Taideyliopistolla jälleen Suomen paras kokonaistulos Kandipalaute-kyselyssä

Taideyliopiston antaman opetuksen vahvuuksia ovat muun muassa koulutuksen sisällöt ja laatu, vuorovaikutus opettajien kanssa, tohtoriopiskelijoiden ohjaus sekä käytössä olevat resurssit ja palvelut, selviää opiskelijoiden palautteesta.

Opiskelijat hymyilevät hississä

Taideyliopistossa perustutkintoa suorittavat opiskelijat ovat tyytyväisiä koulutuksen sisältöön. Myös tohtorikoulutettavat ovat tyytyväisiä opintojen sisältöön ja saadun ohjauksen laatuun. Taideyliopiston vahvuuksina tuotiin esille näiden lisäksi muun muassa osaavat opettajat, vapaavalintaisten opintojen määrä, opiskelutilat ja -välineet, hyvät resurssit, palvelut sekä kansainväliset verkostot. Taideyliopistosta valmistuneet opiskelijat suosittelisivat koulutusta mielellään muille. 

Tulokset perustuvat kolmeen säännölliseen palautekyselyyn: rehtorin kyselyyn, kandipalautteeseen ja maistereiden ja tohtoreiden uraseurantakyselyyn.

Taideyliopistolla on edelleen paras Kandipalautteen kokonaistulos kaikista yliopistoista. Kyselyn tulosten mukaan Taideyliopiston kandikoulutuksen vahvuuksia ovat esimerkiksi oman alan peruskäsitteiden ymmärrys ja koulutuksen antamat valmiudet maisteriopintoihin.

Kehitettävää on palautekyselyiden perusteella erityisesti opiskelijoiden hyvinvoinnissa ja oppimisympäristöissä. 

Taideyliopiston opiskelijat arvioivat hyvinvointinsa keskimäärin muiden yliopistojen opiskelijoita matalammaksi. Rehtorin kyselyn perusteella hyvinvointiteemoja ei käsitellä osana opintoja. Hyvinvointipalveluiden saatavuuteen toivotaan parannusta. Vastaajista 10,2 % oli kokenut syrjintää ja 15,1, % epäasiallista kohtelua Taideyliopistossa.

Digitaalisia oppimisympäristöjä tulee kehittää ja selkeyttää. Tila-asiat nousivat kauttaaltaan vahvasti esiin opiskelijoiden kommenteissa. Tiloja tulee kehittää esimerkiksi saavutettavuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.  Tiloihin liittyvän päätöksenteon avoimuutta tulee lisätä ja osallistavuuden kokemusta vahvistaa osana päätöksenteko- ja suunnitteluprosesseja.

Palautteen kerääminen on osa toiminnan kehittämistä

Opiskelijakyselyt ovat osa Taideyliopiston laatujärjestelmää. Kyselyiden tuloksia hyödynnetään koulutuksen, palveluiden ja muun toiminnan kehittämisessä, toiminnan vuosisuunnittelussa sekä opetussuunnitelmien uudistamisessa.

Kandipalautteen ja maistereiden uraseurannan vastausprosentit ovat tärkeitä myös siksi, että ne vaikuttavat yliopiston saaman rahoituksen määrään. Jokainen yksittäinen vastaus voi lisätä Taideyliopiston rahoitusta jopa tuhansia euroja. 

Tutustu kyselyiden tuloksiin tilastopalvelu Vipusessa

Lisätietoa

Alina Savolainen