Taideosaaminen varhaiskasvatuksessa -opintokokonaisuus

Opi verkossa taito- ja taidelähtöisen toiminnan mahdollisuuksista varhaiskasvatuksessa. Opintokokonaisuus järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa.

Taideyliopiston ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston uudella opintokokonaisuudella Taideosaaminen varhaiskasvatuksessa (15 op) tuot lisää taideosaamista tiimiisi ja opit taidelähtöisen toiminnan toteuttamisesta työyhteisössä. Opintojen aikana opit teatteri- ja tanssipedagogiikasta sekä musiikkikasvatuksesta ja teet työyhteisössäsi pedagogisen kehittämishankkeen näiden taideaineiden teemoissa. Opinnot järjestetään yhteisöllisesti verkossa opiskellen, joten osallistuminen on helppoa ja mielekästä esimerkiksi työn ohessa.

Taide kuuluu kaikille ja on myös lapsen oikeus. Taito- ja taideaineet ovat keskeinen osa varhaiskasvatusta ja yleissivistystä. Taide on tapa tutkia itseä, maailmaa ja niiden suhdetta toisiinsa. Taiteellinen oppiminen on kehollista, yhteisöllistä ja kokonaisvaltaista toimintaa, joka edistää luovaa ja kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä sekä lisää koko yhteisön hyvinvointia osallisuuden kokemuksen kautta. 

Tervetuloa oppimaan taiteesta ja sen mahdollistamisesta!

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Taideosaaminen varhaiskasvatuksessa -opintokokonaisuus tarjoaa osaamista erityisesti varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa työskenteleville sekä alalle tähtääville.

Tanssi, teatteri ja musiikki tarjoavat varhaiskasvatuksen henkilöstölle tarvittavaa osaamista varhaiskasvatuksen taito- ja taidelähtöisen toiminnan rikastamiseen. Taidelähtöisen pedagogisen kehityshankkeen kautta opit tarkastelemaan esimerkiksi oman työyhteisösi kehittämistä tutkimusperusteisesti, innovatiivisesti ja käytännönläheisesti. 

Tavoitteet

Taideosaaminen varhaiskasvatuksessa 15 op suoritettuaan opiskelija:   

 • Osaa tukea lasten musiikillisen, sanallisen ja kehollisen ilmaisun kehittymistä sekä tutustuttaa heitä eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön.     
 • Osaa yhdistellä ilmaisun eri muotoja luovasti ja moniaistisesti, erilaisia työtapoja, oppimisympäristöjä sekä lähiympäristön kulttuuritarjontaa hyödyntäen.    
 • Osaa kannustaa lasta monipuoliseen kielelliseen ja keholliseen kokemiseen, ilmaisuun ja viestintään.   
 • Tuntee lapsilähtöisen, lapsen osallisuutta tukevan ja kokonaisvaltaisen pedagogiikan periaatteet varhaiskasvatuksessa. 
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa taidelähtöisen pedagogisen kehittämishankkeen sekä arvioida sen toteutumista.   
 • Tunnistaa ja jäsentää kasvatustieteellisiä oppimisen, ohjauksen ja arvioinnin teorioita koulutustilaisuuden/koulutuksen/kurssin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 

Toteutus

Opintojaksot suoritetaan verkossa reaaliaikaisissa verkkotapaamisissa ja Moodle-oppimisympäristössä. Opinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. 

Opintojaksojen aikana opiskelija osallistuu verkossa toteutettavaan etäopetukseen, tekee itsenäisesti käytännönläheisiä oppimistehtäviä omassa työyhteisössään ja samalla kokoaa (monimediaista) oppimispäiväkirjaa tai portfoliota joko itsenäisesti tai pienryhmässä. Portfoliosta koostuu opintojen aikana materiaalipankki, jota voi hyödyntää suoraan omassa työssään.

Verkossa tapahtuvan kontaktiopetuksen ja itsenäisesti suoritettavien oppistehtävien lisäksi opiskelija osallistuu vertaisarviointiin ja sekä tutustuu oheismateriaaliin ja kirjallisuuteen.

Opinnot alkavat syyskuussa 2024. Taideopinnoista tanssi ja musiikki ajoittuvat syyslukukaudelle 2024, teatteri ja pedagoginen kehittämishanke tehdään puolestaan kevätlukukaudella 2025.

Opintojen hinta on 20 euroa/opintopiste. Tämä ei kosketa Varhaiskasvatuksen verkkokurssia, joka on maksuton. Jokainen kurssi maksetaan erikseen. Valmiista kokonaisuudesta on mahdollisuus saada todistus.

Sisältö ja aikataulut

Varhaiskasvatuksen verkkokurssi 1 op (Mooc)

Varhaiskasvatuksen verkkokurssilla (Finnish Early Education and Pedagogy: Right to Play, Learn and Participate) käydään laadukkaan videomateriaalin ja asiantuntijapuheenvuorojen avulla läpi päiväkotipäivän tärkeät hetket: siirtymät, päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa, ruokailut, ulkoilut, leikki, ryhmien toiminta ja lepo. Päiväkotipäivän arjen kautta varhaiskasvatukseen tutustuminen tarjoaa kokemuksia varhaiskasvatuksen arjen rakentumisesta käytännössä. Se myös tukee kurssille osallistuvan henkilön taitoja tukea pedagogista toimintaa koko päivän ajan erilaisissa tilanteissa. Kurssin tehtävät soveltuvat erilaisiin ympäristöihin, ja niitä voi pohtia opiskelijayhteisössä tai oman perheen tai työyhteisön näkökulmasta. Kurssi antaa esimerkkejä laadukkaan vuorovaikutuksen ja leikin tärkeydestä pedagogiikan perustana sekä nostaa esiin tapoja kuunnella lapsia ja tukea lasten aktiivista osallistumista ja leikkiä.

Verkkokurssi suoritetaan itsenäisesti lukuvuoden 2024-2025 aikana. Vastuuopettajana toimii Tiina Lämsä. Katso lisätiedot verkkokurssista.

Musiikki varhaiskasvatuksessa 3 op

Musiikkipedagogisessa osuudessa käydään läpi lapsen musiikillisen kasvun portaita. Käytännön tekemisen ja oman musisoinnin kautta syvennytään varhaisiän musiikkikasvatuksen työtapoihin. Sovelletaan ja kehitetään aktiivisen ja omakohtaisen kokemuksen, reflektion ja analyysin kautta lasten kanssa käytettävää musiikillista materiaalia. Opettajana toimii Soili Perkiö.

Opetuskerrat 4 x syksy 2024 ja 1 x 2025:

 • ti 17.9.2024 klo 17-20, zoom
 • ti 24.9.2024 klo 17-20, zoom
 • ti 1.10.2024 klo 17-20, zoom
 • ti 8.10.2024 klo 17-20, zoom
 • la 8.2.2025 klo 10-17 (kaikki taideaineet yhdessä).

Tanssi varhaiskasvatuksessa 3 op

Tanssipedagogisessa kokonaisuudessa lähtökohtana on jokaisen oma keho ja oma liike, sekä kehollinen yhteydessä oleminen itseen, toisiin ja ympäristöön. Opetuksen perustana on avara tanssikäsitys osana yhteisöllistä ja moninaista kulttuuria, ilman teknisiä tai lajisidonnaisia vaatimuksia. Opintojen aikana tutustutaan tanssiin kokonaisvaltaisena ja moniaistisena taiteellisen ilmaisun muotona, sekä aktiivisena kehollisena toimintana. Tavoitteena on ohjata ja antaa välineitä tanssiin osallistumiseen, tanssin katsomiseen ja tanssista keskustelemiseen. Tanssin opetusta lähestytään ja jäsennetään esimerkiksi liikkeen peruselementtien kuten tila, aika, keho, voima ja virtaus avulla.  Kurssilla opitaan erilaisia tanssipedagogisia työkaluja, kuten rytmi ja liike, välineharjoitukset, kosketus, tuntitanssi, lorut, kehotarina, sekä piirtämiseen perustuvia menetelmiä. Yhteisen pohdinnan ja kokeilun kautta lähestymme varhaiskasvatuksen arjen käytäntöjä ja niissä ilmeneviä haasteita tanssin ja kehollisuuden kautta. Kurssin sisältö laajentaa ja syventää lukuvuonna 2023-2024 järjestettyjen kurssien oppisisältöä, mutta ei vaadi kyseisten kurssien suorittamista, tai aikaisempaa kokemusta tanssin alalla. Opettajina toimivat Maikki Uotila-Kraatz ja Tuire Colliander.

Opetuskerrat 4 x syksy 2024 ja 1 x 2025:

 • ti 22.10.2024 klo 17-20, zoom
 • ti 29.10.2024 klo 17-20, zoom
 • ti 5.11.2024 klo 17-20, zoom
 • ti 12.11.2024 klo 17-20, zoom
 • la 8.2.2025 klo 10-17 (kaikki taideaineet yhdessä).

Teatteri varhaiskasvatuksessa 3 op

Opintojaksolla tutustutaan teatteripedagogiseen ajatteluun, käsitteisiin ja teatterilähtöisiin menetelmiin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Opetus sisältää runsaasti käytännön draama- ja teatteriharjoitteita, jotka on helppo integroida osaksi päiväkotiarkea joko yksittäisinä tuokioina tai pidempinä prosesseina, kuten esimerkiksi erilaiset draamaleikit, roolissa toimiminen, tarinankerronta, improvisaatio, nukketeatteri, varjoteatteri ja prosessidraama. Opintojakson aikana tutustutaan myös teatterituokioiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Opintojaksolla harjoitellaan myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemista sekä turvallisen, positiivisen ja luovaan toimintaan kannustavan ilmapiirin luomista. Kurssin sisältö laajentaa ja syventää lukuvuonna 2023-2024 järjestettyjen kurssien oppisisältöä, mutta ei vaadi kyseisten kurssien suorittamista, tai aikaisempaa kokemusta tanssin alalla.

Opetuskerrat keväällä 2025:

 • ti 14.1. 2025 klo 17-20, zoom
 • ti 21.1. 2025 klo 17-20, zoom
 • ti 28.1. 2025 klo 17-20, zoom
 • ti 4.2 2025 klo 17-20, zoom
 • la 8.2.2025 klo 10-17 (kaikki taideaineet yhdessä).

Pedagoginen kehittämishanke 6 op

Pedagogisen kehittämishankkeen aikana opiskelija oppii hahmottamaan kehittämistä vaativan didaktisen prosessin vaiheet (tavoitteet, toteutus, arviointi). Hän tunnistaa ja jäsentää soveltavalla otteella kasvatustieteellisiä oppimisen, ohjauksen ja arvioinnin teorioita koulutustilaisuuden/koulutuksen/kurssin suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opiskelija oppii myös tarkastelemaan kehittymisen haasteita sekä kriittisesti asennettaan ohjaustyötä ja oppimista kohtaan. Vastuuopettajana toimii Auli Talamo.

Pedagogisen kehittämishankkeen voi tehdä syksyllä 2024 tai keväällä 2025.

Ilmoittautuminen

Jokaiselle kurssille tulee ilmoittautua erikseen. Tanssi, teatteri ja musiikki varhaiskasvatuksessa -kurssit käynnistyvät, jos ilmoittautuneita on 10-30 opiskelijaa/kurssi. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Kurssien aloittamisesta tiedotetaan ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse.

 • Varhaiskasvatuksen verkkokurssi 1 op (maksuton MOOC), jatkuva ilmoittautuminen alkaen 1.9.2024)
 • Musiikki varhaiskasvatuksessa 3 op, ilmoittautuminen 6.8.2024 klo 9.00 ja päättyy 22.8.2024 klo 23.59. Ilmoittautuminen tästä linkistä.
 • Tanssi varhaiskasvatuksessa 3 op, ilmoittautuminen 6.8.2024 klo 9.00 ja päättyy 22.8.2024 klo 23.59. Ilmoittautuminen tästä linkistä.
 • Teatteri varhaiskasvatuksessa 3 op, ilmoittautuminen marras-joulukuussa 2024 (linkki päivittyy myöhemmin)
 • Pedagoginen kehittämishanke 5 op, Verkko-opiskelu. Syksyllä -24 alkava toteutus: Ilmoittautumisaika 15.8.2024-14.1.2025, suoritusoikeusaika 15.8.2024-15.3.2025. Keväällä -25 alkava toteutus: Ilmoittautumisaika 15.1.-31.7.2025, suoritusoikeusaika 15.1.-31.8.2025.

Lisätietoja

Taideyliopiston avoimen yliopiston suunnittelija Riikka Herva, riikka.herva@uniarts.fi

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston koulutuspäällikkö Annamaija Oksanen, annamaija.oksanen@jyu.fi

Hakuohjeet

Ohjetta ei vielä julkaistu.

Hakuaika

Ilmoittautuminen syksyn 2024 opintoihin alkaa 6.8.2024 klo 9.00 ja päättyy 22.8.2024 klo 23.59.

Hakukielet

suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Vastuuopettaja

Varhaiskasvatuksen verkkokurssi: Tiina Lämsä (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto)

Teatteri: Riikka Herva (Taideyliopiston avoin yliopisto)

Tanssi: Maikki Uotila-Kraaz ja Tuire Colliander (Taideyliopiston avoin yliopisto)

Musiikki: Soili Perkiö (Taideyliopiston avoin yliopisto)

Pedagoginen kehittämishanke: Auli Talamo (Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto)

Yksikkö

Avoin kampus

Kysy koulutuksesta

Taideyliopiston avoimen yliopiston suunnittelija Riikka Herva, riikka.herva@uniarts.fi

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston koulutuspäällikkö Annamaija Oksanen, annamaija.oksanen@jyu.fi