Taideyliopiston varainhankinnan eettiset periaatteet

Taideyliopisto on sitoutunut vastuullisen varainhankinnan arvoihin ja periaatteisiin.

Taideyliopiston kumppanuustyön tavoitteena ovat pitkäjänteiset, strategiset kumppanuudet osapuolten arvoja kunnioittaen. Kumppanuuksien kautta tavoitellaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja taloudellista hyötyä osapuolille. Kumppanuudet rakentuvat keskinäiselle arvostukselle ja yhteiselle ylpeydelle tuloksista.

Taideyliopisto sitoutuu Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n (VaLa) vastuullisen varainhankinnan arvoihin ja periaatteisiin, joita mukaillen alla olevat periaatteet on kirjattu:

  • Rehellisyys: Taideyliopiston varainhankinta on rehellistä, vastuullista ja totuudenmukaista ja lahjoitukset käytetään tavalla, joka edistää Taideyliopiston tarkoitusta.
  • Kunnioitus: Taideyliopiston varainhankinta kunnioittaa yliopistoa ja lahjoittajia. Varainhankinta arvostaa yksityisyyttä ja valinnanvapautta kaikissa muodoissaan. Lahjoittajan tahtoa kunnioitetaan.
  • Avoimuus: Taideyliopiston varainhankinta toimii avoimesti. Varainhankinnassa ilmoitetaan tarvittaville tahoille todelliset tai mahdolliset eturistiriidat ja vältetään mahdollisia henkilökohtaisia tai ammatillisia väärinkäytöksiä.
  • Läpinäkyvyys: Taideyliopisto raportoi Taideyliopiston olemassa olevan mallin mukaisesti lahjoituksista ja niiden käytöstä, hallinnoinnista, kuluista ja tuotoista tarkalla ja ymmärrettävällä tavalla.

Alla on kuvattu tarkemmin, miten eettiset periaatteet konkretisoituvat Taideyliopiston toiminnassa. Varainhankinnan pohjalla on tarvittavat luvat ja rehellisyys toteutuu myös siten, että lahjoittaminen ja kumppanuudet pidetään erillään muista yliopiston prosesseista. Toimimme tietosuojasäännösten mukaan. Tarkemmin alla on kerrottu myös lahjakirjoista ja sopimuksista, joilla varmistetaan myös molemminpuolinen kunnioitus. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden näkökulmasta kerromme alla tarkemmin mitä lahjoituksilla tehdään, millainen on sijoituspolitiikkamme, miten huolehdimme lahjoittaja- ja kumppanisuhteista, viestinnästä ja raportoinnista lahjoittajille ja kumppaneille.

Luvat ja luottamus

Taideyliopistolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa ja kaikessa toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja normistoa. Kaikki varainhankinta ja yhteistyö pohjautuu luottamukseen. Yliopiston toiminta perustuu laillisuuteen, rehellisyyteen ja totuudenmukaisuuteen sekä parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Yliopisto toimii tavalla, joka rakentaa lahjoittajien, rahoittajien, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien luottamusta sen toimintaan.

Lahjoittaminen ja kumppanuudet pidetään erillään muista prosesseista. Yliopiston hankinnat hoidetaan osana julkista hankintaprosessia, jota säätelee hankintalaki. Lahjoittaminen ja/tai kumppanuus ei anna neuvottelu- eikä muuta etua suhteessa yliopiston toimintoihin. Lahjoitus ei ole koskaan lahjus. Lahjoittamalla tai kumppanuudella ei voi vaikuttaa henkilövalintoihin, opiskelijavalintoihin, opintomenestykseen tai tutkinnon suorittamiseen. Lahjoituksella tai kumppanuudella ei voi vaikuttaa yliopiston opetukseen, tutkimukseen tai julkaisuihin yliopiston strategian, arvojen tai tutkimuseettisten ohjeiden vastaisesti.

Tietosuoja

Taideyliopiston henkilöstö ei luovuta ulkopuolisille tietoonsa saamia luottamuksellisia tietoja eikä yrityssalaisuuksia, vaan kunnioittaa luottamuksellisuutta kaikissa käydyissä keskusteluissa ja muussa yhteydenpidossa. Taideyliopisto noudattaa tietosuojaa ja salassapitoa koskevia lakeja, säännöksiä ja määräyksiä. Lahjoittajarekisterin tiedot ovat ainoastaan yliopiston käytössä eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tarkemmin tietosuojasta voi lukea uniarts.fi:ssä.

Lahjoitusten hyväksyminen, lahjakirjat ja sopimukset

Taideyliopistolle voi lahjoittaa lahjakirjalla ja näiden lahjoitusten osalta Taideyliopisto tekee lopullisen päätöksen lahjoituksen vastaanottamisesta. Lahjakirjalla tehdyt lahjoitukset hyväksyy rehtori. Lahjoituksen tulee aina olla linjassa yliopiston arvojen ja toiminnan kanssa, eikä sen hyväksymisen tule koskaan vaarantaa yliopiston tai muiden lahjoittajien mainetta. Lahjoittaja ja lahjoituksen lähde tulee olla tiedossa ja lahjoittajan käyttämät maksutavat tulee olla luotettavia.

Lahjoituksesta koituvien kulujen ja muiden vastuiden tulee arvion mukaan olla kohtuullisia. Lahjakirjassa sovitaan lahjoituksen määrästä ja lahjan kohteesta sekä muista ehdoista, kuten esimerkiksi yhteistyöhankkeen raportoinnista ja mahdollisten ehdollisten lahjoitusten periaatteista. Poikkeuksen muodostavat valtion vastinrahoitettujen kampanjoiden lahjakirjat, joissa noudatetaan valtion viranomaisten reunaehtoja.

Tukisäätiölle ja erikseen määriteltyihin hankkeisiin voi lahjoittaa jatkuvasti. Taideyliopistolle voi lahjoittaa merkkipäivämuistamisen yhteydessä ja testamenttilahjoituksena. Ohjeet kaikkiin lahjoitustapoihin löytyy uniarts.fi:n sivuilta.

Vastikkeellinen toiminta ja sopimukset

Taideyliopiston toiminnassa vastikkeettoman lahjoituksen ja vastikkeellisen yhteistyön välille tehdään selkeä ero. Erilaisia yhteistyöhankkeita koskevat sopimukset määrittelevät yhteistyön sisällön lainsäädännön ja yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden puitteissa. Sopimuksissa sovitaan yhteistyön maksuista sekä kummankin osapuolen vastuista ja vastikkeista.

Lahjoitusten käyttö

Lahjoituksien avulla on tarkoitus turvata korkeatasoisen taidekoulutuksen jatkuvuus Suomessa. Koulutuksemme kärkikohteita ovat kansainvälisyyden lisääminen sekä vuorovaikutuksen ja taiteiden tutkimuksen vahvistaminen. Taideyliopisto panostaa lahjoitusten avulla erityisesti kansainvälistymiseen, vierailuprofessuurien lisäämiseen ja taiteen vaikuttavuuden vahvistamiseen yhteiskunnassa sekä strategisiin, erikseen määriteltyihin kohteisiin.

Sijoitustoiminnan periaatteet

Taideyliopiston sijoitussalkku muodostuu sijoitusomaisuudesta. Sijoitusomaisuuden tuotto käytetään yliopiston toiminnan kehittämiseen. Sijoitusomaisuuden tarkoituksena on turvata yliopiston taloudellinen liikkumavara ja parantaa rahoituksen vakautta. Omaisuuden hoidossa ja tuottojen kohdentamisessa huomioidaan sekä yliopiston lyhyt- että pitkäaikaiset tarpeet. Taideyliopiston sijoituspolitiikka on laadittu sijoitustoiminnan ammattilaisista koostuvan sijoituskomitean avulla. Sijoituspolitiikan tavoitteena on huolehtia koko Taideyliopiston sijoitusomaisuudesta sekä hyvän hallinnointitavan noudattamisesta.

Taideyliopiston sijoitushorisontti on pitkä ja se kestää lyhytaikaisia kurssiheilahteluja. Yliopiston tuottotavoitteen toteutuminen ei ole mahdollista hyvin matalan riskin sijoitussalkulla, koska tällaisen salkun tuotto-odotus ei ole riittävä. Riskinhallinta toteutetaan riittävän laajalla hajautuksella, sijoitussalkun kokonaispainotuksella ja yksittäisten sijoituspäätösten osalta riski arvioidaan portfolion kokonaisriskin näkökulmasta. Sijoitetulle omaisuudelle tavoitellaan keskimäärin 6-7 prosenttiyksikön nimellistuottoa pitkällä aikavälillä siten, että rullaavan viiden vuoden tuotto on hyvin suurella todennäköisyydellä positiivinen. Salkun tuotosta käytetään keskimäärin 3-4 prosenttiyksikköä vuodessa toiminnan kehittämiseen. Vaikka strateginen allokaatio on lähtökohtaisesti pitkän aikavälin keskimääräinen allokaatio, niin sitä muodostettaessa on otettava huomioon vallitseva toimintaympäristö.

Taideyliopisto on sitoutunut edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Sijoitustoiminnassa noudatetaan voimassa olevaa lakia ja oikeudellisesti sitovia määräyksiä. Sijoitustoiminnassa ja yhteistyökumppaneita valittaessa painotetaan yleisesti hyväksyttyjä ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintomenettelyjen periaatteita (ESG). Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden integroiminen osaksi sijoitustoimintaa tehdään tavalla, joka edistää turvallisen ja tuottavan sijoittamisen periaatteita. Vastuullisen sijoittamisen periaatteilla tuetaan kestävän kehityksen tavoitteita. Varainhoitajiksi valitaan toimijoita, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan edellä mainittuja vastuullisen sijoittamisen periaatteita sijoitustoiminnassaan, prosesseissaan sekä sijoituskohteiden valinnassaan.

Lahjoittaja- ja kumppanisuhteet

Taideyliopisto rakentaa ja kehittää pitkäaikaisia, laadukkaita ja monipuolisia lahjoittaja- ja kumppanisuhteita. Tähän tähdätään tarjoamalla monipuolisia lahjoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia yksityisille henkilöille, säätiöille, yrityksille ja muille tahoille.

Lahjoittajien oikeuksia kunnioitetaan antamalla ajankohtaista tietoa siitä, miten lahjoituksia käytetään ja toiminnassa huomioidaan lahjoittajan yksityisyys ja kunnioitetaan lahjoittajan toiveita. Lahjoittajiin ja kumppaneihin pidetään säännöllisesti yhteyttä ja viestitään varojen käytöstä, varainhankinnan tuloksista sekä erilaisista tapahtumista.

Taideyliopisto osoittaa kiitollisuuttaan järjestämällä lahjoittaja- ja kumppanitilaisuuksia. Suurimpia lahjoittajia ja kumppaneita voidaan huomioida erilaisilla järjestelyillä. Taideyliopisto julkaisee verkkosivuilla ajantasaista tietoa lahjoituksista ja yhteistyöhankkeista. Poikkeuksen muodostavat valtion vastinrahoitetut kampanjat, joissa noudatetaan valtion viranomaisten reunaehtoja lahjoitusten ja lahjoittajien huomioinnissa.