Koronaviruksen vaikutukset Taideyliopistoon, päivittyvä uutinen

Tähän uutiseen on koottu kaikki ajankohtainen tieto ja ohjeistus. Uutista päivitetään säännöllisesti. Päivitetty 28.4.2021.

neljä naista rakennuksen edessä

Koronavirusepidemian kehittymistä seurataan aktiivisesti ja ohjeistusta tarkennetaan tarvittaessa. Varaudumme siihen, että joudumme nopeastikin reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen lukuvuoden aikana ja määrittelemään Taideyliopistoa koskevat koronalinjaukset uudelleen. 

Tärkeitä linkkejä koronaviruksen ehkäisemisestä Taideyliopistossa 

Uusimmat päivitykset linjauksiin lyhyesti:

 • Suurin sallittu ryhmäkoko opetuksessa on 30 henkeä (aikaisemmin max. 10 henkeä). Kaikille yli 10 hengen ryhmille on haettava dekaanin lupa, johon on liitettävä turvallisuussuunnitelma.
 • Yli 30 hengen opetustapahtumia järjestetään ainoastaan yliopiston koronavalmiusryhmän poikkeusluvalla.
 • Kuvataideakatemian galleriatiloissa näyttelyihin voidaan samanaikaisesti ottaa enintään 10 henkeä (aikaisemmin 5 henkeä). 
 • Tiimien kokouksia mahdollista järjestää ulkotiloissa max. 10 hengen ryhmissä
 • Kuopion ja Seinäjoen yksiköiden taiteellisen toiminnan tilaisuuksiin on mahdollista ottaa ulkopuolista yleisöä aluehallintoviranomaisten asettamien rajoitusten sallima määrä

Linjaukset julkaistu 28.4. Alta löydät kaikki koronalinjauksemme, jotka on päivitetty uusimpien linjausten mukaisesti.

Taideyliopiston koronapäivystyksen yhteystiedot

Ilmoita positiivisesta koronatestituloksesta välittömästi yliopiston koronapäivystäjälle:

 • soita numeroon 02 9447 4100 (tähän numeroon ei voi viestiä tekstiviestillä)
 • korona@uniarts.fi

Lisätietoa tartuntilanteessa toimimiselle löydät koronaohjesivultamme.

Taideyliopiston koronalinjaukset

Rajoitukset koskevat Taideyliopiston toimintaa Helsingissä. Opetuksen ja tutkimuksen osalta Kuopion ja Seinäjoen toimipisteissä noudatetaan samoja linjauksia kuin Helsingissä, mutta taiteellista toimintaa, kirjastoja ja harrastustoimintaa koskevat rajoitukset koskevat vain Helsingin toimipisteitä. Kuopiossa ja Seinäjoella toimitaan näiden osalta aluehallintovirastojen asettamien rajoitusten mukaan.

Tilojen käyttö 

Taideyliopiston tilojen ulko-ovet ovat kiinni, ja tiloihin pääsy on mahdollista ainoastaan henkilökohtaisella kulkuavaimella.

Tiukentuneiden koronarajoitusten aikana tiloissamme voi tehdä vain koulutukseen, tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan liittyvää opiskelua ja työtä sekä niihin liittyviä tukitehtäviä. Niihin saapuvat ulkopuoliset vieraat noudetaan rakennuksen ulko-ovelta.

Tiloissa on vältettävä tarpeetonta oleskelua. Lähtökohtana on, että kasvomaskia käytetään kaikissa yliopiston tiloissa, ellei siihen ole terveydellistä estettä. Tiloissa on myös huolehdittava yliopiston turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja turvavälien ylläpitämisestä.   

Yliopistolle ei saa tulla sairaana. Jos sinulla on kuumetta, flunssan oireita, vatsaoireita tai muita koronaan viittaavia oireita, et voi tulla kampukselle.   

Opiskelu 

Opiskelijat voivat opiskella yliopiston tiloissa turvallisuusohjeita noudattaen.  

Riskiryhmään kuuluville opiskelijoille tulee järjestää mahdollisuus tehdä opintoja etänä silloin, kun se on mahdollista. Etäopetus pyritään järjestämään myös, mikäli opiskelijan lähiomainen kuuluu riskiryhmään, eikä opiskelija koe sen vuoksi mahdolliseksi osallistua lähiopetukseen. Päätöksen tällaisesta järjestelystä tekee opetusta järjestävän yksikön johtaja (dekaani tai avoimen kampuksen akateeminen johtaja) tai hänen valtuuttamansa henkilö.  

Opetus 

Opetus järjestetään etäopetuksena aina, kun se on osaamistavoitteiden kannalta mahdollista (esim. luento-opetus). Lähiopetuksena toteutettava opetus järjestetään ensisijaisesti yksilö- ja pienryhmäopetuksena. Tarkemmat ohjeet annetaan akatemiakohtaisesti.

Suurin sallittu ryhmäkoko opetuksessa on jatkossa maksimissaan 30 henkeä, minkä lisäksi tilassa saavat olla ohjaavat tai suoritusta tarkastavat opettajat ja tarvittava tekninen henkilökunta.  

Yli 30 hengen opetustapahtumia järjestetään ainoastaan yliopiston koronavalmiusryhmän poikkeus-luvalla. Poikkeuslupahakemukseen on liitettävä turvallisuussuunnitelma.  

Opetuksen suunnittelussa on pyrittävä pitämään ryhmäkoot pieninä ja toisistaan erillään. 

Opetuksessa on huolehdittava siitä, ettei lähikontakteja synny. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. 

Opetuksessa ja taiteellisessa toiminnassa on käytettävä kasvomaskeja, ellei opiskelijalla tai työntekijällä ole terveydellistä syytä olla käyttämättä maskia.  

Lähikontaktien täydellisen välttämisen ja kasvomaskien käytön estäessä jakson oppimistavoitteiden saavuttamisen tulee opintojaksolle suunnitella vaihtoehtoisia terveysturvallisuustoimia, joiden toteutuessa dekaani voi myöntää poikkeusluvan toimimiseen toisin. 

Tukipalveluita voidaan tarjota ainoastaan opintosuorituksiin liittyviin tehtäviin, esim. tasosuorituksiin.  

Opintoihin liittyvä yksilöharjoittelu ja itsenäinen taiteellinen työskentely sallitaan yliopiston tiloissa. 

Opettajille turvataan mahdollisuus opettaa etänä sellaisissa tilanteissa, joissa se työtehtävien hoitamisen kannalta on mahdollista. Etäopetuksen mahdollisuuden arvioi esihenkilö osaamistavoitteet, työn luonne ja turvaohjeet huomioon ottaen. 

Nuorisokoulutus järjestetään Sibelius-Akatemiassa samoin periaattein kuin perustutkintokoulutus.

Muu työskentely 

Muu työskentely jatkuu pääsääntöisesti etänä 31.7.2021 asti.

Suosituksena on, että palveluhenkilöstölle on mahdollista työskennellä osan aikaa viikosta etänä silloin, kun se työtehtävien hoitamisen kannalta on mahdollista. Esihenkilöt ohjeistavat omia tiimejään yliopiston tilojen turvallisessa käytössä. 

Kokoukset, vetäytymiset ja tiimipäivät pidetään etänä tai ulkotiloissa korkeintaan 10 hengen ryhmissä. Kokouksia ei järjestetä sisätiloissa.

Mikäli työntekijä ei pysty työskentelemään paikan päällä, työ tehdään kokonaan etätyönä. Etätyön mahdollisuuden arvioi esihenkilö työn luonteen ja yliopiston linjaukset huomioon ottaen. Etätyön osalta suositellaan keskustelemaan tiimeissä työjärjestelyitä, tehtävistä ja työn tavoitteista, jotta sujuva ja suunnitelmallinen työskentely olisi mahdollista myös koronatilanteen muuttuessa.  

Etätyöskentelyn aikana tehtävät voivat olla tilapäisesti myös muita kuin tavanomaisia työtehtäviä. Poikkeavista työtehtävistä sovitaan esihenkilön kanssa. Jos työtä ei ole mahdollista tehdä etänä eikä korvaavia työtehtäviä ole osoittaa, asiasta tulee olla yhteydessä henkilöstöpalveluihin.  

Tutkimus 

Tutkimusta jatketaan pääsääntöisesti etätyönä 31.7.2021 asti.

Tutkimushenkilöstölle turvataan mahdollisuus työskennellä paikan päällä sellaisissa tilanteissa, joissa se työtehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä. Etätyöstä päättää esihenkilö työn luonteen ja yliopiston linjaukset huomioon ottaen. 

Tutkimuskonferenssit ja -symposiumit suositellaan järjestettäväksi etäyhteyksin. Väitöstilaisuudet pidetään etätilaisuuksina 9.5.2021 asti niin, että tilaisuudessa saa olla fyysisesti paikalla väittelijä, vastaväittelijä, kustos sekä muu tilaisuuden läpi viemiseksi välttämättä tarvittava henkilökunta. 

Taiteellinen toiminta ja kutsuvierastilaisuudet

Taiteellinen toiminta jatkuu Sibelius-Akatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa ilman ulkopuolista yleisöä. Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun konserteissa ja esityksissä saa olla enintään 10 esiintyjää, minkä lisäksi tilassa saavat olla ohjaavat tai suoritusta tarkastavat opettajat ja lautakunnat sekä tarvittava tekninen henkilökunta.

Kuvataideakatemian gallerioiden näyttelyihin on mahdollista ottaa samanaikaisesti enintään kymmenen henkeä.

Kuopion ja Seinäjoen yksiköissä taiteellisen toiminnan tilaisuuksiin voidaan ottaa ulkopuolista yleisöä aluehallintoviranomaisten rajoitusten mukaan.

Taideyliopistossa ei järjestetä vallitsevan koronatilanteen aikana kutsuvierastilaisuuksia.

Taiteelliseen toimintaan sisällytetään myös opetukseen ja tutkimukseen liittyvät taiteelliset tilaisuudet.  

Matkustaminen ja vierailijoiden kutsuminen

Matkustamista eikä vieraiden vastaanottamista ei suositella.

Yliopistosta ei tehdä työ- eikä opintomatkoja ulkomaille. Henkilöstön on mahdollista matkustaa kotimaassa esihenkilön esityksestä dekaanin (yhteisissä toiminnoissa siitä vastaavan vararehtorin) myöntämällä poikkeusluvalla

Ulkomaisten vieraiden vastaanottaminen edellyttää dekaanin (yhteisissä toiminnoissa siitä vastaavan vararehtorin) poikkeuslupaa. Ulkomaisten vierailijoiden vastaanottamista vaikeuttaa se, että Suomeen voi tulla vain välttämättömästä ja perustellusta syystä, kuten opiskelun tai perhesyiden vuoksi. Rajavartiolaitos päättää rajatarkastuksen yhteydessä matkustajan maahanpääsystä. Nämä rajoitukset ovat voimassa 25.5 saakka. Katso tarkat tiedot ja ohjeet Rajavartiolaitoksen sivuilta. Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen.

Kevätlukukaudelle sovitut vaihdot toteutetaan, mikäli kohdekoulu tai opiskelija ei peruuta suunniteltua vaihtoa.

Yliopiston matkustamista ja vierailijoiden kutsumista koskevat menettelyt eivät koske valintakokeisiin osallistuvia hakijoita.  Hakijat voivat osallistua lähikokeina järjestettäviin valintakokeisiin hakukohteen laatiman turvallisuussuunnitelman mukaisesti kuitenkin niin, että hakija vastaa itse maahantuloon, testaukseen ja mahdolliseen karanteeniin liittyvien ohjeiden ja vaatimusten noudattamisesta.

Harrastustoiminta

Yksilö- ja ryhmäharrastustoiminta pysyy keskeytettynä Taideyliopiston tiloissa. Harrastustoiminnaksi ei lueta opintoihin kuuluvaa harjoittelua.  

Kookoksen kuntosali on avoinna korkeintaan neljälle käyttäjälle kerrallaan. Sen kävijätiedot kirjataan ylös mahdollisia tartuntaketjujen jäljittämistä varten. 

Vapaa-ajan tapahtumien järjestäminen yliopiston tiloissa

Valmiusryhmä on linjannut, että Taideyliopiston tiloissa ei saa järjestää vallitsevan koronatilanteen aikana opiskelijatapahtumia tai muita vapaa-ajan tapahtumia. 

Suosittelemme myös, että henkilöstö ja opiskelijat eivät kokoonnu keskenään vapaa-ajan tapahtumiin muissa sisätiloissa yliopiston ulkopuolella.

Kirjasto

Teatterikorkeakoulun ja Kuvataideakatemian kirjastot ovat suljettuina muuton vuoksi 1.5.2021 alkaen. Sörnäisten kampuksen kirjasto avautuu syyskuun aikana.

Töölön kampuksen kirjasto Musiikkitalossa palvelee taideyliopistolaisia, mutta on edelleen suljettu ulkoisilta käyttäjiltä. Kirjasto on suljettuna heinäkuussa. 

Kuopion kirjaston nykyisiä käytänteitä jatketaan 31.5. asti. Kirjaston asiakaspalvelu on auki arkisin klo 12–14. Pääsy kirjastoon iltaisin asiakaspalvelun sulkeuduttua kirjastokortilla ja uudella nelinumeroisella PIN-koodilla. Kirjasto on suljettuna kesä-heinäkuussa.

Ravintolat

Seuraavat opiskelijaravintolat ovat avoinna rajoitetuilla aukioloajoilla:

 • Kookos: avoinna ma-pe klo 10.30–13.30
 • Tempo: avoinna ma-pe klo 11.00–13.30
 • Kuvataideakatemia: avoinna ma-pe klo 11.00–13.00

Nykyiset ohjeet mm. turvaväleistä ja porrastamisesta ovat voimassa toistaiseksi.

Seuraavat opiskelijaravintolat ovat suljettuina:

 • Musiikkitalon opiskelijaruokala

Ravintoloiden aukioloajat saattavat muuttua toukokuun aikana. Ajantasaisimman tiedon aukioloajoista löydät ravintoloiden verkkosivuilta.

Valmiusryhmä ja koronatyöryhmä

Taideyliopistossa toimii sen valmiussuunnitelman mukainen valmiusryhmä, jota johtaa rehtori Kaarlo Hildén.  

Koronavirukseen varauduttaessa siihen kuuluvat lisäksi vararehtori Lauri Väkevä, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Eveliina Olsson, vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm, vastaava toimitilapäällikkö Antti Halm, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen, kansainvälisten asioiden päällikkö Tuovi Martinsen ja vararehtori Jaana Erkkilä-Hill.

Ryhmän sihteerinä toimii työsuojelupäällikkö Jyri Pulkkinen, joka antaa lisätietoja koronaan varautumisesta: jyri.pulkkinen@uniarts.fi050-5722058 

Taideyliopistolle on perustettu rehtorin päätöksellä erillinen koronatyöryhmä, jonka vastuulla on tehdä koronaan liittyviä käytännön ohjeistuksia, jotka vaikuttavat yliopiston päivittäiseen sekä taiteelliseen toimintaan. Työryhmä myös sopii käytännön järjestelyistä koronan aikaisessa toiminnassa. 

Työryhmän jäsenet: vastaava opintopäällikkö Sanna Kotajärvi-Söderholm, kansainvälisten asioiden päällikkö Tuovi Martinsen, tekninen päällikkö ja työsuojelupäällikkö Jyri Pulkkinen, tilapäällikkö Matti Rautio, palvelu- ja henkilöstöpäällikkö Mikael Vänttinen sekä viestintäsuunnittelija Mirva Niemi. Ryhmän toimintaa ohjaa yliopiston valmiusryhmä.