Taideyliopisto liittyi DORA-julistukseen

DORA-julistuksen allekirjoittaneet organisaatiot ja yksittäiset henkilöt sitoutuvat parantamaan tieteellisten ansioiden arviointia tekemällä arvioinnista läpinäkyvää, tasapuolista ja monipuolisempaa.

DORA (San Francisco Declaration on Research Assessment) on osa kansainvälistä liikettä, jolla tähdätään vastuulliseen ja tasapuoliseen tutkijan ja tutkimuksen arviointiin. Vuonna 2012 julkaistussa julistuksessa annetaan arviointiin liittyviä suosituksia eri toimijoille, mukaan lukien korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot. Julistus on käännetty useille kielille, myös suomeksi, ja sen on allekirjoittanut tähän mennessä yli 2300 organisaatiota ja 17 000 yksityishenkilöä ympäri maailmaa. Suomessa julistuksen ovat allekirjoittaneet muun muassa useat korkeakoulut, Suomen Akatemia sekä Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Taideyliopisto on liittynyt DORA-julistuksen allekirjoittajiin 7.5.2021 johtoryhmän puollettua asiaa. 

”Taideyliopistolle on tärkeää toimia vastuullisesti ja monipuolisesti kaikessa arvioinnissa. DORA-julistuksen tavoite tutkimuksen ja tutkijan monitahoiseen ja kokonaisvaltaiseen arviointiin on äärimmäisen kannatettava”, toteaa Taideyliopiston tutkimuksen vararehtori Jaana Erkkilä-Hill.

Tieteelliset ja taiteelliset ansiot ensisijaisia kriteereitä

DORA-julistuksen keskeisenä sisältönä on vaatimus laadullisen arvioinnin ensisijaisuudesta. Julistus painottaa julkaisujen arvioinnissa ensisijaisina kriteereinä tieteellisiä ja taiteellisia ansioita. Tutkijan ansioita tulisi arvioida ennen kaikkea kokonaisuutena, ei pelkästään määrällisin mittarein.

Julistuksessa listataan kahdeksantoista suositusta eri toimijoille. Korkeakouluille kohdennetut suositukset korostavat arvioinnissa käytettyjen kriteerien avoimuutta ja selkeyttä. Lisäksi suosituksissa korostetaan kaikkien tutkimustuotosten, myös taiteellisten, arvon ja vaikuttavuuden huomioimista sekä monipuolisten vaikuttavuusmittareiden, mukaan lukien laadullisten indikaattoreiden käyttämistä.

Vaikuttavuuskerroin laajeni kirjastojen työkalusta tieteellisten ansioiden arviointiin

Julistus nostaa myös esiin lehtien vaikuttavuuskertoimen (Journal Impact Factor) ongelmat. Alun perin lehtien vaikuttavuuskerroin kehitettiin kirjastoja varten lehtihankintojen valinnan apuvälineeksi.

Vaikuttavuuskerrointa kuitenkin käytetään usein yhtenä indikaattorina, kun tutkijoiden ja yliopistojen tieteellisiä ansioita arvioidaan. Korostaessaan julkaisujen arvioinnin riippumattomuutta julkaisukanavasta sekä tutkimustuotosten arvioimista laajemmin DORA-julistus on myös linjassa avoimen tieteen edistämisen kanssa.