Uraseurantojen tietosuojailmoitus

EU:n tietosuoja-asetus (EU 2016/679) art. 13, 14. Laadittu 5.9.2019, Päivitetty: 21.10.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin yliopisto; Itä-Suomen yliopisto; Jyväskylän yliopisto; Lapin yliopisto; Oulun yliopisto; Tampereen yliopisto; Turun yliopisto; Vaasan yliopisto; Åbo Akademi; Lappeenrannan teknillinen yliopisto; Svenska handelshögskolan; Taideyliopisto; Aalto-yliopistona toimiva Aalto-korkeakoulusäätiö; Tampereen teknillisenä yliopistona toimiva TTY-säätiö (kukin yliopisto on rekisterinpitäjä oman osarekisterinsä henkilötietojen osalta).

Taideyliopisto

Puhelin: +358 294 47 2000 (vaihde)
Postiosoite: PL 1, 00097 Taideyliopisto

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Vastaava opintopäällikkö
Sähköposti: opiskelijarekisteri@uniarts.fi
Puhelin: +358 294 47 2000 (vaihde)

3. Tietosuojavastaava

Katso tietosuojavastaavan yhteystiedot Taideyliopiston tietosuojasivulta.

4. Rekisterin nimi

Uraseurantakyselyiden rekisteri

Suomen yliopistoissa ylemmän korkeakoulututkinnon tai ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille sekä  tohtorin tutkinnon suorittaneille.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Uraseurantakyselyjen tarkoituksena on seurata yliopistosta valmistuneiden työuran alkuvaiheita ja työmarkkinatilannetta (ylemmän korkeakoulututkinnon tai alemman ns. päättyvän korkeakoulututkinnon, esimerkiksi lastentarhanopettaja tai farmaseutti, suorittaneiden osalta viisi vuotta valmistumisesta ja tohtorien osalta kolme vuotta) ja hyödyntää seurannassa saatua tietoa akateemisesti koulutettujen työuran alkua valottavissa tutkimuksissa, korkeakoulutuksen kehittämisessä ja opintojen ohjauksessa sekä tarjota opintoja suunnitteleville, opiskelijoille ja valmistuneille tietoa omien opintojen ja uran suunnittelua varten. Uraseurantakyselyssä näitä tietoja tuotetaan ja käytetään ilman vastaajien yksilöintitietoja yliopistokohtaisesti, yliopistojen välisessä yhteistyössä, yhteistyökumppanien kanssa sekä yleisesti tutkimuskäytössä Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kautta.

Käsittelyperuste: yleinen etu tai julkisen vallan käyttö tilastointitarkoitukseen yliopistolain (2009/558, 2 §; 87 §) mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan uraseurantakyselyn kohderyhmän (vastaajajoukon)

  1. taustatiedot: yliopisto, valmistumisvuosi, opintojen alkuvuosi, sukupuoli, ikä, kansalaisuus, äidinkieli, koulutusala, oppiaine, tutkinnon taso, tutkinnon laajuus, valintavuosi, asuinkunta, valmistumisajankohta, opiskelupaikkakunta, kirjoillaolon kesto, läsnäolon kesto, opinnnäytetyön arvosana ja -asteikko, mahdollinen kuolinpäivä, Suomesta muutto, muuttopäivä, kotikunta, oppiaine sekä tiedekunta.
  2. yksilöintitiedot: nimi, postiosoite ja -numero, valtio, opiskelijatunnus, vastaustunnus, puhelinnumero.
  3. vastaukset kyselyyn: uraseurantakyselyyn vastanneiden osalta kyseiset tiedot täydennetään heidän antamilla tiedollaan koskien heidän työelämään sijoittumisestaan, työllistymisen laatuun liittyviä tekijöitä ja valmistuneiden tyytyväisyyttä opintoihin työelämän näkökulmasta.

Vastaajan yksilöivää tietoa (opiskelijatunnus, nimi- ja yhteystiedot) ja tietoa kuolinpäivästä käytetään ainoastaan kyselyn lähettämisen yhteydessä ja em. taustatietojen yhdistämiseen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Vastaajajoukon tausta- ja yksilöintitiedot poimitaan keskitetysti valtakunnallisesta VIRTA-opintotietopalvelusta sekä täydentäviltä osin yliopistojen opiskelijatietojärjestelmistä (oppiaine, tiedekunta). Osoitetiedot täydennetään Väestötietojärjestelmästä ja puhelinnumero erilliseltä puhelinnumerotoimittajalta (Posti/Fonecta/muu). Sähköpostiosoitetiedot Taideyliopiston opintotietojärjestelmästä sekä asiakas- ja sidosryhmärekisteristä. Vastaustiedot saadaan kyselyyn vastanneiden vastauksista. Vastaajilla on mahdollisuus vastata paperisella kyselylomakkeella tai sähköisellä e-lomakkeella. Paperilomakkeiden tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään osarekisterinpitäjien toimeksiannosta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajaryhmät

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:

☐ Ei

☒ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:

Rekisteriä käsittelevät osarekisterinpitäjien toimeksiannosta Tampereen yliopiston tilastollinen tutkimuspalvelu TUPA sekä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Tieteen tietotekniikan keskus CSC Oy. tekee kohdejoukon poiminnan, yhteystietojen rikastamisen, vastauslinkkien luonnin ja sähköisten vastausten keruun sekä yhdistetyn aineiston raportoinnin. CSC käsittelee suoria henkilötietoja tiedonkeruun ajan ja kyselyaineistoa ilman suoria tietoja tulosten raportoinnissa. CSC luovuttaa henkilötiedot (yhteystiedot, taustatiedot ja vastaustunnukset) Tupalle kyselyn lähetystä, muistutuksia ja aineiston analyysiä varten.

Tampereen yliopiston tilastollinen tutkimuspalvelu Tupa koordinoi uraseurannan toteutuksen ja käsittelee henkilötietoja kyselyn lähetystä, analyysiä ja raportointia varten. Tupa luovuttaa kullekin yliopistolle heidän oman aineistonsa sekä yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden verkosto Aarresaarelle ja CSC:lle valtakunnallisen aineiston kyselyn valtakunnallista raportointia varten. Aineistot luovutetaan lisäksi ilman tunnistettavia henkilötietoja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD) arkistoitavaksi ja tarkemmin anonymisoitavaksi myöhempää tutkimuskäyttöä varten. Aineiston julkinen raportointi tehdään siten, ettei yksittäinen henkilö ole tuloksista tunnistettavissa.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

☒ Ei

☐ Kyllä, mihin:

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A manuaalinen aineisto

B sähköisesti käsiteltävät tiedot

11. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Vastaajan yksilöinnin mahdollistavaa tunnistetietoa säilytetään rekisterissä vain aineiston yhdistämiseen saakka ja tieto tuhotaan aineiston käsittelyn jälkeen. Tupa säilyttää eri vuosien aineistoja ilman suoria tunnistetietoja aikasarjojen laatimista varten 10 vuoden ajan.

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkistoon (FSD) tiedot tallennetaan anonymisoituina, joten niitä ei ole mahdollista yhdistää tiettyn henkilöön.

12. Tieto automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin olemassaolosta sekä tieto käsittelyn logiikasta ja merkityksestä rekisteröidylle

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien:

☒ Ei

☐ Kyllä, mihin:

13. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoja käytetään tilastollisia tarkoituksia varten. Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) nojalla oikeus tietojensa tarkastamiseen, oikaisuun, käsittelyn rajoittamiseen, käsittelyn vastustamiseen ja oikeus valituksen tekemiseen valvontaviranomaiselle.

  • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin): rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen: rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
  • Vastustamisoikeus: rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Kansallisen tietosuojalain tullessa voimaan näitä oikeuksia voidaan rajoittaa tilastollisten aineistojen keräämisen mahdollistamiseksi (HE 9/2018).