Säännöt – Teatterikorkeakoulun Alumnit ry

Säännöt määrittelevät yhdistyksen toimintaa.

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teatterikorkeakoulun Alumnit ry, ruotsiksi Teaterhögskolans Alumner rf. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä TeaK Alumnit, ruotsiksi TeaK Alumner. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen. Rekisteröintikieli on suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää yhteyttä Teatterikorkeakoulussa ja sitä edeltävissä teatterialan oppilaitoksissa opiskelleiden ja työskennelleiden kesken, pitää yhteyttä Teatterikorkeakouluun ja tukea sen pyrkimyksiä sekä lujittaa esittävien taiteiden asemaa yhteiskunnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, juhlia, seminaareja, luentoja ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, tiedottaa jäsenilleen Teatterikorkeakoulun toiminnasta ja tavoitteista sekä kiinnittää yhteiskunnan ja yleisön huomiota Teatterikorkeakoulun toimintaan ja kehittämiseen antamalla lausuntoja ja tekemällä aloitteita.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on opiskellut tai työskennellyt vakituisessa virka- tai työsuhteessa Teatterikorkeakoulussa tai sitä edeltävässä oppilaitoksessa.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen vuosikokous päättää varsinaisten jäsenten liittymismaksusta ja vuotuisesta jäsenmaksusta.

Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6 (kuusi) muuta varsinaista jäsentä sekä 2 (kaksi) varajäsentä. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuosittain hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa, ensimmäisenä vuonna erovuoroiset valitaan arvalla.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 3 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan ja tarvittaessa perustaa muitakin työryhmiä asioiden hoitoa varten.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, sähköpostitse tai yhdistyksen internetsivulla.

Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkioista.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
 10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3 /4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Teatterikorkeakoulun Alumnit ry, PL 163, 00531 Helsinki