetusohjelman mukaisia opintoja eheinä kokonaisuuksina. Opintojaksoista ei yleensä anneta osasuorituksia, ja koko jakson suoritusmerkinnän saaminen edellyttää vähintään 80-prosenttista läsnäoloa opetuksessa.

 

”Lukujärjestys”, eli viikoittainen opetusohjelma, on kooste, jossa näkyy viimeisimmät korjaukset ja muutokset, tilat, ym. Muutoksia voi tulla monesta syystä, ja opiskelijan tulee tarkistaa ohjelma viikoittain Artsista.

 

Opetus- ja tutkintokielenä on suomi ja englanti. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää ruotsin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta niin johdu. Maisteriohjelmaan voidaan tiettyinä vuosina valita myös englannin kielellä opiskelevia opiskelijoita. Jos ohjelmaan valitaan englannin kielellä opiskelevia opiskelijoita, on osa opetuksesta englanninkielistä myös suomenkielellä tutkintoa suorittaville.

 

Teatteriopettajan maisterin tutkinto

Teatteriopettajan maisterin tutkinto

TUTKINTOVAATIMUKSET (2012-2014)

OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP)

1. Taidepedagogiikan perusteet (20 op)
PA01 Kasvatuksen historialliset ja filosofiset perusteet, 4 op
PA02 Dialogisuus taidepedagogiikassa, 4 op
PA03 Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa, 4 op
PA04 Taidekasvatuksen erityispedagogiikka, 4 op
PA05 Taidepedagogiikan tutkimusmenetelmät, 4 op

2. Tanssin ja teatterin oppiminen ja opettaminen (20 op)
PB01 Johdanto tanssin ja teatterin oppimiseen ja opettamiseen, 4 op
PB02 Tanssi- ja teatteripedagogiikan tutkimusseminaari, 6 op
PB03 Lähestymistapoja teatterin opettamiseen ja ohjaamiseen, 5 op
PB04Teatteripedagogiikan laboratorio, 5 op

3. Opetusharjoittelu (20 op)
PC01 Perusharjoittelu, 8 op
PC02 Syventävä harjoittelu, 12 op

SYVENTÄVÄT OPINNOT (60 OP)

1. Yhteiset syventävät (21 op)
PD01 Teatteri ja tanssi yhdessä, 6 op
PD02 Somaattinen työskentely, 5 op
PD04 Taiteellis-pedagoginen tapahtuma, 10 op

2. Teatteritaide (14 op)
PE01 Tieni taiteilijaksi ja opettajaksi, 4 op
PE02 Teatterityö, 10 op

3. PF00 Valinnaiset opinnot, 5 op

4. Opinnäyte (20 op)
PG01 Opinnäyteseminaari, 2 op
PG02 Opinnäytteen osiot, 18 op
PG03 Kypsyysnäyte

Teatteriopettajan maisteriohjelman tutkintovaatimukset
Teatteriopettajan maisteriopintojen tutkintovaatimuksista kerrotaan lisää täällä.

Opettajan pedagogiset opinnot Teatterikorkeakoulussa (60 op)

Hakeminen

Hakuaika Taideyliopiston koulutusohjelmiin päättyi 25.1.2017 klo 15.

Opettajat

Lehtori
Kaija Kangas                       


Lehtori, tohtorikoulutettava
Riku Saastamoinen


Lehtori
Mikko Bredenberg


Lehtori
Irene Kajo

Yhteystiedot

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Suunnittelija 
Justiina Westerinen

Osastosihteeri
Maija Eeva