Mauno Pudas -säätiöltä merkittävä apuraha Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen opiskelijoille

Viulu flyygelin kannen päällä
Viulu

Mauno Pudas -säätiö on perustanut uuden apurahan Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen opiskelijoiden tukemiseksi. Ensimmäiset apurahat myönnettiin viulisti Elsa Hasulle ja sellisti Maria Morfin Venäläiselle.

Vuonna 2018 perustetun Mauno Pudas -säätiön tavoite on auttaa musiikin opiskelijoita, jotka ovat tehneet päätöksen pyrkiä ammattiopintoihin ja kohti musiikin ammattilaisuutta. Säätiö toivoo, etteivät taloudelliset huolet varjostaisi tätä kriittistä vaihetta. Apurahalla halutaankin auttaa musiikillisesti lahjakkaita nuoria, joille taloudellinen tuki opiskeluun on tarpeen.

”Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen opiskelijat ovat tärkeä kohde, sillä he ovat pelkästään vanhempiensa tuen varassa eivätkä saa opintolainaa alaikäisyytensä vuoksi. Toivon, että saisin kasvatettua säätiön varallisuutta, jotta apuraha saisi jatkoa ja jaettavaa riittäisi yhä useammalle”, kertoo Mauno Pudas.

Apuraha on kaksivuotinen ja suuruudeltaan 16 000 €. Se jaettiin siten, että Elsa Hasulle myönnettiin 12 000€ ja Maria Morfin Venäläiselle 4000€. Tänä keväänä apurahaa saivat hakea vuosina 2003–2006 syntyneet Taideyliopiston Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa opiskelevat oppilaat ja se myönnettiin hakemusten perusteella. Ensimmäistä Mauno Pudas -säätiön apurahaa haki 24 Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen opiskelijaa.

Mau­no Pu­das on Ko­la­rissa syntynyt ja kasvanut lau­lu­pe­da­go­gi, joka opiskeli Sibelius-Akatemiassa 1960- ja 1970-luvuilla. Hän pe­rus­ti ni­me­ään kan­ta­van sää­tiön, jot­ta nuo­ret mu­sii­kin tai tai­tei­den har­ras­ta­jat pää­si­si­vät to­teut­ta­maan opis­ke­lu­haa­vei­taan ja ke­hit­tä­mään osaa­mis­taan. Pu­taan omas­sa elä­mäs­sä mu­siik­ki on ol­lut hy­vin tär­ke­äs­sä roo­lis­sa, vaik­ka musiikista ei tul­lut kos­kaan hä­nel­le am­mat­tia.

Lisätietoja

Peppiina Kaperi
peppiina.kaperi@uniarts.fi