Taideyliopiston tavoitteet eurovaaleihin 2024 

Taide, taiteen tutkimus ja taidekoulutus ovat avainroolissa kilpailukykyisen ja tulevaisuuden haasteita onnistuneesti ratkaisevan Euroopan rakentamisessa. Taideyliopiston tavoitteet kesäkuun europarlamenttivaaleihin sekä tulevalle EU-vaalikaudelle korostavat, että taiteen ja kulttuurin rooli Euroopan menestyksen tukipilarina on välttämätöntä tunnistaa. 


1. Taiteen rooli kestävämmän Euroopan rakentamisessa on tunnistettava

Epävakaa talous, ilmastonmuutos, ikääntyvä väestö, työttömyys ja muutokset turvallisuusympäristössä ovat esimerkkejä haasteista, joihin Euroopassa on löydettävä ratkaisuja tulevalla EU-kaudella. Taidetta, taiteen tutkimusta ja taideopetusta tarvitaan mahdollistamaan ja edistämään systeemistä muutosta, jota ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävämmän Euroopan rakentaminen vaatii. 

Taiteella on kyky ylittää kieli- ja kulttuurimuurit ja käsitellä kokemuksellisesti niitä ihmisenä olemisen peruskysymyksiä, jota yhdistävät meitä kaikkia. Samalla taiteella on myös kyky tuoda esille ilmiöitä, jotka muuten jäävät marginaaliin tai huomaamattomiin. Siksi taiteella on oleellinen rooli eurooppalaisuuden sivistyksellisen ja arvopohjaisen ytimen jatkuvassa uudelleenmäärittelyssä, demokratian ja henkisen kriisinkestävyyden tukemisessa sekä segregaation ja polarisaation vähentämisessä.  

Taiteen tarjoamat reflektion, pysähtymisen ja havahtumisen hetket ovat voima ja väline, joiden varassa tieteellinen, teknologinen ja yhteiskunnallinen kehitys voi tapahtua. Siksi myös EU-parlamentissa ja komissiossa on tunnistettava taiteen rooli innovaatioiden ja uusien teknologioiden käyttöönotossa. 

2. Taiteen rahoitus on tuotava kestävälle tasolle seuraavaan EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan 

SSH-tieteenalat (Social Sciences and Humanities), mukaan lukien taiteet, SSAH (Social Sciences, Arts and Humanities) ovat keskeisiä yhteiskunnallisten, taloudellisten, inhimillisten ja kulttuuristen näkökulmien integroimisessa kaikkeen tutkimukseen sekä tutkimuksen vaikutusten arvioinnissa. Niille olisi osoitettava huomattavasti enemmän rahoitusta seuraavassa, vuosien 2028–2034 EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmassa. Taidealojen tulee näkyä myös puiteohjelman tulevissa työohjelmissa. 

Euroopan menestyminen tulee taata korkean osaamisen, koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kautta. Taideyliopisto tukee UNIFI ry:n kautta linjattua suomalaisten yliopistojen yhteistä tavoitetta kaksinkertaistaa puiteohjelman rahoitus kokonaisuudessaan 200 miljardiin euroon vuosille 2028-2034 ja korostaa tarvetta huomioida paremmin humanistiset ja taidealat sen suunnittelussa. 

3. Kulttuurin julkinen rahoitus on turvattava

Luovat alat tarjoavat työllisyyttä ja huomattavaa kasvua EU:lle. Kulta ry:n mukaan kulttuuriala ja luovat toimialat kasvoivat ennen koronaa nopeammin kuin EU:n talous keskimäärin ja niiden kauppatase oli 8,6 miljardia euroa ylijäämäinen. Lisäksi luovat alat työllistivät ennen koronaa yli 7,6 miljoonaa ihmistä Euroopassa – yli kahdeksan kertaa enemmän kuin tietoliikenneala ja kolme kertaa enemmän kuin autoteollisuus. 

Taideyliopisto tukee Kulta ry:n viestiä: Eurooppalaisen kulttuurin kilpailukyvystä on huolehdittava sekä rahoituksella että ajantasaisella sääntelyllä. Kyetäkseen toimimaan kulttuuri tarvitsee sekä julkista rahoitusta, että yksityisten investointien edistämistä. EU:n rahoitusvälineet ovat merkittävä mahdollistaja myös suomalaiselle kulttuurille, kulttuuriperinnölle ja kulttuurimatkailulle.