Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi

Hankkeen tavoitteena on kehittää kulttuurihyvinvointitoimien taloudellisessa arvioinnissa tarvittavia menetelmiä, laskentamalleja ja arvioinnin kriteeristöjä.

Esittely

Yksi yksilön ja väestön koettuun hyvinvointiin vaikuttava yhteiskunnan osa-alue on taide ja kulttuuri. Tutkimustieto taiteen ja kulttuurin terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on lisääntynyt parin viime vuosikymmenen aikana, jonka seurauksena kiinnostus kulttuurihyvinvointitoiminnan mahdollisuuksiin väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on kasvanut myös poliittisessa päätöksenteossa.

Näyttö kulttuurihyvinvointitoiminnan kustannushyödyistä ja -vaikuttavuudesta on kuitenkin ollut toistaiseksi rajallista, mikä on heikentänyt kulttuurihyvinvointitoiminnan painoarvoa päätöksenteossa.

Taloudellisen arvioinnin näkökulmasta kulttuurihyvinvointitoimien monialaisuus ja sektorirajoja ylittävä luonne tuovat arviointiin myös omat haasteensa esimerkiksi vaikutusmekanismien tunnistamisen ja arviointiin vaikuttavien sekoittavien tekijöiden sekä myös toteutuksen edellytyksiin liittyvän käytettävyyden osalta.

Kulttuurihyvinvointitoimien monikanavaisten vaikutusten mittaamiseksi ja arvioimiseksi taloudellisen arvioinnin tueksi tarvitaan vaikuttavuusmittareita, joiden avulla voidaan mitata yksilö- ja väestötason muutoksia koetussa kokonaishyvinvoinnissa ja suhteuttaa näitä muutoksia tehtyihin kulttuurihyvinvointitoimien investointeihin kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi. 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää 1) kulttuurihyvinvointitoimien taloudellisessa arvioinnissa tarvittavia menetelmiä, laskentamalleja, 2) arvioinnin kriteeristöjä, 3) tunnistaa arviointia tukevan tietotuotannon tarpeita, sekä 4) tehdä näiden pohjalta toimenpidesuosituksia kulttuurihyvinvointitoimien taloudellisen arvioinnin kehittämiseksi Suomessa. 

Yhteystiedot Taideyliopistossa

    • Kai Lehikoinen

    • Yliopistotutkija, Taidekasvatuksen tutkimuksen tk CERADA, Research hub
    • +358504390517

Hankkeen nimi

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi – Arviointimenetelmät ja toimenpidesuositukset niiden jatkokehitykseen Suomessa

Ajankohta

03/2022-03/2023

Rahoittaja

Valtioneuvosto

Yhteistyökumppanit

Taiteen sulattamo Ry.

 

Vastuuorganisaatio

Itä-Suomen yliopisto