Ohje avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksille

Tutustu avoimen yliopiston yhteistyöohjeeseen.

Yleistä

Taideyliopiston avoimen yliopiston opetuksessa on opetustarjontaa kaikkien akatemioiden koulutusohjelmien aloilta (Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu, Kuvataideakatemia). Avoimen yliopiston tarjontaan kootaan erikseen 1˗40 opintopisteen laajuisia Taideyliopiston akatemioiden tutkintovaatimusten mukaisia opintokokonaisuuksia ja -jaksoja. Pidemmät opintokokonaisuudet voivat jatkua lukukaudesta toiseen ja lyhyempiä opintojaksoja toteutetaan lukukausittain. 

Yhteistyösopimus

Yhteistyöstä laaditaan kirjallinen sopimus. Sopimus tehdään sen jälkeen, kun opetuksen toteuttamisesta on kaikilta muilta osin sovittu. Kahtena kappaleena tehdyn yhteistyösopimuksen allekirjoittavat molemmat yhteistyöosapuolet. Yhteistyöoppilaitos on oikeutettu järjestämään vain sopimuksessa kirjattuja opintoja. 

Opetuksen suunnittelu ja käytännön toteutus

Opetuksen sisällön suunnittelun ja opettajien valinnan tekee Taideyliopiston Avoin kampus kuultuaan ao. koulutusohjelman/aineryhmän edustajaa. Pääsääntöisesti alustava yhteydenotto opettajiin tapahtuu Avoimen kampuksen toimesta, mutta yhteistyöoppilaitos voi myös ehdottaa opettajaa. Opinnot ja opettajat hyväksyy Taideyliopiston kyseisestä oppiaineesta vastaava akatemia. 

Yhteistyöoppilaitoksen tehtäviin kuuluvat kaikki opetuksen käytännön toteutukseen kuuluvat järjestelyt: markkinointi, ilmoittautumiset ja opetuksen käytäntöjen toteutus. Oppilaitos vastaa myös opettajien palkoista ja matkakuluista.   

Palkkiot

Taideyliopiston avoimen yliopiston opintoja ohjelmaansa sisällyttävä yhteistyöoppilaitos vastaa opettajan palkkioista, matkoista ja opetuskäytännöistä. Taideyliopiston opetuksesta on yhteistyöoppilaitosten opetustoteutuksissa ehdottomasti noudatettava yliopiston ohjeistuksen mukaisia palkkioita. Palkkion suuruus määritellään opetuksesta vastaavan akatemian voimassa olevan palkkiopäätöksen mukaisesti.

Rekisteröinti- ja hallintomaksut

Yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävässä opetuksessa Taideyliopisto hyväksyy opettajat ja rekisteröi opiskelijat ja suoritukset, yhteistyöoppilaitos hallinnoi ja vastaa kustannuksista (opettajien palkat, matkat ym.). Taideyliopisto laskuttaa yhteistyöoppilaitokselta hallintomaksun opiskelijamäärän mukaan. 

Hallintomaksu/ opiskelija

 • 1–3 op  20€
 • 4–6 op  30€
 • 7–10 op  40€
 • 11–25 op  50€
 • 26–40 op  80€
 • 41–50 op  100€

Opiskelijarekisteri

Taideyliopiston avoimen yliopiston opintoja yhteistyöoppilaitoksessa suorittaville opiskelijoille luodaan opinto-oikeus Taideyliopiston opiskelijarekisteriin. Tätä varten Avoimelle kampukselle on toimitettava rekisteröintiin vaadittavat henkilötiedot. Yhteistyöoppilaitokselle toimitetaan linkki Lyyti-järjestelmään ja yhteistyöoppilaitos huolehtii, että opiskelijat saavat tämän linkin ja täyttävät sähköisen lomakkeen.   

Opintosuoritusilmoitukset  

Yhteistyöoppilaitos toimittaa opiskelijoiden jaksokohtaiset suoritustiedot Avoimelle kampukselle. Yhteistyöoppilaitoksen vastuulla on huolehtia, että opettaja toimittaa allekirjoitetun listan tarkistettuaan opintojakson suoritukset. 

Yhteistyöoppilaitos käyttää ensisijaisesti Avoimen kampuksen tarjoamaa suoritusilmoituspohjaa.  

Yhteistyöoppilaitos tarkistaa, että suoritusilmoituksen tiedot täsmäävät sopimuksen tietoihin ja että siitä löytyy   

 • opintojakson/-kokonaisuuden nimi   
 • opintojakson koodi (mikäli sopimuksessa)   
 • opintopistemäärä   
 • suorituspäivämäärä   
 • opiskelijan etu- ja sukunimi  
 • arvostelu: hyväksytty/hylätty, tai arvosana asteikolla 0˗5 (ei rasteja, viivoja tai muita epäselviä merkintöjä)   
 • hyväksyvän opettajan allekirjoitus ja nimenselvennys (skannattuna tai sähköinen esim. kuittaus opettajan sähköpostista)   

Suoritusilmoituksessa ei tule olla opiskelijan muita henkilötietoja (kuten henkilötunnus).   

Suoritusilmoitus on lähetettävä neljän viikon kuluessa suorituksesta opinnoista Taideyliopiston Avoimelle kampukselle sähköpostilla: avoin.oppilaitokset@uniarts.fi 
  

Avoimen kampuksen virkailija kirjaa suoritukset kahden viikon sisällä niiden vastaanottamisesta, pois lukien lomakausina (joulu-uusivuosi ja heinäkuu). Mikäli suoritusten kirjaamista pyydetään kiireellisesti (alle kahden viikon kuluessa niiden toimittamisesta), tästä tulee olla yhteydessä vähintään kaksi viikkoa etukäteen.   

Yhtä opiskelijaa kohden lähetetään Avoimelle kampukselle vain yksi suoritusilmoitus / opintojakso. Jos opintojakson suoritusilmoitus on jo lähetetty muun ryhmän osalta ja yksittäinen opiskelija suorittaa kyseisen opintojakson jälkikäteen, on ehdottoman tärkeää, että lähetetään kokonaan uusi suoritusilmoitus, joka koskee vain yksittäisen opiskelijan suoritusta. 

Opintosuoritusotteet

Kun opiskelija on kirjattu opiskelijarekisteriin ja suoritustiedot on kirjattu, hän voi pyytää tarvitessaan opintosuoritusotetta sähköpostitse osoitteesta: avoin.oppilaitokset@uniarts.fi 

Avoin kampus toimittaa pyydettäessä vähintään 20 op:n laajuisen opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaneiden opiskelijoiden opintosuoritusotteet skannattuina yhteistyöoppilaitokseen opiskelijoille toimitettavaksi. Huomioitava, että opintosuoritusotteita ei voida toimittaa ennen kuin viimeiset opintosuoritukset on viety rekisteriin. Yhteistyöoppilaitos ilmoittaa lukukauden alkaessa sähköpostitse, milloin toimittaa opintokokonaisuuden viimeisen opintojakson suoritusilmoituksen ja milloin toivoo saavansa opintosuoritusotteet.  

Opintojen suoritustavat

Taideyliopiston avoimen yliopiston opintojen suorittamistapa vaihtelee opintojakson sisällön mukaan. Yleisimmät käytössä olevat suoritustavat:   

 • Taiteen käytännön opetuksessa suorituksen saa joko aktiivisesta opetukseen osallistumisesta tai esityksestä, ryhmädemonstraatiosta tai vastaavasta.  
 • Historia- ja teoria-aineissa suoritustapa voi olla joko luentopäiväkirja, portfolio, essee tai loppukuulustelu.  
 • Analyysijaksot voidaan suorittaa kirjallisin analyysein ja ryhmäkeskusteluin. 

Verkkomateriaalien käyttö

Taideyliopiston julkaisemat verkko-oppimateriaalit ovat käytettävissä yhteistyöoppilaitoksen toteuttamilla Taideyliopiston avoimen yliopiston opintojaksoilla. Verkko-oppimateriaalit löytyvät Taideyliopiston verkkosivuilta osoitteesta: https://www.uniarts.fi/yleistieto/digitaaliset-oppimateriaalit/.  

Opetuksen markkinointi

Opintojen markkinoinnissa on ilmoitettava, että opinnot toteutetaan Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaisina. Yhteistyöoppilaitos markkinoi opintoja aktiivisesti ja tarvittaessa kohdennetusti. Taideyliopisto on tarvittaessa apuna markkinoinnissa. Yhteistyössä järjestettävä opetus on mukana Avoimen kampuksen avoimen yliopisto-opetuksen markkinoinnissa (kurssikalenteri ja uutiskirjeet).