Ajatuksia kuuntelemisesta ja improvisaatiosta

|
Blog

Kävin kuuntelemassa Sibelius-Akatemialla 26.9.2014 Improvisaatioseminaaria, jossa esiteltiin eri aineryhmien tapoja lähestyä sekä käyttää improvisaatiota osana koulutusta. En ole aiemmin pohtinut improvisaation tapahtumaa erityisen syvällisellä tasolla mutta koska seminaarissa käsiteltiin improvisaatiota niin monin eri tavoin ja erilaisista näkökulmista, se herätti uudenlaisia ajatuksia sekä kiinnostusta improvisaatioon taiteen tekemisen tapana sekä pedagogisena toisin tekemisenä.

Improvisoiminen vaatii heittäytymistä tähän hetkeen. Mitä ja miten ikinä improvisoidaankin, se tehdään juuri nyt, tässä hetkessä. Improvisaatiota tehdään useimmiten yhdessä vuorovaikutteisesti usean ihmisen kanssa. Ryhmässä improvisoimista edesauttaa kyky kuunnella ja kuulla toinen toista ja erityisellä tavalla hereillä hetkessä oleminen yhdessä kaikkien tilanteeseen osallistuvien henkilöiden kanssa kaikkia kunnioittaen. Samanlaista kuuntelemista ja kuulemista tuodaan esille kriittisessä sekä feministisessä pedagogiikassa. Näissä pedagogiikoissa halutaan rakentaa sellaisia oppimisen ympäristöjä, joissa kaikki tilanteisiin osallistujat, niin oppijat kuin opettajat, ovat kaikki keskenään tasavertaisia toimijoita. Tietoon ja taitoon suhtaudutaan siten, että ne voidaan luoda yhdessä. Tavoitteena on rakentaa oikeudenmukaisempi ja yhdenvertaisempi maailma ja tulla oppimisen tilanteissa yhdessä tietoiseksi niistä yhteiskunnallisista valtarakenteista, jotka eivät ole demokraattisia tai tue yhdenvertaisuuden periaatteita. Epädemokraattisista rakenteista tietoiseksi tuleminen muuttaa ihmistä, jolloin hän myös voi havainnoida ympäristöään uusilla ja luovemmilla tavoilla.

Voisiko improvisaatiosta, yhdistettynä kriittiseen ja feministiseen pedagogiikkaan, löytyä sellaisia menetelmällisiä lähtökohtia, joilla voitaisiin tutkia sekä tukea tasa-arvoa opetuksen vuorovaikutustilanteissa? Pyrkimys luoda yhdessä parempaa todellisuutta tasavertaisuuden ja kunnioituksen ajatuksien pohjalle voisi tuottaa opetuksessa demokratian ydinasiaa: kuuntelemisen taitoa.

xxx

Kirjoittaja on Taideyliopiston opiskelija Marika Hyvärinen​, joka osallistui Taideyliopiston Sibelius-Akatemian improvisaatioseminaariin, joka järjestetään seuraavan kerran syyskuussa 2015.

Seuraava kaikille avoin koko Taideyliopistoa koskeva Improvisaatiotapahtuma järjestetään 13.-14.3.2015 Teatterikorkeakoulun tiloissa (Haapaniemenkatu 6). Ohjelman ja ilmoittautumislomakkeen löydät  täältä.