Ohjeet DocMus-tohtorikoulun julkaisuja -sarjan artikkelien arvioitsijoille

Lue ohjeet DocMus-tohtorikoulun julkaisuja -sarjan artikkelien arvioimiseen.

Ottaessaan vastaan vertaisarviointitehtävän asiantuntija vahvistaa ymmärtävänsä seuraavat periaatteet ja sitoutuu niihin:

 • Asiantuntija ei voi toimia vertaisarvioitsijana, jos hän on esteellinen. Linjauksessa noudatetaan Suomen Akatemian, Suomen tiedekustantajien liiton ja TENKin ohjeistusta.
 • Kaikki arvioitavat käsikirjoitukset ovat luottamuksellista aineistoa. Niistä ei saa keskustella eikä niitä saa näyttää ulkopuolisille.
 • Julkaisemattoman käsikirjoituksen sisältöä ei saa käyttää omaksi edukseen.

Asiantuntijalausunnon tarkoituksena on auttaa päätoimittajaa ja toimituskuntaa päättämään tarjotun käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Kopio lausunnosta tai sen tiivistelmä lähetetään aina myös kirjoittajalle.

Asiantuntija kirjoittaa lausunnon, joka ottaa perustellen kantaa käsikirjoituksen ansioihin ja puutteisiin sisällön, rakenteen, mahdollisen kuvituksen ja muiden huomionarvoisten seikkojen osalta. Tyypillinen arviolausunto on pituudeltaan 2–6 liuskaa, ja se lähetetään päätoimittajalle sovitun aikataulun mukaisesti,. Asiantuntijan toivotaan käyttävän arviossaan seuraavaa asteikkoa:

 • Käsikirjoitus on julkaistavissa sellaisenaan
 • Käsikirjoitus on julkaistavissa esitetyin pienin korjauksin
 • Käsikirjoitus on hyväksyttävissä, jos siihen tehdään esitetyt merkittävät muutokset ja korjaukset
 • Käsikirjoitus suositellaan hylättäväksi (perustelut)

Arviointia tukevat esimerkiksi seuraavat kysymykset (välttämättömät kohdat lihavoitu):

 • Esitelläänkö tutkimuskysymys, aineisto ja menetelmät ymmärrettävästi ja riittävällä tarkkuudella?
 • Tunteeko kirjoittaja lähteet ja aihepiirinsä kirjallisuuden ja hyödyntääkö sitä riittävästi ja luotettavasti? Tarvittaessa suositukset uudesta lähdekirjallisuudesta.
 • Huomiot tekstin rakenteesta ja kielestä.
 • Tekeekö kirjoittaja tekstissään sen, mitä johdannossa lupasi, ja tukeeko aineisto päätelmiä?
 • Mikä on tulosten omaperäisyys ja uutuusarvo suhteessa aiempaan tutkimukseen?
 • Mikä on kirjoituksen mahdollisen kuvituksen ja tekstin suhde, ovatko kuvat informatiivisia ja tarpeellisia?
 • Onko käsikirjoitus ymmärrettävä lähinnä kyseistä tieteenalaa tunteville vai laajemminkin akateemiselle tai suurelle yleisölle?

Asiantuntijalausunto kirjoitetaan rakentavastikannustavasti ja perustellusti ottaen huomioon, että kirjoittajien tyylit ovat erilaisia ja moniäänisyys kuuluu tutkimukseen. Jos asiantuntija pitää käsikirjoituksen teoreettista viitekehystä, tutkimuskirjallisuutta, lähdeaineistoa tai menetelmiä puutteellisina, hänen on tarkoitus auttaa kirjoittajaa konkreettisilla ehdotuksilla käsikirjoituksen parantamiseksi.

Lausunnossa on tuotava esiin käsikirjoituksen päällekkäisyys aiemmin julkaistun aineiston kanssa, sekä mahdolliset epäilyt plagioinnista tai puutteista viitteiden ja lähteiden merkinnän suhteen.

Lausunnosta ei makseta palkkiota, mutta asiantuntija-arviointitehtävät lasketaan tieteelliseksi ansioksi.