Kansainvälinen asiantuntijaryhmä RAB kehottaa Taideyliopistoa kirkastamaan tutkimustavoitteitaan – ”Taideyliopistolla on erinomaista potentiaalia ja kadehdittava tutkimusympäristö”

Taideyliopiston tutkimuksen kehittämistä tukeva Research Advisory Board (RAB) vieraili helmikuussa Helsingissä. Vierailun teemana oli tällä kertaa akatemioiden ja Tutkimusinstituutin synergiat. Kansainvälinen RAB kehui vierailuraportissaan taideyliopistolaisten ensiluokkaisia tutkimusideoita ja inspiroivaa tutkimustoimintaa. Se tunnisti myös ongelmia, joiden parissa kaikki yliopistot kamppailevat ja ehdotti yhdeksää kehitystoimenpidettä. 

Moniin muihin taideyliopistoihin verrattuna Taideyliopistossa on jo hyvin suosiollinen tutkimusympäristö RABin raportin mukaan. Opiskelijoiden määrä suhteessa yksiköihin on varsin hyvä, tilat ovat erinomaiset ja yksiköistä löytyy erinomaisia tutkijoita. Rahoitustilanne ei ole erityisen vaikea kansainvälisesti verrattuna.  

”Tiivistettynä Taideyliopisto on tilanteessa, jota monet muut instituutiot kadehtisivat”, raportissa todetaan. 

RAB onkin sitoutunut auttamaan Taideyliopistoa saamaan suotuisista olosuhteista kaikki irti. 

Raportissa tunnistetaan yliopistoille yleisiä ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi yksilöllisen vs. yhteisöllisen työn, autonomian vs. vaikuttavuuden sekä innovaation, yhteisen strategisen vision vs. perinteisen identiteetin vastakkainasetteluihin sekä rahoitushankaluuksiin. 

Yhteinen strateginen visio tutkimukselle 

Yliopiston hallitukselta RAB toivoo raportissaan vahvaa tukea tutkimukselle ja selvästi ilmaistuja odotuksia sen kehittämiseksi.  

RAB ehdottaa, että tutkimuksen vararehtori loisi yhdessä dekaanien ja Tutkimusinstituutin kanssa yhteisen strategisen tutkimusvision. Vision tulisi ratkaista, mitä akatemiat ja Tutkimusinstituutti voivat saavuttaa yhdessä menettämättä kuitenkaan omaa identiteettiään.  

Vision tulisi perustua tunnistetuille vahvuuksille ja hyviksi todetuille käytännöille. Sen tulisi olla linjassa yksikköjen omien strategisten suunnitelmien kanssa siten, että ne vahvistaisivat toinen toistaan. Vision suojissa sekä ruohonjuuritason toiminnot että eri alojen ja metodien moninaisuus voisivat kukoistaa samalla, kun ne kaikki tähtäisivät yhteiseen tavoitteeseen. 

Vahva sisäinen motivaatio tutkimukselle 

RAB painottaa sisäistä motivaatiota tutkimuksen tekemiselle ulkoisten tekijöiden kuten rahoituksen sijaan. Yksi tällainen motivaatio on taiteellisen tutkimuksen ja taiteellisten käytäntöjen toisiaan ruokkiva vaikutus. Hyviä esimerkkejä tästä vuorovaikutuksesta tulisi nostaa esiin ja rohkaista. 

Tohtorikoulutuksen lisäksi myös postdoc-tutkimus vaikuttaa osaltaan suosiollisesti Taideyliopiston erinomaiseen maineeseen ja vahvistaa yliopistoa. Siksi RAB ehdottaa, että Taideyliopisto vahvistaisi tutkijoiden urapolkuja ja tutkimusjohdon ja ohjaajien kouluttamista.  

Tutkimusinstituutin rooli eri akatemioiden yhteen tuojana 

Tutkimusinstituutin roolia tulisi raportin mukaan selkeyttää. RAB ehdottaa, että Tutkimusinstituutin tulisi erityisesti esitellä projekteja, jotka tuovat yhteen eri akatemioita ja ulkoisia yhteistyökumppaneita. 

RAB kiinnittää huomiota myös akatemioiden väliseen oikeudenmukaisuuteen liittyen velvollisuuksiin, oikeuksiin ja tutkimukselle varattuun aikaan. 

Viimeiseksi raportti muistuttaa, että tutkimuksen tarkoitusta tulisi pohtia yhdessä aika ajoin. Mitä tutkimus on? Mitä on taiteellinen tutkimus? Entä mitä tarkoitetaan tutkimusstrategialla? Mitä tutkimus tekee Taideyliopistolle instituutiona ja sen sisällä, miten se tekee sen ja miksi se on tärkeää? 

“Taideyliopiston tutkimuksen kehittämiselle on ensiarvoisen tärkeää saada kansainvälistä vertaisarviointia ja kollegiaalista tukea”, kommentoi Taideyliopiston tutkimuksen vararehtori Jaana Erkkilä-Hill.  

“Monet tutkimuksen organisointiin liittyvät haasteet ovat yhteisiä riippumatta kansallisista ja yliopistokohtaisista toimintaperiaatteista ja säädöksistä, ja näistä haasteista on tärkeää keskustella yhteisen pöydän äärellä. Tutkimus taideyliopistoissa on nuorta kaikkialla, ja siten RAB antaa Taideyliopistolle arvokkaan ulkopuolisen katseen asioihin, jotka kaikki omassa arjessamme jaamme.” 

Tutkimuksen kokonaisarvioinnista kohti tutkimuksen kehitystä

Vuosina 2021–22 Taideyliopistossa toteutettiin tutkimuksen kokonaisarviointi, jonka tulosten pohjalta tutkimustoimintaa ja -ympäristöä nyt kehitetään. Rehtori Kaarlo Hildénin nimittämä kansainvälinen Research Advisory Board (2023–2027) tukee kehittämistoimia ja kokonaisarvioinnissa arvioitavia yksiköitä: Kuvataideakatemiaa, Sibelius-Akatemiaa, Teatterikorkeakoulua ja Tutkimusinstituuttia. 

RAB vieraili ensimmäistä kertaa Helsingissä 12.-13.2.2024. Vierailun teema oli akatemioiden ja Tutkimusinstituutin tutkimuksen sekä tohtorikoulutuksen synergiat. Vierailuja jatketaan vuosittain eri teemoilla.  

Kansainvälisen Research Advisory Boardin jäsenet 

  • Puheenjohtaja, vararehtori Reine Meylaerts, Leuvenin yliopisto 
  • Professori Darryl Jones, Trinity College, Dublin 
  • Vararehtori Sidsel Karlsen, musiikkikasvatuksen ja musiikkiterapian oppiaine, Norjan valtiollinen musiikkikorkeakoulu  
  • Dekaani Roberta Mock, Royal Holloway, Lontoon yliopisto 
  • Professori Ossi Naukkarinen, Aalto-yliopisto