Taiteellista dialogia kaupunkiympäristössä

Taiteellisessa tutkimuksessaan (2014-2021) Mari Martin tekee taidetta kaupunkiympäristöissä yhteistyössä muiden kanssa. Samalla hän pohtii ja koettelee dialogin käsitettä.

Vanhoja, ympärikäännettyjä veneitä joutomaalla satamamaisemassa rannalla.
Kuva: Mari Martin

Esittely

Hankkeessa tarkastellaan ihmisen ja kaupunkiympäristön välistä suhdetta esittävän taiteen näkökulmasta. Hanketta toteuttava teatteritaiteen tohtori Mari Martin luo esitystaiteilijana olosuhteita eri aistien välityksellä tässä ja nyt ruumiillisesti tapahtuvalle kokemiselle ja osallistumiselle. Tässä hankkeessa tällaisia olosuhteita on luotu kaupunkiympäristöissä, yhteistyössä eri alojen taiteilijoiden kanssa. Tutkimusta ovat rahoittaneet eri vaiheissa Taideyliopisto, Svenska Kulturfonden ja Helsingin kaupunki. 

Alkuperäinen lähtökohta tutkimukselle oli tarve työskennellä kaupunkiympäristössä ja kysyä samalla, miten ajatus dialogista istuu kaupunkiympäristöön ja voiko sen kanssa päästä dialogiseen suhteeseen ja millainen dialogin osapuoli se on. Tutkimustarpeeseen liittyi huoli kaupunkiympäristöstä, joka toimii elinympäristönä koko ajan suuremmalle joukolle ihmisiä. Kaupunkiympäristö kaipasi mittaavan ja laskelmoivan tarkastelun rinnalle toisenlaisia lähestymistapoja. Tutkimuksen edetessä mukaan tuli pian tarve löytää ekologisesti ja eettisesti kestäviä tapoja elää ja toimia ajatellen samalla koko yhteistä planeettaa.

Hankkeen yhteistyöprojektit

  1. Kollaboratiivinen työskentely Mustankivenpuistossa, Helsingin Vuosaaressa 2014–2015, työskentelyn aikana toteutettu paikkasidonnainen esitys On the Rocks ja työskentelystä koottu näyttely ”Kiven taju” Vuotalon galleriaan 2016. Työryhmä: tanssijat Pirkko Ahjo ja Erja Asikainen, Mari Martin.
  2. Ajauksia-taiteilijaryhmän jäsenyys vuodesta 2018 alkaen. Ryhmä on erikoistunut aistiretkien toteuttamiseen kaupunkiympäristössä. Ryhmässä toimii eri taiteenalojen edustajia periaatteinaan demokraattisuus ja kollegiaalisuus. Ryhmä testaa toiminnassaan anonyymiutta. Ryhmä oli mukana Taideyliopiston luotsaamassa Research Pavilion #3 -projektissa 2018–2019, johon osallistui 50 taiteilija-tutkijaa ympäri maailmaa.
  3. Hankkeen päätösprojekti vuodelle 2021: Huomaamaton -yhteisinstallaatio ja tutkimusprojekti yhteistyössä kuvataiteilija, tutkijatohtori Marjatta Ojan kanssa. Ojalla on meneillään post doc -tutkimushanke ”Taiteilija-aktivisti post-fossiilisessa murroksessa”, jossa hän tarkastelee kuvataiteilijoiden uusia toimintamahdollisuuksia nykyisessä muutttuvassa maailman tilanteessa.

Kysymykset

Tutkimushankkeessa esitetyt kysymykset ovat liittyneet ihmisen ja ympäristön väliseen suhteeseen.  Ihmisen ja kaupunkiympäristön välisen suhteen luomisen keinoiksi ovat nousseet aistimiseen, havainnoimiseen ja kohtaamiseen liittyvät työtavat ja harjoitteet. Dialogin sijasta toimintaa ja tapahtumista on katsottu kohtaamisena ja vuorovaikutuksena. Taiteellisessa tutkimuksessa taiteellinen käytäntö ja teoria asettuvat vuoropuheluun. Sen myötä myös tutkimuskysymykset muotoutuvat, täsmentyvät ja muuttuvat työn edetessä. Tulevan osaprojektin suhteen hankkeessa kysytään tässä vaiheessa:

  1. Miten kaupunkiympäristö avautuu taideteoksen kehkeytymiseen osallistuville ja mitä merkityksiä he antavat kaupunkiympäristöä koskeville aistimuksilleen ja kokemuksilleen? 
  2. Millaista kohtaamista ja vuorovaikutusta tiettyyn ympäristöön sitoutunut yhteisinstallaatio mahdollistaa?

Kysymyksillä pureudutaan teoksen kehkeytymiseen osallistuneiden – taiteilijoiden ja heidän kutsumiensa vierailijoiden ja muiden mukaan tulleiden – ajatuksiin ja kokemuksiin osallistumisestaan. Toiseksi halutaan tutkia, miten osallistujien ajatukset ja kokemukset kommunikoivat taideteoksessa ja miten ne haastavat uusiin pohdintoihin ja uusiin osallistumisen muotoihin. Lisäksi halutaan tarkastella valittua työmuotoa, yhteisinstallaatiota, sen kannalta, millaisia kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tasoja sen valmistaminen mahdollisti. Kysymysten avulla tutkitaan, mitä ja keitä kohdattiin ja millaisia ajatuksia ja millaista toimintaa kohtaamiset synnyttivät. 

Tulokset

Maailmanlaajuisen pandemian myötä kaupunkiluonnosta on tullut ihmisille monella tavalla tärkeä selviytymisen keino. Tutkimushankkeessa muodostuva tieto syntyy nyt tilanteeseen, jossa monet ihmiset ovat luomassa uudenlaista suhdetta kaupunkiympäristöön. Tutkimustieto koskettanee paljon useampia kuin mitä tutkimushankkeen alussa saattoi odottaa.  

Tutkimuksen tuloksina tähän mennessä syntyneet toisenlaiset lähestymistavat ovat kokonaisvaltaisia, ruumiillisia, aistimiseen ja kohtaamiseen perustuvia työtapoja ja toimintatapoja. Niihin liittyy ja niistä seuraa kuuntelemista, hiljentymistä, hidastamista, herkistymistä ja avautumista.

Tutkimus auttaa hahmottamaan, miten ihminen voi luoda ja syventää suhdettaan kaupunkiympäristöön, miten eri tavoilla kaupunkiympäristöön voidaan suhtautua, millaisia kokemuksia kaupunkiympäristöt antavat ja mikä merkitys sillä kaikella voi olla. Tutkimus tuo samalla tietoa siitä, mitä merkitystä on sillä, että kaupunkiympäristöön kiinnitetään huomiota erityisesti taiteen näkökulmasta.

Tutkimuksessa paneudutaan lisäksi dokumentaation kysymykseen. Se avaa samalla näkymän erityisesti esittävään taiteeseen ja sen erityispiirteisiin. Keskeinen kysymys on, miten tutkiva esitystaiteilija voi kehittyä elävän esityksen tekijänä ja tutkijana, kun hän tuottaa koko ajan dokumentaatiota, joka on jotakin muuta kuin esittävän taiteen tässä ja nyt -tilanne. Kysymys vain korostuu, kun esittävän taiteen tekijä asettuu yhteistyöhön muiden taiteenalojen tekijöiden kanssa: kysymykset dokumentaatiosta voivat olla kaukana toisistaan. Dokumentaatiota pohdittaessa päästään käsiksi samalla toiseen haasteeseen: miten elävän esityksen tekijä voi tehdä omaa osaamistaan muiden alojen kollegoille tiettäväksi, kun osaamisalueesta, elävästä esityksestä, ei jää jäljelle mitään, jota voisi tarkastella tai johon voisi vedota. Hankkeessa pohditaan lisäksi, miten ymmärtää elävä sekä elävä esitys ja tapahtuma.  

Syntyvää tutkimustietoa voivat käyttää hyväkseen muut taiteilijat ja tutkijat sekä myös poliitikot ja päättäjät mahdollistaakseen esimerkiksi parempaa kaupunkielämää. Tutkimustuloksena toimii myös toimintaohjeistus, johon kertyy vuosien aikana käytännössä löydettyjä työtapoja, harjoitteita ja tehtäviä. Kuka tahansa voi ottaa niitä käyttöönsä. Toimintaohjeita löytyy blogista This also performance -blogikirjoitusten yhteydessä.

Hankkeeseen liittyvät julkaisut

(Tulossa:) Martin, Mari 2020. Aina uudesti syntyvä hetkellinen yhteisö. Teoksessa Lea Kantonen & Sari Karttunen (toim.) Yhteisötaiteen etiikka (työnimi). Taideyliopisto, Helsinki. (Tutkimusartikkeli, vertaisarvioitavana.)

Martin, Mari 2020. Sensory Excursion as a Site of Encounter. In Mika Elo, Henk Slager and Tero Heikkinen (eds.) Ecologies of Practice. RUUKKU #14. Publication in artistic research. (Peer-reviewed research exposition.)  

Ajauksia artist group 2020. Sensory Experiences – A Perceiving, Encountering and Articulating Body in Urban Space. Edited by Mari Martin. CARPA 6 Conference publication on artistic research. University of the Arts Helsinki and Kiasma. (Research article.) The Artistic Research Performs and Transforms: Bridging Practices, Contexts, Traditions and Futures

Martin, Mari 2017. Dialogissa kaupunkiympäristön kanssa. Teoksessa Annette Arlander, Laura Gröndahl & Marja Silde (toim.) Tekijä – teos, esitys ja yhteiskunta. Teatterintutkimuksen seuran verkkojulkaisusarja Näyttämö ja tutkimus 6. (Vertaisarvioitu tutkimusartikkeli.)

Linkit

Research Pavilion #3 -projekti

Research Pavilionin näyttelyyn osallistuminen:  Research Pavilion #3 Info Lab ja Universes in Universe website

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Taiteellista dialogia kaupunkiympäristössä

Ajankohta

01/2014-12/2021

Rahoittaja

Taideyliopisto, Svenska Kulturfonden & Helsingin kaupunki

Yhteyshenkilöt

Mari Martin
mari.martin@uniarts.fi ja
marimartin618@gmail.com

Lisätietoa hankkeesta

www.marimartin.net