Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Dosentin arvon hakeminen: Kriteerit ja ohjeet

Taideyliopisto myöntää taiteellisia ja tutkimuksellisia dosentuureja, jotka voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia.

Dosentuurin kriteerit

Yliopistolain mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.

Yliopisto voi myöntää dosentin arvon yliopiston toimintaan osallistuvalle ansioituneelle, itsenäistä työtä harjoittavalle tutkijalle tai taiteilijalle, joka ei kuitenkaan kuulu yliopiston opetus- tai tutkimushenkilökuntaan. Dosentti on oman tutkimus- tai taiteenalansa erityisosaaja.

Dosentti ei pelkän myönnetyn arvon perusteella ole palvelussuhteessa yliopistoon.

Dosentin edellytetään kuitenkin osallistuvan yliopiston toimintaan oman alansa asiantuntijana erikseen sovittavilla tavoilla.

Yliopistolla on oikeus määrittää, millä aloilla se katsoo dosentuurin tarpeelliseksi.

Määräaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva dosentin arvo

Dosentin arvo myönnetään toistaiseksi tai määräaikaisesti voimassa olevana.

Dosentuuri voidaan myöntää toistaiseksi voimassa olevana, jos hakija on jo aiemmin osoittanut aktiivisuutensa Taideyliopiston toiminnassa.

Dosentuuri voidaan myöntää määräaikaisena, jos yliopistolla ei ole entuudestaan kokemusta yhteistyöstä hakijan kanssa tai jos dosentuuri halutaan kytkeä esimerkiksi tiettyyn tutkimustoimintaan tai muuhun vastaavaan tietyn ajanjakson aikana toteutettavaan toimintaan. Määräajan päätyttyä dosentuurin jatkoa voidaan tarkastella uudestaan.

Tutkimuksellinen ja taiteellinen pätevyys

Dosentilla tulee olla perusteelliset tiedot ja taidot omalta alaltaan sekä osoitettu kyky itsenäiseen ja omaperäiseen tutkimukselliseen tai taiteelliseen työhön.

Tutkimuksellisen dosentuurin kriteerinä on, että dosentin arvoa hakevalla on tohtorintutkinto ja julkaisuja siten, että kyseiseen dosentuurin alaan kuuluvat tutkimukset tieteelliseltä merkitykseltään ja määrältään vastaavat toista hyvää tohtorin opin- ja taidonnäytettä.

Taiteellinen dosentuuri edellyttää dosentuurin alaan kuuluvaa korkeatasoista taiteellista osaamista ja merkittävää toimintaa taiteilijana. Dosentuuri voidaan myöntää myös henkilölle, jonka taiteellinen toiminta sekä julkinen toiminta kokonaisuutena on dosentuurin alalla korkeatasoista.

Hakijan pätevyydestä pyydetään lausunto kahdelta asiantuntijalta, ellei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Tällainen syy voi olla muun muassa hakijan professuuri dosentuurin edustamalta alalta toisessa arvostetussa yliopistossa.

Hyvä opetustaito

Dosentilta edellytetään hyvää opetustaitoa. Opetustaitoa arvioitaessa otetaan huomioon muun muassa pedagoginen koulutus, opetuksesta hankittu kokemus ja opetuksesta saatu palaute, hakijan tuottama oppimateriaali sekä hakijan opetustaitonsa osoittamiseksi antama opetusnäyte.

Hakijan opetustaidon arvioimista varten edellytetään opetusnäytettä. Hakijan opetustaito voidaan kuitenkin erityisestä syystä arvioida myös hänen aikaisemman opetustoimintansa perusteella ilman erillistä opetusnäytettä. Hakijan opetustaito arvioidaan kuitenkin aina monipuolisesti.

Dosentin arvon myöntävät yksiköt Taideyliopistossa

Taideyliopiston neljä tutkimus- ja tohtorikoulutusyksikköä myöntävät oman alansa dosentin arvot. Tutustu eri yksiköihin ja löydä oikeat yhteystiedot:

Hakeminen dosentiksi

Dosentuurin hakemista suunnittelevan on ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä keskusteltava asiasta akatemian tohtorikoulutuksesta ja tutkimuksesta vastaavan varadekaanin tai alan professorin kanssa ja sitten toimitettava kyseisen akatemian akateemiselle neuvostolle, tutkimus- tai opetusneuvostolle osoitettu selvityksensä tutkimuksellisesta ja/tai taiteellisesta toiminnastaan.

Dosentin arvoa voi hakea kirjallisella hakemuksella. Hakemuksesta liitteineen tulee käydä ilmi dosentuurin ala.

Hakijan on myös pyydettäessä laadittava selvitys siitä, miten hänen aiempi toimintansa muodostaa sen kokonaisuuden, jonka perusteella hakija katsoo saavuttaneensa dosentin pätevyyden.

Hakemukseen liitettävät asiakirjat

1. Ansioluettelo, selvitys taiteellisesta toiminnasta ja/tai akateemisen bibliografiakäytännön mukaisesti laadittu luettelo hakijan julkaisuista ja muista tutkimustöistä sekä hakijan opetusansioista. Vaihtoehtoisesti nämä voi esittää yliopistoportfoliossa.

2. Enintään viisi taiteellista ja/tai tutkimuksellista julkaisua kahtena kappaleena.

Hakemuksen lähettäminen kirjaamoon

Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan Taideyliopistolle ja toimitetaan yhdessä 1. kohdan asiakirjaliitteiden kanssa Taideyliopiston kirjaamoon sähköisessä muodossa: kirjaamo@uniarts.fi

Taiteelliset ja /tai tutkimukselliset julkaisut toimitetaan Taideyliopiston kirjaamoon:

Taideyliopiston kirjaamo
PL 38
00097 Taideyliopisto