Taideyliopiston uusi opetussuunnitelma ottaa huomioon opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yksilölliset opintopolut

Taideyliopistossa otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa yliopiston 10-vuotisen historian aikana yhteinen opetussuunnitelma, joka on voimassa vuoteen 2030 asti. Opetussuunnitelmat sisältävät kaikille opiskelijoille yhteiset yleisopinnot, jotka suoritetaan osana kandidaatin tutkintoa.

Työelämän ja yhteiskunnan jatkuva muutos edellyttää Taideyliopistolta reagointia opintojen sisältöihin. Uusi opetussuunnitelma tukeekin opiskelijan jatkuvaa oppimista sekä heijastaa yliopiston nykyistä strategiaa. Taideyliopiston strategiasta opetussuunnitelmaan nousee viisi läpäisyteemaa: digitaalisuus, ekologinen kestävyys, hyvinvointi, kansainvälisyys ja tutkimuksellisuus. Opetuksen suunnittelu toteutetaan lukuvuosittain, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin toimintaympäristön ja taidealojen muutostarpeisiin.

Opiskelijoiden hyvinvointi ja yhdenvertaisuus keskiössä

Opetussuunnitelman valmistelussa keskiöön nostettiin opiskelijoiden hyvinvointi ja siihen liittyvä opintojen mitoitus, joista opiskelijat ovat antaneet yliopistolle palautetta vuosien varrella. Opiskelijat ja ylioppilaskunta ovat myös olleet keskeisesti mukana opetussuunnitelmien uudistustyössä, jotta opiskelijoiden tarpeet tulevat huomioiduksi opetuksen suunnittelussa. Opintojen mitoitusta pyritään kehittämään muun muassa uusilla opetuksen mitoitustyökaluilla, joiden avulla lasketaan kursseille sopiva työmäärä opintopisteisiin suhteutettuna.

“Opetussuunnitelmauudistuksessa selkeytettiin kaikkien taidealojemme opintojen rakennetta, luotiin uusi vaihtoehtoisten opintojen osio helpottamaan yksilöllistä suuntautumista ja yhtenäistettiin opintopisteytyksiä, summaa opetussuunnitelmatyön projektipäällikkö Kirsti Rasehorn. 

Jatkossa opiskelijoiden tutkintorakenteeseen kuuluu myös entistä enemmän yhteisiä opintoja, joissa opiskelijat voivat kohdata toisiaan akatemia- ja taidealarajat ylittävästi. Yhteiselle opetukselle on varattu omat viikkonsa, jolloin yhteisten opintojen valitseminen helpottuu aikataulullisesti ja luo uusia mahdollisuuksia yhteistyölle läpi yliopiston. Lukuvuosittain toteutetaan myös monitaiteinen, akatemioiden välinen yhteistyöprojekti.

Toinen keskeinen tavoite opetussuunnitelmatyössä oli opiskelijoiden yhdenvertaisuuden vahvistaminen, jota on tehty kehittämällä yhteistä tarjontaa kieli- ja vuorovaikutusopinnoissa sekä työelämäopinnoissa.

“Näissä opinnoissa yhdenvertaisuutta on vahvistettu esimerkiksi yhtenäistämällä akatemioiden opintotarjontaa ja opintopistemääriä. Hyvänä yhdenvertaisuutta kehittävänä esimerkkinä ovat uudet innovaatiot kuten Opi suomea laulaen -kurssi, jossa suomen kieltä opetellaan laulun avulla”, kertoo Rasehorn. 

Työelämälähtöisyys ohjaa opetusta

Uusi opetussuunnitelma pohjaa myös jatkossa entistäkin vahvemmin työelämälähtöisyyteen ja yhteistyöhön taiteen kentän kanssa. Vahvistaaksemme opiskelijoiden työelämätaitoja yleisopintoihin on sijoitettu kaikille aloille pakolliseksi opintojaksoksi uusi kokonaisuus ”Taide, työ ja kestävyys”. Sen keskeisiä sisältöteemoja ovat työelämävalmiudet, ekologinen kestävyys ja tulevaisuusajattelu.

“Aiemmin työelämäopinnot eivät kuuluneet opiskelijoiden pakollisiin opintoihin, jolloin valmistuneilla opiskelijoilla oli hyvin erilaiset työelämävalmiudet ja tiedot esimerkiksi ammatinharjoittamiseen liittyvistä lakisääteisistä oikeuksista ja velvoitteista”, kertoo vararehtori Marjo Kaartinen. 

Kaartinen pitää myös tärkeänä, että alumnit ja keskeiset sidosryhmät pääsevät osallistumaan uusien opetussuunnitelmien sisältöjen suunnitteluun, jolloin opetus on aidosti työelämälähtöistä.

“On tärkeää, että opinnot vastaavat taiteen kentän vaatimuksiin kussakin ajassa, jolloin opiskelijat pystyvät toimimaan alati muuttuvassa toimintaympäristössä merkityksellisellä tavalla”, täydentää Kaartinen.

Taideyliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Marjo Kaartinen (vasemmalla) ja projektipäällikkö Kirsti Rasehorn.