Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Korkeatasoista ja laaja-alaista koulutusta

Strateginen tavoitteemme 1/6: Mahdollistamme opiskelijoidemme kasvun korkeatasoisiksi ja laaja-alaisesti ajatteleviksi taiteilijoiksi ja muutoksentekijöiksi.

Veikko Kähkönen

Tarjoamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijaksi kasvamiseen. Opiskelijamme löytävät omat vahvuutensa, uudistavat rohkeasti taidekenttää ja muuttavat maailmaa. He pääsevät jo opintojensa aikana soveltamaan osaamistaan erilaisissa yhteyksissä ja työllistyvät asiantuntijoina myös taidealojen ulkopuolella.

Toimenpiteet

Otamme käyttöön yhteisiin periaatteisiin pohjautuvat opetussuunnitelmat.

 • Luomme koulutuksen kehittämiselle yhteiset, strategiaan pohjautuvat periaatteet ja käynnistämme yhteisen opetussuunnitelmatyön.
 • Vahvistamme yksilöllisiä opintopolkuja ja mahdollistamme opiskelijalähtöisiä projekteja.
 • Lisäämme yhteisten opintojen tarjontaa niin, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus sisällyttää niitä opintoihinsa.

Vahvistamme tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan perustuvaa koulutusta, opetusta ja pedagogiikkaa.

 • Kehitämme koulutusta, opetusta ja pedagogiikkaa tutkimusperustaisesti.
 • Luomme mahdollisuuksia uusille koulutuskokeiluille, joissa opiskelijat, opettajat ja tutkijat kehittävät uusia lähestymistapoja taiteen opettamiseen.

Edistämme taiteilijoiden ammattikuvien laajentumista.

 • Edistämme opiskelijoidemme työllistymistä vahvistamalla muuttuvissa olosuhteissa tarvittavia uusia taitoja ja yrittäjyyttä.
 • Kehitämme taidelähtöisiä palveluita ja vahvistamme niiden yhteyttä koulutukseen, sidosryhmätyöhön ja kumppanuuksien rakentamiseen.
 • Vahvistamme ohjauksen ja mentoroinnin käytäntöjä ja osaamista.

Laajennamme jatkuvan oppimisen tarjontaa.

 • Vahvistamme ja selkeytämme avoimen kampuksen akateemista roolia akatemioiden ja taidealojen yhteisenä alustana.
 • Lisäämme jatkuvan oppimisen tarjontaa avoimen yliopiston, täydennyskoulutuksen ja erikoistumiskoulutusten kautta.
 • Tuemme tavoiteajassa valmistumista ja hyödynnämme jatkuvan oppimisen tarjontaa osaamisen täydentämisessä.
 • Kohdennamme jatkuvan oppimisen tarjontaa myös taidealojen ulkopuolelle.

Edistämme koulutuksemme kansainvälistä vetovoimaa ja vaikuttavuutta.

 • Hyödynnämme koulutuksemme kehittämisessä kansainvälisiä verkostoja ja akatemioidemme vahvaa mainetta sekä ainutlaatuista profiiliamme, jossa taiteet ja niiden alueilla tehtävä tutkimus kohtaavat.
 • Lisäämme kansainvälistä vaikuttavuuttamme ja koulutuksemme kilpailukykyä globaaleilla koulutusmarkkinoilla valitsemillamme aloilla.
 • Mahdollistamme kaikille opiskelijoillemme kansainvälistymisjakson ja otamme käyttöön kansainvälistymistä tukevan kielipolitiikan.

Tuemme kestävää digitalisaatiota.

 • Olemme mukana korkeakoulujen valtakunnallisissa digihankkeissa.
 • Asetamme yhteisessä opetussuunnitelmatyössä osaamistavoitteet, joissa tunnistetaan digitalisaation vaikutukset ja mahdollisuudet taidealalla.
 • Kehitämme digitaalista oppimisympäristöämme ja vahvistamme opiskelijoiden ja opettajien valmiuksia teknologian hyödyntämiseen.

Strategiaindikaattorit

 1. Opiskelijoiden kokemus opintojen työelämärelevanssista (uraseurantakysely).
 2. Sisäinen liikkuvuus (akatemiarajat ylittävät ja avoimella kampuksella suoritetut opintopisteet).
 3. Jatkuvan oppimisen opintopisteet (mm. nuorisokoulutus, avoin yliopisto, täydennyskoulutus, erikoistumiskoulutus).