Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitokset

Tarjoamme kesäyliopistoille, kansalais- ja kansanopistoille sekä muille oppilaitoksille mahdollisuuden järjestää Taideyliopiston opetussuunnitelmien mukaista avointa yliopisto-opetusta.

Opetuksen toteuttaminen

Ennen opintojen järjestämisoikeuden hakemista on erityisen tärkeää selvittää opintojen tarve ja kysyntä alueella/paikkakunnalla. Yhteistyöoppilaitos vastaa opetuksen käytännön toteutukseen kuuluvista järjestelyistä: markkinointi, ilmoittautumiset ja opetuksen käytännön toteutus. Oppilaitos vastaa myös opettajien palkoista, matkakuluista ja muista toteutuskustannuksista. Taideyliopiston avoin kampus vastaa opetuksen sisällön suunnittelusta ja vahvistaa opettajat.

Tutustu oppilaitosyhteistyön periaatteisiin

Esimerkkejä opinnoista

Alla joitakin esimerkkejä opinnoista, joiden lisäksi voimme tarjota myös opintojaksoja ja -kokonaisuuksia myös muista oppiaineistamme. Kysy lisää osoitteesta avoin@uniarts.fi.

Musiikki

Varhaisiän musiikkikasvatus (3 op) 

Lastenmusiikkikurssi (3 op) 

Jazzlauluohjelmisto: jazzstandardit (3 op)

Brazil Jazz – bossa nova ja samba osana jazzlauluilmaisua (3 op)

Jazzlaulun perusteet (3 op)

Musiikkiterapian perusopinnot (40 op)  

Järjestämisoikeutta voi hakea myös musiikkiterapian opintokokonaisuuden seuraaville yksittäiselle jaksolle: 

Johdatus musiikkiterapiaan (5 op) 

Musiikkipsykologia I (5 op)

Taidejohtaminen ja yrittäjyys

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 op)

Järjestämisoikeutta voi hakea myös luovan liiketoiminnan opintokokonaisuuden seuraaville yksittäiselle jaksolle:

Tuoreina kurssitarjontaan on lisätty Välitän – Johdanto agentointiin kansainvälisillä taide- ja kulttuurimarkkinoilla (3-5 op), Projektinhallinta taiteen vapaalla kentällä (5 op) sekä Taide- ja kulttuurialan hallitustyön perusteet (2 op). Lisäksi myös Kestävä johtaminen (5 op) sekä useita 1-2 op kursseja kuten Taiteilija osana organisaatiota, Taiteilijan kokonaisvaltainen hyvinvointi, Johdanto kulttuurihyvinvointiin, Johdatus kulttuuri- ja taidealan yrittäjyyteen.

Tanssi

Tanssipedagogiikka (25 op)

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Opintojen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännöllisiä taitoja. Tavoitteena on avata heidän omaa kehollista potentiaaliaan, syventää heidän kehollista tietoaan ja taitoaan sekä rohkaista jokaista tuottamaan omaa liikettään, tekemään havaintoja ja tulkintoja liikkeestä, tanssista ja kehollisuudesta niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissa.

Representaation kysymyksiä (2 op) 

Tällä kurssilla keskitytään tarkastelemaan erilaisia representaation kysymyksiä tanssitaiteen kontekstissa. Tarkoituksena on avata representaation käsitettä käytännön harjoitteiden sekä teorian, tekstien ja teosnäytteiden avulla. Teemme käytännön harjoitteita sekä yksin että ryhmässä, katsomme toistemme työskentelyä ja puramme harjoitukset yhdessä keskustelemalla.

Tanssi ja kirjoittaminen (2 op)

Kurssilla tarkastelemme kirjoittamisen ja tanssimisen suhdetta ja vuorovaikutusta. Tutkimme niitä mahdollisuuksia mitä tanssiminen avaa kirjoittamiselle ja kirjoittaminen tanssille. Millaista tekstiä, ajattelua ja poetiikkaa avautuu ruumiillisen olemassaolon äärelle pysähtymällä. 

Tanssi ja dramaturgia (2 op)

Kurssilla pohditaan esitykseen liittyviä dramaturgisia kysymyksiä tanssijan näkökulmasta. Mikä on tanssijan osallisuus esityksen dramaturgiassa? Millä tavalla tanssija voi omalla toiminnallaan viedä kehkeytyvää esitystä eteenpäin? Kurssilla tutustutaan artikkeleihin, teoksiin, työtapoihin ja tehdään käytännön harjoituksia. Kurssiin sisältyy myös kirjallisia tehtäviä.

Teatteri

Teatteripedagogiikan perusteet (25 op) 

Teatteripedagogiikan perusteet opintokokonaisuudessa tutustutaan teatteriin, sen oppimiseen ja opettamiseen eri näkökulmista. Koulutuksen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännön taitoja. Teatteripedagogisten perustaitojen lisäksi koulutuksessa painottuu teatterin eri osa-alueet sekä pedagogiseen vuorovaikutukseen liittyvien kysymysten pohtiminen suhteessa teatteriin ruumiillisena ja sosiaalisena taidemuotona.

Näyttelijäntaide (5-40 op) 

Näyttelijäntaiteen opintoja voidaan tarjota eri laajuisina opintoina. Yhteistä opinnoille ovat, että opiskelija oppii erilaisia tapoja lähestyä näyttelijäntaidetta, ymmärtää sen psykofyysisen luonteen ja löytää omaa ilmaisuaan.

Improvisaatio (2 op)

Improvisaatiota voi soveltaa sekä näyttämölle että elämään loppumattoman monialaisesti. Keskeisiä teemoja ovat suunnittelusta luopuminen, oman ilmaisun tietoinen tunnistaminen ja sen jouston lisääminen, toisten ideoista vaikuttuminen ja hyväksyminen, kontrollista irti päästäminen ja toisten tukeminen. Opiskelu tapahtuu helppojen, hauskojen ja oivalluksia antavien harjoitteiden ja syventävien purkukeskustelujen avulla.

Osaamistavoitteet:

  • Opiskelija osaa luottaa omiin impulsseihinsa ja tuottaa niistä yhdessä toisten näyttelijöiden kanssa materiaalia näyttämölle ilman valmista tekstiä tai suunnitelmaa.
  • Opiskelija tuo esille omia ideoitaan.
  • Opiskelija osaa avata mielikuvitustaan rutiineja tunnistamalla ja rikkomalla.
  • Opiskelija sietää keskeneräisyyttä ja jatkaa omia ja muiden ideoita arvottamatta.
  • Opiskelija osaa luottaa omaan ja toisten näyttelijöiden sisäiseen dramaturgiaan.
  • Opiskelija ymmärtää leikin merkityksen näyttelijäntyössä.

Kurkistuksia näyttelijäntaiteeseen (1 op) 

Kurssi on avoin kaikille esiintymisestä kiinnostuneille. Jos haluat tutustua näyttelijäntaiteeseen, opetusviikonloput tarjoavat sen sinulle turvallisessa ilmapiirissä leikin, ilon ja vapauden kautta. Kurssilla on vapaus valita oma toimintatapa ilman painetta esiintyä yksin. Tavoitteena on lisätä varmuutta ja luottamusta esiintymistilanteisiin ja syventää käsityksiä näyttelijäntyön mahdollisuuksista.

Fyysinen teatterityö (25 op) 

Opinnoissa tutustutaan erilaisiin fyysisen teatterityön perusteisiin ja liiketekniikoihin. Opetus keskittyy lähinnä kolmeen fyysisen teatterin osa-alueeseen; naamiotyöskentelyyn, miimiin ja klovneriaan. Tarkoituksena on antaa opiskelijalle työkaluja syventää ja kehittää omaa fyysistä ilmaisuaan, keinoja liikelähtöiseen näyttelijäntyöhön sekä ideoita fyysiseen teatterin tekemiseen. Läsnäoloa lähestytään useasta eri näkökulmasta. Opiskelija oppii kehon- ja tilanhallintaa ja saa kokemuksellista tietoa sekä omasta erityisestä tavastaan liikkua että ainutlaatuisesta tavastaan olla koominen.

Klovneria (2 op) 

Kurssin tavoitteena on perehtyä klovnerian perusteisiin. Vuorovaikutteinen läsnäolo, jakamisen ilo sekä heittäytyminen leikkiin ovat työskentelyn lähtökohtia.  Opetuksessa vahvistetaan kunkin opiskelijan omaa erityistä tapaa ihmetellä elämää klovnina. Bouffon on teatterin ja klovnerian erityislaji, jossa groteskit hahmot ruotivat rohkeasti kaikkia elämänalueita.

Bouffon (2 op) 

Bouffon on teatterin ja klovnerian erityislaji, jossa groteskit hahmot ruotivat rohkeasti kaikkia elämänalueita. Opetus sisältää erilaisia liike- ja ryhmäharjoituksia, improvisaatiota ja tekstityöskentelyä yksin ja ryhmässä. Tarkoitus on myös yhdessä pohtia ja tutkia bouffonesityksen haasteita ja mahdollisuuksia. Fyysisen ilmaisun lisäksi myös tekstin rytmittäminen ja moninainen äänenkäyttö kuuluvat asiaan. Laji haastaa kokonaisvaltaiseen esittämiseen – ja ajatteluun – hauskalla tavalla ja tarjoaa tähän aikaan hyvinkin sopivaa klovneriaa!

Kirjoittaminen

Luova kirjoittaminen (2 op) 

Kurssilla tutustutaan luovan kirjoittamisen perusteisiin. Opiskelu koostuu luennoista, harjoitustehtävistä sekä ryhmän että opettajan palautteesta. Luennoilla tarkastellaan keskeisiä kaunokirjalliseen kirjoittamiseen liittyviä kysymyksiä, ja niihin perustuvilla harjoituksilla pyritään kehittämään kirjoittajan käytännön taitoja. Eripituisilla harjoituksilla etsitään uusia menetelmiä ja näkökulmia kirjoittamiseen. Opiskelija saa työvälineitä, jolla hän voi kehittää itseään jatkossa.

Opintojakson suoritettuaan
-Opiskelija hallitsee kirjoittamisen perustekniikoita ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään.
-Opiskelija osaa ajatella erilaisia tapoja työstää tekstiä, madaltaa kirjoittamisen kynnystä ja heittäytyä uuteen.
-Opiskelija ymmärtää tekstin elävänä, pitkäjänteisenä prosessina sekä osaa sietää tekstin keskeneräisyyttä.
-Opiskelija osaa havainnoida omaa ja toisten kirjoittamista sekä antaa perusteltua, toisen huomioonottavaa palautetta.

Kuvataide

Ota yhteyttä osoitteeseen avoin@uniarts.fi.

Opetuksen järjestämisen haku

Haku lukuvuoden 2024-2025 ja kesän 2024 opetukseen tapahtuu 2.10.-31.12.2023. 
Järjestämisoikeutta haetaan sähköisellä lomakkeella, joka avautuu 2.10.2023. Hakemukset käsitellään tammi-maaliskuussa 2024. 

Järjestämme yhteistyöoppilaitosten henkilöstölle ke 20.9.2023 klo 13-15.30 verkkoinfon opintojen yhteistyöhön ja opintojen hakemiseen liittyen. Infon alussa on työpaja osaamistavoitteiden laatimisesta (klo 13-14.30) ja lopussa yleisinfoa (klo 14.30-15.30).

Alustava ohjelma 20.9.2023 / Zoom:

Klo 13–14.25 Alustus ja keskustelua osaamistavoitteista

Riikka Herva: Taideyliopiston osaamisperustainen opetussuunnitelma ja opintojaksojen osaamistavoitteiden laatiminen: taustaa ja vinkkejä tavoitteiden kirjoittamiseen yhteistyöoppilaitoksissa.

14.25–14.30 Tauko 5 min

Klo 14.30–15.30 Infotilaisuus

Ilmoittaudu infoon 18.9. mennessä!

Ota yhteyttä

Musiikki ja musiikkiterapia: hanna.paananen@uniarts.fi
Tanssi ja teatteri: anna.lehtonen@uniarts.fi
Tanssi- ja teatteripedagogiikka: riikka.herva@uniarts.fi
Kuvataide: frida.ingman@uniarts.fi
Taidejohtaminen ja yrittäjyys: juho.kaitajarvi-tiekso@uniarts.fi