Opettajien pätevyys ja laadukkaat kurssisisällöt saavat kiitosta opiskelijoilta

Palautteen mukaan Taideyliopiston opiskelijat ovat erityisen tyytyväisiä opettajien taiteelliseen pätevyyteen, kurssisisältöihin ja kansainvälistymismahdollisuuksiin. Kehityskohteena on tulevaisuudessa opiskelijoiden hyvinvointi.

Opiskelija maalaa öljyväreillä. Kuva: Veikko Kähkönen / Taideyliopisto

Taideyliopisto kerää säännöllisesti palautetta nykyisiltä ja valmistuneilta opiskelijoiltaan. Saadun palautteen perusteella kehitetään opetusta ja muuta yliopiston toimintaa.  

Lukuvuonna 2019–2020 Taideyliopisto osallistui kahteen valtakunnalliseen palautekyselyyn: kandipalautteeseen sekä maistereiden ja tohtoreiden uraseurantaan. Niiden lisäksi toteutettiin yliopiston sisäinen rehtorin kysely ja osallistuttiin ensimmäistä kertaa kansainväliseen International Student Survey’hin. 

Pätevät opettajat ja laadukkaat kurssisisällöt 

Rehtorin kyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä Taideyliopiston perustutkinto-opiskelijasta piti opettajien taiteellista pätevyyttä hyvänä tai erinomaisena. Yli 70 % vastaajista piti kurssien opetussisältöjä hyvinä tai erinomaisina. 

Positiivista palautetta saivat myös kansainvälistymismahdollisuudet: yhdeksän kymmenestä piti vaihto-opiskeluaan tai harjoittelujaksoaan hyödyllisenä.  

Opiskelijat kehuivat myös yliopiston kirjaston palveluja ja IT-palveluja. Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli tyytyväisiä esitys- ja näyttelytiloihin. Ilmapiiri ja erityisesti toisten opiskelijoiden tuki koettiin hyvänä. 

Rehtorin kyselyn perusteella Taideyliopistossa kehitetään opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemista, henkilökohtaisen palautteen laatua, opintojen suunnittelemisen tukea sekä opinnoista viestimistä. Edelleen tulee panostaa epäasiallisen kohtelun ja syrjinnän ehkäisemiseen.

Kandipalautteessa Suomen kärjessä 

Valtakunnallisessa kandipalaute-kyselyssä Taideyliopisto sai maan parhaan kokonaistuloksen. Kyselyn mukaan Taideyliopistosta valmistuneet kandidaatit pitävät opetusta laadukkaana ja ovat tyytyväisiä vuorovaikutukseen opettajien kanssa. Koulutus antaa mahdollisuuden keskustella ja työskennellä muiden opiskelijoiden kanssa sekä kehittää työelämävalmiuksia. 

Kandipalautteen perusteella kehityskohteeksi nousee erityisesti opiskelijoiden hyvinvointi ja opintojen kuormittavuus.  

Valmistuneet suosittelisivat Taideyliopistoa muille 

Maistereiden uraseurannan vastaajat arvioivat yliopisto-opintojen kehittävän luovuutta ja pitävät sitä hyvin merkittävänä taitona urallaan. He suosittelevat mielellään koulutusta muille.  

Tohtoreiden uraseurannan mukaan yli 80 % vastaajista on tavoitteidensa mukaisella uralla. Kaksi kolmasosaa vastaajista on työuran kannalta tyytyväisiä suorittamaansa tohtorin tutkintoon.  

Vastaajien mukaan tohtorikoulutus on kehittänyt analyyttisen ja systemaattisen ajattelun taitoa, tiedonhankintataitoja ja itseohjautuvuutta. Näillä taidoilla vastaajat kokevat olevan myös paljon merkitystä työelämässä.  

Urantaseurantakyselyjen pohjalta Taideyliopistossa tulee kehittää muun muassa sitä, kuinka yrittäjyyttä tuodaan esiin taiteilijoiden uravaihtoehtona sekä sitä, kuinka opinnot tukevat opetus- ja ohjaustaitoja sekä yhteistyötaitoja. 

Koulutuksen laatu houkuttelee opiskelijoita ulkomailta 

International Student Survey’ssa selvitetään erityisesti sitä, mitkä asiat vaikuttavat eniten kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden päätökseen opiskelupaikan valinnasta.  

Taideyliopiston vastaajien osalta koulutuksen laatu, opetuksen taso, opetustarjonta ja opettajien osaaminen nousivat keskeisiksi tekijöiksi koulutukseen hakeutuessa.  

Palautteen pohjalta kehitetään toimintaa 

Palautekyselyjen johtopäätöksiä hyödynnetään yhteisessä opetussuunnittelutyössä ja tulevan toiminnan suunnittelussa.  

Tuloksia käsitellään syksyllä 2020 Taideyliopiston yksikköjen kokouksissa sekä esimerkiksi opiskelijoiden hyvinvointiryhmässä, ylioppilaskunnan hallituksessa ja yliopiston tasa-arvoryhmässä.  

Lisätietoa

Opetuksesta vastaava vararehtori Lauri Väkevä