Tutkimuksen kokonaisarvioinnissa suositellaan tutkimuksen työaika- ja uramallin kehittämistä, vaikuttavuuden määrittelyä ja tutkimusinstituutin perustamista

Arviointipaneeli tunnusti Taideyliopiston tutkimuksen erinomaisen maineen ja kannusti strategiseen suunnitteluun ja tutkimuksen lisäresurssointiin.

Vuosina 2021 ja 2022 toteutettu Taideyliopiston tutkimuksen kokonaisarviointi on ensimmäinen koko Taideyliopiston kattava tutkimuksen arviointi. Sen avulla on pyritty saamaan kokonaiskuvaa yliopiston tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen laadusta, vaikuttavuudesta ja tutkimusympäristöstä.

Arviointi kattoi kaiken Taideyliopistossa vuosina 2015–2020 tehdyn tutkimuksen. Arvioitavat yksiköt olivat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia, Teatterikorkeakoulu ja Research Hub.

Taitavia tohtoreita ja kova maine

Palautteessaan arviointipaneeli huomioi Taideyliopiston erinomaisen tutkimushenkilöstön ja yliopiston maineen, joiden varaan yliopiston on hyvä rakentaa tulevaisuuttaan.

Taideyliopisto tunnetaan ympäristönä, jossa koulutetaan taitavia taiteellista tutkimusta tekeviä tohtoreita, jotka toimivat myös taiteen ammattilaisina.

Monet arviointiraportin havainnoista koskevat kaikkia yksiköitä. Näitä ovat muun muassa riittämätön tavoitteiden asettaminen ja strateginen suunnittelu, haasteet tutkimuksen ja erityisesti taiteellisen tutkimuksen määrittelyssä sekä rajalliset tutkimusresurssit.

Uudella tutkimusinstituutilla lisää monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta

Paneeli suosittelee koko yliopistolle työaikamallia, joka huomioi tutkimukseen käytettävän ajan. Myös tutkijanuramallia tulisi sen mukaan kehittää.

Lisäksi paneeli kannustaa pohtimaan tarkemmin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ulottuvuuksia ja määrittelyä paremman ymmärryksen saavuttamiseksi.

Raportissa hahmotellaan myös yhteisen tutkimusinstituutin perustamista. Sen avulla yliopisto voisi paneelin näkemyksen mukaan kasvattaa tutkimustoimintaan tarvittavaa kriittistä massaa ja lisätä monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta.

Arvioinnin teemat ja rakenne

Arviointi keskittyi neljään pääteemaan: tutkimuksen laatuun ja tutkimusyhteistyöhön, tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, tutkimusympäristöön sekä tulevaisuuden potentiaaliin. Arvioinnin pohjalta paneeli antoi yksiköille toimenpidesuosituksia. Paneelin arvio perustui yksiköiden laatimiin itsearviointiraportteihin, määrälliseen aineistoon ja haastatteluihin.

Tutkimuksen arviointimallit ovat sekä Suomessa että kansainvälisesti jossain määrin yhteneväisiä ja suunniteltu etupäässä tieteellisen tutkimuksen tarkoituksiin. Taideyliopiston tutkimuksen kokonaisarvioinnin arviointikehyksessä huomioitiin myös taiteellisen tutkimuksen erityispiirteet sille suunnatun case-lomakkeen avulla.

Varsinaisesta arvioinnista vastasi kansainvälinen ulkopuolinen paneeli, joka arvioi kaikki yksiköt. Lisäksi paneeli laati yliopistotason palautteen Taideyliopiston tarpeisiin. Arvioinnin toteutusta valvoi Taideyliopiston hallituksen nimeämä ohjausryhmä ja sen toimeenpanosta vastasi Taideyliopiston arviointitiimi.