Opetussuunnitelma musiikkikasvatuksen koulutuksellisen tasa-arvon ja laadun välineenä Suomessa

Marja-Leena Juntusen johtama kansainvälinen tutkimushanke (2018-)

Esittely

Tutkimuksessa tarkastellaan musiikin opetussuunnitelmien perusteiden toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä perusopetuksessa ja taiteen perusopetuksessa. Opetussuunnitelma nähdään opetuksellisen ja koulutuksellisen tasa-arvon ja laadun työvälineenä. Sen toteutumisen ja toteuttamisen tarkastelu katsotaan tuottavan tietoa opetuksen ja koulutuksen laadusta. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimii opetussuunnitelmateoria. Tutkimushankkeessa tarkastelun kohteena ovat kirjoitettu opetussuunnitelma, toteutettu opetussuunnitelma, opetuksessa esiin nouseva (emerging) opetussuunnitelma, eletty opetussuunnitelma sekä piilo-opetussuunnitelma.

Opetussuunnitelman toteutumisen tarkastelussa kiinnitetään huomio mm. oppilaitos- ja oppijakohtaisiin toiminnan tavoitteisiin, opetuksen ja oppimisen käytäntöihin, yhteistyöhön musiikin/kulttuurin muiden toimijoiden ja instituutioiden kanssa, oppilaiden informaalin oppimisen huomiointiin opetuksessa, oppilaitosten toimijoiden asenteisiin sekä opettajien ja oppilaiden kokemuksiin opetussuunnitelman toteuttamisesta ja toteutumisesta. Lisäksi mahdollisia piilo-opetussuunnitelmia ja niiden vaikutuksia pyritään tunnistamaan eri yhteyksissä.

Metodologisesti monimenetelmällisessä tutkimuksessamme yhdistetään sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä. Koko Suomen kattava aineisto kerätään kyselyjen, observoinnin ja haastattelujen avulla. Tutkimushankkeeseen sisältyy useita osaprojekteja.

Tutkimusprojekti aloitettu osana ArtsEqual-hanketta ja sitä on rahoittanut Svenska Kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet. Taideyliopiston koordinoimassa hankkeessa on tutkijoita lisäksi seuraavista yliopistoista: Åbo Akademi, Jyväskylän yliopisto, Nord University, Vaasan yliopisto ja University of Oxford. Tutkimuksen johtajana toimii Marja-Leena Juntunen (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia). Muut tutkijat ovat Cecilia Björk, Heidi Elmgren, Heidi Partti, Henna Suomi ja Jens Knigge. Asiantuntijoina toimivat Mikael Nygård ja Lars-Erik Malmberg.