Akateeminen urajärjestelmä

Urajärjestelmä mahdollistaa yhdenvertaisen, läpinäkyvän ja kansainvälisesti kilpailukykyisen uralla kehittymisen polun Taideyliopiston akateemiselle henkilöstölle.

henkilö opettaa maalausta

Mikä on urajärjestelmä

Urajärjestelmä on työkalu, jonka avulla

 • tuemme henkilöstön osaamisen kehittämistä ja kannustamme jatkuvaan oppimiseen ja uudistumiseen
 • houkuttelemme uransa eri vaiheissa olevia osaajia eri puolilta maailmaa ja varmistamme, että Taideyliopisto on haluttu paikka kasvaa ja hankkia meriittejä;
 • turvaamme toiminnan pitkäjänteistä kehittämistä lisäämällä vakinaisen akateemisen henkilöstön osuutta Taideyliopistossa; sekä
 • varmistamme, että eri taidealoilla vallitsee alan kehityksen kannalta ihanteellinen tasapaino vakituisten ja määräaikaisten työsuhteiden sekä lyhyempi aikaisesti vierailevien asiantuntijoiden välillä.

Urajärjestelmä mahdollistaa professorien ja lehtorien yhdenvertaisen, kriteereiltään läpinäkyvän ja kansainvälisesti kilpailukykyisen uralla kehittymisen polun. Se tukee yliopiston toiminnan ja henkilöstön osaamisen pitkäjänteistä kehittämistä sekä jatkuvaa oppimista ja uudistumista.

Vakinaistamispolut

Urajärjestelmässä on kaksi vakinaistamispolkua: professorien vakinaistamispolku sekä lehtorien vakinaistamispolku. Vakinaistamispolulle sijoitetut saavat tukea sekä opettajana kehittymiseen että taiteelliseen/tutkimukselliseen uudistumiseen.

Professorien vakinaistamispolulle kuuluvat apulaisprofessorin (Assistant Professor) ja professorin (Associate Professor tai Full Professor) tehtävät. Lehtorien vakinaistamispolulle puolestaan kuuluvat yliopisto-opettajan, lehtorin ja yliopistonlehtorin tehtävät. 


Akateemiset tehtävät urajärjestelmässä

Professoreiden vakinaistamispolun tehtävät

 • Apulaisprofessori (Assistant professor)
 • Professori (Associate professor)
 • Professori (Full professor)

Lehtoreiden vakinaistamispolun tehtävät

 • Yliopisto-opettaja
 • Lehtori
 • Yliopistonlehtori

Muut määräaikaiset tehtävät

 • Lehtori
 • Professori
 • Tutkimusjohtaja
 • Vieraileva lehtori
 • Vieraileva professori
 • Tohtorikoulutettava
 • Tutkijatohtori
 • Yliopistotutkija
 • Vieraileva tutkija

Muut tehtävät

 • Tunti-opettaja

Taideyliopiston lupaukset urajärjestelmään valituille

1. Yliopistolla on käytössä yhteiset, julkiset ja selkeät kuvaukset rekrytointiprosessista ja sen etenemisestä professoreiden ja lehtoreiden vakinaistamispolulla.

2. Vakinaistamispolulle rekrytoidulle henkilölle sovitaan selkeät kriteerit, joiden perusteella hänen menestymistään arvioidaan. Vakinaistamispolulla olevalle annetaan riittävät tiedot siitä, miten hän voi työllään ja saavutuksillaan edistää etenemistään.

3. Vakinaistamispolulla olevia kohdellaan yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.

4. Vakinaistamispolulla olevalla on mahdollisuus pätevöityä niissä työtehtävissä, joiden perusteella hänen menestymistään arvioidaan.

5. Vakinaistamispolulla etenemistä tarkastellaan vuosittain esimerkiksi tavoitekeskustelujen yhteydessä.

6. Vakinaistamispolulla on mahdollista edetä sovittua nopeammin, mikäli tavoitteet saavutetaan nopeammin

7. Vakinaistamispolulle rekrytoidulla on mahdollisuus saada työhönsä ohjausta ja tukea.

8. Vakinaistamisprosessin tuloksesta tulee olla tieto urajärjestelmässä olevalla henkilöllä vähintään puoli vuotta ennen työsuhteen päättymistä.


Professorien urapolku

Professorien vakinaistamispolun tehtävät ovat apulaisprofessori (assistant professor) ja professori (associate professor ja professor)

Professorin tehtävät Taideyliopistossa

Vakinaistamispolun tehtävät: apulaisprofessori, joka on 5 vuoden määräaikainen tehtävä. Tämän jälkeen professori, joka on eteneville toistaiseksi voimassaoleva työsuhde, mutta rekrytoitaessa 5 vuoden määräaikainen, joka voi kuitenkin vakinaistua associate professoriksi tai professoriksi. Viimeinen tehtävä polulla professori, joka on toistaiseksi voimassaoleva työsuhde.

Muut määräaikaiset tehtävät: professori, joka on kertaluontoinen määräaikainen tehtävä sekä vieraileva professori, joka on erityisen ansioitunut vierailija esim. toisesta yliopistosta tai taidelaitoksesta.

Taideyliopiston professorin vakinaistamispolku, opetus

Minimipätevyys rekrytoitaessa

Apulaisprofessori (Assistant professor)

 • Monipuolinen opetustaito ja koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky antaa julkiseen taiteelliseen toimintaan ja/tai tutkimukseen perustuvaa opetusta.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky hyödyntää palautetta opetuksen kehittämisessä.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky kehittää koulutusalaa, opetussuunnitelmaa, oppiainetta ja/tai omaa opetusta, ml. palautekysely.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky organisoida opetusta.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky hyödyntää taiteellista toimintaa ja/tai tutkimusta opetuksessa/opetuksen kehittämisessä.

Professori (Associate professor)

 • Monipuolinen opetustaito ja koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky antaa julkiseen taiteelliseen toimintaan ja/tai tutkimukseen perustuvaa opetusta.
 • Kokemus palautteen hyödyntämisestä opetuksen kehittämisessä.
 • Kokemus koulutusalan, opetussuunnitelman, oppiaineen ja/tai oman opetuksen kehittämisessä, ml. palautetyöskentely.
 • Pedagogisia opintoja tai muulla tavalla osoitettu pedagoginen pätevöityminen.
 • Kokemus opetuksen organisoimisesta.
 • Kokemus taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa/opetuksen kehittämisessä.

Professori (Full professor)

 • Monipuolinen opetustaito ja koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky antaa näkemykselliseen julkiseen taiteelliseen toimintaan ja/tai tutkimkukseen perustuvaa opetusta.
 • Korkeakoulutasoinen opetuskokemus, ml. osallistuminen tohtorikoulutuksen antamiseen.
 • Näytöt koulutusalan, opetussuunnitelman, oppiaineen ja/tai oman opetuksen kehittämisessä, ml. palautetyöskentely.
 • Pedagogisia opintoja tai muulla tavalla osoitettu pedagoginen pätevöityminen.
 • Näytöt opetuksen organisoimisesta.
 • Näytöt taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa/opetuksen kehittämisestä.
 • Pedagoginen johtamiskokemus (esim. kokemus koulutusohjelman johtamisesta).

Taideyliopiston professorin vakinaistamispolku, taiteellinen toiminta ja/tai tutkimus

Minimipätevyys rekrytoitaessa

Apulaisprofessori (Assistant professor)

 • Julkisella taiteellisella toiminnalla ja/tai tutkimusjulkaisuilla osoitettu kyky kehittää taiteellista toimintaa ja/tai tutkimusta, ml. taiteellinen uusiutuminen.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky perustaa ja johtaa taiteellisia ryhmiä ja/tai tutkimusryhmiä.
 • Osallistuminen rahoituksen hankkimiseen taiteellisille hankkeille, kehittämishankkeille ja/tai tutkimushankkeille.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky tehdä yhteistyötä ja verkostoitua.

Professori (Associate professor)

 • Julkisella taiteellisella toiminnalla ja/tai tutkimusjulkaisuilla osoitettu kokemus taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen kehittämisestä, ml. taiteellinen uusiutuminen.
 • Kokemus taiteellisten ryhmien ja/tai tutkimusryhmien perustamisesta ja johtamisesta.
 • Kokemus rahoituksen saamisesta taiteellisille hankkeille, kehittämishankkeille ja/tai tutkimushankkeille.
 • Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö- ja verkostoitumiskokemus.

Professori (Full professor)

 • Julkisella taiteellisella toiminnalla ja/tai tutkimusjulkaisuilla osoitetut hyvät näytöt taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen kehittämisestä, ml. taiteellinen uusiutuminen.
 • Näytöt taiteellisten ryhmien ja/tai tutkimusryhmien perustamisesta ja johtamisesta.
 • Näytöt rahoituksen saamisesta taiteellisille hankkeille, kehittämishankkeille ja/tai tutkimushankkeille.
 • Näytöt kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja verkostoitumisesta.

Taideyliopiston professorin vakinaistamispolku, yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Minimipätevyys rekrytoitaessa

Apulaisprofessori (Assistant professor)

 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky tehdä yhteistyötä taiteellisessa ja/tai tutkimusyhteisössä (ml. kansainvälinen yhteistyö).
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky tehdä yhteistyötä korkeakouluissa ja/tai korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden kanssa.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu yhteiskunnallinen vaikuttamisen kyky.

Professori (Associate professor)

 • Yhteistyökokemus taiteellisesta ja/tai tutkimusyhteisöstä (ml. kansainvälinen yhteistyö)
 • Kokemus yhteistyöstä korkeakoulussa ja/tai korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden kanssa (ml. kansainvälinen yhteistyö).
 • Osallistuminen korkeakoulun toiminnan kehittämiseen.
 • Kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Professori (Full professor)

 • Näytöt yhteistyöstä taiteellisessa ja/tai tutkimusyhteisössä (ml. kansainvälinen yhteistyö).
 • Näytöt yhteistyöstä korkeakoulussa ja/tai korkeakoulujen ja muiden organisaatioiden korkeakoulujen kanssa (ml. kansainvälinen yhteistyö).
 • Kokemus korkeakoulun toiminnan kehittämisestä, ml. kansainvälinen yhteistyö.
 • Kokemus korkeakoulun toiminnan kehittämisestä, ml. johtamiskokemus.
 • Näytöt yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Lehtorien urapolku

Lehtorien vakinaistamispolun tehtävät ovat yliopisto-opettaja, lehtori ja yliopistonlehtori.

Lehtorin tehtävät Taideyliopistossa

Vakinaistamispolku: 
Yliopisto-opettaja, määräaikainen (3-5 vuotta), jonka jälkeen arviointi ja vakinaistaminen lehtoriksi.

Lehtorin tehtävä: eteneville toistaiseksi voimassaoleva työsuhde, mutta rekrytoitaessa määräaikainen (5 vuotta), voi vakinaistua lehtoriksi tai yliopistonlehtoriksi. Tämän jälkeen eteneville arviointi lehtoriksi. Viimeisessä vaiheessa yliopistonlehtori, joka on toistaiseksi voimassaoleva tehtävä.

Muut määräaikaiset tehtävät: 
Lehtori, joka on kertaluontoinen määräaikainen tehtävä, jonka tarkoituksena on strategian mukainen taiteenalojen kehittäminen tai uudet avaukset.

Vieraileva lehtori, joka on kertaluontoinen määräaikainen tehtävä, erityisen ansioitunut vierailija esim. toisesta yliopistosta tai taidelaitoksesta.

Taideyliopiston lehtorin vakinaistamispolku, opetus

Minimipätevyys rekrytoitaessa

Yliopisto-opettaja (University teacher)

 • Monipuolinen opetustaito, koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky palautetyöskentelyn hyödyntämiseen opetuksen kehittämisessä.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky oman opetuksen kehittämiseen.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky organisoida opetusta.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky hyödyntää taiteellista toimintaa ja/tai tutkimusta opetuksessa/opetuksen kehittämisessä.

Lehtori (Lecturer)

 • Monipuolinen opetustaito.
 • Kokemus palautetyöskentelyn hyödyntämisestä opetuksen kehittämisessä sekä palautejärjestelmätyöstä.
 • Kokemus oman oppiaineen ja/tai opetuksen kehittämisestä sekä osallistumisesta opetussuunitelmatyöhön.
 • Kokemus opetuksen organisoimisesta, kokemus taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa/opetuksen kehittämisessä .
 • Pedagogisia opintoja tai muulla tavalla osoitettu pedagoginen pätevöityminen.

Yliopistonlehtori (University lecturer)

 • Monipuolinen opetustaito.
 • Laaja-alainen opetus- ja/tai tohtorikoulutuksessa.
 • Näytöt palautetyöskentelyn hyödyntämisestä opetuksen kehittämisessä sekä palautejärjestelmätyöstä.
 • Koulutusalan, oman oppiaineen ja/tai opetuksen kehittäminen sekä osallistuminen opetussuunnitelmatyöhön.
 • Näytöt opetuksen organisoimisesta.
 • Näytöt taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa/opetuksen kehittämisestä.
 • Pedagogisia opintoja tai muulla tavalla osoitettu pedagoginen pätevöityminen sekä pedagoginen johtaminen (esim. kokemus koulutusohjelman johtamisesta).

Taideyliopiston lehtorin vakinaistamispolku, taiteellinen toiminta ja/tai tutkimus

Minimipätevyys rekrytoitaessa

Yliopisto-opettaja (University teacher)

 • Hyvät näytöt toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalla.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky työskennellä taiteellisessa ryhmässä ja/tai tutkimusryhmässä tai innovaatio- ja kehitystoiminnassa.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky verkostoitua.

Lehtori (Lecturer)

 • Hyvät näytöt toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalla.
 • Kokemus työskentelystä taiteellisessa ryhmässä ja/tai tutkimusryhmässä tai innovaatio- ja kehitystoiminnassa.
 • Kokemus taiteellisten ryhmien ja/tai tutkimusryhmien muodostamisesta.
 • Kokemus kotimaisesta ja/tai kansainvälisestä yhteistyöstä ja verkostoitumisesta.

Yliopistonlehtori (University lecturer)

 • Hyvät näytöt toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalla
 • Näytöt työskentelystä taiteellisessa ryhmässä ja/tai tutkimusryhmässä tai innovaatio- ja kehitystoiminnassa
 • Näytöt taiteellisten ryhmien ja/tai tutkimusryhmien muodostamisesta ja johtamisesta
 • Näytöt kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja verkostoitumisesta
 • Osallistuminen hankerahoituksen hakemiseen

Taideyliopiston lehtorin vakinaistumispolku, yhteistyö ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Minimipätevyys rekrytoitaessa

Yliopisto-opettaja (University teacher)

 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky tehdä yhteistyötä omalla oppialalla.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky tehdä yhteistyötä taiteellisissa yhteisöissä ja/tai tutkimusyhteisöissä.
 • Koulutuksella ja/tai työkokemuksella osoitettu kyky yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Lehtori (Lecturer)

 • Yhteistyö korkeakoulussa.
 • Kokemus yhteistyöstä omalla oppialalla.
 • Kokemus yhteistyöstä taiteellisissa yhteisöissä ja/tai tutkimusyhteisöissä.
 • Kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Yliopistonlehtori (University lecturer)

 • Yhteistyö korkeakoulujen välillä kotimaassa ja kansainvälisesti.
 • Näytöt yhteistyöstä omalla oppialalla.
 • Näytöt yhteistyöstä taiteellisissa yhteisöissä ja/tai tutkimusyhteisöissä.
 • Näytöt yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.