Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Taideosaaminen varhaiskasvatuksessa -opintokokonaisuus

Opi verkossa taito- ja taidelähtöisen toiminnan mahdollisuuksista varhaiskasvatuksessa. Opintokokonaisuus järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa.

Taideyliopiston ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston uudella opintokokonaisuudella Taideosaaminen varhaiskasvatuksessa (15 op) tuot lisää taideosaamista tiimiisi ja opit taidelähtöisen toiminnan toteuttamisesta työyhteisössä. Opintojen aikana opit teatteri- ja tanssipedagogiikasta sekä musiikkikasvatuksesta ja teet työyhteisössäsi pedagogisen kehittämishankkeen näiden taideaineiden teemoissa. Opinnot järjestetään yhteisöllisesti verkossa opiskellen, joten osallistuminen on helppoa ja mielekästä esimerkiksi työn ohessa.

Taide kuuluu kaikille ja on myös lapsen oikeus. Taito- ja taideaineet ovat keskeinen osa varhaiskasvatusta ja yleissivistystä. Taide on tapa tutkia itseä, maailmaa ja niiden suhdetta toisiinsa. Taiteellinen oppiminen on kehollista, yhteisöllistä ja kokonaisvaltaista toimintaa, joka edistää luovaa ja kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä lisää koko yhteisön hyvinvointia osallisuuden kokemuksen kautta. 

Tervetuloa oppimaan taiteesta ja sen mahdollistamisesta!

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Taideosaaminen varhaiskasvatuksessa -opintokokonaisuus tarjoaa osaamista erityisesti varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville sekä alalle tähtääville.

Tanssi, teatteri ja musiikki tarjoavat varhaiskasvatuksen henkilöstölle tarvittavaa osaamista varhaiskasvatuksen taito- ja taidelähtöisen toiminnan rikastamiseen. Taidelähtöisen pedagogisen kehityshankkeen kautta opit tarkastelemaan esimerkiksi oman työyhteisösi kehittämistä tutkimusperusteisesti, innovatiivisesti ja käytännönläheisesti. 

Tavoitteet

Taideosaaminen varhaiskasvatuksessa 15 op suoritettuaan opiskelija:   

  • Osaa tukea lasten musiikillisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön.     
  • Osaa yhdistellä ilmaisun eri muotoja luovasti ja moniaistisesti, erilaisia työtapoja, oppimisympäristöjä sekä lähiympäristön kulttuuritarjontaa hyödyntäen.    
  • Osaa kannustaa lasta monipuoliseen kielelliseen ja keholliseen kokemiseen, ilmaisuun ja viestintään.   
  • Tuntee lapsilähtöisen, lapsen osallisuutta tukevan ja kokonaisvaltaisen pedagogiikan periaatteet varhaiskasvatuksessa. 
  • Osaa suunnitella ja toteuttaa taidelähtöisen pedagogisen kehittämishankkeen sekä arvioida sen toteutumista.   
  • Tunnistaa ja jäsentää kasvatustieteellisiä oppimisen, ohjauksen ja arvioinnin teorioita koulutustilaisuuden/koulutuksen/kurssin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

Toteutus

Opintojaksot suoritetaan verkossa reaaliaikaisissa verkkotapaamisissa ja Moodle-oppimisympäristössä. Opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. 

Opintojaksojen aikana opiskelija osallistuu verkossa toteutettavaan kontaktiopetukseen, tekee itsenäisesti käytännönläheisiä oppimistehtäviä omassa työyhteisössään ja samalla kokoaa (monimediaista) oppimispäiväkirjaa tai portfoliota joko itsenäisesti tai pienryhmässä. Portfoliosta koostuu opintojen aikana materiaalipankki, jota voi hyödyntää suoraan omassa työssään.

Verkossa tapahtuvan kontaktiopetuksen ja itsenäisesti suoritettavien oppistehtävien lisäksi opiskelija osallistuu vertaisarviointiin ja sekä tutustuu oheismateriaaliin ja kirjallisuuteen.

Opinnot alkavat elokuussa 2023. Taideopinnot (tanssi, teatteri ja musiikki varhaiskasvatuksessa) ajoittuvat syyslukukaudelle 2023, pedagoginen kehittämishanke tehdään kevätlukukaudella 2024.

Opintojen hinta on 15 euroa/opintopiste. Tämä ei kosketa Varhaiskasvatuksen verkkokurssia, joka on maksuton. Opintojen yhteishinta on 210 euroa. Jokainen kurssi maksetaan erikseen. Valmiista kokonaisuudesta on mahdollisuus saada todistus.

Sisältö ja aikataulut

Kaikille yhteinen orientaatio järjestetään etänä Zoomissa tiistaina 29.8.2023 klo 17.00-18.00.

Varhaiskasvatuksen verkkokurssi 1 op (Mooc)

Varhaiskasvatuksen verkkokurssilla (Finnish Early Education and Pedagogy: Right to Play, Learn and Participate) käydään laadukkaan videomateriaalin ja asiantuntijapuheenvuorojen avulla läpi päiväkotipäivän tärkeät hetket: siirtymät, päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa, ruokailut, ulkoilut, leikki, ryhmien toiminta ja lepo. Päiväkotipäivän arjen kautta varhaiskasvatukseen tutustuminen tarjoaa kokemuksia varhaiskasvatuksen arjen rakentumisesta käytännössä. Se myös tukee kurssille osallistuvan henkilön taitoja tukea pedagogista toimintaa koko päivän ajan erilaisissa tilanteissa. Kurssin tehtävät soveltuvat erilaisiin ympäristöihin, ja niitä voi pohtia opiskelijayhteisössä tai oman perheen tai työyhteisön näkökulmasta. Kurssi antaa esimerkkejä laadukkaan vuorovaikutuksen ja leikin tärkeydestä pedagogiikan perustana sekä nostaa esiin tapoja kuunnella lapsia ja tukea lasten aktiivista osallistumista ja leikkiä.

Verkkokurssi suoritetaan itsenäisesti lukuvuoden 2023–2024 aikana. Vastuuopettajana toimii Tiina Lämsä. Katso lisätiedot verkkokurssista.

Tanssi varhaiskasvatuksessa 3 op

Tanssipedagogisessa kokonaisuudessa lähtökohtana on jokaisen oma keho ja oma liike, sekä kehollinen yhteydessä oleminen itseen, toisiin ja ympäristöön. Opetuksen perustana on avara tanssikäsitys osana yhteisöllistä ja moninaista kulttuuria, ilman teknisiä tai lajisidonnaisia vaatimuksia. Opintojen aikana tutustutaan tanssiin kokonaisvaltaisena ja moniaistisena taiteellisen ilmaisun muotona, sekä aktiivisena kehollisena toimintana. Tavoitteena on ohjata ja antaa välineitä tanssiin osallistumiseen, tanssin katsomiseen ja tanssista keskustelemiseen. Tanssin opetusta lähestytään ja jäsennetään esimerkiksi liikkeen peruselementtien kuten tila, aika, keho, voima ja virtaus avulla. Opettajina toimivat Maikki Uotila-Kraatz ja Tuire Colliander.

Opetuskerrat syksyllä 2023: ti 5.9. klo 17-20, ti 12.9. klo 17-20, ti 19.9. klo 17-20, la 30.9. klo 10-16 ja ti 28.11. klo 17-20 

Teatteri varhaiskasvatuksessa 3 op

Teatteriosiossa tutustutaan teatteripedagogiseen ajatteluun ja teatterilähtöisiin toimintamalleihin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Opetus sisältää runsaasti käytännön harjoitteita, jotka on helppo integroida osaksi päiväkotiarkea. Lisäksi opiskelija oppii käyttämään kolmea laajempaa teatterilähtöistä menetelmää: 1. Prosessidraamaa 2. Draamaseikkailua & 3. Forum-teatteria sekä saa tietoa ja työkaluja lasten tunnetaitojen tukemiseen. Opintojen tavoitteena on vahvistaa teatteripedagogista osaamista esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, ja tukea samalla kokonaisvaltaista oppimista kaikki lapset huomioiden. Opettajina toimivat Jenni Bergius ja Maaretta Riionheimo.

Opetuskerrat syksyllä 2023: ti 3.10. klo 17-20, ti 10.10, klo 17-20, ti 24.10, klo 17-20, la 28.10 klo 10.00-16.00 ja ti 28.11. klo 17-20

Musiikki varhaiskasvatuksessa 3 op

Musiikkipedagogisessa osuudessa käydään läpi lapsen musiikillisen kasvun portaita. Käytännön tekemisen ja oman musisoinnin kautta syvennytään varhaisiän musiikkikasvatuksen työtapoihin. Sovelletaan ja kehitetään aktiivisen ja omakohtaisen kokemuksen, reflektion ja analyysin kautta lasten kanssa käytettävää musiikillista materiaalia. Opettajana toimii Soili Perkiö.

Opetuskerrat syksyllä 2023: ti 31.10. klo 17-20 , ti 7.11. klo 17-20, ti 14.11. klo 17-20, la 25.11. klo 10.00-16.00 ja ti 28.11. klo 17-20

Pedagoginen kehittämishanke 5 op

Pedagogisen kehittämishankkeen aikana opiskelija oppii hahmottamaan kehittämistä vaativan didaktisen prosessin vaiheet (tavoitteet, toteutus, arviointi). Hän tunnistaa ja jäsentää soveltavalla otteella kasvatustieteellisiä oppimisen, ohjauksen ja arvioinnin teorioita koulutustilaisuuden/koulutuksen/kurssin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opiskelija oppii myös tarkastelemaan kehittymisen haasteita sekä kriittisesti asennettaan ohjaustyötä ja oppimista kohtaan. Vastuuopettajana toimii Auli Talamo.

Pedagoginen kehittämishanke toteutuu keväällä 2024.

Ilmoittautuminen

Jokaiselle kurssille tulee ilmoittautua erikseen. Tanssi, teatteri ja musiikki varhaiskasvatuksessa -kurssit käynnistyvät, jos ilmoittautuneita on 10-25 opiskelijaa/kurssi. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssien aloittamisesta tiedotetaan ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse.

Lisätietoja

Taideyliopiston avoimen yliopiston suunnittelija Riikka Herva, riikka.herva@uniarts.fi

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston koulutuspäällikkö Mirva Huovinen, mirva.e.huovinen@jyu.fi

Yksikkö

Avoin kampus

Hakukielet

suomi (fi)

Hakuaika

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2023–2024 opintoihin alkaa 3.8.2023 klo 9.00 ja päättyy 24.8.2023 klo 23.59.

Vastuuopettaja

Varhaiskasvatuksen verkkokurssi: Tiina Lämsä (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto)

Teatteri: Maaretta Riionheimo ja Jenni Bergius (Taideyliopisto)

Tanssi: Maikki Uotila-Kraaz ja Tuire Colliander (Taideyliopisto)

Musiikki: Soili Perkiö (Taideyliopisto)

Pedagoginen kehittämishanke: Auli Talamo (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto)

Kysy koulutuksesta

Taideyliopiston avoimen yliopiston suunnittelija Riikka Herva, riikka.herva@uniarts.fi

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston koulutuspäällikkö Mirva Huovinen, mirva.e.huovinen@jyu.fi