Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma

Kohtaa luovasti ja kriittisesti teatterin, taiteen ja yhteiskunnan haastavia kysymyksiä dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen kautta.

Joukko näyttelijöitä lavalla esityksessä Elinvoima

Miksi meille?

Opintojen ytimessä on kysyvä suhtautuminen taiteeseen ja teatteriin, sitoutuminen taiteellisiin prosesseihin sekä näyttämön äärellä oleminen. Opit dramaturgiasta laajasti, eri elementtien yhteen kutoutumisena, esityksen, teoksen tai tapahtuman eri osatekijöitä sitovana logiikkana. Käsityksemme dramaturgiasta pitää sisällään niin näytelmän kirjoittamisen kuin esitysdramaturgian.

Sisältö ja tavoitteet

Dramaturgia on näytelmän, esityksen, teoksen tai tapahtuman eri osatekijöiden keskinäistä dialogia. Se on myös taiteellisen kokonaisuuden vuorovaikutusta yleisön ja ympäristön kanssa. Elävän, kriittisen maailmasuhteen ja syvällisen näytelmäkirjallisuuden ja teatterin tuntemuksen kautta saat eväät dramaturgisen ajattelusi kehittämiseen.

Dramaturgian koulutusohjelmassa dramaturgia ymmärretään enemmän kysymyksenä kuin valmiina oppirakennelmana. Koulutusohjelman ytimessä on kysyvä, kokeileva ja tutkiva suhtautuminen teatteriin ja taiteeseen.

Opinnot kestävät viisi vuotta. Ne jakautuvat kolme vuotta kestäviin kandidaatti- ja kaksi vuotta kestäviin maisteriopintoihin. Sinun on suoritettava kandidaatin tutkinto ennen siirtymistä maisterin tutkintoon.

Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelmassa opetus jakautuu neljälle eri osa-alueelle:

  1. Näytelmän kirjoittaminen ja näytelmäkirjallisuuden tuntemus
  2. Esitysdramaturgia ja esityksen tekeminen 
  3. Käsikirjoittaminen eri välineille, kuten kuunnelma, tv, elokuva, uudet mediat
  4. Dramaturgintyö eri esittävien taiteiden aloilla (lukevana dramaturgina, produktiodramaturgina, ohjelmiston suunnittelijana, kuraattorina tai tapahtumien järjestäjänä)

Tavoittelemme koulutuksessa avointa, uteliasta ja keskustelevaa ilmapiiriä sekä rohkeutta kohdata luovasti ja kriittisesti taiteen ja yhteiskunnan haastavia kysymyksiä. Korostomme keskeneräisyyden ja epävarmuuden tunteiden sietämistä, ja kykyä oppia käyttämään niitä hyväkseen.

Dramaturgian koulutusohjelmasta valmistuvat taiteilijat toimivat esim. näytelmäkirjailijoina, dramaturgeina, käsikirjoittajina tai esitysten tekijöinä, ja useimmiten monessa eri työroolissa, näkökulmia vaihdellen. Opiskelijoille pyritään antamaan monipuolinen, käytäntöä ja teoriaa yhdistävä ammattitaito, joka mahdollistaa monissa erilaisissa yhteistyötilanteissa toimimisen. 

Koulutamme paitsi alansa hallitsevia ammattilaisia että sitä eteenpäin kehittäviä taiteilijoita ja tutkijoita, jotka luovat uusia sisältöjä ja metodeja ja näin uudistavat ja haastavat koko teatterin ja esittävän taiteen kenttää.

Maisteriopinnot

Maisteriopinnot koostuvat itsenäisesti valituista opintokokonaisuuksista, koulutusohjelman yhteisöllisestä toiminnasta ja itsenäisestä taiteellista työskentelystä sekä opiskelusta omaopettajan tai professorin ohjauksessa.

Maisteriopintojen alussa opiskelija pohtii, mihin erityisesti haluaa opiskeluissaan keskittyä ja luo oman, alustavan työsuunnitelmansa maisterivuosille jonkin tai joidenkin taiteellisten kysymysten ympärille. Opinnoissa pyritään luomaan taiteellista kasvua ja kokeilua edistävä ilmapiiri ja painotetaan taiteilijaksi kypsymisen hitautta. Oman taiteellisen kehityksen rinnalla korostetaan kollegiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä niin muiden maisteriopiskelijoiden kuin oman koulutusohjelman opiskelijoiden kesken. 

Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelman tavoite on, että maisterin tutkinnon suorittanut opiskelija kykenee laaja-alaiseen ja itsenäiseen dramaturgiseen ajatteluun ja taiteelliseen työhön. Koulutus antaa valmiuksia kirjoittaa näytelmiä, tehdä käsikirjoituksia ja esityksiä, jotka synnyttävät, tekevät näkyviksi ja kehittävät aikansa keskeisiä teatterillisia, esteettisiä ja maailmankatsomuksellisia ideoita. Opinnot antavat opiskelijalle edellytykset oman taiteellisen ominaislaadun ja tutkimuksellisen asenteen kehittämiseen. Ne antavat myös valmiuksia jatko-opintoihin.

Dramaturgian maisteriopinnoissa korostetaan laajojen taiteellisten kokonaisuuksien hallintaa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteiseen tehtävänasetteluun ja oman työn analyyttiseen reflektointiin. Opiskelijoiden toivotaan hahmottavan oma alansa ja työnsä osana laajempia taiteellisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia konteksteja. Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelmassa halutaan kouluttaa sekä alansa hallitsevia ammattilaisia että sitä eteenpäin kehittäviä taiteilijoita ja/tai tutkijoita, jotka luovat uusia sisältöjä ja metodeja, joilla uudistaa ja haastaa koko teatterin ja esittävän taiteen kenttää. 

Haku suoraan maisteriopintoihin on joka toinen vuosi. Vuorovuosin opiskelijoilla on mahdollisuus hakea maisteriopintoihin Teatterikorkeakoulussa, ja joka toinen vuosi kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaviin esitysdramaturgian maisteriopintoihin.

Esitysdramaturgian maisteriopintokokonaisuus, 120 op.

Esitysdramaturgian opinnot (Comparative Dramaturgy and Performance Research) ovat kaksivuotiset ja ne toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä Frankfurtin Goethe-Universitätin, Brysselin Université Libren, Pariisin Université Paris Ouest Nanterren ja Oslon KHIO:n (Kunsthøgskolen i Oslo) kanssa. Suomessa esitysdramaturgian maisteriopinnot suorittava tekee minimissään yhden lukukauden vaihto-opinnot jossakin em. yhteistyökouluissa, eli suorittaa vähintään neljäsosan opinnoistaan vaihdossa. Mahdollista on myös olla vaihto-opinnoissa yhdessä tai kahdessa paikassa yhteensä kokonainen lukuvuosi. Jokainen esitysdramaturgian opiskelija rakentaa oman opintopolkunsa itse yhteistyössä professorin kanssa. Opiskelu on täysipäiväistä ja läsnäoloa vaativaa. Tutustu esitysdramaturgian maisteriopintojen opettajiin.

Esitysdramaturgin työllä voidaan ymmärtää sellaista esittävän taiteen kentällä tapahtuvaa dramaturgista, prosessuaalista työskentelyä, joka ei rajoitu vain tekstin dramaturgiaan vaan kattaa myös esityksen muut osa-alueet (esim. liike, valo, ääni, puvustus, tila, yleisön osallisuus). Maisteriopinnoista valmistuvilla on monipuolisen dramaturgisen ymmärryksen lisäksi kykyä yhteistyöhön, joka ylittää niin taidelajien rajat, kansalliset rajat kuin työkulttuurienkin rajat.

Haku esitysdramaturgian maisteriopintokokonaisuuteen on joka toinen vuosi.

Opettajat

Dramaturgian koulutusohjelmassa on käytössä ns. omaopettajajärjestelmä. Jokaisella opiskelijalla on joku koulutusohjelman opettajista omaopettajanaan, ja osa opiskelusta tapahtuu henkilökohtaisesti, taiteellisina ja pedagogisina keskusteluina omaopettajan kanssa.

Hakeminen

Taideyliopisto on yksi halutuimpia opiskelupaikkoja Suomessa. Tutustu aiempien vuosien hakijatilastoihin.

Tohtoriopinnot

Valmistuttuasi sinulla on mahdollisuus pyrkiä jatkamaan opintoja esimerkiksi teatteritaiteen tohtoriohjelmassa ja suuntautua tieteellisiin, taiteellisiin tai soveltaviin tohtoriopintoihin. Taideyliopistossa voi suorittaa jatkotutkintoina lisensiaatin- ja tohtorintutkinnon.

Koulutusohjelma

Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma

Tutkintotaso

Kandidaatti + maisteri; maisteri

Yksikkö

Teatterikorkeakoulu

Hakukielet

suomi (fi) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Seuraava hakuaika

Seuraava hakuaika on tammikuussa 2020. Opinnot alkavat elokuussa 2020.

Vastuuhenkilöt

Otso Huopaniemi
professori

Täytä hakemus Opintopolku.fi:ssä