Hankkeemme

Tutustu Taideyliopiston tutkimus-, kehitys- ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Pääyksikkö
Alatyypit
Status

Hakutulokset: 23

Hankkeen nimi Kesto Rahoittaja
ArtsEqual
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeessa (2015 - 2021) tutkitaan, miten taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.
05/2015-04/2021

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto

ELLA – Kehollisuus ja taide kielenoppimisessa
Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa (2021-2024) tutkitaan, miten kehollinen, taiteellinen lähestymistapa kielen oppimiseen voi kehittää yhteisöjen toimintakulttuuria kohti kokonaisvaltaisuutta.
01/2021-12/2024

Koneen Säätiö

FAST45
FAST45 -hanke tarkastelee taideyliopistojen vaihtoehtoisia tulevaisuuksia Euroopassa.
01/2021-12/2023

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Future Songwriting
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työskentelytapoja musiikintunneilla, kannustaa opettajia ja oppilaita musiikin luovaan tuottamiseen osana koulujen musiikinopetusta sekä tukea uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista.
01/2018-12/2020

Euroopan unionin Creative Europe -ohjelma

Globaaleja visioita verkostoitumalla
Hankkeessa tehdään interkulttuurisen musiikinopettajakoulutuksen kehittämistutkimusta Suomessa, Israelissa ja Nepalissa.
01/2015-12/2020

Suomen Akatemia

HEWDISARTS
HEWDISARTS on kulttuurienvälinen akateeminen yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi ja haastaa akateemista ableismia korkeakoulutuksessa.
01/2022-12/2024

Hanke on osa valtakunnallista SAFINET-verkostoa (Southern African and Finnish Higher Education Institutions’ Network for Health and Wellbeing), jossa se toimii Kulttuuri ja hyvinvointi -osa-alueen alaisuudessa. SAFINET-verkostoa rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Koulujen ja taidelaitosten yhteistyö Taidetestaajat-hankkeessa: Onnistumisia, haasteita ja kehittämisehdotuksia
Tutkimushankkeessa arvioidaan Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hanketta.
01/2018-12/2019

Suomen kulttuurirahasto

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi (ArtWell)
Selvityshankkeessa tarkastellaan kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellista arviointia sekä kehitetään toimenpidesuosituksia arviointitoiminnan jatkokehitykseen Suomessa.
04/2022-04/2023

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan VN-TEAS-rahoitus

Luova henkilökeskeinen hoitotaide
Hankkeen tavoitteena on kehittää, toteuttaa ja arvioida luovaa, henkilökeskeistä hoitotaidetta ammatillisessa koulutuksessa ja vanhustenhoidossa.
09/2021-06/2024

Svenska kulturfonden, Konstsamfundet

Music for Social Impact – Sosiaalisesti vaikuttava musiikki
Hankkeessa tutkitaan osallistavaa musiikkitoimintaa harjoittavien muusikoiden työtä, toimintaympäristöjä ja ammatillisia näkemyksiä.
01/2020-01/2022

Arts and Humanities Research Council (AHRC), Britannia

Musiikkikasvatuksen muutospolitiikka ikääntyvässä yhteiskunnassa
Hanke uudistaa elinikäistä musiikkikasvatusta koskevaa ajattelua nopeasti ikääntyvässä yhteiskunnassa.
01/2019-12/2022

Suomen Akatemia

Muusikkouden transformaatio: Monitieteinen pedagogiikka soittajan oppijaidentiteetin rakentajana
Sibelius-Akatemiassa toteutettava Muusikkouden transformaatio -hanke uudistaa muusikkojen elinikäiseen oppimiseen sekä esittämiseen liittyviä käytäntöjä.
01/2018-12/2021

Suomen Akatemia

Muutos Musiikinopetuksessa (MuMu) -hanke – Opetussuunnitelman perusteista käytäntöön
Marja-Leena Juntusen johtamassa tutkimushankkeessa (2018-) tarkastellaan musiikin opetussuunnitelmia suomalaisen musiik­ki­kas­va­tuk­sen kou­lu­tuk­sel­li­sen yhdenvertaisuuden ja laa­dun vä­li­nee­nä.
01/2018

Tutkimusprojekti aloitettu osana ArtsEqual-hanketta ja sitä on rahoittanut Svenska Kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet ja Suomen Kulttuurirahasto.

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman opiskelijavalintojen kehittäminen
Hankkeessa tutkitaan, keitä, miten ja miksi valitaan opiskelemaan näyttelijöiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun.
06/2020-12/2024

Hanke on osa Suomen Akatemian rahoittamaa profilointialuetta ”Artistic thinking that is driven by artist pedagogy”.

Poliittisuus ja julkinen pedagogiikka musiikin korkeakoulutuksessa
Hanke pyrkii lisäämään ymmärrystä poliittisuudesta osana ammattimuusikkoutta sekä edistämään ekologis-taiteellista mielikuvitusta ja muutoskeskeistä systeemiajattelua musiikin korkeakoulutuksessa.
09/2023-08/2027

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (KY)

Sotilaallisen vallan kieli suomalaisessa demokratiassa
Hankkeessa tutkitaan militarisoitunutta kieltä ja sen suhdetta demokratiaan Suomessa. Taideyliopistosta mukana on tutkija Susanna Hast.
01/2022-12/2025

Koneen Säätiö

Subtle Corporealities: Propositions of Resistance for Creative Practitioners
Susanna Hastin ja Maryam Bagheri Nesamin tutkimushankkeessa (2020-2022) luodaan yhteistyömahdollisuuksia iranilaisten ja suomalaisten taiteilijoiden välille.
01/2020-12/2022

Koneen Säätiö

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio
Observatorio vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatuksen tasa-arvoista saavutettavuutta ja parantaa alan yhteiskunnallista asemaa.
01/2017
Taide yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien kanssa
Anu Koskinen tutkii projektissa sitä, kuinka taiteen tekemistä yhteiskunnallisesti haavoittuvien ihmisryhmien kanssa voisi opettaa yhteisölliseen taiteeseen orientoituville taiteilijoille.
10/2019-01/2022

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönotto musiikkioppilaitoksissa
Heidi Elmgren tutkii musiikkikouluttajien käsityksiä opetussuunnitelman perusteista osana Musiikinopetus Muutoksessa -hanketta.
08/2020
Vastavuoroinen oppiminen teatterin ja työelämän välillä
Tutkimuksessa tarkastellaan muuttuvaa vastavuoroista asiantuntemusta ja ammatillista oppimista johtajien, asiantuntijoiden ja näyttelijöiden välillä.
08/2020-06/2022

Työsuojelurahasto

Yhdenvertaisesti säveltäen
Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen (2019-2020) tavoitteena on lieventää alan sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä sekä edistää tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia.
01/2019-11/2020

Wegeliuksen muistosäätiö, Musiikin edistämissäätiö (MES) & Suomen Säveltäjät ry

Yhteisö ja taide -seminaari
Seminaarin tavoitteena on pohtia monitaiteellisesti muun muassa taiteen ja yhteiskunnallisen osallisuuden kysymyksiä.
09/2018-09/2018