Väitös: Kulttuurienvälisyyden huomioivan musiikinopettajankoulutuksen kehittämisessä tarvitaan keskustelua ja kriittisen itsereflektion taitoa

Laura Miettinen haluaa luoda verkostoja musiikinopettajankouluttajien ja tutkijoiden välille.

Laura Miettinen
Photo: Eeva Anundi

Musiikinopettajakoulutuksen olisi tulevaisuudessa sitouduttava nykyistä paremmin kulttuurienvälisyyteen ja huomioitava kulttuurien moninaisuutta kokonaisvaltaisemmin. Tämä selviää Laura Miettisen väitöskirjasta Visions through mobilizing networks: Co-developing intercultural music teacher education in Finland and Israel, joka tarkastetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 7. marraskuuta.  

Miettinen tarkasteli väitöstutkimuksessaan suomalaisen ja israelilaisen musiikinopettajakoulutuksen valmiuksia huomioida kulttuurienvälisyyttä ja kulttuurien moninaisuutta. Hän kartoitti haastattelujen ja työpajojen avulla Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ja israelilaisen Levinsky College of Educationin musiikinopettajankouluttajien käsityksiä kulttuurienvälisyydestä ja kulttuurienvälisestä kompetenssista eli asenteista, taidoista ja tiedosta, joita opettajat tarvitsevat kohdatessaan työssään kulttuurista moninaisuutta. Tutkimus pyrki lisäämään ymmärrystä siitä, miten kulttuurista moninaisuutta lähestytään – ja voitaisiin lähestyä – musiikinopettajankoulutuksessa ja miten muutos kohti kulttuurienvälisyyden paremmin huomioivaa musiikinopettajakoulutusta voisi käynnistyä.

”Tutkimuksen tavoitteena on ollut luoda verkostoja musiikinopettajankouluttajien ja tutkijoiden välille. Näin asiantuntijuus ja yhdessä tuotettu uusi tieto siitä, mitä kulttuurienvälisuuden huomioiva musiikinopettajankoulutus voisi olla, välittyvät myös kansallisten ja institutionaalisten rajojen yli”, Miettinen kertoo.

Tutkimusprojekti on jo avannut uusia keskusteluyhteyksiä sekä uusia kanavia jakaa kokemuksia kulttuurisen moninaisuuden kohtaamisesta ja kulttuurienvälisyydestä musiikinopettajankoulutuksessa.

Musiikinopettajankoulutuksen kehitystyössä tärkeä sitoutua kulttuurienvälisyyden kysymyksiin

Miettisen mukaan itsereflektio ja yhteiset keskustelut ovat kulttuurienvälisen kompetenssin kehittymisen kannalta erityisen tärkeitä. Musiikinopettajankoulutusohjelmissa olisikin tärkeää ruokkia kykyä kriittiseen itsereflektioon ja tarjota kouluttajille mahdollisuuksia keskustella kulttuurienväliseen musiikinopetukseen liittyvistä kysymyksistä ja kokemuksista yhdessä kollegoiden ja opiskelijoiden kanssa. Miettisen mukaan kulttuurienvälistä kompetenssia musiikinopettajankoulutuksessa tulisi tarkastella nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja kriittisemmin. Kun halutaan tukea ja kehittää musiikinopettajankouluttajien ja tulevien musiikinopettajien ammattitaitoa, koulutusohjelmia tai kokonaisia instituutioita jatkuvasti muuttuvien globaalien haasteiden keskellä, on yhä tärkeämpää sitoutua kulttuurienvälisyyteen ja kulttuurien moninaisuuden kohtaamiseen liittyviin kysymyksiin ja siihen vaadittavien taitojen kehittämiseen. 

Miettisen tutkimus on osa “Global Visions Through Mobilizing Networks” -tutkimushanketta ja sen tulokset on raportoitu kahdessa vertaisarvioidussa akateemisessa lehtiartikkelissa sekä kolmessa vertaisarvioidussa kirjanluvussa.

Lisätietoja:

Laura Miettinen
laura.miettinen@uniarts.fi

Laura Miettisen väitöstilaisuus

7.11.2020 klo 16, Musiikkitalo, Camerata-sali

Väitöskirjan otsikko: Visions through mobilizing networks: Co-developing intercultural music teacher education in Finland and Israel

Vastaväittäjä: Professor Lori-Anne Dolloff, University of Toronto, Canada
Tilaisuuden valvoja: Professori Heidi Westerlund
Tilaisuus on englanninkielinen.

Logo: 30 vuotta musiikin tohtoreita Sibelius-Akatemiasta

Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Sibelius-Akatemiasta valmistuivat ensimmäiset musiikin tohtorit. Tähän mennessä heitä on valmistunut yli 200. Kansainvälisesti arvostettu ja uraauurtava Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tohtorikoulutus tuottaa ammattilaisia vaativiin taiteen, tutkimuksen ja koulutuksen asiantuntijatehtäviin. Lisätietoja musiikin alan tohtorikoulutuksesta Taideyliopistossa.