Suomen Akatemialta merkittävä kehitystutkimuksen rahoitus Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

Professori Heidi Westerlundin tutkimushanke Nepalin musiikkikulttuurin sukupuolisen tasa-arvon politiikasta on saanut lähes 600 000 euron rahoituksen Suomen Akatemian kehitystutkimuksen DEVELOP2-haussa. Kaikkiaan 85 hakemuksen joukossa, joista rahoitettiin yhdeksän, Westerlundin hanke arvioitiin toiseksi parhaaksi.

Rahoitushaussa menestyneet hankkeet muodostavat kehitystutkimuksen DEVELOP2 -akatemiaohjelman, joka jatkuu vuoden 2026 loppuun saakka. Ohjelmassa rahoitetaan monitieteistä ja ongelmalähtöistä tutkimusta, joka kuvaa ja tulkitsee kehityksen erilaisia ulottuvuuksia, auttaa ymmärtämään kehityksen esteitä ja etsii keinoja näiden esteiden poistamiseksi. Ohjelman tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ongelmien ratkaisemiseksi esimerkiksi terveyden, luonnonvarojen, talouden tai koulutuksen alueilla. Kehitystutkimuksessa voidaan tuottaa tietoa myös kansainvälisten, kansallisten ja kulttuuristen järjestelmien toiminnasta sekä näiden järjestelmien kehitykselle asettamista rajoituksista ja mahdollisuuksista.

Westerlundin hanke sijoittuu Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan ja toteutetaan yhteistyössä Kathmandun yliopiston ja Echoes in the Valley -organisaation kanssa.

Tutkimus musiikkiperinteen ja kulttuurin sukupuolisen tasa-arvon lisäämiseksi

Westerlundin Transitiopolkuja naisten osallisuuteen Nepalin muuttuvassa musiikkikulttuurissa (amplifyHer) -hanke tarkastelee musiikkiperinnettä sosiaalisena ilmiönä.  Siinä tunnistetaan, että musiikkiperinne voi omalta osaltaan ylläpitää laajempaa yhteiskunnassa ilmenevää, miesten ja naisten välistä hierarkiaa ja epätasa-arvoa.

Hankkeessa tehtävä poikkitieteellinen tutkimus pyrkii lisäämään systeemistä ymmärrystä siitä, miten sukupuolista tasa-arvoa voidaan edistää Nepalin muuttuvassa musiikkikulttuurissa. Tässä musiikkikulttuurissa julkiset rituaalit ja festivaalit ylläpitävät patriarkaalisia musiikkikäytäntöjä, joissa naisilla ei ole ollut keskeistä esittävän muusikon roolia. Tyttöjen ja naisten pääsy alan koulutukseen on edelleen vaikeaa ja muusikon ammatti voi johtaa sosiaaliseen leimaamiseen ja stigmatisointiin.

amplifyHer-hankkeen keskeisenä tavoitteena on paitsi tutkia tyttöjen ja naisten musiikin esittämisen politiikkaa myös testata uusia, sukupuolista tasa-arvoa edistäviä musiikin esittämisen muotoja ja sellaista julkista pedagogiikkaa hyödyntävää johtajuutta, joka tukee näitä tavoitteita. Kokeiluja tehdään muun muassa kouluissa ja Echoes in the Valley -festivaalin kanssa.

Hankkeen taustalla on huomio siitä, että yhtäältä kestävän kehityksen poliittisissa suosituksissa korostetaan perinteen säilyttämistä. Toisaalta niissä halutaan edistää sekä tyttöjen tasa-arvoisia mahdollisuuksia koulutukseen että naisten vahvempaa osallisuutta yhteiskunnassa. Tutkimusta on kuitenkin vain vähän siitä, miten näitä keskenään ristiriitaisia suosituksia toteutetaan sellaisessa musiikkiperinteessä, jossa sukupuolinen epätasa-arvo on räikeää ja jossa musiikin julkinen esittäminen leimaa naiset sosiaalisesti.

Hankkeen toteuttaa 7-henkinen tiimi, joka koostuu sekä Sibelius-Akatemian ja Kathmandun yliopiston tutkijoista.

Lue lisää kehitystutkimuksen akatemiaohjelmasta

Lue lisää DEVELOP2-akatemiaohjelmasta