Taideyliopiston lausunto: T&K-rahoituksessa tulee tunnistaa luovien ja taidealojen merkitys

Taideyliopisto lausui valtion tutkimus- ja kehittämisrahoituksen käytön monivuotisesta suunnitelmasta. Lausunnossaan yliopisto katsoo, että suunnitelman tulisi tunnistaa nykyistä laajemmin luovien ja taidealojen merkitys T&K-rahoituksessa. Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén korostaa, että luovilla ja taidealoilla on merkittävää potentiaalia synnyttää uusia ideoita ja lisätä aineetonta arvonluontia sekä tuottavuutta.

“Nykyinen TKI-politiikka, sekä Suomessa että EU-tasolla, on vahvasti teknologiapainotteista, ja innovaatiot nähdään usein kapeasti teknistaloudellisina. Yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen vaatii teknologian lisäksi panostuksia aineettomaan arvonluontiin ja luoviin lähestymistapoihin pohjautuvaan t&k-toimintaan. TKI-järjestelmän ja rahoitusinstrumenttien tulisi huomioida nykyistä vahvemmin luovien ja taidealojen potentiaali sosiaalisten ja kulttuuristen innovaatioiden kehittäjänä”, Hildén summaa. 

Hildénin mukaan luovien ja taidealojen tutkimustoiminnan ja yritysten välistä yhteistyötä tulee tukea. 

“Jaamme suunnitelman näkemyksen siitä, että kulttuurin tulee olla yksi Business Finlandin rahoituksen strategisista painopisteistä. On tärkeää, että Business Finlandin rahoitusta kohdennetaan taiteen ja kulttuurin aloilta syntyviin tutkimuspohjaisiin innovaatioihin”, Hildén sanoo. 

Luovien alojen T&K-potentiaali tulee hyödyntää täysipainoisesti 

Taideyliopisto toteaa lausunnossaan, että rahoituksen jako ohjaa sektorirajat ylittävän yhteistyön rakentumista vahvasti. Esimerkiksi valtakunnallisissa tohtorikoulutuspiloteissa rahoitusta suunnattiin sellaisille tutkimusaloille, joille yritysyhteistyö on jo luonteenomaista, kun taas luovat ja taidealat jätettiin rahoituksen ulkopuolelle.  

“Tulevissa toimenpiteissä tulee varmistaa, että kaikkien alojen T&K-potentiaali hyödynnetään täysipainoisesti. Myös globaalien haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan luovien ja taidealojen tutkijakoulutuksen saaneita osaajia tutkijoiksi, kehittäjiksi ja asiantuntijoiksi kansainväliseen yhteistyöhön. Luovien ja taidealojen tutkimuksen resursointi on siten nähtävä osana T&K-panostuksia kansainvälisessä yhteistyössä”, Hildén sanoo. 

Muista lausunnon antaneista tahoista esimerkiksi valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artis on yhtynyt Taideyliopiston lausuntoon.