Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Uniarts GINTL

UniArts GINTL-yhteistyön tavoite on laajentaa käsityksiä tiedosta ja tietämisestä taiteellisen ajattelun ja toiminnan kautta. Hanke monimuotoistaa oppimisen ja opetuksen prosesseja taiteisiin kiinnittyvien käytänteiden avulla. Kansainvälisessä hankkeessa luodaan avoin, globaali foorumi moninaisille dialogeille oppimisen ja opetuksen saralla.

Colorful Uniarts GINTL logo

Esittely

UniArts GINTL on tutkimusperustainen, taiteelliseen ajatteluun ja toimintaan nojaava projekti, jossa luodaan kansainvälisiä tutkimus- ja koulutuskumppanuuksia. UniArts GINTL -yhteistyössä taiteilijat, opettajat ja tutkijat kehittävät ja ylläpitävät vastuullisia kohtaamisia. Toimintaa ohjaa taidelähtöisyys ja kuunteleva dialogisuus.

Kestävää ja vastuullista tulevaisuutta rakentava taidepedagogiikka sekä toteutuakseen tarvitsee että toteutuessaan tuottaa tietoa kulttuurien välisestä toiminnasta. Taidelähtöisen ja kokemuksellisen työskentelyn avulla voidaan pysähtyä tarkastelemaan koulutuksen taustalla vallitsevia ajankohtaisia ja historiallisia ilmiöitä, kuten vallan jakautumista ja eettisiä ja ekologisia haasteita. Keskiössä ovat yhdessä tapahtuvan tiedonmuodostuksen mahdollisuudet.

Yhteistyön kartuttamaa ymmärrystä, toimintatapoja ja kokemuksia kootaan yhteen online-alustalle, joka julkaistaan vuonna 2024. Alusta esittelee hyviksi havaittuja käytäntöjä ja hankkeeseen osallistuneita toimijoita. Se luo tilaa jakamiselle, ja pyrkimyksenä onkin mahdollistaa uusien yhteistyön muotojen ja kumppanuuksien versoaminen.

Taiteellinen ajattelu ja taidepedagoginen osaaminen opetusta kehittämässä

UniArts GINTL hankkeen mahdollistamaa opintojaksopilottia esiteltiin Korkeakoulupedagogiikan päivillä Pedaforumissa Tampereella 7.6.2023. Heli Kauppila esitteli opetuksen ja tutkimuksen monimuotoisia kytköksiä konferenssiesitelmässään, joka pohjasi hänen kokemuksiinsa UniArts GINTL-hankkeen ja taidealojen yliopistopedagogisen koulutuksen vastuuhenkilönä. Presentaatiossa kestävää ja monimuotoista yliopistoyhteisöä pohdittiin kuulumisen, riittämisen ja kannattelevan orientaation näkökulmista.

Taiteelliseen ajatteluun ja taidepedagogiseen osaamiseen linkittyvä koulutuksen kehittäminen herätti konferenssissa kiinnostusta laajalti. Keskusteluissa tuotiin esiin yliopistopedagogisen koulutuksen mahdollisuuksia silloittaa yhteistyötä perustutkinto-opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden välillä.

Kokemuksia hankkeista jaettu Lapin yliopiston ja Taideyliopiston välillä

Lapin yliopiston Safinet verkoston Arts, Culture and Well-being -ryhmä kutsui Heli Kauppilan ja Marika Oreniuksen online-tapaamiseensa 24.5.2023. Etävierailun aikana jaettiin kokemuksia erilaisista koulutuskumppanuuksista ja yhteistyön rakentamisesta namibialaisten, suomalaisten ja tansanialaisten yliopistojen, opettajien ja tutkijoiden välillä. Heli ja Marika kertoivat UniArts GINTL-hankkeen vaiheista sekä havainnoistaan projektin johtamiseen, tiimityöskentelyyn ja työyhteisötaitoihin liittyen. Yhteisissä keskusteluissa esille nousivat muun muassa oman paikantumisen pohdinnan sekä avoimen kuuntelemisen tärkeys.

Korkeakouluopetuksen käytännöt ja epämuodollisen koulutuksen saanut opettaja

UniArts GINTL -hankkeen järjestämän Helsingin-vierailun aikana Suomenlinnassa pidettiin 19.4. seminaaripäivä neljää tansanialaista taidealan toimijaa edustavien vieraiden ja hankkeen suomalaisten opettaja-tutkijoiden välillä. Päivän aikana käsiteltiin sekä yliopistotasoista taideopetusta että niin sanotusti itseoppineiden taideopettajien asemaa. Mitä tapahtuu, kun itseoppinut taiteilija siirtyy opettamaan? Minkälaista pedagogiikkaa hän rakentaa omasta taidesuhteestaan ja kokemuksestaan käsin?

Taidepedagogiikan opetussuunnitelmien kehittäminen oli keskeistä useille vierailijoista. Päivän aikana tutustuttiinkin Taideyliopiston taidealojen yliopistopedagogisten opintojen (Yopeda) opetussuunnitelmaan ja opintojen rakenteeseen. Samaten keskusteltiin jo valmistuneille taiteilijoille suunnattujen taidealojen erillisten pedagogisten opintojen (Taipeda) käytänteistä ja toteutuneista kokonaisuuksista. Kiinnostusta ja kiitosta keräsi se, että sinänsä laajat aiheet, kuten eettinen toiminta, kestävyys, moninaisuuden huomioiminen ja vallan kysymykset, oli viety lähelle taideopettajan käytännön praktiikkaa.

Seminaaripäivän aikana jakauduttiin myös keskustelemaan niin sanotusti itseoppineen taiteilijan valmiuksista opettaa ja asemasta opettajana. Heti alkuun todettiin, että ainakin Tansanian kontekstissa ”itseoppinut” (englanniksi self-taught) antaa väärän kuvan. Tosiasiassa jostakin, jonkin yhteisön osana, jotain jo kokemaansa yhdistelemällä taiteilija on taitonsa ja käsityksensä ammentanut. Parempana käsitteenä pidettiin epämuodollisen koulutuksen saanutta taiteilijaa (informally trained).

Epämuodollisen koulutuksen saaneen taiteilijan asemaa korkeakoulujärjestelmässä tulisi parantaa. Pidettiin mahdollisena, että hän on opettanut itseään havainnoimalla ympäristönsä tapoja ja traditioita, mikä kannattelee muun muassa alkuperäiskansojen tai paikallisten taiteellisten ilmaisujen säilymistä. Epämuodollisen koulutuksen saanut taideopettaja ei välttämättä seuraa jäykkiä oppimisen arvioinnin järjestelmiä vaan pystyy soveltamaan oppimaansa epämuodollisissa ympäristöissä.

Haasteiksi niin Suomessa kuin Tansaniassa nimettiin epämuodollisen oppineisuuden tunnustaminen korkeakoulutasoisissa järjestelmissä. Muodollisen taidepedagogisen koulutuksen uskottiin kuitenkin hyödyttävän jo epämuodollisesti taideopetuksen parissa toimivaa: Koska niin sanotusti itseoppineen taideopettajan ajateltiin tehneen opetuksestaan omanlaistaan, muodollisen koulutuksen uskottiin tarjoavan moninaisia, vaihtoehtoisia tapoja opettaa. Toiseksi tärkeäksi anniksi nimettiin ajan ja tilan antaminen sille, että taiteilija-opettaja reflektoi sitä, miten häntä on opetettu ja miten hän on oppinut, ja löytää tähän rinnalle vaihtoehtoisia näkökulmia.

Tansanialaisten toimijoiden vastavierailu Taideyliopistoon

Taideyliopistolla oli ilo vastaanottaa joukko taiteilijoita, taideopettajia ja taiteilija-tutkijoita Tansaniasta 17.–21.4. UniArts GINTL -hankkeen kutsumat taiteilija-opettajat edustavat tahoja, kuten University of Dar es Salaam, Creative Arts; TaSUBa (Bagamoyo Institute of Arts); Action Music Academy Tanzania; Alama Art and Media Production, sekä Nafasi Art Space. Kahdeksanpäiväinen vierailu piti sisällään tutustumista Taideyliopiston toimintaan, esitelmiä tansanialaisten yhteistyötahojen toiminnasta sekä suomalaisissa kulttuurikohteissa vierailemista.

Vierailijat edustivat eri taidealoja ja useat heistä yhdistelivät työssään eri taidealojen käytäntöjä, joten vierailulla tutustuttiin monipuolisesti kaikkiin Taideyliopiston akatemioihin. Sibelius-Akatemia toivotti vieraat tervetulleiksi muun muassa musiikkikasvatuksen ja global music -ohjelmien ryhmien musisoinnilla. Vierailijoista multi-instrumentalisti ja esiintyjä Kauzeni Lyamba piti avoimen workshopin Musiikkitalolla.

Kuvataideakatemiassa tutustuttiin tuolloin rakenteilla olleeseen Kuvan kevääseen ja sattumalta myös muun muassa pigmenttitutkimukseen. Teatterikorkeakoululla tavattiin opetus- ja hallintohenkilökuntaa ja saatiin lyhyt työpajamuotoinen kosketus esittävien taiteiden taiteellisen tutkimuksen praktiikkaan. Monipäiväisten keskustelujen aikana ehdittiin sivuta monia aiheita kansainvälisten opiskelijoiden mahdollisuuksista kunkin maan paikallisiin kuvanveistomateriaaleihin.

Vaikka huhtikuinen sää ei suoranaisesti hivellyt lämmöllä tai vehreydellä, Taideyliopisto ja Helsinki koettiin kuuleman mukaan vastaanottavaisiksi ja ystävällisiksi ympäristöiksi.

Vierailu oli osa koulutuskumppanuuksien rakentamista Dar es Salaamin ja Bagamoyon suuntaan. Yhteistyö jatkuu niin etäyhteyksin kuin tulevien vierailujen muodossa.

Yliopistopedagogiikan pilotin esittely tutkimuskahveilla

Taideyliopiston UniArts GINTL -projektin satoa esiteltiin GINTL-verkoston (The Global Innovation Network for Teaching and Learning) tutkimuskahveilla 7.3.

Hankkeen johtajat Heli Kauppila ja Marika Orenius kertoivat syksyllä 2022 toteutuneesta yliopistopedagogiikan pilotista. Tällöin taidealojen yliopistopedagogisiin opintoihin kehitettiin uusi opintojakso tutkimusprojektin teemojen, kuten kansainvälisten kumppanuuksien ja dekolonisaation, pohjalta. Opintojakso mahdollisti yhteistyön eri akatemioiden ja koulutusohjelmien opettajien ja tutkijoiden kesken, ja myös tutkinto-opiskelijat toimivat kokonaisuudessa asiantuntijoina.

Tutkimuskahveilla pilotti herätti paljon keskustelua ja kiinnostusta muiden GINTL-toimijoiden kesken (GINTL Afrikka, GINTL Intia ja GINTL Kiina). Huomionarvoisana pidettiin sitä, miten meneillään oleva tutkimus tuotiin opetuksen yhteyteen. Opintojakso korosti myös yliopistopedagogisten opintojen roolia yliopiston eri toimijoiden yhteen tuomisessa.

Linkki GINTL-verkoston tutkimuskahviarkistoon.

Taidepedagogiikka pysähtymisen ja joutilaisuuden mahdollistajana

Yhdenvertaisuus edellyttää dialogia yhteistyötahojen välillä. Näin ollen hankkeen lähtökohdiksi ei otettu ennalta valittuja opetussisältöjä tai tutkimusaiheita vaan pysähdyttiin tarkastelemaan niitä traditiosta nousevia ja ajankohtaisia ilmiöitä, jotka vaikuttavat kasvatuksen, opetuksen ja taiteen tekemisen taustalla.

Syystalvella 2022 Teatterikorkeakoululla järjestetyssä ELIA-verkoston konferenssissa Heli Kauppila, Marika Orenius ja Katja Thomson toteuttivat osallistavan session, jossa ajankohtaisia kysymyksiä ja opetuksen tiloja lähestyttiin joutilaisuuden näkökulmasta ja taidelähtöisesti reflektoiden. Mylly-rakennuksen kattoikkunoiden alta päädyttiin Kookoksen puolelle lämpimästi ja hämärästi valaistuun studioon, jossa kirjallisten ohjeistusten kautta mahdollistui pysähtyminen, hidas pohdinta ja pehmeä toiminta.

Tutustu tarkemmin ELIA 2022: No Stone Unturned -konferenssiin (englanniksi). Sivulta löytyy muun muassa konferenssin ”aftermovie”.

Kansainvälisten suhteiden rakentaminen

Lokakuussa 2022 hankkeen edustajat Taideyliopistosta vierailivat Dar es Salaamissa, Tansaniassa. Matkalla yliopiston lehtori Heli Kauppila, lehtori Marika Orenius sekä muut hankkeen edustajat tapasivat paikallisia taidealan toimijoita. Tapaamisiin osallistuivat muun muassa University of Dar es Salaam Creative Arts, Bagamoyo College of Arts, Action Music Academy Tanzania sekä Alama Art and Media Production.

Taidealojen yliopistopedagogisen koulutuksen opintojakson teemoina antirasistinen pedagogiikka ja yliopiston dekolonisaatio 

Osana UniArts GINTL-hankkeen ja taidealojen yliopistopedagogisen koulutuksen yhteistyötä kehitettiin opintojakson pilotti, joka toteutui syksyllä 2022. Pilottiopintojakson tavoite oli tutustuttaa opettajat ja tutkijat kriittisiin ja dekolonialistisiin teorioihin ja menetelmiin.

Seminaari tiedonmuodostuksen dekolonisaatiosta – ja kiinnostava ngoma

Toukokuussa 2022 UniArts GINTL järjesti Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa seminaarin Co-Creating Decolonized Knowledges Through Arts, vapaasti käännettynä “Yhteisluomassa dekolonisoitua tietoa taiteella”.

Tapahtumassa dekolonisoimisen praktiikoita ja tiedon dekolonisoimista lähestyttiin luentojen, osallistavien sessioiden ja jakamisen muodossa. Yleisössä kiinnostusta herätti toistuvasti bantukielinen ngoman käsite. Ngoma on kulttuurin muoto, joka viittaa moneen: tanssiin, soittamiseen, erityisesti perkussiosoittimiin, elämäntilanteiden juhlistamiseen, sekä yleiseen ajatukseen kaikkien taidemuotojen läsnäolosta yhdessä samassa tilanteessa. Ngomaa pidettiin lupaavan holistisena lähestymistapana, jolla vastustaa länsimaisen taideopetuksen tarvetta erotella eri taiteenlajit ja taiteenlajien osatekijät toisistaan.

Tapahtuman esitelmijöinä, fasilitaattoreina ja panelisteina toimivat muuan muassa Heli Kauppila, Taideyliopiston yliopistopedagogisen koulutuksen vastuuopettaja; Marika Orenius, lehtori ja tutkija Kuvataideakatemiasta; Katja Thomson, musiikkikasvatuksen lehtori ja tutkija; Alemanji Aminkeng Atabong, Åbo Akademin Social Exclusion -maisteriohjelman johtaja ja vanhempi yliopistonlehtori; Kauzeni Lyamba, multi-instrumentalisti ja opettaja; Kasheshi Makena, muusikko ja Sibelius-Akatemian vieraileva opettaja; ja Heidi Seppälä, koreografi ja tanssinopettaja. Iltapäivä käynnistyi Venhe-yhtyeen soitolla.

Katso tästä seminaarin oma sivu (englanniksi).

Hankkeen nimi

UniArts GINTL

Ajankohta

01/2021-12/2024

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tiimi

Heli Kauppila
Tanssitaiteen tohtori, yliopistonlehtori, yhteisjohtaja UniArts GINTL, heli.kauppila@uniarts.fi +358 40 7104205

Marika Orenius
Taiteen tohtori, taidepedagogiikan lehtori (Kuvataideakatemia), yhteisjohtaja UniArts GINTL, marika.orenius@uniarts.fi +358 50 4707289

Tarja Pitkänen-Walter
Kuvataiteen tohtori, maalaustaiteen professori (Kuvataideakatemia), asiantuntija UniArts GINTL, tarja.pitkanen-walter@uniarts.fi, +358 50 3844318

Kenneth Siren
Teatteritaiteen tohtorikoulutettava, taidealojen pedagogisten koulutusten lehtori, asiantuntija UniArts GINTL, kenneth.siren@uniarts.fi, +358 50 4315753

Lisätietoa hankkeesta

Lue lisää korkeakoulujen strategisen perusrahoituksen kansainvälisyysohjelmasta opetus- ja kulttuuriministeriön sivustolta.