Koronaviruksen vaikutukset Taideyliopistoon, päivittyvä uutinen

Tähän uutiseen on koottu kaikki ajankohtainen tieto ja ohjeistus. Uutista päivitetään säännöllisesti. Päivitetty 21.9.2020 klo 12.30.

neljä naista rakennuksen edessä

Koronavirusepidemian kehittymistä seurataan aktiivisesti ja ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa syksyn aikana. Varaudumme siihen, että joudumme nopeastikin reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen lukuvuoden aikana ja määrittelemään Taideyliopistoa koskevat koronalinjaukset uudelleen. 

Tärkeitä linkkejä koronaviruksen ehkäisemisestä Taideyliopistossa 

Taideyliopiston koronalinjaukset 

Tilojen käyttö 

Yliopiston tilat ovat auki yhteisten periaatteiden mukaisesti opiskeluun, opetukseen ja muuhun työskentelyyn.

Tiloja käyttävien opiskelijoiden ja henkilöstön määrää seurataan ja tarvittaessa rajataan.  

Yliopistolle ei saa tulla sairaana. Jos sinulla on kuumetta, flunssan oireita, vatsaoireita tai muita koronaan viittaavia oireita, et voi tulla kampukselle.   

Vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen yliopiston tiloissa

Valmiusryhmä on linjannut, että Taideyliopiston tiloissa ei saa järjestää vallitsevan koronatilanteen aikana opiskelijatapahtumia tai muita vapaa-ajan tapahtumia. 

Suosittelemme myös, että henkilöstö ja opiskelijat eivät kokoonnu keskenään vapaa-ajan tapahtumiin muissa sisätiloissa yliopiston ulkopuolella.

Kasvomaskien käyttö 

Taideyliopisto suosittelee kasvomaskin käyttöä yliopiston tiloissa aina, kun 1-2 metrin turvaväliä ei ole mahdollista ylläpitää työ-, opiskelu- tai asiakaspalvelutilanteessa.  

Taideyliopisto tarjoaa kertakäyttöisiä kasvomaskeja henkilökunnalle ja opiskelijoille niitä tilanteita varten, joissa turvavälin ylläpitäminen ei ole mahdollista. Maskeja voi noutaa yliopiston rakennusten infopisteistä.  

Muut suojatarvikkeet ja -toimenpiteet 

Desinfiointipyyhkeitä on tilattu lisää kaikkiin yliopiston tiloihin, ja niitä on saatavissa infopisteistä. Pyyhkeillä voi puhdistaa lähes mitä vain, kuten näppäimistöjä, koskettimistoja ja pöytäpintoja.  

Myös päivittäisessä siivouksessa huomioidaan vallitseva koronatilanne, ja kosketus- ja otepintojen puhdistukseen kiinnitetään erityistä huomiota. 

Jonotuspaikkoihin tehdään turvavälit osoittavat huomioteippaukset.  

Yhteisten tilojen käyttöä ohjeistetaan erillisillä julisteilla ja infonäyttöteksteillä. 

Opiskelu 

Opiskelijat voivat opiskella yliopiston tiloissa turvallisuusohjeita noudattaen.  

Riskiryhmään kuuluville opiskelijoille pyritään järjestämään mahdollisuus tehdä opintoja etänä silloin, kun se on mahdollista. Päätöksen tällaisesta järjestelystä tekee opetusta järjestävän yksikön johtaja (dekaani tai avoimen kampuksen akateeminen johtaja) tai hänen valtuuttamansa henkilö.  

Uusille opiskelijoille tarjottava orientaatiojakso toteutetaan osin paikan päällä pienissä ryhmissä.  

Ravintolapalvelut aukeavat lukuvuoden alussa. Ravintoloitsijat noudattavat valtakunnallisia ohjeistuksia ravintoloiden toiminnan rajoituksista ja tiedottavat niistä erikseen. 

Opetus 

Opetusta on mahdollista järjestää yliopiston tiloissa yksikön johtajan (dekaani tai avoimen kampuksen akateeminen johtaja) päätöksellä, jos se on osaamistavoitteiden saavuttamisen kannalta välttämätöntä. Yliopiston tiloissa järjestetään ensisijaisesti yksilö- ja pienryhmäopetusta, jonka turvallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon tilan koko ja kaikkien tilassa olevien henkilöiden lukumäärä. 

Etäopetuksena toteutetaan ensisijaisesti sellaiset opintojaksot tai opintojaksojen osat, joissa etätoteutus ei merkittävästi haittaa osaamistavoitteiden saavuttamista. Opetus, jota on mahdotonta tai kohtuuttoman vaikeaa järjestää etänä osaamistavoitteiden saavuttamiseksi, järjestetään lähiopetuksena. 

Opettajille turvataan mahdollisuus opettaa etänä sellaisissa tilanteissa, joissa se työtehtävien hoitamisen kannalta on mahdollista. Etäopetuksen mahdollisuuden arvioi esihenkilö osaamistavoitteet, työn luonne ja turvaohjeet huomioon ottaen. 

Lähiopetus on järjestettävä turvaohjeiden mukaan. Lähiopetuksessa voidaan tarvittaessa luopua 1-2 metrin turvaetäisyydestä, mikäli osaamistavoitteita ei voida saavuttaa niitä noudattaen eikä opetusta voida siirtää myöhempään ajankohtaan. Päätöksen turvaohjeista poikkeamisesta tekee opetuksen järjestävän yksikön johtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. 

Tarkemmat ohjeet opetuksen järjestämisestä laaditaan opetusta järjestävissä yksiköissä (akatemiat, avoin kampus). Ohjeiden noudattamisesta vastaavat opetusta järjestävien yksiköiden johtajat (dekaanit, avoimen kampuksen akateeminen johtaja) tai heidän valtuuttamansa henkilöt.  

Opetuksen järjestävässä yksikössä on oltava tieto kampuksella kulloinkin opettavista henkilöistä. 

Muu työskentely 

Muu työskentely jatkuu pääosin etänä. Suosituksena on, että palveluhenkilöstölle on mahdollista työskennellä osan aikaa viikosta etänä silloin, kun se työtehtävien hoitamisen kannalta on mahdollista. Esihenkilöt ohjeistavat omia tiimejään yliopiston tilojen turvallisessa käytössä. 

Kokoukset suositellaan pidettäväksi etänä toistaiseksi. Poikkeustapauksissa voidaan perustelluista syistä järjestää kokouksia paikan päällä tarkennetuin turvajärjestelyin.

Mikäli työntekijä ei pysty työskentelemään paikan päällä, työ tehdään kokonaan etätyönä. Etätyön mahdollisuuden arvioi esihenkilö työn luonteen ja yliopiston linjaukset huomioon ottaen. Etätyön osalta suositellaan keskustelemaan tiimeissä työjärjestelyitä, tehtävistä ja työn tavoitteista, jotta sujuva ja suunnitelmallinen työskentely olisi mahdollista myös koronatilanteen muuttuessa.  

Etätyöskentelyn aikana tehtävät voivat olla tilapäisesti myös muita kuin tavanomaisia työtehtäviä. Poikkeavista työtehtävistä sovitaan esihenkilön kanssa. Jos työtä ei ole mahdollista tehdä etänä eikä korvaavia työtehtäviä ole osoittaa, asiasta tulee olla yhteydessä henkilöstöpalveluihin.  

Etätyön tuesta, mukaan lukien ergonomian tuki, linjataan yliopistossa kerättyjen kokemusten perusteella elokuussa. 

Taiteellinen toiminta ja kutsuvierastilaisuudet

Taiteellinen toiminta yliopiston tiloissa on mahdollista mukaan lukien yli 50 hengen tilaisuudet. 

Taideyliopistossa ei kuitenkaan järjestetä yli 50 hengen kutsuvierastilaisuuksia. 

Taiteellisen toiminnan toteuttamisessa ja kutsuvierastilaisuuksissa noudatetaan viranomaisten määräyksiä, linjauksia ja ohjeistuksia. Turvavälejä noudatetaan taiteellisten tapahtumien yleisössä ja kutsuvierastilaisuuksissa. Tilaisuuksien turvallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon tilan koko ja kaikkien tilassa olevien henkilöiden lukumäärä.  

Tutkimus 

Tutkimusta jatketaan osin etätyönä. Tutkimushenkilöstölle turvataan mahdollisuus työskennellä paikan päällä sellaisissa tilanteissa, joissa se työtehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä. Etätyöstä päättää esihenkilö työn luonteen ja yliopiston linjaukset huomioon ottaen. 

Tutkimuskonferenssit ja -symposiumit suositellaan järjestettäväksi etäyhteyksin. Väitöstilaisuudet ja muut opinnäytteiden tarkastustilaisuudet voidaan järjestää etänä tai paikan päällä turvamääräyksiä noudattaen. 

Matkustus ja vierailut

Noudatamme ulkoministeriön ohjeita ja kehotamme välttämään matkustamista ulkomaille. 

Työntekijöiltä ja opiskelijoilta, jotka saapuvat Suomeen maista, joihin kohdistuu sisä- tai ulkorajavalvontaa, edellytetään omaehtoista karanteenia 14 vuorokauden ajan. 

Jos työ- tai opiskelumatka ulkomaille arvioidaan riskeistä huolimatta välttämättömäksi ja/tai se on yliopiston toiminnan kannalta kriittinen, matkasta voidaan tehdä erillinen päätös. Päätöksen matkasta tekee akatemioiden henkilöstön osalta dekaani. Avoimen kampuksen, yhteisten palveluiden ja yhteisen tutkimuksen osalta päätöksen tekee toiminnasta vastaava vararehtori.

Jos työntekijä aikoo matkustaa ulkomaille muusta kuin Taideyliopiston työhön liittyvästä syystä, tulee mahdollisen karanteenin vaikutuksista työtehtävien hoitamiseen Taideyliopistossa aina keskustella etukäteen esihenkilön kanssa.

Opiskelijavaihto

Taideyliopisto ottaa vastaan ja lähettää vaihto-opiskelijoita 10.8 alkaen. Vaihtosopimukset tehdään ehdollisena, informoiden hakijaa koronatilanteen aiheuttamista mahdollisista rajoituksista matkustukseen ja opintojen aloittamiseen. Vaihtoa koskevan päätöksen tekee lähettävä tai vastaanottava akatemia.  

Yliopiston yhteinen linjaus kokousaikojen alkamisesta ja päättymisestä

Valmiusryhmä on linjannut, että henkilökunnan kuormituksen vähentämiseksi otetaan Taideyliopistossa käyttöön yhteinen käytäntö kokousaikojen alkamisesta ja päättymisestä. 

Kokoukset suositellaan jatkossa alkavan tasatunnein ja päättyvän 10–15 minuuttia vaille. Esimerkiksi, jos kokous alkaa klo 13.00, niin sen tulisi päättyä klo 13.45–13.50.

Tilanne Suomessa 

  • Suomessa tilannetta seuraa ja arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, ajantasaiset tiedot ovat luettavissa THL:n verkkosivuilta.  

Jos epäilet saaneesi tartunnan, toimi näin  

Kun sairastut flunssaoireisiin, jää heti kotiin, koska tartuttavuus on suurinta 2–3 ensimmäisenä päivänä, joiden aikana on tärkeää välttää läheisiä kontakteja muihin ihmisiin sekä huolehtia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta. 

THL:n sivuilla mainittuja koronavirustartunnan oireita ovat mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut ja päänsärky. On tärkeää, että kaikki koronavirusepäilyt tutkitaan laboratoriotestillä. Tee oireiden arviointi Omaolo-palvelussa tai ota yhteyttä terveydenhuoltoon.

Jos sinulla on varmistettu koronavirustauti, pysyttele kotona vähintään 14 vuorokauden ajan. Jos sinulla on oireita vielä 14. vuorokautena tai sen jälkeen, pysy kotona, kunnes olet ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta. 

Jos kyse on tavallisesta kausiflunssasta, yliopistolle voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen.

Yliopiston henkilöstö voi ottaa yhteyttä Mehiläisen digiklinikkaan tai puhelinvarausnumeroon:  

  • Digiklinikka  
  • OMATyöterveyspalvelu palvelee numerosta: 010 414 0777  
  • Vastaanottoajan voi varata numerosta: 010 414 0666  

Mehiläisen päivittämää tietoa koronaviruksesta löytyy heidän verkkosivuiltaan. Testinäyte otetaan Digiklinikalla tai hengitystieinfektioklinikalla tehdyn lääkärin harkinnan mukaan potilaalta, jonka oirekuva sopii covid-19:n aiheuttamaan infektioon. Mehiläisen drive in -testeihin pääsee yleensä samana päivänä, ja tulos valmistuu 1-2 pv aikana.

Opiskelijat voivat ottaa yhteyttä YTHS:n Self-verkkopalveluun tai puhelinvarausnumeroon:  

Helsingin kaupungin koronavirusneuvonta helsinkiläisille:

  • 09 310 10024. Numero palvelee arkisin klo 7-20.  Muina aikoina numero on 116 117. 

Koronaviruksen hoito-ohjeet sairastuneille

  • Jos sinulla todetaan koronavirusinfektio, on tärkeää selvittää mistä olet saanut tartunnan ja ketkä ovat mahdollisesti saaneet sinulta tartunnan. Tätä jäljitystyötä tehdään jatkotartuntojen tunnistamiseksi ja epidemian leviämisen estämiseksi. Jos infektio todetaan, saat ohjeet testipaikan ilmoittaessa tuloksesta.
  • THL:n ohjeet

Linkkilista 

Valmiustila 

Taideyliopisto varautuu koronatilanteen muutokseen pitämällä yllä valmiutta siirtyä kokonaan etäopiskeluun ja -työskentelyyn lukuvuoden aikana. Rehtori voi tarvittaessa kutsua koolle päätöksentekoa tukemaan yliopiston valmiusryhmän. 

Valmiusryhmä 

  • Taideyliopistossa toimii sen valmiussuunnitelman mukainen valmiusryhmä, jota johtaa rehtori Jari Perkiömäki.  
  • Koronavirukseen varauduttaessa siihen kuuluvat lisäksi vararehtori Lauri Väkevä, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Eveliina Olsson, vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm, vastaava toimitilapäällikkö Antti Halm, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen, vararehtori Jaana Erkkilä-Hill ja päälakimies Annakaisa Koskimäki.
  • Ryhmän sihteerinä toimii työsuojelupäällikkö Jyri Pulkkinen, joka antaa lisätietoja koronaan varautumisesta: jyri.pulkkinen@uniarts.fi050-5722058 

Koronatyöryhmä

Taideyliopistolle on perustettu rehtorin päätöksellä erillinen koronatyöryhmä, jonka vastuulla on tehdä koronaan liittyviä käytännön ohjeistuksia, jotka vaikuttavat yliopiston päivittäiseen sekä taiteelliseen toimintaan. Työryhmä myös sopii käytännön järjestelyistä koronan aikaisessa toiminnassa. 

Työryhmän jäseniksi on nimetty vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm, tekninen päällikkö ja varatyösuojelupäällikkö Marko Myöhänen, tekninen päällikkö ja työsuojelupäällikkö Jyri Pulkkinen, tilapäällikkö Matti Rautio, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen sekä viestintäsuunnittelija Mirva Niemi. 

Ryhmän toimintaa ohjaa yliopiston valmiusryhmä, jota johtaa rehtori Jari Perkiömäki.