Säveltäjä Riikka Talvitie karistaa säveltäjän työhön liittyvää mystifiointia ja laajentaa säveltämisen käytäntöjä

Talvitie toteaa tohtorintutkinnossaan, että yhteiskunta on muuttunut monella tapaa, mutta säveltäjyys ei ole pysynyt perässä.

Kuva: Maarit Kytöharju/Meidän festivaali

Talvitien tohtorintutkintoon sisältyy viisi taiteellista projektia: Omakuva (2018), Kylmän maan kuningatar (2017), Heinä (2018), Mimesis, metafora, mallintaminen (2022) ja Aaltoliike – näkökulmia luontoon (2021). Kaikki taiteelliset projektit toteutuivat erilaisissa työryhmissä tai pohtivat muilla tavoin jaettua tekijyyttä. Yhteisen tekemisen myötä esille nousivat merkittävätteemat kuten muun muassa ekologisuus, musiikin ja luonnon välinen suhde, eettisyys ja toiseus, yhdenvertaisuus ja diversiteetti sekä kriittinen taide ja aktivismi. 

”Olen kadehtinut sitä, miten eri alojen taiteilijat saavat työskennellä ajankohtaisten kysymysten parissa peilaten esteettisiä ja eettisiä arvojaan suhteessa ympäröivään maailmaan. Olen kokenut säveltäjän ammatin rajoittavaksi, institutionaaliseksi, vanhanaikaiseksi ja monella tapaa elämänarvojeni vastaiseksi, ja tämä tuli esiin myös tutkimuksessani. Musiikin tekemisen ei kuitenkaan tarvitse olla maailmasta irrallista, vaan itselle tärkeät eettiset ja ideologiset arvot voi sisällyttää omaan taiteilijuuteensa”, Talvitie kertoo. 

Taiteellinen tutkimus tarjoaa mahdollisuuden uudistaa säveltäjän ammattikuvaa

Tutkielmassaan Talvitie tarkastelee säveltäjän ammattia, sen historiaa ja työnkuvan muutosta suhteessa säveltämisen tutkimukseen musiikkitieteen traditiossa. Länsimaisen taidemusiikin säveltäjää on perinteisesti tarkasteltu yksilötaiteilijana, jolla on teosten kautta olennainen rooli musiikkielämän keskiössä. Säveltäjän vuorovaikutusta muiden toimijoiden kanssa sävellystyön aikana ja esitysprosessin yhteydessä on tutkittu selkeästi vähemmän. 

Talvitie toteaa, että säveltämistä ovat tutkineet pääasiassa alan ulkopuoliset tutkijat, mutta taiteellisessa tutkimuksessa säveltäjä voi muuttaa työnkuvaansa ja omia sävellyskäytäntöjään. Projekteissaan Talvitie halusi murtaa säveltäjän ammatin mystiikkaa muun muassa kokeilemalla erilaisia kollektiivisia työtapoja kuten yhteissäveltämistä tai sävellysprosessin avaamista esitystaiteen keinoin. 

”Havaitsin, että jos voin säveltäjänä avata sävellysprosessia ja sen taustalla vaikuttavia esteettisiä valintoja työryhmälle, avautuu tilaisuus keskustella ajankohtaisista sosiaalisista, poliittisista ja ekologisista kysymyksistä. Avoin keskustelu tarjoaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia tasavertaisen suhteen luomiseen yleisön kanssa.” 

Riikka Talvitien taiteellisen tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus järjestetään maanantaina 5.6.2023 klo 12 Musiikkitalon Camerata-salissa. Tutkielman tarkastajina ovat FT Mikko Heiniö ja TaT Lea Kantonen. Tarkastustilaisuuden valvojana toimii sävellyksen professori Veli-Matti Puumala.

Lisätiedot

Riikka Talvitie
riikka.talvitie@uniarts.fi