Tietosuojailmoitus: Arviointitutkimus sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille

Tutkimuksen nimi: Kertomuksellisten taitojen oppiminen reflektiivisen kirjoittamisenavulla –osallistumiskokemusten laadullinen arviointitutkimus sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisilla.

Pyyntö osallistua tutkimukseen

Sinua pyydetään mukaan tutkimukseen, jonka tavoitteena on tarkastella Reflektiivisen kirjoittamisen kurssin osallistujien kokemuksia kurssista.

Mukaan pyydetään yhteensä 20 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista.

Vapaaehtoisuus

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Voit kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen tai keskeyttää osallistumisen koska tahansa syytä ilmoittamatta ja ilman seurauksia. Ilmoita asiasta tutkijalle: elina.renko@uniarts.fi

Tutkimuksen kulku

Tutkimuksen tarkoitus on tarkastella osallistujien kokemuksia kurssista. Tutkimus koostuu kahdesta kirjallisesta tehtävästä (kurssin aluksi ja lopuksi, kesto 2x 15 minuuttia) ja yhdestä haastattelusta (kurssin lopuksi, kesto 60 minuuttia). Haastattelu tehdään etäyhteydellä. Haastattelija sopii kanssasi Sinulle parhaan haastatteluajankohdan. Haastattelussa ovat läsnä vain haastateltava ja haastattelija. Haastattelut nauhoitetaan, koska haastattelija ei ehdi kirjata puhetta ylös. Ääninauhan kuulevat vain haastattelija ja puheen nauhalta kirjaava tutkimusavustaja, joka ei näe haastateltavan nimeä tai sähköpostiosoitetta.

Tutkimuksen rahoitus

 Tutkimuksen rahoittavat Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Taideyliopisto.

Tutkimuksesta maksettavat korvaukset

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota, mutta jokaiselle osallistujalle annetaan 25 euron arvoinen kirjalahjakortti. Haastattelu antaa myös tilaisuuden pohtia kurssilla opittua ja auttaa kurssien kehittämisessä.

Tutkimuksen julkaisut

Tutkimuksesta laaditaan tieteellisiä julkaisuja sekä kongressi- ja seminaariesityksiä.

Rekisterinpitäjä(t) ja tutkimuksen tekijät

Tutkimus tehdään työsuhteessa Taideyliopistoon, jolloin rekisterinpitäjä on Taideyliopisto.

Taideyliopisto,
PL 1,
00097 Taideyliopisto,
Y-tunnus 2500305-6.

Taideyliopiston tietosuojavastaava: tietosuoja(at)uniarts.fi.

Vastuullinen tutkija: Elina Renko, puhelin: +358 44 525 8884, sähköposti: elina.renko@uniarts.fi

Kirjoittamisen maisteriohjelma, Teatterikorkeakoulu, PL 1, 00097 Taideyliopisto

Yhteyshenkilö(t)

Elina Renko, puhelin: +358 44 525 8884, sähköposti: elina.renko@uniarts.fi

Kirjoittamisen maisteriohjelma, Teatterikorkeakoulu, PL 1, 00097 Taideyliopisto

Jussi Valtonen, puhelin: +358 50 433 1790, sähköposti: jussi.valtonen@uniarts.fi

Kirjoittamisen maisteriohjelma, Teatterikorkeakoulu, PL 1, 00097 Taideyliopisto

Henkilötietojen käsittelijät

Elina Renko, tutkijatohtori
Jussi Valtonen, vieraileva professori
Tähän tutkimushankkeeseen palkattava tutkimusavustaja

Kuvaus henkilötietojen käsittelystä tieteellisessä tutkimuksessa (EU 2016/679 artiklat 13, 14 ja 30)

1. Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot

Tutkimuksessa sinusta kerätään seuraavia henkilötietoja:

  • nimitiedot
  • sähköpostiosoite
  • kyselyvastaukset (tarinan täydennystehtävä)
  • äänitallenne

Osallistujille on annettu mahdollisuus tutustua tähän tietosuojailmoitukseen ennen tutkimukseen osallistumista.

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste tutkimuksessa/arkistoinnissa (Arkistolaki 831/1994)

Käsittely on tarpeen tieteellistä, taiteellista tai historiallista tutkimusta taikka tilastointia varten ja se on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden (Tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 3 kohta)

3. Henkilötietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Tutkimuksessa tietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

4. Henkilötietojen suojaaminen

Tutkimuksessa käsiteltävät henkilötiedot suojataan käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa. Aineisto on pseudonymisoitu. Tiedonsiirto salataan siten, että aineisto siirretään litteroitavaksi ulkopuoliselle palveluntarjoajalle salatulla yhteydellä.

Tutkimuksesta ei ole tehty erillistä tietosuojan vaikutustenarviointia, eikä tietosuojavastaavaa ole kuultu vaikutustenarvioinnista, koska tämän tutkimuksen vastuullinen johtaja on tarkastanut, ettei vaikutustenarviointi ole pakollinen.

Tutkimusavustajien ja/tai henkilötietojen käsittelijöiden/yhteisrekisterinpitäjien kanssa on tehty sopimukset.

5. Tunnistettavuuden poistaminen

Suorat tunnistetiedot poistetaan suojatoimena aineiston perustamisvaiheessa (pseudonymisoitu aineisto, jolloin tunnistettavuuteen voidaan palata koodin tai vastaavan tiedon avulla ja aineistoon voidaan yhdistää uusia tietoja).

6. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusaineisto hävitetään 3 vuotta tutkimuksen valmistuttua.

Rekisteröidyn oikeudet

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn tarkoituksen toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa kuten, jos kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 20 artikla)

Sinulla on oikeus saada toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on mahdollista ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kuvatuista oikeuksista saatetaan tietyissä yksittäistapauksissa poiketa tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädetyillä perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Profilointi ja automatisoitu päätöksenteko

Tutkimuksessa henkilötietojasi ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena ei ole henkilökohtaisten ominaisuuksiesi arviointi, ts. profilointi vaan henkilötietojasi ja ominaisuuksia arvioidaan laajemman tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista, voit olla yhteydessä Taideyliopiston tietosuojavastaavaan (tietosuoja(at)uniarts.fi).

Taideyliopistossa oikeuksiesi käyttämiseksi voit aloittaa pyyntöprosessin olemalla yhteydessä Taideyliopiston IT-lähitukeen, help(at)uniarts.fi, tai tietosuojavastaavaan.

Myös tietoturvaloukkauksesta tai sen epäilystä ilmoitetaan Taideyliopiston tietosuojavastaavalle.

Sinulla on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkasi sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimiston ajantasaiset yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun toimiston sivustolta.