Taideyliopiston lausunto: Avoimen korkeakouluopetuksen opintomaksujen nosto lisää eriarvoisuutta koulutuksen saavutettavuudessa taidealalla 

Taideyliopisto lausui maaliskuussa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta. Taideyliopiston Avoimen kampuksen koulutuspäällikkö Mari Karjalaisen mukaan avoimen korkeakouluopetuksen hintojen nostaminen johtaa todennäköisesti opiskelijoiden määrän vähenemiseen sekä eriarvoisuuden lisääntymiseen taidealan koulutuksen saavutettavuudessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi lausuntoa asetusluonnoksista, joissa ehdotettiin mm. yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksun nostamista 45 euroon opintopisteeltä.

Taideyliopisto toteaa lausunnossaan, että maksuasetuksen muutos ajoittuu hyvin hankalaan kokonaistilanteeseen. Samanaikaisesti ovat toteutumassa myös esimerkiksi aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan loppuminen, rahoitusmallin muutos, jatkuvan oppimisen rahoitusosuuden vähennys niin yo- kuin amk-mallissa sekä vapaan sivistystyön rahoituksen leikkaukset. 

“Kokonaisvaikutus voi olla kohtalokas tilanteessa, jossa avoimen korkeakoulutuksen tarjoaman jatkuvan oppimisen tarve vain kasvaa. Hintojen nostaminen todennäköisesti vähentää opiskelijoiden määrää. Opintomaksukorotuksesta saatavat tulot eivät riitä kattamaan taidealojen koulutuksen kustannuksia ja OKM-rahoituksen vähentyessä koulutustarjontaa joudutaan supistamaan. Taidealan avoimen yliopiston opiskelijat maksavat pääasiassa opintonsa itse. Suuri osa heistä on freelancer-taiteilijoita ja -kulttuurityöntekijöitä, joiden tulot ovat epäsäännöllisiä eikä heillä näin ollen ole taustallaan työnantajaa, joka voisi osallistua opintomaksuihin”, toteaa Taideyliopiston Avoimen kampuksen koulutuspäällikkö Mari Karjalainen. 

Taidealan yliopistotasoinen opetus on erittäin kustannusintensiivistä, sillä se sisältää runsaasti lähiopetusta pienissä ryhmissä ja yksilöopetuksena. Opintomaksujen korotus ei tuota merkittävää lisärahoitusta taideopetuksen kattamiseen, koska koulutuksen järjestämiskustannukset ovat suuret ja opetusryhmät pienet.  

“Opintomaksujen nosto lisää eriarvoisuutta koulutuksen saavutettavuudessa taidealalla. Ajatus siitä, että enimmäismaksun korotus lisäisi avoimen korkeakouluopetuksen tarjontaa ja yksilöiden opintojen suoritusmahdollisuuksia aloilla, joilla se on nyt vähäistä suurten koulutuksen järjestämiskustannusten vuoksi, ei päde taidealalla. On todennäköistä, että opintomaksujen korotus tulee laskemaan opintojen kysyntää ja siten laskee opintoihin osallistuvien määrää”, Karjalainen painottaa.