Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Hankkeemme

Tutustu Taideyliopiston tutkimus-, kehitys- ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Pääyksikkö
Alatyypit

Hakutulokset: 21

Hankkeen nimi Kesto Rahoittaja
ArtsEqual
Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston hankkeessa (2015 - 2021) tutkitaan, miten taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.
05/2015-04/2021

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto

ELLA – Kehollisuus ja taide kielenoppimisessa
Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa (2021-2024) tutkitaan, miten kehollinen, taiteellinen lähestymistapa kielen oppimiseen voi kehittää yhteisöjen toimintakulttuuria kohti kokonaisvaltaisuutta.
01/2021-12/2024

Koneen Säätiö

FAST45
FAST45 -hanke tarkastelee taideyliopistojen vaihtoehtoisia tulevaisuuksia Euroopassa.
01/2021-12/2023

Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelma

Future Songwriting
Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia työskentelytapoja musiikintunneilla, kannustaa opettajia ja oppilaita musiikin luovaan tuottamiseen osana koulujen musiikinopetusta sekä tukea uusien musiikintekijäsukupolvien kasvamista.
01/2018-12/2020

Euroopan unionin Creative Europe -ohjelma

Globaaleja visioita verkostoitumalla
Hankkeessa tehdään interkulttuurisen musiikinopettajakoulutuksen kehittämistutkimusta Suomessa, Israelissa ja Nepalissa.
01/2015-12/2020

Suomen Akatemia

Koulujen ja taidelaitosten yhteistyö Taidetestaajat-hankkeessa: Onnistumisia, haasteita ja kehittämisehdotuksia
Tutkimushankkeessa arvioidaan Suomen Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hanketta.
01/2018-12/2019

Suomen kulttuurirahasto

Kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellinen arviointi (ArtWell)
Selvityshankkeessa tarkastellaan kulttuurihyvinvointitoiminnan taloudellista arviointia sekä kehitetään toimenpidesuosituksia arviointitoiminnan jatkokehitykseen Suomessa.
04/2022-04/2023

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan VN-TEAS-rahoitus

Luova henkilökeskeinen hoitotaide
Hankkeen tavoitteena on kehittää, toteuttaa ja arvioida luovaa, henkilökeskeistä hoitotaidetta ammatillisessa koulutuksessa ja vanhustenhoidossa.
09/2021-06/2024

Svenska kulturfonden, Konstsamfundet

Music for Social Impact – Sosiaalisesti vaikuttava musiikki
Hankkeessa tutkitaan osallistavaa musiikkitoimintaa harjoittavien muusikoiden työtä, toimintaympäristöjä ja ammatillisia näkemyksiä.
01/2020-01/2022

Arts and Humanities Research Council (AHRC), Britannia

Musiikkikasvatuksen muutospolitiikka ikääntyvässä yhteiskunnassa
Hanke uudistaa elinikäistä musiikkikasvatusta koskevaa ajattelua nopeasti ikääntyvässä yhteiskunnassa.
01/2019-12/2022

Suomen Akatemia

Muusikkouden transformaatio: Monitieteinen pedagogiikka soittajan oppijaidentiteetin rakentajana
Sibelius-Akatemiassa toteutettava Muusikkouden transformaatio -hanke uudistaa muusikkojen elinikäiseen oppimiseen sekä esittämiseen liittyviä käytäntöjä.
01/2018-12/2021

Suomen Akatemia

Muutos Musiikinopetuksessa (MuMu) -hanke – Opetussuunnitelman perusteista käytäntöön
Marja-Leena Juntusen johtamassa tutkimushankkeessa (2018-) tarkastellaan musiikin opetussuunnitelmia suomalaisen musiik­ki­kas­va­tuk­sen kou­lu­tuk­sel­li­sen yhdenvertaisuuden ja laa­dun vä­li­nee­nä.
01/2018

Tutkimusprojekti aloitettu osana ArtsEqual-hanketta ja sitä on rahoittanut Svenska Kulturfonden, Svensk-Österbottniska samfundet ja Suomen Kulttuurirahasto.

Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman opiskelijavalintojen kehittäminen
Hankkeessa tutkitaan, keitä, miten ja miksi valitaan opiskelemaan näyttelijöiksi Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun.
06/2020-12/2024

Osa Taideyliopiston Artist Pedagogy -profiloitumishanketta (rahoittaja Suomen Akatemia)

Sotilaallisen vallan kieli suomalaisessa demokratiassa
Hankkeessa tutkitaan militarisoitunutta kieltä ja sen suhdetta demokratiaan Suomessa. Taideyliopistosta mukana on tutkija Susanna Hast.
01/2022-12/2025

Koneen Säätiö

Subtle Corporealities: Propositions of Resistance for Creative Practitioners
Susanna Hastin ja Maryam Bagheri Nesamin tutkimushankkeessa (2020-2022) luodaan yhteistyömahdollisuuksia iranilaisten ja suomalaisten taiteilijoiden välille.
01/2020-12/2022

Koneen Säätiö

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio
Observatorio vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatuksen tasa-arvoista saavutettavuutta ja parantaa alan yhteiskunnallista asemaa.
01/2017
Taide yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien kanssa
Anu Koskinen tutkii projektissa sitä, kuinka taiteen tekemistä yhteiskunnallisesti haavoittuvien ihmisryhmien kanssa voisi opettaa yhteisölliseen taiteeseen orientoituville taiteilijoille.
10/2019-01/2022

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelman perusteiden käyttöönotto musiikkioppilaitoksissa
Heidi Elmgren tutkii musiikkikouluttajien käsityksiä opetussuunnitelman perusteista osana Musiikinopetus Muutoksessa -hanketta.
08/2020
Vastavuoroinen oppiminen teatterin ja työelämän välillä
Tutkimuksessa tarkastellaan muuttuvaa vastavuoroista asiantuntemusta ja ammatillista oppimista johtajien, asiantuntijoiden ja näyttelijöiden välillä.
08/2020-06/2022

Työsuojelurahasto

Yhdenvertaisesti säveltäen
Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen (2019-2020) tavoitteena on lieventää alan sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä sekä edistää tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia.
01/2019-11/2020

Wegeliuksen muistosäätiö, Musiikin edistämissäätiö (MES) & Suomen Säveltäjät ry

Yhteisö ja taide -seminaari
Seminaarin tavoitteena on pohtia monitaiteellisesti muun muassa taiteen ja yhteiskunnallisen osallisuuden kysymyksiä.
09/2018-09/2018