Dosentin arvon hakeminen: Kriteerit ja ohjeet

Taideyliopisto myöntää taiteellisia ja tutkimuksellisia dosentuureja yliopiston toimintaan osallistuville ansioituneille, itsenäistä työtä harjoittaville tutkijoille tai taiteilijoille.

Dosentuurin kriteerit

Yliopistolain mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

Yliopisto voi myöntää dosentin arvon yliopiston toimintaan osallistuvalle ansioituneelle, itsenäistä työtä harjoittavalle tutkijalle tai taiteilijalle. Dosentti on oman tutkimus- tai taiteenalansa erityisosaaja.

Dosentti ei pelkän myönnetyn arvon perusteella ole palvelussuhteessa yliopistoon. Dosentin edellytetään kuitenkin osallistuvan yliopiston toimintaan oman alansa asiantuntijana erikseen sovittavilla tavoilla.

Dosentin arvo myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Yliopistolla on oikeus määrittää, millä aloilla se katsoo dosentuurin tarpeelliseksi.

Tutkimuksellinen ja taiteellinen pätevyys

Dosentilla tulee olla perusteelliset tiedot ja taidot omalta alaltaan sekä osoitettu kyky itsenäiseen ja omaperäiseen tutkimukselliseen tai taiteelliseen työhön.

Tieteellisen dosentuurin kriteerinä on, että dosentin arvoa hakevalla on tohtorintutkinto sekä hyväksytyn väitöskirjan lisäksi muita julkaisuja siten, että kyseiseen dosentuurin alaan kuuluvat tutkimukset tieteelliseltä merkitykseltään ja määrältään vastaavat toista hyvää väitöskirjaa.

Taiteellinen dosentuuri edellyttää dosentuurin alaan kuuluvaa korkeatasoista taiteellista osaamista ja merkittävää toimintaa taiteilijana. Dosentuuri voidaan myöntää myös henkilölle, jonka taiteellinen ja tutkimuksellinen toiminta sekä julkinen toiminta kokonaisuutena on dosentuurin alalla korkeatasoista.

Hakijan pätevyydestä pyydetään lausunto kahdelta asiantuntijalta.

Hyvä opetustaito

Dosentilta edellytetään hyvää opetustaitoa. Opetustaitoa arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa opetusta koskeva koulutus, opetuksesta hankittu kokemus ja opetuksesta saatu palaute, hakijan tuottama oppimateriaali sekä hakijan opetustaitonsa osoittamiseksi antama opetusnäyte. Hakijan opetustaidon arvioimista varten edellytetään opetusnäytettä. Hakijan opetustaito voidaan arvioida ilman erillistä opetusnäytettä, mikäli hakijalta on soveltuva tuore opetustaitoarvio.

Hakeminen dosentiksi

Asia tulee yliopistossa vireille Taideyliopiston dosentin arvoa haluavan kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta liitteineen tulee käydä ilmi dosentuurin ala ja koskeeko hakemus tieteellistä / taiteellisen tutkimuksen dosentuuria vai taiteellista dosentuuria.

Dosentuurin hakemista suunnittelevan on ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä keskusteltava asiasta akatemian tohtorikoulutuksesta ja tutkimuksesta vastaavan varadekaanin, tutkimusinstituutin johtajan tai alan professorin kanssa ja sitten toimitettava dosentuureista vastaaville hallintoelimille osoitettu selvitys tieteellisestä ja/tai taiteellisesta toiminnastaan.

Hallintoelimet ovat Sibelius-Akatemiassa johtokunta, Teatterikorkeakoulussa tutkimusneuvosto, Kuvataideakatemiassa tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen jaosto ja Tutkimusinstituutissa johtoryhmä.

Hakijan on myös pyydettäessä laadittava selvitys siitä, miten hänen aiempi toimintansa muodostaa sen kokonaisuuden, jonka perusteella hakija katsoo saavuttaneensa dosentin pätevyyden.

Hakemukseen liitettävät asiakirjat

1. Ansioluettelo, selvitys taiteellisesta toiminnasta ja/tai akateemisen bibliografiakäytännön mukaisesti laadittu luettelo hakijan julkaisuista ja muista tutkimustöistä sekä hakijan opetusansioista. Vaihtoehtoisesti nämä voi esittää yliopistoportfoliossa.

2. Enintään viisi taiteellista ja/tai tieteellistä väitöskirjan jälkeistä julkaisua.

Hakemuksen lähettäminen kirjaamoon

Hakemus ja liitteet toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti pdf-muodossa. Liitteet, joita ei voida toimittaa sähköisesti, toimitetaan kirjallisen hakemuksen lähettämisen jälkeen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Vapaamuotoinen hakemus toimitetaan sähköisesti Taideyliopiston kirjaamoon: kirjaamo@uniarts.fi