Musiikkikasvatus

Musiikkikasvatuksen opintojen perustana ovat muusikkous, pedagoginen ajattelu ja tutkimus. Osaamistavoitteina ovat laaja musiikillinen yleissivistys, musiikkiaineiden hallinta ja oma pedagoginen näkemys. Koulutusta annetaan suomeksi ja ruotsiksi. Aineryhmän tarjoamalla tietotaidolla on suora yhteys suomalaisten arkeen: musiikkikasvattajat työskentelevät esimerkiksi koulujen ja musiikkioppilaitosten musiikinopettajina tai tutkivat, kuinka musiikki voi lisätä ikäihmisten hyvinvointia hoitoyksiköissä.

Opiskelu

Musiikkikasvatuksen aineryhmässä koulutuksen ytimessä ovat musiikillinen yleissivistys, musiikinopetuksessa tarvittavien opetettavien aineiden hallinta ja pedagoginen harjaantuneisuus. Opiskeltavia aineita ovat mm. pedagogiikka, didaktiikka, musiikkiliikunta, eri maiden musiikkikulttuurit, historia, teoria, vapaa säestys, instrumentti- ja lauluopinnot, bändisoitto ja kuoron- ja orkesterinjohto. Opintojen etenemistä tukee tehokas opinto-ohjaajista, tutoropettajista ja -opiskelijoista koostuva tutorjärjestelmä.

 

Kontaktit kouluihin ja muihin tuleviin työnantajiin ovat tiiviit jo opiskeluvaiheessa. Opiskelijat suorittavat opintojensa aikana muun muassa kolme harjoittelujaksoa kouluissa, joissa he pääsevät käytännössä harjoittelemaan ja hiomaan didaktisia taitojaan. 

 

Musiikin maisterin tutkinnon suorittaneet musiikkikasvattajat voivat toimia peruskoulun ja lukion musiikin aineenopettajan tehtävissä ja lukuisissa muissa musiikkipedagogista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. He saavat valmiudet myös jatko-opintoihin.

Opettajat

Päätoimiset opettajat

Heimonen Marja, yliassistentti
Juntunen Marja-Leena, professori
Katri Liira, lehtori
Lindholm Marina, lehtori
Mäkinen Toni, lehtori, vara-ainejohtaja
Perkiö Soili, lehtori
Pokela Eeva-Leena, lehtori
Puurtinen Aija, lehtori
Seppänen Mikko, lehtori
Tabell​ Max, lehtori, ainejohtaja
Tikkanen Riitta, lehtori
Väkevä Lauri, professori

Kaikki opettajat

Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tohtorikoulutettava, tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Yliopistonlehtori
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tutkijatohtori, tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Lehtori
Lehtori
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Professori
Lehtori, tuntiopettaja
Lehtori
Lehtori, tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Lehtori
Tuntiopettaja
Lehtori
Tuntiopettaja
Lehtori
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja
Tuntiopettaja

Tutkimus ja jatko-opinnot

Musiikkikasvatuksen aineryhmässä opiskellaan monipuolista muusikkoutta ja musiikinopettajuutta sekä kehitetään musiikkikasvatuksen alaa tutkimalla musiikin opettamisen ja oppimisen eri muotoja ja mahdollisuuksia. Aineryhmä on myös aktiivinen ja vetovoimainen tutkijayhteisö, joka on jäsenenä kansainvälisissä ja kansallisissa tutkijaverkostoissa. Musiikkikasvatuksen tutkijat työskentelevät tai ovat mukana useissa musiikkikasvatusta edistävissä ja tutkivissa projekteissa, joista osa on yhteistyöhankkeita muiden yliopistojen kanssa, osa Taideyliopiston sisäisiä opetus-, kehittämis- tai tutkimushankkeita.

 

Mutri-tohtorikoulun järjestämien musiikkikasvatuksen jatko-opintojen tavoitteena on kriittisen ajattelun kehittäminen sekä muiden valmiuksien kartuttaminen kansainvälisen tutkijauran luomiseksi. Opinnoissa keskitytään erityisesti musiikkikasvatuksen kansainväliseen keskusteluun ja tutkijantaitoihin. Osa opinnoista suoritetaan muissa taide- ja tiedeyliopistoissa. Opiskelijoita kannustetaan suorittamaan jatko-opintoja myös ulkomailla.

 

Tohtorikoulun opiskelijoiden opinnot pyritään integroimaan aineryhmän opetus- ja kehittämistoimintaan hyödyntäen kunkin erityisosaamista. Lisäksi aineryhmä järjestää eri sidosryhmiä koskevaa toimintaa, johon jatko-opiskelijat osallistuvat. Musiikkikasvatuksen tutkimustoimintaa koordinoi ja rahoittaa myös Taideyliopiston sisällä toimiva CERADA-kehittämiskeskus.

 

Musiikkikasvatuksen tutkijat ovat mukana mm. seuraavissa tutkimusverkostoissa:

 • Nordplus
 • NNMPF
 • Hollo-Instituutti
 • ICON

Musiikkikasvatuksen tutkimushankkeita

Musiikkikasvatuksen strategia

Musiikkikasvatuksen strategia

Vuonna 2014 Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen aineryhmä

 • Tarjoaa laadukasta ja laaja-alaista taiteellista ja pedagogista koulutusta sekä tutkimusta musiikkikasvatuksen eri osa-alueilla.
 • Kouluttaa luovia pedagogeja ja tutkijoita, jotka kykenevät kriittiseen reflektioon ja yhteisöllisyyteen
 • On profiloitunut yliopiston sisällä edustaen vahvinta asiantuntemusta pedagogisessa tutkimuksessa ja käytäntöjen kehittämisessä.
 • Perustaa toimintansa strategisen johtamiseen, joka tunnustaa tutkimukseen perustuvan laadunarvioinnin merkityksen koulutuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa.
 • Tekee laaja-alaista yhteistyötä yliopiston sisällä ja yhteiskunnan eri sektorien sekä muiden taiteenalojen edustajien kanssa
 • Huomioi toiminnassaan yhteiskunnan jatkuvan muutoksen, monikulttuurisuuden ja erilaisten oppijoiden tarpeet.
 • On verkottunut kansallisesti ja kansainvälisesti perus- ja jatkokoulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan alueilla.
 • On aktiivinen tekijä osallistavan taiteellisen toiminnan kehittämisessä ja monipuolisessa toteuttamisessa
 • Perustaa toimintansa elinikäisen oppimisen periaatteeseen
 • Tukee ruotsinkielisen musiikkikasvatuksen ja musiikkikasvatustutkimuksen kehittämistä.
 • Edistää toiminnassaan koko työ- ja opiskelijayhteisön hyvinvointia.

Musiikkikasvatuksen tapahtumia

Hakeminen

Musiikkikasvatuksen opintoihin valitaan vuosittain noin 30 opiskelijaa, joista osa ruotsinkieliseen koulutukseen. Valinnan yleisenä edellytyksenä on, että hakijalla on riittävät musiikilliset valmiudet sekä koulutettavuus alalle. Kokeissa tarkastellaan hakijan yleisiä musiikillisia valmiuksia, instrumenttien hallintaa sekä soveltuvuutta koulutusalalle monien erilaisten tehtävien avulla.

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

 

Ainejohtaja Max Tabell
Aineryhmän varajohtaja Toni Mäkinen
Professori Lauri Väkevä

 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi