Outi Condit

  • Tohtorikoulutettava, T/Tohtorikoulutus

Tutkimus ja julkaisut

Taiteellinen tutkimukseni havainnoi ja tekee havaittavaksi, kuinka näyttämöiden ruumiillinen politiikka, eli erilaiset esitykselliset järjestelyt, käytännöt, puheavaruudet ja yhteydet, muovaavat esiintyviä ruumiita ja ruumiillista mieltä, sekä kuinka tämä ruumiillinen/ruumillistunut politiikka on poeettista, eli kuinka se osallistuu siihen affektiiviseen, aistimelliseen ja aineelliseen merkitysten kenttään, jonka näyttämöllinen teos tai ilmiö avaa.  Tutkimuksellinen kiinnostukseni kohdistuu siis teatterikoneistoihin, taiteellisiin/pedagogisiin käytäntöihin ja esityksellisiin ilmiöihin sisäistyneisiin valtasuhteisiin affektiivisina, materiaalisina, diskursiivisina, sukupuolittuneina, performatiivisina ja esteettisinä toimijoina, jotka sekä luovat että rajaavat mahdollisen kokemuksen, puheen ja ruumiillisuuden avaruutta. Ajankohtaisesti, taiteellinen tutkimukseni tuottaa näyttelijän/esiintyvän ruumiin positioon sitoutunutta ymmärrystä (situated knowledge) performatiivisista valtasuhteista. Samanaikaisesti se ulottaa vallan ja performatiivisten kytkösten tarkastelun moniaineksisiin teknologis-metabolisiin verkostoihin, jotka määrittävät planeetarisen olemassaolomme nykytilaa. 

Tutkimukseni pohjaa ammatilliselle ja taiteelliselle kokemukselleni näyttelijänä ja esitysten tekijänä eri yhteyksissä ja erilaisten esteettisten järjestelmien sisällä. Taiteelliselle tutkimukselle luonteenomaisesti se tapahtuu kehittämällä praktiikoita, esityksellisiä koeasetelmia ja ekspositionaalisia esillepanoja, joissa tutkittava ilmiö antautuu havaittavaksi. Näyttämö ja näyttelijä/esiintyjä/esiintyvä ruumis ymmärretään tutkimuksessa näyttämöllisen ilmiön käsitteen kautta. (Kirkkopelto 2004) Tutkimus laajentaa näyttämöllisen ilmiön tarkastelun ruumiillisiin suhteisiin ja kytköksiin, horjuttaen esiintyjän/katsojan, itsen/toisen, inhimillisen/ei-inhimillisen, metabolisen/teknologisen, paikallisen/planetaarisen ruumiin kategorioita. Lähestymistavassani olen tietoinen siitä, että olemassaoloamme määrittävät teknologiset, ekonomiset, ekologiset, materiaaliset ja virtuaaliset verkostot ovat epätasaisesti jakautuneet ja kolonialististen rakenteiden ylläpitämät. Siksi teoreettisina kontaktipintoina tutkimukselle toimivat esitystaiteen- ja kriittisen median teorian lisäksi postkolonialistinen kritiikki ja queer/eko/kyber/feministinen tutkimus ja -teoria, vallan teoriat, sekä poikkitieteellinen affektitutkimus, agentiaalinen realismi, ja dekonstruktio. 

Tutkimukseni ensimmäinen esitarkastettava taiteellinen osa, diptyykkiteos The Actress//Channelling tarkastettiin syksyllä 2017. Esitarkastajat prof. Adrian Heithfield (University of Roehampton) ja Tiina Rosenberg (Stockholm University). 

Ajankohtaista

Tampereen yliopiston Näyttelijäntyön ja Tutkivan teatterityön laitoksella helmikuussa 2018.

Verkkosivut