Taideyliopisto vakinaisti 80 opettajan ja tutkijan tehtävää

Työtuomioistuimen joulukuinen päätös toi muutoksen pitkään vallinneeseen määräaikaisten opetustehtävien perinteeseen.

Opiskelijoita kuvataideluokassa. Kuva: Taideyliopisto / Veikko Kähkönen

Taideyliopistossa käytiin helmi-maaliskuussa 2021 yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena 80 opetus- ja tutkimustehtävissä työskentelevän työntekijän työsuhde päivitettiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Lisäksi kahdeksalle henkilölle tarjottiin muuta vakituista tehtävää. 

Vakinaistamisten taustalla on työtuomioistuimen joulukuussa 2020 antama päätös kahden Taideyliopiston professorin työsuhteen määräaikaisuuden perusteista. Työtuomioistuin katsoi taidealan opetustehtävän luonteen riittämättömäksi määräaikaisuuden perusteeksi ja piti tarkastelussa olleita työsuhteita toistaiseksi voimassa olevina. 

Työtuomioistuimen päätöksen jälkeen Taideyliopisto kutsui koolle yhteistoimintaneuvottelut ja tarkasteli yhteensä 186 opetus- ja tutkimustehtävissä työskentelevän, kokonaistyöajan piiriin kuuluvan työntekijän määräaikaisen työsuhteen perusteet. 

Tarkastelun myötä pääosa sellaisista määräaikaisista työsuhteista, joiden määräaikaisuuden perusteena oli taidealan opetustehtävän luonne, arvioitiin toistaiseksi voimassa oleviksi.  

Koulutuksen yhteys taidekenttään tärkeä 

Työtuomioistuimen linjaus toi muutoksen erityisesti kuvataiteen, tanssin ja teatterin aloilla vuosikymmeniä voimassa olleeseen käytäntöön, jossa yliopistojen opetus- ja tutkimustehtävät ovat määräaikaisia. Käytäntöä on perusteltu sillä, että taidetta ei tehdä yliopistoissa vaan taidekentällä.  Taidealojen määräaikaiset opetus- ja tutkimustehtävät on rinnastettu tiedeyliopistojen vahvasti työelämään kiinnittyneisiin, määräaikaisiin professor of practice -tehtäviin, jotka mahdollistavat tiiviimmän vuorovaikutuksen alan muuttuvien käytäntöjen ja yliopistokoulutuksen välillä. 

“Kun vakinaisten työntekijöiden osuus nyt kasvaa, pystymme luomaan yliopiston kehitystyölle pitkäjänteisyyttä, mikä on arvokas asia. Jatkuvuuden lisäksi elävän yhteyden säilyttäminen suomalaiseen ja kansainväliseen taidekenttään on meille edelleen elintärkeää. Olemme yhdessä henkilöstön edustajien kanssa käyneet läpi tapoja, joilla voimme jatkossakin mahdollistaa vuorovaikutuksen taidekentän kanssa. Tällaisia keinoja voivat olla esimerkiksi vierailevat asiantuntijatehtävät, opiskelijoiden ja ammattitaiteilijoiden yhteisproduktiot, opetuksen kehittäminen yhä tiiviimmässä yhteistyössä ammattilaiskentän kanssa sekä esimerkiksi mentorointiohjelmat”, Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén toteaa. 

Urajärjestelmällä yhteiset pelisäännöt 

Taideyliopiston henkilöstöpolitiikkaa on yhdenmukaistettu määrätietoisesti jo ennen joulukuisen työtuomioistuimen päätöksen mukanaan tuomia muutoksia. Vuonna 2019 yliopisto aloitti urajärjestelmän käyttöönoton, jonka myötä toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa olevan akateemisen henkilöstön määrää oli tarkoitus lisätä merkittävästi. Työtuomioistuimen päätös vauhditti tätä muutosta.  

Jatkossa professorin ja lehtorin tehtävät ovat Taideyliopistossa pääsääntöisesti vakituisia tehtäviä. Vastaisuudessakin määräaikaisina säilyvät esimerkiksi tohtorikoulutettavat, vierailevat asiantuntijat ja sijaiset. 

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät yksimielisinä 12.3.2021.